Смекни!
smekni.com

ЗНО физика 2009 с ответами (стр. 1 из 2)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з фізики

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 - Зt + 2t2, де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху.

Б

2. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу.

A

3. Вантаж масою 5,19 кг підвішено до невагомих стержнів (див. рисунок). З'єднання у точках А, В, С є шарнірними. Довжина стержня АВ становить 70 см, довжина стержня ВС -35 см. Визначте силу, що стискає стержень АВ. Уважайте, що g = 10 м/с2, корінь квадратний з 3 дорівнює 1,73.

A 20 Н

Б 30 H

В 50 H

Г 60 H

Г

4. Брусок тягнуть угору похилою площиною. Рух бруска є рівномірним. Визначте ККД цієї похилої площини, якщо її довжина дорівнює 0,5 м, а висота — 0,2 м. Результати зважування бруска подано на фото, розміщеному праворуч. Уважайте, що g - 10 м/с2.

A 85%

Б 80%

В 75%

Г 50%

Б

5. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної енергії цієї кульки від часу.

В

6. Повітряну кулю об'ємом 200 м3 наповнено теплим повітрям. Куля з підвішеним до неї вантажем плаває на невеликій висоті над землею, де густина зовнішнього повітря дорівнює 1,3 кг/м3. Загальна маса оболонки кулі та вантажу, що підвішений до кулі, становить 100 кг. Визначте густину повітря всередині кулі.

А 1,25 кг/м3 Б 0,8 кг/м3 В 0,5 кг/м3 Г 0,05 кг/м3

Б

7. Визначте, під час якого із зазначених процесів з певною масою газу концентрація молекул газу не змінюється.

A Ізохорний процес
Б Ізотермічний процес
В Адіабатний процес
Г Ізобарний процес

A

8. Початковий об'єм газу становить 60 л. Визначте, яким стане об'єм цієї маси газу, якщо абсолютна температура підвищиться від 300 К до 450 К, а тиск зменшиться в 2 рази.

А 20 л Б 45 л В 80 л Г 180 л

Г

9. Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 527 0С, а температура холодильника становить 7 0С. Визначте, яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу, що дорівнює 5,2 кДж.

А 0,07 кДж Б 3,4 кДж В 5,27 кДж Г 8 кДж

Г

10. Відносна вологість повітря в закритому балоні дорівнювала 60% за температури 30 0С. Визначте відносну вологість повітря в балоні після охолодження повітря до 11 0С.

A 20%
Б 60%
В 66%
Г 100%

Г

11. Уважаючи електричне поле у проміжку між контактами батареї гальванічних елементів «Крона» однорідним, визначте модуль напруженості цього поля. ЕРС батареї дорівнює 9 В. Відстань між контактами становить 6 мм.

А 9 В/м Б 540 В/м В 1,5 кВ/м Г 9 кВ/м

В

12. Два конденсатори ємністю 10 мкФ і 20 мкФ були з'єднані у батарею за схемою, зображеною на рисунку 1. Потім ці самі конденсатори з'єднали за схемою, зображеною на рисунку 2. Визначте, як змінилася ємність, батареї конденсаторів у результаті такої зміни їхнього з'єднання.

A збільшилася у 4,5 раза
Б збільшилася у 4 рази
В зменшилася у 4 рази
Г зменшилася у 4,5 раза

A

13. Два однакових конденсатори заряджені до напруги 200 В. Один із них розрядили за допомогою резистора. У результаті протікання розрядного струму резистор нагрівся на 5 0С. Інший конденсатор розряджають через два такі самі резистори, з'єднані паралельно. На скільки градусів нагріються резистори у другому випадку? Уважайте, що вся енергія електричного поля конденсатора перетворюється на внутрішню енергію резисторів.

А 25 0С Б 10 0С В 5 0С Г 2,5 0С

Г

14. Ділянка електричного кола складається з трьох однакових резисторів та вимикача (див. рисунок). Коли вимикач розімкнено, опір ділянки дорівнює 6 Ом. Визначте, яким буде опір ділянки електричного кола після замикання вимикача.

A 3 Ом
Б 4,5 Ом
В 6 Ом
Г 9 Ом

Б

15. Досліджуючи вольт-амперну характеристику суцільного шматка матеріалу, отримали зображений на рисунку результат. Визначте, який це міг бути матеріал.

A Алюміній
Б Залізо
В Слюда
Г Кремній

Г

16. Електрична лампа ліхтаря з вольфрамовою ниткою розжарення, що живиться від акумулятора напругою 12 В, має потужність 24 Вт. Обчисліть кількість електронів, які проходять через нитку розжарення лампи щосекунди. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6 • 10 -19 Кл.

А 0,8 • 10 19 Б 1,25 • 10 19 В 1,6 • 10 19 Г 3,2 • 10 19

Б

17. Мідний провідник, маса якого дорівнює 2 г, довжина - 10 см, уміщений горизонтально в однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл. Вектор магнітної індукції горизонтальний і перпендикулярний до провідника. Визначте силу струму, яка повинна бути у провіднику, щоб він "завис" у магнітному полі. Уважайте, що g - 10 м/с2.

А 0,1 А Б 10 А В 20 А Г 10 000 А

Б

18. У повітрі поширюється звукова хвиля з частотою 1,7 кГц. Визначте довжину хвилі, якщо швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

А 5 см Б 20 см В 58 см Г 580 см

Б

19. Посудина з водою, у дні якої є невеликий отвір, здійснює вертикальні коливання на пружині. Початковий період коливань дорівнює 4 с. Вода потроху витікає. Визначте, яким буде період коливань, коли маса посудини з водою зменшиться в 4 рази.

А 16 с Б 1 с В 4 с Г 2 с

Г

20. Частота вільних коливань у коливальному контурі з ідеальних конденсатора та котушки дорівнює 2 кГц. Ті самі конденсатор і котушку з'єднали послідовно та підключили до джерела змінного струму. Визначте, як змінюватиметься амплітудне значення сили струму Im в колі, якщо частоту змінного струму повільно збільшувати від 1 до 3 кГц. Амплітуда напруги є сталою.

A Im весь час зростатиме
Б Im весь час зменшуватиметься
В Im зростатиме, а потім зменшуватиметься
Г Im зменшуватиметься, а потім зростатиме

В

21. Індуктивність котушки коливального контура дорівнює 20 мГн. Визначте ємність конденсатора, якщо максимальна напруга на ньому становить 80 В, а максимальна сила струму в котушці дорівнює 2 А. Коливання в контурі вважайте незатухаючими.

А 2,5 мкФ Б 7,5 мкФ В 12,5 мкФ Г 20 мкФ

В

22. Увечері від хлопчика, що знаходиться неподалік ліхтарного стовпа, на землі утворилася тінь. Якщо хлопчик відійде на 1 м від ліхтарного стовпа, тінь хлопчика стане довшою на 50 см. Визначте висоту ліхтаря над землею, якщо зріст хлопчика дорівнює 1,5 м. Ліхтар закріплено на верхівці стовпа.

А 3 м Б 3,5 м В 4 м Г 4,5 м

Г

23. Тіло отримало внаслідок теплопровідності кількість теплоти Q і внаслідок випромінювання втратило енергію 2Q/3. Визначте, як змінилася маса спокою тіла. Швидкість світла у вакуумі дорівнює с.

A зменшилася на Q/3c2
Б зменшилася на 5Q/3c2
В збільшилася на Q/3c2
Г збільшилася на 5Q/3c2

В

24. Речовину по черзі опромінюють пучками різних частинок, що мають невелику кінетичну енергію. Визначте, які з цих частинок можуть бути захоплені ядрами атомів.

А альфа - частинки Б електрони В протони Г нейтрони

Г