Смекни!
smekni.com

зно физика 2007 с ответами (стр. 1 из 3)

Варіант тесту з фізики

зовнішнього незалежного оцінювання 2007 року

з відповідями та коментарями

Для підготовки та виконання тесту з фізики ЗНО 2007 року слід користуватися підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Зміст завдань тесту відповідає програмовим вимогам зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.

Частина І

Завдання 1–25 з вибором правильної відповіді

1. Тіло рухається у площині хОу. Визначте, яка з наведених на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.

А Б В Г
Д

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Механічний рух. Система відліку.

2. Для прямолінійного руху за графіком залежності проекції прискорення тіла від часу визначте графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу. υ=5 м/с.
А Б В Г Д

Правильна відповідь: Д

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

3. Два однакові диски обертаються навколо своїх осей. Точки накраю першого диска мають в 4 рази менше нормальне прискорення, ніж точки на краю другого диску. Знайдіть відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска.

А4 Б 2 В0,5 Г 0,25 Д 16

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Рух по колу з постійною за величиною швидкістю. Період і частота обертання. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

4. Укажіть, у якому з перелічених нижче випадків спостерігається явище інерції:

А камінь вільно падає;
Б артилерійський снаряд летить з гармати у ціль по параболі;
В автомобіль рухається рівномірно прямолінійно;
Г супутник рухається по орбіті;
Д в момент старту ракети космонавт відчуває перевантаження

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

5. Визначте, яку загальну масу має смугастий циліндричний вантаж. Призматичні вантажі на фото мають масу по 100 г кожен.

А 300 г Б200 г В100 г Г 150 г Д 250 г

Правильна відповідь: Д

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Третій закон Ньютона та умови рівноваги тіла.

6. Учні на уроці фізкультури грають у волейбол. Визначте максимальну висоту (у метрах) відносно рук гравців, якої досягає м’яч, якщо відомо, що у польоті між двома ударами він перебуває 2 с. Вважайте, що g=10 м/с2.

А 20 м Б10 м В5 м Г 2,5 м Д 1,25 м

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Рух тіла під дією сили тяжіння.

7. На рисунку в координатах р, V зображений замкнутий цикл 12341, здійснений незмінною масою газу (лінія 23 – частина гіперболи). Визначте, який вигляд має даний цикл у координатах р, T.
А Б В Г Д

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Ізопроцеси в газах.

8. На рисунку показані різні циклічні процеси, здійснені тією самою масою газу. Визначте, під час якого циклу газ виконав найбільшу роботу.
А Б В Г Д
Цикл А Цикл Б Цикл В Цикл Г Цикл Д

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Робота в термодинаміці.

9. Два молі ідеального одноатомного газу розширюються без теплообміну з навколишнім середовищем. Температура газу при розширенні зменшилася на 10 ºС. Визначте роботу, виконану газом при розширенні. R=8,31 Дж/(К·моль).

А Б В Г Д
249,3 Дж 124,7 Дж 498,6 Дж 166,2 Дж 415,5 Дж

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Адіабатний процес.

10. Стародавні майстри навчилися виготовлювати зі слабко обпаленої глини посудини, в яких вода залишалася прохолодною навіть у спеку. Позначте явище, яке спричиняло охолодження води.

Аконвекція в повітрі;
Б охолодження води внаслідок випромінювання;
В конвекція у воді;
Г охолодження води внаслідок випаровування;
Д дифузія повітря крізь стінки посудини

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення.

11. На рисунку показане взаємне розташування трьох однакових за модулем точкових зарядів. Укажіть напрям результуючої сили, що діє на другий заряд з боку першого та третього зарядів.

А Б В Г Д
Напрям А Напрям Б Напрям В Напрям Г Напрям Д

Правильна відповідь: Д

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Закон Кулона.

12. Визначте, яку роботу виконує поле при переміщенні точкового заряду 10 нКл з точки, потенціал якої 700 В, в точку з потенціалом 300 В.

А 4 мкДж Б 100 мкДж В 7 мкДж Г 3 мкДж Д 10 мкДж

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Робота електричного поля при переміщенні заряду.

13. Визначте загальну електроємність конденсаторів, з’єднаних так, як показано на схемі. Ємність кожного окремого конденсатора 1 мкФ.

А 1 мкФ Б 2 мкФ В 0,5 мкФ Г 4 мкФ Д 5 мкФ

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: З’єднання конденсаторів.

14. Запобіжник розрахований на силу струму 1 А. Визначте, навантаження якої максимальної потужності можна вмикати через цей запобіжник до мережі з напругою 220 В.

А 1 Вт Б 220 Вт В 110 Вт Г 221 Вт Д 22 Вт

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Робота і потужність електричного струму.

15. Укажіть, яке з перелічених явищ називається термоелектронною емісією:

А іонізація нейтральних атомів при зіткненні з електронами;
Б вибивання електронів з катоду при бомбардуванні його додатними іонами;
В випромінювання електронів катодом при його нагріванні;
Г збільшення енергії вільних електронів під впливом електричного поля;
Д світіння розрідженого газу при проходженні через нього електричного струму

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Електричний струм в різних середовищах.

16. Укажіть, у якому степені одиниця часу входить до одиниці магнітної індукції, вираженої через основні одиниці СІ.