Смекни!
smekni.com

зно химия 2007 с ответами (стр. 1 из 3)

ХІМІЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє:

• відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

• рівень навчальних досягнень учнів;

• ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів

до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням хімії.

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Позначте твердження, що розкриває закон об’ємних відношень: об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об’ємів добутих газоподібних продуктів як:

А невеликі цілі числа;

Б добутки цілих чисел;

В кількості цих газів;

Г відносні густини цих газів.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати визначення законів, що вивчені.

2. Позначте співвідношення мас йоду та розчинника відповідно в дезінфікуючому засобі “Йод, розчин для зовнішнього застосування спиртовий 5 %”:

А 5 до 20;

Б 1 до 19;

В 1 до 25;

Г 2 до 18.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти поняття масової частки розчиненої речовини в розчині.

3. Позначте формулу, яку використовують для обчислення масової частки розчиненої речовини:

А Б В Г
;
;
;
;

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.

4. Позначте формулу несолетворного оксиду:

АNa2O;

БCO2;

ВNO2;

ГNO.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розрізняти та вибирати за складом основні, кислотні, амфотерні, несолетворні оксиди.

5. Позначте найважливіші природні сполуки Кальцію:

А сильвініт та мірабеліт;

Б глазурит та каїніт;

В вапняк та мармур;

Г сильвініт та карналіт.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Кальцію.

6. Позначте хімічну формулу мінералу корунду:

АAl2O3 . nH2O;

БAlCl3;

ВNa3[AlF6];

ГAl2O3.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Алюмінію.

7. Позначте катіони, що спричиняють твердість води:

АCa2+ i Al3+;

БMg2+ i Ca2+;

ВCa2+ і Zn2+;

ГВа2+ і Mg2+.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати причини твердості води.

8. Позначте формулу пентану:

АС5Н10;

БС6Н12;

ВС6Н10;

ГС5Н12.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати перші 10 членів гомологічного ряду метану.

9. Позначтезагальну формулу естерів:

А Б В Г

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати загальні формули оксигеновмісних органічних сполук.

10. Обчисліть і позначте заряд карбонат-іона у формулі калій

гідрогенкарбонату:

А 1+;

Б 1-;

В 2+;

Г 2-.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів, ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.

11. Обчисліть і вкажіть заряди катіонів й аніонів, що існують у розчині магній нітрату:

А 2+ та 2-;

Б 2+ та 1-;

В 1+ та 1-;

Г 1+ та 2-.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів, ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.

12. Позначте назви елементів лужних металів:

А Калій, Купрум;

Б Аргентум, Літій;

В Рубідій, Натрій;

Г Аурум, Купрум.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати формули лужних елементів, галогенів, амфотерних елементів.

13.Позначте рівняння реакції, що характеризує хімічні властивості

нерозчинних основ:

А

;

Б

;

B

;

Г

.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні формули основ, рівняння реакцій за їх участю.

14. Позначте загальну формулу летких сполук галогенів (Hal) з Гідрогеном:

АНHal;

БН2Hal;

ВHalН4;

ГHalН3.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні формули летких сполук галогенів з гідрогеном.

15. Позначтеназвувуглеводню, структурна формула якого:

А 4-етил-5,5-диметилгексен-2;

Б 3-метил-2,2-диетилгексен-4;

В 4-етил-5-диметилгексен-2;

Г 3-етил-2,2-диметилгексин-4.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні, електронні та структурні формули ненасичених вуглеводнів; формули ізомерів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.

16.Позначте структурну формулу та назву за систематичною номенклатурою

гліцерину:

АСН3СН2–СН2ОН, 1-пропанол;

БСН2ОНСН(СН3)–СН2ОН, 2-метил-1,3-пропандіол;

ВСН2ОН–СНОН–СН2ОН, 1,2,3-пропантріол;

ГСН2ОН–СН2–СН2ОН, 1,3-пропандіол.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні, електронні та структурні формули метанолу, етанолу, фенолу, гліцерину; формули ізомерів спиртів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.

17. Позначтеназву вуглеводу, молекулярна формула якого С12Н22О11:

Аглюкоза;

Бсахароза;

Вцелюлоза;

Гфруктоза.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози.

18. Позначте правильне твердження: магній взаємодіє з хлоридною кислотою швидше, ніж залізо, тому що:

А залізо покривається оксидною плівкою;

Б кислота пасивує залізо;

В кислота активізує магній;

Г магній активніший.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати чинники, від яких залежить швидкість хімічних реакцій.

19. Позначте форму орбіталей валентнихелектронів атома Берилію:

А сфера;

Б гантель;

В кільце;

Г інша.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати характер форм електронних орбіталей в атомах елементів малих періодів.

20. Позначте особливість утворення ковалентного зв’язку за донорно-

акцепторним механізмом:

А диполі сусідніх молекул притягуються;

Б усуспільнені електрони рухаються в електронному просторі;

В кожен атом надає по одному електрону в спільне користування;

Г один атом надає електронну пару в спільне користування.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати принцип утворення ковалентного зв’язку за донорно-акцепторним механізмом.

21. Позначте продукт взаємодії сульфур(VI) оксиду з надлишком калій

гідроксиду:

А калій сульфіт;

Б калій гідрогенсульфіт;

В калійсульфат;

Г калій сульфід.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості оксидів.