Смекни!
smekni.com

зно биология 2007 с ответами (стр. 1 из 3)

БІОЛОГІЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Завдання складались у відповідності до програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання, укладених на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти

1. Позначте рівень організації живого, на якому сучасна біологія вивчає зміни

концентрації СО2 в атмосфері, пов’язані з господарською діяльністю людини:

А молекулярний;

Б організменний;

В популяційний;

Г біосферний.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організменний, популяційний, екосистемний, біосферний

2. Позначте, схема ділянки молекули якої

з кислот наведена на рисунку:

А АТФ;

Б АДФ;

В ДНК;

Г РНК.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

3. Позначте температуру, вище якої починається інактивація більшості фер7

ментів:

А 60°С;

Б 70°С;

В 90°С;

Г 100°С.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

4. Позначте, яка з азотистих основ НЕ входить до складу молекули ДНК:

А аденін;

Б урацил;

В гуанін;

Г цитозин.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

5. Позначте твердження, що відображає функцію амілази:

А прискорює реакції синтезу;

Б розщеплює ліпіди;

В розщеплює білки;

Г розщеплює полісахариди.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

6. Позначте, яка зі структур білків визначає їх специфічність:

А первинна;

Б вторинна;

В третинна;

Г четвертинна.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

7. Позначте, які з наведених клітин мають дископодібну форму:

А яйцеклітини;

Б нервові клітини;

В еритроцити;

Г м’язові клітини.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

8. Позначте, порушення будови та функцій якого з компонентів клітини є причи7

ною більшості захворювань людини:

А мітохондрії;

Б комплекс Гольджі;

В мембрани;

Г рибосоми.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел

9. Позначте, під дією яких органел відбувається розсмоктування хвоста пуголовків

у процесі метаморфозу:

А мітохондрії;

Б лізосоми;

В рибосоми;

Г ядерця.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел

10. Позначте частину ядра, що відсутня під час мітотичного поділу:

А каріоплазма;

Б хроматин;

В ядерце;

Г ядерна мембрана.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел

11. Позначте, скільки води міститься в клітинах новонародженої дитини:

А 97,5 %;

Б 83 %;

В 74 %;

Г 66 %.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

12. Позначте, що визначає буферні властивості цитоплазми:

А наявність органел;

Б наявність солей;

В наявність білків;

Г наявність вуглеводів.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел, Неорганічні та органічні сполуки в організмах

13. Позначте, які з пластид є безбарвними:

А хлоропласти;

Б хроматофори;

В лейкопласти;

Г хромопласти.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

14. Позначте, до якої молекули подібна молекула хлорофілу:

А молекула дезоксирибонуклеїнової кислоти;

Б молекула гемоглобіну;

В молекула рибонуклеїнової кислоти;

Г молекула аденозинтрифосфорної кислоти.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

15. Позначте представника неклітинної форми життя:

А амеба;

Б бульбочкова бактерія;

В вірус грипу;

Г молочнокисла бактерія.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Віруси та пріони

16. Позначте збудників захворювання на сказ та кір:

А бактерії;

Б віруси;

В найпростіші;

Г гриби.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Віруси та пріони

17. Позначте літеру, якою на рисунку відмічені спірили:

Форми бактерій

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Надцарство Прокаріоти: царства Архебактерії та Еубактерії

18. Позначте, до якого типу за способом живлення належать нітрифікуючі

бактерії:

А сапрофіти;

Б паразити;

В фототрофи;

Г хемотрофи.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Надцарство Прокаріоти: царства Архебактерії та Еубактерії

19. Позначте, який з організмів НЕ має скоротливої вакуолі:

А планарія біла;

Б евглена зелена;

В інфузорія туфелька;

Г амеба звичайна.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

20. Позначте, яка з рослин є водорістю:

А маршанція;

Б фукус;

В орляк;

Г латаття.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Надцарство Еукаріоти: царство Рослини – різні відділи водоростей; царство Гриби – різні групи грибів; царство Тварини: підцарство Одноклітинні тварини

21. Позначте ознаки, притаманні грибам–паразитам:

А живуть в інших живих організмах і є корисними для них;

Б мешкають у ґрунті та водоймах;

В живуть в інших живих організмах і завдають їм шкоди;

Г живуть у відмерлих органічних рештках.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Царства Гриби і Лишайники

22. Позначте, у якого з грибів плодове тіло складається з шапки та ніжки:

А сироїжка;

Б трутовик;

В трюфель;

Г сажка.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

23. Позначте, яка з рослин занесена до Червоної книги України:

А лобода біла;

Б рябчик руський;

В бузина чорна;

Г ліщина звичайна.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій

24. Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, де містяться слова, пропущені в

цьому тексті:

Дихальна система кісткових риб представлена (1), що складаються

з (2) і (3), які пронизані (4) та (5). У кісткових риб (6) серце.

А 1 — парними легенями; 2 — ротової порожнини; 3 — трахеї; 4 — капілярами;

5 — бронхів; 6 — трикамерне;

Б 1 — легенями; 2 — ніздрів; 3 — ротової порожнини; 4 — артеріями;5 — трахеями;

6 — трикамерне;

В 1 — зябрами; 2 — зябрових дуг; 3 — зябрових пелюсток; 4 — капілярами;

5 — зябровими тичинками; 6 — двокамерне;

Г 1 — легенями; 2 — щільної губчастої тканини; 3 — повітряних мішків; 4 — капілярами; 5 — артеріями; 6 — чотирикамерне.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

25. Позначте, яка з рослин належить до класу Однодольні:

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Царство Рослини: відділи: Бурі, Червоні, Зелені водорості; Мохоподібні; Плауноподібні; Хвощеподібні; Папоротеподібні; Голонасінні ; Покритонасінні (класи Однодольні Дводольні )

26. Позначте остаточного хазяїна малярійних плазмодіїв:

А людина;

Б комар;

В кішка;

Г велика рогата худоба.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Захворювання рослин, тварин, людини, спричинені одноклітинними еукаріотами

27. Позначте тканину, яка відсутня в рослин:

А нервова;

Б механічна;

В покривна;

Г провідна.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Тканини багатоклітинних рослин (твірна, покривна, основна, провідна)

28. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені мікростробіл і шишка сосни

звичайної:

А мікростробіл — 4; шишка — 5;

Б мікростробіл — 2; шишка — 1;

В мікростробіл — 3; шишка — 1;

Г мікростробіл — 1; шишка — 2.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

29. Позначте органи, які має гаметофіт папоротеподібних:

А антеридії та архегонії;

Б джгутики;

В соруси;

Г спорангії.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

30. Позначте рослину, що є отруйною для людини: