Смекни!
smekni.com

ЗНО история Украины 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з історії України 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України
1 Зміст завдання: На який історико-археологічний період припадає панування скіфських племен в степах Північного Причорномор’я?
Правильна відповідь: ранній залізний вік
Відповідність програмі: Ранній залізний вік. Скіфи
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 22–25;
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 33–38.
2 Зміст завдання: Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Володимира Великого?
1. «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла ...»
2. «І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай ...»
Правильна відповідь: так, обидві події стосуються
Відповідність програмі: Князювання Володимира Святославича. Запровадження хрис-тиянства як державної релігії, його значення
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 73–77.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 100–103.
3 Зміст завдання: Укажіть риси, властиві розвиткові Київської Русі кінця Х – середини ХІ ст.:
1) завершення формування території держави;
2) вихід держави на міжнародну арену, початок її дипломатичної діяльності;
3) перенесення уваги влади з проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання;
4) неконсолідованість території держави, постійний місцевий племінний сепаратизм;
5) запровадження та поширення державної консолідуючої релігії;
6) поява писаного кодифікованого права;
7) зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці.
Правильна відповідь: 1, 3, 5, 6
Відповідність програмі: Князювання Володимира Святославича. Територія Київської Русі наприкінці ІХ – на початку ХІ ст. Запровадження християнства як державної релі-гії, його значення. Князювання Ярослава Мудрого. «Руська правда».
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 70–85.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 96–120.
4 Зміст завдання: У якому з уривків із історичних джерел ідеться про події походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича, здійсненого у 1185 році?
Правильна відповідь: «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає... Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»
Відповідність програмі: Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (лі-тература)
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 142.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 140–143.
5 Зміст завдання: У якій пам’ятці давньоруської літератури відображено події всесвітньої історії, а також походження Русі й історію розвитку давньоруської держави?
Правильна відповідь: «Повість минулих літ»
Відповідність програмі: Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (лі-тература)
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 138.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 196.
6 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли су-проти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».
З ким зійшлися в битві руські князі?
Правильна відповідь: половцями
Відповідність програмі: Правління Ярославичів
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 86.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 127–128.
7 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Після смерті Вітовта, Ягайло у 1431 р. розпочав воєнні дії проти Литви. Чергове проти-стояння закінчилося перемир’ям, за яким західна частина земель відходила до Польщі, а схі-дна залишалася під контролем Литви».
Якою цифрою на карті позначено землі, які відійшли до Польщі?
Правильна відповідь: 3
Відповідність програмі: Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 160.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 234.
Атлас з історії України. 7 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 15.
8 Зміст завдання: У якому році утворилася Річ Посполита?
Правильна відповідь: 1569 р.
Відповідність програмі: Люблінська унія та її вплив на українські землі
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 11–12.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 4–9.
9 Зміст завдання: Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
Правильна відповідь: За ініціативи православного митрополита П. Могили у 1632 р. школу Києво-Печерської лаври та Київську братську школу було об’єднано в колегію
Відповідність програмі: Утворення Києво-Могилянської колегії
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 72.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 108.
10 Зміст завдання: Укажіть явища, притаманні розвиткові української культури другої полови-ни XVI – першої половини XVII ст.:
1) поява та розквіт козацького літописання, історичної прози;
2) поширення книгодрукування;
3) розквіт козацького бароко в архітектурі;
4) поява та розвиток полемічної літератури;
5) поява та поширення в літературі «курйозних віршів»;
6) поява монументальної скульптури та портретного живопису;
7) поширення шкільної драми, інтермедій і вертепу.
Правильна відповідь: 2, 4, 6, 7
Відповідність програмі: Культура України в другій половині XVI – першій половині XVIІ ст.
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 68–86.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 103–122.
11 Зміст завдання: Як називаються ліро-епічні твори XVI–XVII ст. історико-героїчної та по-бутової тематики, що виконувалися речитативом у супроводі бандури, кобзи, ліри?
Правильна відповідь: думи
Відповідність програмі: Культура України в другій половині XVI – першій половині XVIІ ст. (усна народна творчість)
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 76–77.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 116–117.
12 Зміст завдання: На карті позначено територію Гетьманщини відповідно до умов:
Правильна відповідь: Білоцерківського договору 1651 р.
Відповідність програмі: Національно визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. Воєнно-політичні події 1650–1653 рр.
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 119.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 167.
Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 8.
13 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюхо-вецького його проголошують гетьманом усієї України».
Про якого діяча йдеться?
Правильна відповідь: П. Дорошенка
Відповідність програмі: Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 152–154.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 207.
14 Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Створення Другої Малоросійської колегії на чолі з графом П. Рум’янцевим:
1) свідчило про остаточну ліквідацію гетьманства в Україні;
2) завершило складний процес ліквідації Гетьманщини.
Правильна відповідь: тільки 1-й варіант правильний
Відповідність програмі: Друга Малоросійська колегія
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 222.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 296–298.
15 Зміст завдання: Що передбачала «Жалувана грамота дворянству» 1785 р. імператриці Ка-терини ІІ?
Правильна відповідь: зрівняння в правах української старшини з російським дворянс-твом
Відповідність програмі: Суспільство Лівобережної Гетьманщини наприкінці ХVІІ – на-прикінці ХVІІІ ст. Ліквідація української козацької держави – Гетьманщини
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 299.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 13.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 14.
16 Зміст завдання: Укажіть події, сучасником яких був Григорій Сковорода:
1) Полтавська битва;
2) гетьманування К. Розумовського;
3) надання Києво-Могилянській колегії титулу та прав академії;
4) Коліївщина;
5) приєднання території Кримського ханства до Російської імперії;
6) відкриття Харківського університету.
Правильна відповідь: 2, 4, 5
Відповідність програмі: Українська культура в другій половині XVII – XVIII ст. Г. Ско-ворода
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 6–7, 21, 23–26.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 7–8, 11–12, 27–28.
17 Зміст завдання: Хто очолював селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814–1835 рр.?
Правильна відповідь: У. Кармелюк
Відповідність програмі: Соціальна боротьба на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. У. Кармелюк
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 341.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 74–75.
18 Зміст завдання: Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
Правильна відповідь: Промисловий переворот на Наддніпрянській Україні розпочався у 30–40-і рр. ХІХ ст. водночас з Німеччиною, але пізніше ніж у Великій Британії та США
Відповідність програмі: Економічне становище українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 50–53.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 51–53.
19 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«У травні 1848 р. утворюється Головна руська рада, яка в своєму маніфесті висловила ідею розподілу регіону на дві провінції – польську та українську з окремими адміністраціями».
Що це за регіон?
Правильна відповідь: Галичина
Відповідність програмі: Український національно-визвольний рух на західноукраїнсь-ких землях під час революції 1848–1849 рр.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 96–97.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 93–94.
20 Зміст завдання: Унаслідок яких подій в Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент?
Правильна відповідь: революції 1848–1849 рр.
Відповідність програмі: Український національно-визвольний рух на західноукраїнсь-ких землях під час революції 1848–1849 рр.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 95, 100.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 92, 94–95.
21 Зміст завдання: На який регіон України не поширювалася земська реформа 1864 року?
Правильна відповідь: Правобережну Україну
Відповідність програмі: Адміністративно-політичні реформи 1860-х – 1870-х рр.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 132–133.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 124.
22 Зміст завдання: Укажіть прізвища діячів, активних учасників громадівського руху 70–90-х рр. ХІХ ст.:
1) Т. Шевченко;
2) В. Антонович;
3) Ю. Бачинський;
4) М. Драгоманов;
5) І. Франко;
6) Ф. Вовк;
7) О. Потебня.
Правильна відповідь: 2, 4, 6, 7
Відповідність програмі: Український громадівський рух у 1870-х – у 1890-х рр.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 184–186.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 140–141.
23 Зміст завдання: У яких скликаннях Державної думи Російської імперії були створені українські парламентські громади?
Правильна відповідь: І та ІІ
Відповідність програмі: Українські парламентські громади в І та ІІ Державних думах Росії
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 277–278.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 186.
24 Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Напередодні Першої світової війни українські землі:
1) у складі Росії були предметом суперечок між членами Троїстого союзу – Австро-Угорщиною та Румунією;
2) виступали суб’єктом міжнародних відносин.
Правильна відповідь: обидва варіанти не правильні
Відповідність програмі: Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 8–10.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С.7–8.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 10.
25 Зміст завдання: Унаслідок якої події сформовано легіон Українських січових стрільців?
Правильна відповідь: початку Першої світової війни
Відповідність програмі: Головна українська рада та Союз визволення України
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 13–14.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С.11.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 13.
26 Зміст завдання: Коли Українська Центральна Рада утворила Генеральний секретаріат?
Правильна відповідь: червень 1917 р.
Відповідність програмі: І Універсал Центральної Ради. Генеральний секретаріат
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 56.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С 45–46.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 47.
27 Зміст завдання: Яка подія спричинила збройний виступ самостійників у Києві?
Правильна відповідь: оприлюднення Центральною Радою Другого Універсалу
Відповідність програмі: ІІ Універсал Центральної Ради
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 60.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 51–52.
28 Зміст завдання: Укажіть положення, які розкривають основний зміст Третього Універсалу Української Центральної Ради:
1) установлення восьмигодинного робочого дня, державного контролю над продукцією;
2) поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь та Чернігівщину;
3) проголошення УНР у складі федеративної Росії;
4) проголошення православ’я державною релігією;
5) скасування приватної власності на землю поміщицьких і інших нетрудових господарств;
6) проголошення політичних, громадянських прав і свобод;
7) проголошення автономії України у складі демократичної Росії.
Правильна відповідь: 1, 3, 5, 6
Відповідність програмі: ІІІ Універсал і проголошення Української Народної Республіки
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 74, 76–79.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 55–58.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 63–65.
29 Зміст завдання: Упродовж якого періоду існувала Українська держава Павла Скоропад-ського?
Правильна відповідь: квітень–грудень 1918 р.
Відповідність програмі: Внутрішня та зовнішня політика Української держави П. Ско-ропадського
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 110, 124.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С.80–82, 93–95.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 91, 107
30 Зміст завдання: Якою цифрою на карті позначено район дій повстанських загонів Н. Махна проти гетьманської адміністрації, німецьких та австрійських окупаційних військ?
Правильна відповідь: 4
Відповідність програмі: Боротьба проти німецько-австрійської окупації та політичного режиму гетьмана П. Скоропадського
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 120.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С 90.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 101–103.
Атлас з історії України. 10 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 9.
31 Зміст завдання: Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії:
Правильна відповідь: Трудовий конгрес України
Відповідність програмі: Політичний курс Директорії. Трудовий конгрес
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 125.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 97–98.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 110–111.
32 Зміст завдання: У якій галузі господарства УСРР у 1920-х рр. розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО?
Правильна відповідь: енергетичній
Відповідність програмі: Економічний розвиток УСРР у період непу
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 214, 232–233.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 235–236.
33 Зміст завдання: Коли завершився процес конституційного оформлення СРСР?
Правильна відповідь: 1924 р.
Відповідність програмі: Участь Української СРР в утворенні Союзу РСР
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 227.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 192.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 212.
34 Зміст завдання: У 1920-х рр. в Українській СРР «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» – це:
Правильна відповідь: літературно-художні об’єднання
Відповідність програмі: Культура в Українській СРР у роки непу (освіта, література, наука, мистецтво)
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 248.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 227.
35 Зміст завдання: Чи відображають наведені уривки з історичних джерел окремі аспекти жит-тя українського суспільства 1930-х років?
1. «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голо-дуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих».
2. «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–40 трудоднів на рік».
Правильна відповідь: тільки 2-й уривок відображає
Відповідність програмі: Колективізація сільського господарства в Українській СРР. Голо-домор 1932–1933 рр.
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 279–284.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 222–235.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 250–254.
36 Зміст завдання: По лінії яких річок, проходила межа інтересів Німеччини та СРСР від-повідно до секретного додаткового протоколу до «пакту Молотова–Ріббентропа»?
Правильна відповідь: Нарев, Вісла, Сян
Відповідність програмі: Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня істо-рія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 9.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Украї-ни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 5–6.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 6.
37 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. ...радянський уряд не може байдуже ставитися до того, що ...українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще. ...радянський уряд дав розпорядження Головному команду-ванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусії».
Коли відбулася описана подія?
Правильна відповідь: 17 вересня 1939 р.
Відповідність програмі: Включення Західної України до складу СРСР та її возз’єднання з УРСР
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 5.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 7.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 8.
38 Зміст завдання: На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на:
Правильна відповідь: грудень 1943 р.
Відповідність програмі: Визволення Лівобережної України від окупантів. Битва за Дніпро та визволення Києва від окупантів
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 33–35.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 43–45.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 45–47, 378 (карта).
Атлас. Новітня історія (1939–2002 рр.). 11 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 3.
39 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч військо-вополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами своєї країни внаслідок війни».
Як називається цей процес?
Правильна відповідь: репатріація
Відповідність програмі: Внутрішньополітичне становище України в 1945 – на початку 1950-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 76–77, 378 (словник термінів і понять).
40 Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Усталення радянсько-польського кордону після Другої світової війни супроводжувалося переселенням українського населення Закерзоння:
1) до центральних та східних областей Української РСР;
2) до західних та північних воєводств Польської держави.
Правильна відповідь: обидва варіанти правильні
Відповідність програмі: Адміністративно-територіальні зміни у повоєнні роки. Операція «Вісла»
Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Усталення радянсько-польського кордону після Другої світової війни супроводжувалося переселенням українського населення Закерзоння:
1) до центральних та східних областей Української РСР;
2) до західних та північних воєводств Польської держави.
Правильна відповідь: обидва варіанти правильні
Відповідність програмі: Адміністративно-територіальні зміни у повоєнні роки. Операція «Вісла»
41 Зміст завдання: Яке поняття є зайвим у цьому логічному ланцюжку: «боротьба з «космополітизмом», «лисенківщина», «раднаргоспи», «ждановщина»?
Правильна відповідь: «раднаргоспи»
Відповідність програмі: Ідеологізація культурного життя в Україні в другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підруч-ник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 103, 105–109.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 101–110.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 82, 110–115.
42 Зміст завдання: До якої галузі мистецтва належить творчість П. Майбороди, А. Штогаре-нка, І. Шамо?
Правильна відповідь: музика
Відповідність програмі: Культура України (освіта, наука, література, мистецтво) в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підруч-ник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 154.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 159–160.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 156.
43 Зміст завдання: Укажіть роки, коли українськими науковцями було створено обчислювальні машини «Київ», «Дніпро», «Промінь», «Мир»?
Правильна відповідь: 1960-і рр.
Відповідність програмі: Культура України (освіта, наука, література, мистецтво) в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підруч-ник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 149.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня іс-торія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 152–153.
44 Зміст завдання: Кого, в зв’язку «з переведенням на роботу» до Москви, змінив на посаді Першого секретаря ЦК Комуністичної партії України В. Щербицький?
Правильна відповідь: П. Шелеста
Відповідність програмі: Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підруч-ник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 170–171.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 180–182.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 170–171.
45 Зміст завдання: Укажіть риси, властиві дисидентському рухові в Україні другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр.:
1) поширення лише в західних областях України;
2) мирний, ненасильницький характер боротьби;
3) застосування силових методів боротьби проти влади;
4) національно-демократичне забарвлення;
5) координація масових антиурядових акцій із московськими групами;
6) загальноукраїнський характер, поширення в усіх регіонах України;
7) наявність релігійної та правозахисної течій.
Правильна відповідь: 2, 4, 6, 7
Відповідність програмі: Опозиційний рух в Україні в середині 1960-х – на початку 1980-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підруч-ник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 156–158, 190–196.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 194–198.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня іс-торія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 192–199.
46 Зміст завдання: Кого в Україні за часів «застою» називали«несунами»?
Правильна відповідь: робітників, які розкрадали майно підприємств, на яких пра-цювали
Відповідність програмі: Етносоціальні процеси і рівень життя населення в середині 1960-х – на початку 1980-х рр.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 189.
47 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«...товариш Гончар, зрілий майстер художнього слова, автор відомих творів «Прапоронос-ці», «Людина і зброя», в своєму новому романі... як в кривому дзеркалі змалював працю, по-бут та духовний світ металургів і колгоспників Подніпров’я, провівши ворожий водорозділ між керівниками та масами».
Про який твір О. Гончара йдеться?
Правильна відповідь: «Собор»
Відповідність програмі: Культура та духовне життя в Україні (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підруч-ник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 203–204.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 206–208.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня іс-торія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 206–207.
48 Зміст завдання: Яка з перелічених нижче подій відбулася у вересні 1989 р.?
Правильна відповідь: Установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову
Відповідність програмі: Активізація національного руху в Україні. Формування національ-них громадських організацій і об’єднань. Народний рух України
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня істо-рія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 241–243.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія України (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 235–237.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня іс-торія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 240–241.
49 Зміст завдання: З якими діячами пов’язане створення Співдружності Незалежних Держав?
Правильна відповідь: Л. Кравчук, С. Шушкевич, Б. Єльцин
Відповідність програмі: Розпад СРСР
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня істо-рія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 268.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія України (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 251.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня іс-торія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 262.
50 Зміст завдання: Яке визначення розкриває зміст поняття «геополітика»?
Правильна відповідь: концепція, що вбачає в політиці, яку проводить держава, визначальну роль географічних факторів – положення країни, клімату, природних ресурсів тощо
Відповідність програмі: Зовнішня політика і міжнародні зв’язки незалежної Української держави
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня істо-рія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 356–364.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія України (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 286–293.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня іс-торія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 340–350.
51 Зміст завдання: Установіть відповідність між роками та подіями.
1 1097 р.;
2 1113 р.;
3 1187 р.;
4 1199 р.
А перша літописна згадка назви «Україна»;
Б з’їзд князів у Любечі;
В перемога Данила Галицького під Дорогочином;
Г укладення ченцем Нестором «Повісті минулих літ»;
Д утворення Галицько-Волинського князівства.

Правильна відповідь: 1–Б, 2–Г, 3–А, 4–Д
Відповідність програмі: З’їзд князів у Любечі. Об’єднання Галицького та Волинського кня-зівств. Внутрішня та зовнішня політика Данила Романовича Галицького. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Походження й поширення назви «Україна».
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 88, 106, 138, 146.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 132, 150, 196, 217.
52 Зміст завдання: Установіть відповідність між діячами та подіями, до яких вони були причетні.
1 Костянтин-Василь Острозький;
2 Іпатій Потій;
3 Йов Борецький;
4 Петро Могила.
А утворення греко-католицької церкви в Речі Посполитій;
Б визнання польським урядом права православної церкви мати власну ієрархію на чолі з митрополитом;
В заснування друкарні Києво-Печерської лаври;
Г відновлення вищої православної ієрархії – Київської мит-рополії;
Д спільний польсько-литовський сейм в Любліні.

Правильна відповідь: 1–Д, 2–А, 3–Г, 4–Б
Відповідність програмі: Люблінська унія та її вплив на українські землі. Українське суспіль-ство в середині XVI – середині XVIІ ст. Князь Костянтин-Василь Острозький. Брестська це-рковна унія. Відновлення вищої православної ієрархії. Й. Борецький. П. Могила
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 7–8, 11–12, 59–60, 63–65.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 6–7, 56–57, 124–129.
53 Зміст завдання: Установіть відповідність між подіям та наслідками, до яких вони призвели.
1 укладення Брест-Литовського мирного договору;
2 оприлюднення Центральною Ра-дою Другого Універсалу;
3 перемога збройного повстання більшовиків у Петрограді;
4 ультиматум Раднаркому РСФРР Центральній Раді.
А війна радянської Росії проти УНР;
Б урядова криза та утворення нового коалі-ційного Тимчасового уряду;
В вихід України з Першої світової війни;
Г корніловський заколот в Росії;
Д утворення Центральною Радою Крайового комітету з охорони революції.

Правильна відповідь: 1–В, 2–Б, 3–Д, 4–А
Відповідність програмі: ІІ Універсал Центральної Ради. ІІІ Універсал і проголошення Украї-нської Народної Республіки (УНР). Перша війна радянської Росії з УНР. Брест-Литовський мирний договір
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 58–59, 71–73, 82, 104–106.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С.46–47, 54, 64, 67–69, 71–73.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 49–51, 60–62, 67–69, 83–86.
54 Зміст завдання: Установіть відповідність між поняттям і його визначенням.
1 шістдесятники;
2 дисиденти;
3 раднаргоспи;
4 колгоспи.
А підприємства, створені шляхом об’єднання окремих селянських господарств для спільного господарювання на основі суспільних засобів виробництва та колективної праці;
Б державні органи, які, в межах економічних адміністративних райо-нів, здійснювали управління галузями промисловості та будівництва;
В представники інтелігенції, що розпочали своє творче та громад-ське життя за часів «відлиги»;
Г державні підприємства у сфері сільського господарства, в яких усі засоби виробництва та вироблена продукція є державною власністю;
Д особи, що відкрито виступали проти існуючих у тоталітарному суспільстві норм, офіційної ідеології й державної політики.

Правильна відповідь: 1–В, 2–Д, 3–Б, 4–А
Відповідність програмі: Колективізація сільського господарства в Українській СРР. Економічні реформи в Україні в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. та їхні наслідки. Суспіль-но-політичне життя в Україні в середині 1950-х – середині 1960-х рр. «Шістдесятники» та заро-дження дисидентського руху
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 271–275.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підруч-ник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 133, 151–160.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 128–130, 140–143.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня іс-торія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 136–138, 153–166.
55 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність подій:
А похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу;
Б поява та поширення в Україні «Літопису Самовидця»;
В підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові;
Г видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря».
Правильна відповідь: Г, А, В, Б
Відповідність програмі: Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Початок книгодрукування в Україні. Діяльність І. Федорова в Україні. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархатові. Українська культура в другій половині XVII – XVIII ст.
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 36–37, 73, 227, 232.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. – С. 73, 109, 227–228, 329.
56 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність подій:
А видання в Петербурзі українського часопису «Основа»;
Б утворення у Львові літературно-просвітницького гуртка «Руська трійця»;
В реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії;
Г діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
Правильна відповідь: В, Б, Г, А
Відповідність програмі: Реформи Марії-Терезії, Йосифа II. Демократично-просвітницький гурток «Руська трійця». Кирило-Мефодіївське братство. Український громадівський рух на-прикінці 1850-х – у 1860-х рр.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 74–76, 81–82, 91–92, 179–180.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 66–68, 80, 88–90, 141.
57 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність подій:
А проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР);
Б проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з’їзді Рад у Харкові;
В укладення Варшавської угоди між УНР та Польщею;
Г підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками.
Правильна відповідь: Б, Г, А, В
Відповідність програмі: Всеукраїнські з’їзди рад у Києві та Харкові, проголошення радянсь-кої влади в Україні. Брест-Литовський мирний договір. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Варшавська угода, її значення
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 84–85, 104–106, 137–138, 178–179.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 66–67, 71–73, 109–111146–148.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 69–70, 83–85, 121–124, 165–167.
58 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність подій:
А упровадження територіального принципу управління промисловістю та будівницт-вом через ради народного господарства;
Б заснування в Києві клубу творчої молоді «Сучасник»;
В участь української делегації в установчій конференції ООН в Сан-Франциско;
Г ухвала І з’їздом Народних комітетів Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з Українською РСР.
Правильна відповідь: Г, В, А, Б
Відповідність програмі: Включення Закарпаття до складу УРСР. УРСР – співзасновниця Ор-ганізації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій. Економічні реформи в Україні в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. та їхні наслідки. «Шістдесятники» та зародження дисидентського руху
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підруч-ник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 75, 78, 133, 153.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 286–293.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня іс-торія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 80–83, 136–137, 157.
59 Зміст завдання: Прочитайте фрагменти документів і дайте відповіді на запитання.
1. Із Статуту Генерального Секретаріату.
«На підставі згоди з тимчасовим Правительством... Українська Центральна Рада, що має під-готувати Україну до остаточного здійснення автономного ладу й довести її до Українських Уста-новчих всенародних Зборів і російського Установчого Зібрання, утворює Генеральний Секрета-ріат, який являється найвищим органом управи на Україні.
Діяльність Генерального Секретаріату зазначається такими головними пунктами:
1. Найвищим крайовим органом управи на Україні є Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується тимчасовим Правительством...
3. Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріат в цілому...
4. В склад Генерального Секретаріату входить 14 генеральних секретарів, а саме секретарі: в справах внутрішніх, фінансових, військових, харчових, земельних, юстиції, освіти, національних, торгу, промисловості, пошти й телеграфу, праці, доріг...
6. Всі урядові органи на Україні підлягають власті Генерального Секретаріату...
10. Генеральний Секретаріат передає на санкцію тимчасового Правительства ті законопроек-ти, які розглянула й ухвалила Центральна Рада».
2. Із Тимчасової інструкції для Генерального Секретаріату.
«1. На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місце-вого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради.
2. Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську, з виключенням Мглинського, Суражського, Стародубського і Новозибківського повітів.
3. Генеральний Секретаріат складається з генеральних секретарів по відомствам: а) внутрішніх справ, б) фінансів, в) хліборобства, г) освіти, д) торгу і промисловості, є) праці, а також секретаря по національних справах...
4. Генеральний Секретаріат розглядає, розробляє й подає на затвердження Тимчасового уряду проекти, що торкаються життя краю і його врядування. Проекти ці можуть бути, перед поданням їх Тимчасовому уряду, внесені на обговорення Центральної Ради...
6. По всіх справах місцева влада краю звертається до Генерального Секретаріату, який, після зно-син з Тимчасовим урядом, передає його розпорядження і накази місцевій владі.
9. В негайних і настирливих випадках вищі державні установи і відомства сповіщають про свої накази місцеву владу безпосередньо, сповіщаючи згодом про ці накази Генеральний секретаріат».
1. До якого періоду історії України відносяться цитовані документи? Який із них було створено раніше? Поясніть чому? (2 бали)
2. У вирішенні якого питання позиції Тимчасового уряду та Центральної Ради збігалися? Завдяки якій події це стало можливим? (2 бали)
3. Який статус Генерального секретаріату передбачався Статутом, а який – Тимчасовою інструк-цією? Який з них, на Вашу думку, найбільше відповідав інтересам України? Свою відповідь об-ґрунтуйте. (2 бали)
4. Які сфери управління Тимчасовий уряд вилучив із компетенції Генерального секретаріату, за-лишивши їх за собою? Поясніть, чому саме ці сфери? (2 бали)
5. На які українські губернії не розповсюджувалася влада Генерального секретаріату? Поясніть, чому саме на ці губернії Тимчасовий уряд не поширив юрисдикції Генерального секретаріату? (2 бали)
Відповідність програмі: Українська революція (1917–1918). Генеральний секретаріат.
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 63–67.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С.48–49.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 52–54.
60 Зміст завдання: Прочитайте фрагменти документів і дайте відповіді на запитання.
1. Із постанови ЦК КП(б)У «Про перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури в «Нарисі історії української літератури».
«...Історія української літератури висвітлюється в «Нарисі» поза зв’язком з боротьбою кла-сів, як процес, ізольований від цієї боротьби...
Автори «Нарису», у відповідності з схемою М. Грушевського та його теорією про «ви-ключність» українського народу, ігнорують спільність походження, єдність і взаємодію в іс-торичному розвитку російського і українського народів, їх мови і культури...
Перекручування й помилки допущені в «Нарисі» об’єктивно допомагають найлютішим ворогам народу – українсько-німецьким націоналістам.
ЦК КП(б)У вважає, що допущені перекручування та помилки стали можливими тому, що... партійні організації недостатньо орієнтують наукові кадри на боротьбу проти спроб від-родити буржуазно-націоналістичні погляди в питаннях історії і літератури України».
2. Із постанови ЦК КП(б)У «Про журнал «Вітчизна».
«ЦК КП(б)У зазначає, що літературно-художній журнал «Вітчизна» – орган Спілки радян-ських письменників України – ведеться зовсім незадовільно. За останні півроку, поряд з вда-лими і корисними творами радянської літератури, у журналі вміщено низку шкідливих творів і статей, у яких протягуються ворожі радянському суспільству ідеї і концепції. ...Редакція «Вітчизни» не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних тем сучасності і насамперед – перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні та героїчної боро-тьби радянських людей за виконання планів нової сталінської п’ятирічки, за поступовий пе-рехід від соціалізму до комунізму.
На низці творів, видрукуваних у журналі, позначилась національна обмеженість: автори змальовують український народ ізольовано, у відриві від інших радянських народів, зокрема, від великого російського народу, радянським людям присвоюються не властиві їм архаїчні риси, ідеалізуються пережитки минулого в побуті та свідомості людей...»
1. До якого періоду історії України відносяться цитовані документи? (1 бали)
2. Складовою якої ідеологічної кампанії були ці постанови? В чому її суть? (2 бали)
3. У чому ЦК КП(б)У звинувачував редакцію журналу «Вітчизна» та авторів «Нарису історії української літератури»? Яке звинувачення є характерним для обох постанов? (2 бали)
4. Яка ще масштабна ідеологічна кампанія цього періоду історії була проведена тоталі-тарним режимом? Які цілі вона переслідувала? (3 бали)
5. Чи вплинули на моральний-психологічний стан українського суспільства проведені в цей період ідеологічні кампанії? Свою відповідь обґрунтуйте. (2 бали)
Відповідність програмі: Ідеологізація культурного життя в Україні в другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939 – початок ХХІ ст.): Підруч-ник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 102–110.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 102–110.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня іс-торія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 110–116.