Смекни!
smekni.com

ЗНО Українська мова 2009-2010 (стр. 1 из 4)

ЧАСТИНА 1 УкрАїНСькА мовА

Завдання 1—7 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише оДНА ПрАвИЛьНА. виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасному вжитку замінене іншим

А булава, пірнач, бекет Б курінний, сотник, хоругва в рать, глаголити, воліти Г очіпок, свита, жупан

2. Слово з нульовим закінченням

А можливо Б пюре в вересень Г вгору

3. Рядок займенників одного розряду

А цей, комусь, того Б щось, будь-чому, абиякого в який, чиїм, ніякого Г тебе, вами, тим

4. Залежне слово стоїть перед головним у словосполученні

А зненацька виринув Б загубили десь в біліє навкруги

Г сповнений ніжності

Прочитайте текст і виконайте завдання 5—7 до нього.

(1) І тоді сталося несподіване для хлопчика, для Степана і для самого Шептала. (2) Од того дотику його бридливо пересмикнуло і підняло. (3) Білий кінь шарпнувся, вирвав кінець повода, дико звівся на задні ноги, біснувато стріляючи страшними, кривавими очима. (4) Цієї хвилини він був справжнім білим конем, відважним та одчайдушним, як його далекі предки. (5) Хлопчик відсахнувся, у грізнім подиві занімів Степан. (6) Шептало легко опустився на передні ноги, збив копитами пісок, перестрибнув рів і помчав через гусячу царину в лугову синь. (За В. Дроздом)

5. Прикметник, ужитий у значенні іменника, є в реченні

А першому Б третьому в четвертому Г шостому

6. Відокремлена обставина є в реченні

А другому Б третьому в п’ятому Г шостому

7. Безсполучникове складне речення

А перше Б друге в п’яте Г четверте

Завдання 8–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише оДИН ПрАвИЛьНИЙ. виберіть правильний варіант відповіді і позначте його у бланку А згідно з інструкцією.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

8. Пара слів з однаковими звуками

А дятел, дубок Б злива, льодок в клен, липа Г сіль, слива

Д тінь, тиша

9. Рядок слів, кожне з яких має омонім

А слати, мул, літній, олівець Б здаватися, лава, кришка, морквина в вити, балка, ключ, тополя

Г ласка, луг, лебідка, річка

Д вал, захід, застава, зважуватися

10. Немає помилок в похідних словах рядка

А Петербург петербуржський, Сиваш сивашський Б Прага празький, Буг
бугський

в Дрогобич дрогобицький, Запоріжжя запоріжський

Г Кременчук кременчуцький, чех чешський

Д Кагарлик кагарлицький, латиш латиський

11. Всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними приголосними в рядку

А емаль, далеч, жовч Б акварель, тінь, мудрість в мазь, вісь, суміш Г мить, суть, скатерть

Д розповідь, папороть, область

12. Прикметники, вжиті у формі найвищого ступеня порівняння, складають рядок

А найдрібніший, якнайкоротший, найменш прийнятний Б найбільш урожайний, абсолютно правильний, найлегший в найсолодший, зовсім темний, найбільш тривалий

Г найбільш складний, дуже небезпечний, найвибагливіший

Д якнайшвидший, надзвичайно важливий, найбільш популярний

13. Кожен числівник змінюється за родами, числами та відмінками в рядку

А дванадцятий, тридцять четвертий, сім тисяч Б одинадцятий, двадцять сьомий, десять в тридцятий, вісімдесят один, семисотий Г шістдесятий, сорок третій, сотий

Д трьохсотий, вісімнадцятий, тисяча двісті

14. Дієслова майбутнього часу першої особи множини складають рядок

А запрошуватимемо, візьмете, зруйнуємо Б наспіваєте, розхитуємо, вирішимо в перенесемо, вигадаєте, подумаємо

Г заморозимо, заслухаємось, виховуватимемо

Д звикатимемо, малюємо, увімкнемо

15. Усі дієприслівники пишуться з не окремо в рядку

А (не)зчувшись, (не)звертаючись, (не)подякувавши Б (не)дочувши, (не)довиконуючи, (не)сказавши в (не)обіцяючи, (не)вирішивши, (не)вгаваючи Г (не)визначивши, (не)змовляючись, (не)хтуючи

Д (не)дослухавши, (не)руйнуючи, (не)знаючи

16. Головне слово стоїть перед залежним у групі словосполучень

А запросив на концерт, гніздо лелеки, зовсім дорослий Б бажання жити, поставити кому, вільно дихається в зустрічають гостей, розмова наодинці, добре слово

Г обладнали кабінет, сповнений гумору, виробництво ліків

Д скосили жито, комусь із дорослих, надто яскравий

17. Односкладне речення

А Щось незбагненне і потаємне є в чарах природи. (І. Цюпа) Б Стою по коліна в снігу зачарований. (І. Цюпа) в Не проїде тут ніхто, не пройде. (Б. Грінченко)

Г Не раз у сні являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий. (І. Франко)

Д То була тиха ніч чарівниця. (Леся Українка)

18. Речення зі складеним іменним присудком

А По всій Україні справжні коралі ще й тепер під назвою «доброго намиста» вважаються великою цінністю. (О. Воропай)

Б Поруч з обробкою хутра в Україні вже з давніх-давен люди вміли виробляти тканини з льону. (О. Воропай)

в Усе живе і мертве повинно зустріти Свят-вечір на своєму місці. (Р. Кобальчинська)

Г А з рідної півночі вітер поганий зовсім перестав подихати. (Чайка Дністрова) Д Народжене й випромінюване розквітлим снігом сяйво можна порівняти з усмішкою.

(Є. Гу­цало)

19. Безособове речення

А Мені дали козацьку корогву і привілеї з королівським іменем. (Л. Костенко) Б Були полки і зброя розмаїта. (Л. Костенко) в З лози молодої ольшини роблять свистки. (О. Воропай)

Г Малим дітям часом набридає бути в полі. (О. Воропай)

Д Проте щось кликало сюди вогнисте створіння з гострою мордочкою й нащуленими вухами. (Є. Гу­цало)

20. Обставина, виражена інфінітивом, є в реченні

А Обрій почала огортати все густіша й густіша темрява. (О. Кониський) Б І, наче на її очах, узявся рости горох. (Ю. Яновський) в І зараз же довелося жінці порати подвір’я. (Ю. Яновський)

Г Жайворонки сідали відпочити на спинах лелек. (Ю. Яновський)

Д Василь Іванович боявся підвести зір на близький правий берег Дніпра. (Ю. Яновський)

21. Правильно виділено звертання в реченні

А Пісне, моя ти, підстрелена пташко, мусиш замовкнуть і ти. (І. Франко)

Б Мій брат Богдане, сповістив полковників, що ти живий і що чекаєш їх. (Л. Костенко) в Безмежнеє поле в сніжному завою, ох, дай мені обширу й волі! (І. Франко)

Г Ще краще було б, пане Лесю під спів колядок сісти в темному куточку або грітися біля вогню в грубці і слухати казку. (О. Іваненко)

Д А що старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці? (Нар. тв.)

22. Складне речення, одна із частин якого — неповне речення

А Сонце вже сховалося, зі сходу наповзають тихі сутінки, рівно куриться димок на погоду.

Б Перед ним відслонилося море, і було воно фосфорично осяяне, мерехке, повне німого руху й трепету. (В. Шевчу­к)

в Там вогко, сіно пахне цвіллю. (Григір Тютюнник)

Г А довкіл, ні в лісі, ні на річці ані лялечки, тільки луна котиться. (Григір Тютюнник)

Д Шибки, мов у пропасниці, тремтять від ревиська моторів, і стіни так само вібрують. (Є. Гу­цало)

23. Розділове складносурядне речення

А А пісок дедалі сипучіший, і мотоцикл з льоту раз у раз шугає в нього. (О. Гончар)

Б Скинеться зрідка у воді рибина, або нічний птах залопоче у темряві крилами. (Б. Антоненко­Давидович)

в Темніли стрілки щавлю, та смачно вабила конюшина. (В. Дрозд)

Г І ввижається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті, а в тій хатинці — він сидить, рибку стереже. (Григір Тютюнник)

Д Стовбур ледве помітно розгойдувало, а внизу під підошвами в Олеся ворушилось коріння

(Григір Тютюнник)

Завдання 24—28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФроЮ, доберіть відповідник, позначений БУквоЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24. Установіть відповідність між словами і способами їх творення

A Б в Г Д

1

2

3

4

Спосіб словотвору­ Приклади