Смекни!
smekni.com

Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера (стр. 1 из 3)

»

Курсовий проект Виконав: студент групи 4-ІС-59 Фатєєв Андрій Олександрович.

Український державний хіміко-технологічний університет.

Кафедра інформаційних технологій та кібернетики.

Дніпропетровськ

2002 р.

Вступ.

Перед тим, як ми поглибимося у вивчення автоматизованого робочого місця менеджера давайте з'ясуємо перше відразу ж виникле питання - хто ж такий менеджер?..

Управління з'явилося разом із людьми. Там де хоча б дві людини об'єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети, виникало завдання координації їхніх спільних дій, розв'язання якого хтось із них повинний був брати на себе. У цих умовах він ставав керівником, що управляє, а інший - його підлеглим, виконавцем.

На всіх етапах становлення суспільства проблема управління стояла досить гостро і багато людей намагалися вирішити її, але їхні труди носили розрізнений характер і не укладали узагальненої теорії.

І тільки в другій половині минулого століття після перемоги промислової революції на Заході ситуація різко змінилася. Ринкові відносини володіли всіма сферами життя суспільства. Як гриби після дощу зростали крупні фірми, що потребували великого числа керівників вищого і середнього рівнів, спроможних приймати грамотні раціональні рішення, що вміли працювати з великими масами людей , що були б вільні у своїх учинках. Тому від керуючих був потрібний високий професіоналізм, компетентність, уміння порівнювати свою діяльність з існуючими законами. У результаті з'являється група людей, що спеціально займаються управлінською діяльністю. Цим керівникам вже не потрібно тримати своїх підлеглих у покірності владною рукою. Головним завданням стає щоденне управління виробництвом із метою забезпечення найбільшого прибутку власникам фірми. Ці люди стали називатися менеджерами.

В теорії менеджменту менеджерами називають спеціалістів, що, використовуючи різноманітні методи і тактику управління, сприяють досягненню організацією або підприємством певних цілей.

Отож, менеджером є тип науково-практичного управління, тобто керівництва людьми і виробництвом, що дозволяє виконувати поставлені завдання найбільш гуманним і економічним шляхом. Оскільки завданням менеджменту є досягнення мети, важливо правильно її визначити. Якщо ми ставимо перед собою завдання удосконалювання організації, не уточнивши її цілей, то ризикуємо запропонувати кращі засоби виконання непотрібних функцій або кращі шляхи досягнення незадовільних кінцевих результатів. Без перебільшення можна сказати, що заподіяний при цьому збиток вимірюється мільярдами.

Мистецтво вибору і формулювання правильної мети, управління процесом її реалізації, включаючи оцінку досягнутого ступеня реалізації, відрізняють дійсно вмілого менеджера-керівника.

Неможливо прагнути управляти людьми, якщо і керівникам, і підлеглим цілі цілком не ясні. Управляти - значить спонукати інших до досягнення ясної мети, а не змушувати інших робити те, що вважаєш правильним.

Варто зауважити, що відповідно до простого американського визначення процесу управління “менеджер робить будь-що руками інших”.

Одне з основних завдань менеджера - створити спонукальні стимули для людини, при яких у неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації. Звідси випливає ще один принцип менеджера: управляти - значить вести до успіхів інших.

Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслював, що завдання керівника - диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу. Слід виділити ще одне з найважливіших завдань - вчитись інтенсивно працювати, поліпшувати якість роботи.

Отже, центральною фігурою в системі менеджменту будь-якої організації є менеджер-керівник, який керує власне організацією (підприємством), якимсь конкретним видом діяльності, функцією, підрозділом, службою, групою людей тощо. Американські дослідники Роберт Блейк та Джейн Моутон підкреслюють, що сильне та ефективне керівництво сприяє створенню атмосфери участі та колективної підтримки цілей діяльності організації, у якій її члени отримують стимул в усуненні перепон і досягненні максимальних результатів.

У своїй роботі я хочу розглянути автоматизоване робоче місце менеджера як комплексне поняття, що включає в себе такий компонент як:

- програмне забезпечення для більш ефективної роботи менеджера.

Детальний розгляд цього компонента допомагає глибше розкрити і зрозуміти самий процес організації роботи менеджера. Висококваліфікований менеджер, що володіє відповідними особистими і діловими якостями може ефективно управляти організацією, оперувати вміло такими категоріями менеджменту, як лідерство, вплив і влада для досягнення поставлених цілей. Це сприяє правильній, збалансованій організації роботи менеджера, тим самим відкриваючи йому шлях до успіху в його діловій кар'єрі.

1. Проектування програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС).

1.1 Мови проектування.

Ефективність технологій проектування багато в чому визначається мовами проектування, що забезпечують спілкування фахівців-розроблювачів із засобами автоматизації їхньої праці. Уніфікація мов проектування дозволяє обмінюватися програмними чи засобами, скорочує витрати на освоєння мов і на технологічні засоби автоматизації їхнього використання.

У зв'язку з різноплановістю задач, розв'язуваних на різних технологічних етапах розробки, доцільна взаємозалежна система мов, що включає (у порядку спрощення проблемного орієнтування й ускладнення машинного орієнтування):

Мова керування задачами

Мова підготовки технологічних засобів

Мова специфікацій вимог

Алгоритмічна мова програмування

Макромова програмування

Автокоди (асемблери)

Мови налагодження: у статиці, у реальному часі

Головними вимогами, пропонованими до системи мов проектування, є: технологічність розробки ПС методом модального спадного проектування; одержання надійного ПС; мобільність ПС, тобто витривалість програмних компонентів як для різних об'єктних, так і технологічних ЕОМ; супроводжує ПС протягом усього життєвого циклу.

Вимоги містять у собі також простоту написання програм, пізнаванність їх, зручність спілкування користувача з технологічної ЕОМ у всіх режимах. Раціонально розмежовувати використання засобів мови на різних етапах проектування ПС між різними групами розроблювачів: системними програмістами, настроювачами кросів-систем на конкретні ЕОМ, розроблювачами функціональних програм.

Характеристика мов проектування:

Мовою керування завданнями забезпечуються всі етапи технології. Технологічні системи оснащуються монітором з мовою керування завданнями, у т.ч. керування базою даних у різних режимах. Цім досягаються витривалість технологічної системи й уніфікація керування її роботою. Мова керування завданнями, являє собою набір директив, що мають фіксований синтаксис. Для таких дій, як керування БД, набір директив стандартизований; для інших функціональних підсистем, набір директив визначається їхніми функціями. Елементами є діагностичні повідомлення про виявлені помилки.

Мова підготовки технологічних засобів доступний настроювачам ПС на середовище функціонування. У нього включається розділ, що представляє собою пакет опису загальних типів даних, їхніх атрибутів і машинно-залежних процедур. Мова визначає правила послідовності команд при реалізації операторів алгоритмічної мови чи макромови. Для алгоритмічної мови це можуть бути семантичні проблемно-орієнтовані мови, у яких використовуються деякі конструкції алгоритмічної базової мови, процедури й оператори розгалуження. Мова завдання форм вихідних документів і машинних носіїв визначає розташування інформації на текстових документах (лістінг програми, розподіл пам'яті й ін.) і машинних носіях.

Мова специфікації вимог призначений для оформлення рішень, прийнятих при структурному проектуванні ПС. На ньому специфікуються весь комплекс програм, групи програм і частки програми (процедури), а також пакети даних. У специфікаціях відбиваються основні характеристики програм, зв'язок їх між собою по керуванню й інформації, а також схема функціонування.

Мови програмування підтримують етап розробки програм. До програм ЕОМ пред'являються високі вимоги по ефективному використанню обчислювальних ресурсів. До цієї групи відносяться: алгоритмічні мови, макромови й автокоди.

Алгоритмічні мови при конкретному застосуванні є підмножиною базової мови. Основними властивостями алгоритмічних мов є: типізація мови, можливість визначення нових типів даних, у т.ч. індексованих, комбінованих і посилальних типів із вказівкою обмежень на область значень, можливість семантичного контролю застосування даних різних типів; структурованість програмних компонентів і даних, строге визначення структурних операторів; наявність пакетів, що містять описи глобальних даних, типів і процедур; наявність задач, що забезпечують опис рівнобіжного виконання програм; забезпечення роздільної компіляції приватних програм і пакетів даних. Наявність елементів мови, що набудовуються, (процедур, операцій) прив'язки до конкретного ЕОМ і т.д.

Макромови (машинно-залежні алгоритмічні мови) використовуються для запису програм із застосуванням операторів, що найбільше адекватно відбивають дії груп команд конкретної ЕОМ (арифметики з присвоюванням, порівняння з переходом, організації циклу і перемикача й ін.). До складу макромови входять оператори, що відповідають структурним операторам алгоритмічної мови.

Автокоди (асемблери), у які включаються макрозасоби (системні і структурні макрокоманди), що забезпечують інтерфейс між програмами, записаними на мовах більш високих рівнів, а також структуризацію програм.