Смекни!
smekni.com

Ліцензування банківської діяльності. Поняття кредитного ринку (стр. 1 из 4)

Вміст

1. Ліцензування банківської діяльності

1.1 Порядок, умови видачі та одержання банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензування окремих операцій для банків і банківських корпорацій

1.2 Спеціальні вимоги, пропоновані до банків, на здійснення визначеного виду діяльності

1.3 Порядок розгляду документів та особливості видачі ліцензії і письмового дозволу банківським корпораціям для здійснення окремих видів операцій

1.4 Операції які має право здійснювати банківська установа у разі отримання ліцензії

2. Поняття кредитного ринку

2.1 Суть кредиту, його види

2.2 Поняття кредитного ринку, його функції

2.3 Структура фінансово – кредитної

Список використаної літератури


1. Ліцензування банківської діяльності

1.1 Порядок, умови видачі та одержання банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензування окремих операцій для банків і банківських корпорацій

Створення нового банку регулюється загальним або спеціальним банківським законодавством, яке в більшості країн передбачає необхідність отримання спеціального дозволу (ліцензії) на відкриття банку . Ліцензування має на меті обмежити здійснення банківських операцій тільки тими юридичними особами, які мають дозвіл на їх проведення від уповноваженого органу.

Банк має право здійснювати банківську діяльність лише після здобуття банківської ліцензії.

Без здобуття банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність по залученню вкладів і інших засобів, що підлягають поверненню, наданню кредитів, а також вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну або адміністративну відповідальність згідно законам України.

Банківська ліцензія надається Національним банком України, на підставі Постанови правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій» N 275 від 17.07.2001р.

Для отримання ліцензії кредитна установа, що подає заяву, повинна дотримуватись низки вимог, передусім щодо:

· мінімального розміру статутного капіталу;

· джерел формування статутного капіталу;

· складу засновників банку;

· кваліфікації, досвіду та репутації керівництва банку;

· кола операцій, що виконуватимуться банком, та стратегії його діяльності;

· правильності оцінки банківських активів за їх ринковою вартістю;

· заходів щодо створення резервів на випадок виникнення сумнівних та безнадійних боргів і збитків від банківської діяльності.

Крім того, приймаючи рішення про видачу ліцензії, уповноважені органи можуть враховувати, наприклад, умови формування мережі філій нового банку; можливий вплив створюваного банку на рівень конкуренції в кредитно-фінансовому секторі; національну належність капіталу чи засновника (у разі, коли в країні діє особливий порядок розгляду заявок від іноземних осіб).

Дозвіл на створення банку і на виконання банківських операцій, видається також Національним банком України.

Письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій, видається банку за таких умов:

а) наявність банківської ліцензії;

б) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку, що підтверджується незалежним аудитором;

в) банк не є об'єктом застосування заходів впливу:

протягом усього періоду діяльності - для банків, які отримали банківську ліцензію менше ніж за шість місяців до часу звернення до Національного банку з клопотанням про видачу письмового дозволу;

протягом шести місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про видачу письмового дозволу - для банків, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії більше ніж шість місяців;

г) банк подав план (бізнес-план) щодо певних видів операцій, на право здійснення яких банк бажає отримати письмовий дозвіл, і цей план схвалено Національним банком.

і) банк має достатні фінансові можливості для здійснення такої діяльності;

д) наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні операції згідно з поданим банком планом (бізнес-планом).

е) наявність керівників підрозділів банку, кандидатури яких відповідають кваліфікаційним вимогам та спеціальним вимогам.

є) наявність комітетів, а саме: кредитного, тарифного, з питань управління активами і пасивами та відповідних положень про них, що відповідають вимогам чинного законодавства України;

ж) наявність відповідних внутрішніх положень банку, що регулюють політику управління активами і пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку та проведення ним діяльності, на яку він бажає отримати в Національному банку письмовий дозвіл.

Документи, що надає банк для отримання ліцензії

1. Клопотання банку про видачу банківської ліцензії;

1. Інформацію про керівників банку;

2. Відомості про забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами;

3. Документ на право власності на приміщення або договір оренди на приміщення, в якому буде розміщено банк на строк не менше ніж п'ять років;

4. Відомості про відповідність технічного стану та організації охорони приміщень банку вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

Спеціальні документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії

- план (бізнес-план), що визначає види діяльності згідно з банківською ліцензією на поточний рік та стратегію діяльності на наступні три роки (у розрізі кожного року окремо), який має містити:

- розрахунок балансового звіту;

- розрахунок звіту про фінансовий результат;

- опис банківських операцій з обґрунтуванням їх економічної доцільності;

- коло клієнтів, які банк має намір залучити з метою обслуговування;

- розрахунок прибутковості всієї діяльності банку та за кожним видом діяльності окремо на кінець перших трьох років;

- економічне обґрунтування прогнозних показників розрахунку балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат;

- опис та дані про управлінську та організаційну структуру банку;

- внутрішні положення про правління (раду директорів) банку..

Документи, що надає банк для отримання письмового дозволу

1. клопотання банку про видачу письмового дозволу;

2. висновок незалежного аудитора про підтвердження відповідності рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку;

3. план (бізнес-план), що визначає види окремих операцій, які банк планує здійснювати, на поточний рік та стратегію діяльності на наступні три роки (у розрізі кожного року окремо), який має містити:

- розрахунок балансового звіту;

- розрахунок звіту про фінансовий результат;

- перелік та докладний опис видів операцій, які планує здійснювати банк, з обґрунтуванням їх економічної доцільності ;

- розрахунок прибутковості всієї діяльності банку та за кожним видом діяльності окремо на кінець перших трьох років;

- економічне обґрунтування прогнозних показників розрахунку балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат;

- відомості про забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку;

- інформацію про керівників підрозділів,;

- копію рішення про погодження кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку;

- опис та дані про управлінську та організаційну структуру підрозділів банку, які здійснюватимуть операції, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень;

- відповідні внутрішні положення банку , що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому письмовий дозвіл Національного банку.

1.2 Спеціальні вимоги, пропоновані до банків, на здійснення визначеного виду діяльності

Види діяльності банків, до яких застосовуються спеціальні вимоги:

неторговельні операції з валютними цінностями;

ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій та може видаватися за умови дотримання банком відповідних спеціальних вимог щодо одного чи кількох напрямів діяльності. Банк має бути забезпечений відповідними спеціалістами, а також належним спеціальним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку та потрібні для здійснення відповідних окремих операцій та їх обліку.

Для отримання письмового дозволу на здійснення певного виду діяльності, банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

- рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку на момент отримання дозволу.