Смекни!
smekni.com

Гарантійні операції з векселями (стр. 2 из 2)

— повне найменування банку-гаранта;

— безумовне зобов'язання банку-гаранта про виплату гарантійної суми;

— сума гарантії;

— місце видачі.

Крім того, гарантія платежу за векселем, якщо вона обтяжена іншими обставинами та умовами про невиконання зобов'язань щодо угоди, може мати такі реквізити:

— повне найменування позичальника (особи, від імені якої видається гарантія);

— повне найменування бенефіціара (особи, на користь якої видана гарантія);

— посилання на угоду, на підставі якої видана гарантія;

— строк платежу;

— умови пред'явлення вимоги платежу;

— можливе врегулювання скорочення гарантійної суми;

— застереження про витрати.

Питання про те, за яких обставин та на яких умовах банк має виконувати гарантію, а також строк та умови її погашення визначаються змістом гарантії та чинним законодавством[4].

Банки, приймаючи рішення про надання гарантії, вимагають від клієнтів подання таких документів:

- доручення на видачу гарантії (додаток 6);

- генеральне або разове зобов’язання (додаток 7);

- завірений проект гарантії на рідній мові (один прим.) і на відповідній іноземній мові (два прим.);

- завірену копію контракту чи іншого документа, який свідчить про необхідність видачі гарантії;

- оригінали векселів і копії одного з них, а також розклад виплат за векселями (за гарантіями в забезпечення оплати векселів).

Перевіривши прийнятність для банку умов гарантії і правильність оформлення поданих документів, виконувач відповідного відділу банку складає проект гарантії банку або доручення іноземному банку про видачу гарантії за рахунок уповноваженого банку (контргарантії останнього) і передає їх на підпис особі, яка має право підпису таких документів у банку.

Гарантію доцільно складати у чотирьох примірниках: один — для бенефіціара за гарантією, другий — для клієнта, що дав доручення на видачу гарантії, третій — у договірно-правовий відділ банку, четвертий — у досьє за гарантією.

Видані банками гарантії передаються при супроводжувальному листі клієнтам для подальшого їх передання бенефіціару або направляються останньому безпосередньо через іноземний банк (залежно від умов, що зазначені в дорученні на видачу гарантії). Гарантія, яка видана на користь іноземного банку, як правило, відправляється безпосередньо на його адресу з проханням підтвердити її отримання, а копія цієї гарантії передається клієнту, який дав доручення на її відкриття.

Порядок зміни умов гарантії, що видається банком, визначається його внутрішніми інструкціями.

Зменшення суми гарантії (якщо це відповідає умовам гарантії) відбувається у міру виконання контракту. Аналогічно відбувається зменшення суми контргарантії уповноваженого банку за умови відповідного підтвердження іноземного банку-гаранта[6].


Висновки

Гарантійні операції з векселями - операції, що супроводжуються взяттям банку на себе зобов'язань платежу за векселями з умовою відкладення, тобто оплатити векселі при настанні певних обставин і в обумовлений строк.

Гарантійні операції поділяються на:

а) авалювання векселів;

б) видачу гарантій на забезпечення оплати векселів.

Авалювання векселів – прийняття Банком зобов‘язання сплатити векселі повністю або частково за одного з зобов‘язаних по векселю осіб у випадку несплати платником векселя в строк. Банк (аваліст) бере на себе солідарну відповідальність, як і особа, зобов‘язання якої він бере на себе.

Розрізняють такі види податкових векселів:

- давальницький вексель

- акцизний вексель

- ПДВ-вексель

- товарний вексель

Гарантійні банківські операції з векселями полягають у наданні банком забезпечення платежу за векселем за будь-яку із зобов'язаних за ним осіб.

1. Гарантія на забезпечення оплати векселів має бути складена в письмовій формі чітко і точно. Усі гарантії вважаються безвідзивними, якщо не зазначено інше.

2. Обсяг та порядок відповідальності банку за гарантією визначається законодавством того місця, де надано гарантії та за змістом самої гарантії.

Питання про те, за яких обставин та на яких умовах банк має виконувати гарантію, а також строк та умови її погашення і право банку на регрес визначаються змістом гарантії та чинним законодавством.

3. Право бенефіціара використати гарантію не підлягає, як правило, передаванню, якщо в гарантії або в змінах до неї чітко не зазначено інше.

4. Сума, яка підлягає сплаті за гарантією, зменшується щоразу на суму, виплачену банком-гарантом, при пред'явленні відповідної вимоги. Тільки-но сума виплати та/або зменшення досягне максимальної суми, яка підлягає сплаті по гарантії, то незалежно від повернення гарантії та змін до неї, дія гарантії припиняється.

5. Якщо гарантія використана шляхом платежу, закінчення її строку, погашення зобов'язання або іншим чином, то бенефіціар не зберігає прав за гарантією через те, що він тримає її або зміни до неї у себе.


Список використаної літератури.

1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.business09.com.ua/?p=46

2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bmbank.com.ua/ua/to_corporate_clients/operations_with_valuable_papers/paper/avalir

3. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.expobank.kiev.ua/ua/small_business/floater/section1181/section1198/section1200

4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pib.com.ua/service/veksel.php.ua

5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mixzona.ru/referat/referat/33370/

6. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ecolib.com.ua/article.php?book=34&article=4214