Смекни!
smekni.com

Страховий ринок України: проблеми та перспективи розвитку (стр. 2 из 2)

3. Шляхи вирішення проблем та практичні рекомендації щодо подальшого розвитку страхового ринку України

З метою пом'якшення впливу сучасної фінансово-економічної кризи та підвищення ефективності діяльності вітчизняного страхового ринку необхідно:

- внести зміни у нормативно-правове та законодавче забезпечення страхової діяльності в галузі підвищення вимог до ліцензійних умов, поетапного запровадження нових вимог до капіталу та активів страховика, критеріїв надійності інвестиційних інструментів страховика;

- страховикам необхідно орієнтуватися на розширення спектру пропозицій страхових продуктів, намагатися оптимізувати страховий портфель, величину власного утримання, видатки, приймати адекватні управлінські рішення;

- удосконалити систему обов'язкового страхування та методику врегулювання страхових випадків;

- підвищити ефективність використання рейтингових оцінок у регуляторних вимогах і наглядовій практиці, запровадити відповідальність рейтингових агентств за достовірність таких оцінок;

- підвищити та активізувати роль Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та професійних об'єднань у механізмі державного регулювання страхової діяльності;

- потребує вдосконалення нормативно-правове забезпечення процесів перестрахування, що особливо актуально в умовах значної тонізації вітчизняного страхового ринку.[2, ст. 253]

Окрім того, потрібно зменшити використання страхового ринку суб'єктами господарювання для оптимізації оподаткування та витоку коштів за кордон. Зважаючи на викладене, метою державної політики розвитку вітчизняного страхового ринку повинно бути трансформація страхування в ефективну складову соціального захисту населення, створення доступного і привабливого ринку страхових послуг, запровадження в Україні перевірених світовим досвідом форм і видів страхування, розвиток страхової культури населення.


Висновки

Аналіз основних показників і процесів, що відбуваються на страховому ринку України виявили низку проблем,які потребують вирішення, а саме: скорочення попиту та зменшення кількості нових договорів страхування; суттєве зниження платоспроможності страховиків і, як наслідок, неможливість подальшого виконання своїх зобов'язань перед страхувальниками; недостатність ліквідних активів, неможливість повернення страхових резервів з депозитних рахунків банків; підвищення збитковості страхування внаслідок стрімкого зростання виплат страхових сум/відшкодувань;значна тінізіція страхового ринку, використання страхування з метою маніпулювання грошовими потоками, використання різноманітних тіньових схем.

Отже, ефективний ринок вітчизняного страхового ринку можливий лише за умови вдосконалення нормативно-правового та законодавчого забезпечення процесів страхування та перестрахування, підвищення ролі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та професійних об'єднань, які відіграють значну роль в механізмі державного регулювання страхової діяльності і повинні не тільки розробити, а й ефективно впровадити антикризові заходи на страховому ринку.


Список використаної літератури

1. Страховий ринок України:стан та проблеми розвитку[Текст]/О.В. Мухіна//Фондовий ринок. – 2010. -№10.

2. Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи їх розв'язання в сучасних умовах[Текст]/Л.О. Позднякова//Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №6(108).

3. Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України[Текст]/О.А. Гаманкова//Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10(100).

4. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України[Текст]/О. Вовчак//Світ фінансів. – 2009. - №1(10).

5. Розвиток страхового ринку України:що?як?коли? [Текст]/О. Завада//Фінансовий ринок України. – 2009. - №10(60).