Смекни!
smekni.com

Інкорпорація та консолідація як первинні форми систематизації банківського законодавства України (стр. 6 из 6)

При характеристиці двох консолідованих актів банківського законодавства слід зауважити, що вони не є механічним об’єднанням тих чи інших нормативно-правових актів, норми яких регламентують банківські відносини. Такі консолідовані акти є складним об’єднанням юридичних (банківських) норм, причому останні – адаптовані до тих змін, які виникають у вітчизняному суспільстві, і у банківській сфері зокрема.

Іншими словами, консолідовані акти банківського законодавства не є певним нечітко визначеним нагромадженням норм, узятих із різних нормативно-правових актів, норми яких регулюють банківську діяльність в Україні. Вони представляють собою якісне конкретно визначене утворення у вигляді згрупованого сполучення банківських норм.

Зазначимо ще один аспект стосовно структури консолідованих актів банківського законодавства: вона не відрізняється від структури будь-якого іншого консолідованого акта. До структури консолідованого акта входять підпункти, пункти, статті, глави, параграфи, розділи, які розташовані у певній послідовності.

Через те, що консолідованих актів банківського законодавства пропонується створити не один, а два, нумерацію розділів, глав, статей у другому консолідованому акті потрібно починати заново.

Підструктури перших розділів консолідованих актів банківського законодавства складніші за підструктури других розділів. Це обумовлено великою кількістю законів та актів Національного банку України, а тому, підструктура першого розділу складається з глав, а ті, у свою чергу, – з параграфів і статей.

Створення консолідованих актів банківського законодавства дає підґрунтя для проведення кодифікації банківського законодавства, що передбачає розробку та прийняття Банківського кодексу України.

Література

банківський законодавство інкорпорація консолідований

1. Оплачко Л. Кредитування як банківська операція. / Л. Оплачко. // Право України. – 2003. – №2. – С. 52-56.

2. Опришко В. Загальнотеоретичні та практичні проблеми систематизації законодавства України. / В. Опришко. // Право України. – 1999. – №12. – С. 25-30.

3. Опришко В. Законотворчому процесу – наукове забезпечення / В. Опришко // Право України. – 1996. – №5. – С. 52-56.

4. Опришко В. Питання гармонізації законодавства України з міжнародним правом і національними правовими системами. / В. Опришко. // Право України. – 1999. – №8. – С. 12-16.

5. Опришко В.Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України: монографія. / В.Ф. Опришко. – К., 2001. – 212 с.

6. Орлюк О.П. Банківське законодавство в системі законодавства України. / О.П. Орлюк. // Ерліховський збірник. – 2002. – №3. – С. 70-76.

7. Орлюк О.П. Банківське право: навч. посіб. / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

8. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

9. Пастушенко Е.Н. Правовые акты Банка России: актуальные вопросы финансово-правовой теории. / Е.Н.Пастушенко.// Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 листоп. 2007 р.: тези доп. – К. : ПП „Укртехнопрінт”, 2007. – С. 378-381.

10. Погорелов Є.В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загальнотеоретичний аспект): автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.01 „Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень”. / Є.В. Погорелов. – Харків, 2000. – 18 с.

11. Погорілко В.Ф. Закон. / В.Ф. Погорілко, С.В. Бобровнік. // Юридична енциклопедія: в 6 т. Під ред. Ю.С. Шемшученко. Т. 2. – К.: Вид-во „Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1999. – С. 474-475.

12. Погребняк С. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми. / С. Погребняк. // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – №1(44). – С. 26-36.

13. Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства: монография. / С.В. Поленина. – М.: Наука, 1979. – 205 с.

14. Полешко А. Питання систематизації законодавства в Україні (за матеріалами міжнародної конференції). / А. Полешко. // Право України. – 1999. – №12. – С. 30-32.

15. Посікіра Р. Банківське законодавство: поняття, стан, перспективи. / Р. Посікіра. // Право України. – 1998. – №7. – С. 76-79.

16. Прилуцький О.В. Організаційно-правові засади діяльності комерційних банків в Україні: автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право”. / О.В. Прилуцький. – Харків, 2008. – 19 с.

17. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво. // Право України. – 1998. – №8. – С. 28-39.

18. Проблемы общей теории права и государства: / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004. – 832 с.

19. Пронюк Н. Систематизація українського законодавства в умовах ринкових перетворень. / Н. Пронюк. // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №10. – С. 19-24.

20. Рабіновіч П.М. Основи загальної теорії держави і права: навч. посіб. / П.М. Рабінович. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

21. Рогач О. Історичні аспекти поняття кодифікації. / О. Рогач. // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2001. – №125. – С. 29-30.

22. Рогач О. Кодекс в системі законодавчих актів України. / О. Рогач. // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №5. – С. 56-58.

23. Рогач О. Кодифікаційні акти в правовій системі України: поняття, ознаки, властивості. / О. Рогач. // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – №4(27). – С. 231-236.

24. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України: автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.07 „Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень”. / О.Я. Рогач. – К., 2003. – 18 с.

25. Рябініна Л.М. Роль Національного банку та законодавчих актів України в її економічному розвитку. / Л.М. Рябініна. // Економіка та держава. – 2004. – №8. – С. 34-39.

26. Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні. / Р. Сабодаш. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №2. – С. 30-32.

27. Саченко І. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства. / І. Саченко. // Вісник Національного банку України. – 2005. – №1. – С. 14-15.