Смекни!
smekni.com

Кодифікаційні етапи процедури систематизації банківського законодавства України: пошук нових підходів (стр. 4 из 4)

2. Бурмистров В.А. Советское правовое государство (законодательство в процессе становления). / В.А. Бурмистров, П.Б. Евграфов. – М.: Знание, 1990. – 48 с.

3. Варода Л. Консолідація банківських установ як ефективний спосіб нарощення власного капіталу банків. / Л. Варода. // Банківська справа. – 2007. – №6. – С. 26-36.

4. Василенко М.В. Як скасовано Литовського Статута (з історії кодифікації західно-руського та українського права). / М. В. Василенко. // Вибрані твори: у 3-х т. − Т.2: Юридичні праці. – К: Юридична думка, 2006. – 560 с.

5. Ващенко Ю.В. Банківське право: навч. посіб. / Ю.В. Ващенко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 344 с.

6. Воронова Л.К. Фінансове право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.К. Воронова. – К.: Прецедент-Моя книга, 2007. – 448 с.

7. Воронова Л. Національний банк України / Л. Воронова, А. Мороз, М. Пуховкіна, М. Савлук // Вісник Національного банку України. – 2001. – №5. – С. 6-9.

8. Гавальда К. Банковское право. / К. Гавальда, Ж. Стуфле. – М.: Финстатинформ, 1996. – 580 с.

9. Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права України. / Р.О. Гаврилюк. – Чернівці: Рута, 2003. – 88 с.

10. Гетьман Є. Кодифікація як особливий різновид нормотворчості. / Є. Гетьман. // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – №3(54). – С. 283-288.

11. Головатий С. Нова Конституція України та подальший кодифікаційний процес. / С. Головатий. // Українське право. – 1997. – №3. – С. 12-16.

12. Головченко В. Ефективність законодавства: поняття, критерії та методика вимірювання. / В. Головченко. // Вісник Конституційного суду України. – 2007. – №3. – С. 44-53.

13. Грачева Е.Ю. Финансовое право России. / Е.Ю. Грачева, Н.А. Куфакова, С.Г. Пепеляев. – М.: ТЕИС, 1995. – 232 с.

14. Давид Р. Основные правовые системы современности. / Р. Давид. – М.: Прогресс, 1988. – 495 с.

15. Демський С. Систематизація законодавства – справа тонка (бесіда з В. Опришком). / С. Демський. // Голос України. – 1999. – №164(2166). – С. 11.

16. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина. / Е.С. Дмитренко. – К.: Алерта-КНТ, 2006. – 376 с.

17. Довгерт А. ІV Всеукраїнська конференція з питань кодифікації законодавства України. / А. Довгерт. // Українське право. – 1997. – №3. – С. 9.

18. Донченко Л. Штрихи до історії розвитку кредитної системи Російської імперії. / Л. Донченко. // Вісник Національного банку України. – 2001. – №8. – С. 49-53.

19. Дутка Г.І. Закон в ієрархічній системі нормативно-правових актів. / Г.І. Дутка. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 70: Правознавство. – 1999. – С. 16-20.

20. Ефимова Л.Г. Банковское право: учеб. и практ. пособ. / Л.Г. Ефимова. – М.: БЕК, 1994. – 318 с.

21. Євграфова Є. Засади формування системи національного законодавства. / Є. Євграфова. // Вісник Конституційного суду України. – 2005. – №3. – С. 80-85.

22. Євграфова Є. Фактори формування системи національного законодавства. / Є. Євграфова. // Вісник Конституційного суду України. – 2005. – №6. – С. 118-122.

23. Журавський В.С. Теоретичні питання систематизації та уніфікації на етапі становлення і розвитку правової системи України. / В.С. Журавський. // Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток: кол. монографія. / За заг. ред. В.С. Журавського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 151-186.

24. Журбелюк Г. Сторінки розвитку політико-правової культури України. / Г. Журбелюк. // Київська старовина. – 2007. – №1(373). – С. 44-58.

25. Законотворчість: основні аспекти законодавчого процесу. / За заг. ред. Л.О. Нечипоренко, В.П. Крижанівського. – К.: Заповіт, 2006. – 81 с.

26. Закон України „Про банки і банківську діяльність”: наук.-практ. коментар. / За заг. ред. В.С. Стельмаха. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – 520 с.

27. Заморська Л. Поняття „нормативність права”: теоретичний аспект. / Л. Заморська. // Право України. – 2007. – №6. – С. 26-29.

28. Карманов Є. Банківські договори. Договори в іноземній валюті. / Є. Карманов. – Харків: Право, 2004. – 312 с.

29. Карманов Є. Банківське право України: навч. посіб. / Є. Карманов. – Харків: Консум, 2000. – 464 с.

30. Карчева Г.Т. Особливості становлення та розвитку банківської системи України. / Г.Т. Карчева. // Економіка і прогнозування. – 2005. – №2. – С. 93-102.

31. Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні. / Д. Кирилюк. // Юридичний журнал. – 2006. – №1. – С. 80-82.

32. Ковальський В.С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. / В.С. Ковальський, І.П. Козінцев. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.