Мир Знаний

Бюро кредитних історій (стр. 1 из 4)

ЗМІСТ

Вступ

1 Необхідність створення бюро кредитних історій

2 Розвиток інституту кредитних історій в Росії

3 Принципи роботи бюро кредитних історій

4 Впливу кризи на роботу бюро кредитних історій

Висновок

Використані джерела та література

Вступ

Федеральний закон "Про кредитні історії" був прийнятий Державною Думою 22 грудня 2004 р., схвалений Радою Федерації 24 грудня того ж року. Створення інституту кредитних історій в Росії, вироблення і прийняття Федерального закону, що регулює цю область відносин, стикаються з низкою складних і суперечливих обставин і проблем.

Необхідність прийняття спеціалізованого законодавчого акту, який повністю був би присвячений кредитних історіях, викликана цілим рядом об'єктивних причин і не викликає сумніву. Перш за все, така необхідність може бути аргументована тим, що відсутність системи акумуляції інформації, що має на меті оцінити ризики при наданні кредиту, являє собою значний стримуючий фактор по відношенню до банківського сектору в цілому.

Інститут кредитних історій - це спеціально заснований інститут зі збирання, зберігання і доведення (у встановленому на законодавчому рівні порядку) до зацікавлених сторін відомостей. Подібна система за умови її нормального функціонування дозволяє розширити кредитування реального сектора економіки і підвищити рівень капіталізації банків. У свою чергу, відсутність такої системи неминуче тягне такі негативні наслідки, як:

- Зростання боргів кредитним організаціям;

- Збільшення вартості кредиту (у тому числі для сумлінних позичальників);

- Обмеження масштабів кредитування і, як наслідок, неможливість розвитку швидкими темпами багатьох секторів економіки;

- Невиправдані витрати і складність збору інформації про потенційних позичальників.

До прийняття Закону мала місце ситуація, при якій кредитні організації обмінювалися між собою інформацією, що стосується недобросовісних позичальників, так, наприклад, створювалися спеціальні "чорні" списки. Однак ясно, що такі списки і їх циркуляція ніяким чином на законодавчому рівні врегульовано не були. Тому подібний обмін відомостями не був ефективним та існуючих проблем не вирішував.

Прийняття Закону про кредитні історії - це значний крок на шляху вирішення зазначених вище проблем. У Законі визначаються такі поняття, як кредитна історія і її склад, визначається порядок формування, зберігання і використання кредитних історій, регулюється діяльність бюро кредитних історій, встановлюються принципи їх взаємодії з позичальниками.

Метою роботи є простежити історію і причини виникнення бюро кредитних історій. Вивчити проблеми використання бюро кредитних історій в умовах кризи.

1 Необхідність створення бюро кредитних історій

Удосконалення системи кредитування - необхідна умова розвитку економіки Росії. У першу чергу, це стосується банківського сектора, ефективне функціонування якого багато в чому стримується високими кредитними ризиками, обумовленими відсутністю достатньої інформації про потенційних позичальників. Наявність зазначених ризиків спричиняє ряд негативних наслідків - недостатній обсяг видаваних кредитів, високі процентні ставки, велике число випадків неповернення (невчасного повернення) кредитів та ін. Тому в Стратегії розвитку банківського сектора Російської в якості одного з інструментів оцінки та зниження кредитних ризиків було названо отримання кредитними організаціями в бюро кредитних історій (далі - БКІ) інформації про сумлінність виконання позичальниками зобов'язань перед банками, а також вказано на необхідність створення умов для функціонування БКІ на комерційній основі при обов'язковому забезпеченні прав суб'єкта кредитної історії.

На вирішення зазначених проблем спрямований Федеральний закон від 30 грудня 2004 р. N 218-ФЗ "Про кредитні історії", цілями якого є створення та визначення умов для формування, обробки, зберігання та розкриття БКІ інформації, що характеризує своєчасність виконання позичальниками своїх зобов'язань за договорами позики (кредиту), підвищення захищеності кредиторів і позичальників за рахунок загального зниження кредитних ризиків, підвищення ефективності роботи банків.

Правові інститути кредитних історій і БКІ за кордоном відомі вже з XIX ст., І їх ефективність для розвитку кредитної сфери не викликає сумнівів. В організації та порядку функціонування зарубіжних БКІ є істотні відмінності, які стали причиною дискусій щодо принципу організації БКІ в Росії. На стадії розробки Закону було поставлено питання про те, чи створювати єдине централізоване федеральне БКІ (як спеціалізована установа Банку Росії) або передбачити можливість створення БКІ як самостійних юридичних осіб. Це питання було вирішено в Законі на користь останнього підходу, що представляється позитивним з точки зору подальшого розвитку приватного сектора економіки та захисту конкуренції.

Примітно, що практика існування БКІ в Росії випередила законодавче регулювання їх діяльності - ще до прийняття Закону в Росії створювалися організації, по суті виконували функції БКІ як на федеральному, так і на регіональному рівнях (Некомерційне партнерство "Національне кредитне бюро", БКІ Некомерційного партнерства " Міжбанківська розрахункова система ", кредитне бюро при Асоціації банків Північного - Заходу, Самарське кредитне бюро та ін.) Однак подібні організації стикалися з численними труднощами, пов'язаними з невизначеністю їх правового статусу, колізіями щодо правового режиму інформації, що становить кредитні історії, і іншими проблемами, які вимагають нормативного врегулювання.

Позитивна роль БКІ полягає в тому, що вони:

- Забезпечують кредиторів (у першу чергу, банки) необхідними відомостями про потенційних позичальників, завдяки чому можливі найбільш точне прогнозування поворотності позик (кредитів), визначення їх оптимальної ціни і зниження ризику їх неповернення;

- Дозволяють знизити витрати на пошук інформації про позичальника, що веде до формування єдиного інформаційного поля всередині кредитного ринку і встановлення кредиторами конкурентних цін на кредитні ресурси, а також зниження даних цін в цілому;

- Формують дисциплінуючий (стимулюючий) механізм для позичальників, так як прозорість кредитної історії зменшує ризик несумлінної поведінки, в тому числі шахрайства.

Для розгляду статусу БКІ слід звернутися до особливого понятійному апарату, що вводиться ст. 3 Закону.

Кредитна історія - це інформація, що характеризує виконання позичальником прийнятих на себе зобов'язань за договорами позики (кредиту), причому в поняття "договір позики (кредиту)" Законом, крім названих договорів, включені й інші договори, які містять умову надання товарного і (або) комерційного кредиту. Склад кредитної історії визначений у ст. 4 Закону, при цьому запис кредитної історії представляє собою інформацію, що характеризує виконання позичальником прийнятих на себе зобов'язань за одним договором позики (кредиту).

БКІ - комерційна організація, зареєстрована згідно з законодавством РФ і що надає послуги з формування, обробки та зберігання кредитних історій, а також з надання кредитних звітів та супутніх послуг. Кредитний звіт (документ, що містить інформацію, що входить до складу кредитної історії) представляється БКІ за запитом осіб, які мають право на одержання зазначеної інформації відповідно до Закону (п. 3 ст. 3). Законом передбачено дві форми кредитного звіту - письмова і форма електронного документа (ЕД), при цьому користувачам кредитних історій кредитний звіт подається лише у формі ЕД, юридична сила якого підтверджена електронним цифровим підписом або іншим аналогом власноручного підпису керівника БКІ або уповноваженої ним особи, а іншим особам - в обох формах.

2 Розвиток інституту кредитних історій в Росії

Слід зазначити, що для світової практики правовий інститут кредитних історій - не новина. Це справедливо і щодо Росії: проект установи кредитного бюро розглядався ще в той час, коли прем'єр-міністром був С.Ю. Вітте.

У новітній історії Російської Федерації про кредитні бюро всерйоз почали замислюватися в середині 90-х років минулого сторіччя. Однак Федеральний закон N 218-ФЗ "Про кредитні історії" був прийнятий тільки напередодні 2005

Надалі в цей Закон були внесені зміни лише одного разу - Федеральним законом від 21.07.2005 N 110-ФЗ. Ці зміни стосувалися введення терміна "код суб'єкта кредитної історії", були також зроблені невеликі уточнення по тексту Закону, але головне - додана окрема стаття, присвячена Центральному каталогу кредитних історій.

Так як Закон торкався ряд інших діючих нормативно-правових актів, разом з ним відразу ж був прийнятий Федеральний закон від 30.12.2004 N 219-ФЗ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про кредитні історії".

Відповідно до Закону N 218-ФЗ бюро кредитних історій має право в будь-який час запросити у користувача кредитної історії справжній екземпляр дозволу суб'єкта кредитної історії на отримання основної частини кредитної історії.

Ще буквально пару років тому багато кредитних організацій (а деякі і по сьогодні) брали згоду у суб'єкта кредитної історії шляхом включення відповідної фрази в заяву-анкету на надання кредиту, наприклад такого змісту:

"Позичальник не заперечує проти перевірки банком зазначених відомостей та залучення для цієї мети третіх осіб, в тому числі бюро кредитних історій".

Але найцікавіше, що такого роду анкета зазвичай заповнюється в єдиному екземплярі і призначена для подальшого зберігання в банку. Більше того, часто така анкета містить особисту інформацію про клієнта і параметрах кредиту в набагато більшому обсязі, ніж це передбачено Законом "Про кредитні історії".

Тобто, з одного боку, банк не має права законом відмовити в наданні такого роду "згоди" в бюро кредитних історій, а з іншого - можливо порушення Закону, розголошуються особисті персональні дані суб'єкта. А в разі оформлення анкети у формі оферти про надання кредиту (відповідно до ст. 435 ГК РФ) стіни банку може покинути часто і частину кредитного договору.