Смекни!
smekni.com

Товарні й фондові біржі (стр. 2 из 4)

У своєму розвитку товарні біржі пройшли декілька ступенів від оптового ринку, де угоди відбуваються з наявними партіями товару до сучасного ф'ючерсного ринку.

Будь-яка товарна біржа має два основних напрямки діяльності: оптова торгівля з однієї сторони і котирування цін товарів з іншого. Зупинюся на останньому. У всіх зарубіжних країнах біржова діяльність поряд з банківською і грошовою системою служать об'єктом державного регулювання. Це не випадково. У ринковій економіці при відсутності прямого директивного втручання в підприємницьку діяльність саме біржі є інструментом непрямого, але дуже істотного впливу на бізнес. Незважаючи на те, що на біржі контролюється невелика кількість товарів, більшість з них носить стратегічний характер. Тому ті ціни, які на біржі в умовах вільного ціноутворення відбивають рух ринку того чи іншого товару, служать своєрідним індикатором стану економіки країни.

Сьогодні між найбільшими товарними біржами налагоджені інформаційні зв'язки. Це сприяє вирівнюванню цін і формуванню єдиного світового ринку.

Члени біржі на локальному рівні можуть бути будь-які юридичні особи: державні, кооперативні, посередницькі (брокерські) фірми, банки, іноземні, спільні та інші підприємства і організації, що здійснюють придбання, продаж і обмін товарів (6, с. 312).

Членство на біржі дає право торгувати в її залі. Члени біржі можуть голосувати на зборах і на різних біржових виборах і брати участь в роботі комітетів. Існує безліч таких комітетів  від комітету підготовки та навчання до комітету регулювання торгівлі комітетів торгового залу. Крім цього, члени біржі проходять програми навчання і перепідготовки, одержують всебічну біржову інформацію і можуть користуватися бібліотечним та інформаційним центром.

Організація вважається прийнятою в члени біржі, якщо за це проголосувало кваліфікована більшість засновників і проста більшість підприємств і організацій-претендентів. Голосування проводиться після оцінки фінансового стану претендента (6, с. 325).

Члени біржі зобов'язані внести вступний внесок, який повертається їм у разі виходу зі складу біржі. Прийом нових членів біржі здійснюється загальними зборами засновників і членів біржі. Члени біржі платять щорічний членський внесок, але звільняються від усіх загальних зборів, стягнутих з учасників біржових торгів.

Члени біржі мають право:

• брати участь в управлінні біржею в порядку, передбаченому статутом

• вносити на розгляд керівних органів біржі пропозиції з метою поліпшення організації торгівлі

• брати участь у загальних зборах з правом вирішального голосу

• користуватися інформацією та іншими видами біржових послуг.

Члени біржі несуть майнову відповідальність за результатами господарської діяльності біржі в розмірі внесених ними коштів.

До складу підрозділів біржі входять:

• Ревізійна комісія  здійснює ревізію фінансової діяльності біржі; підготовку звіту для заслуховування на загальних зборах засновників і членів біржі; надання консультацій організаціям і особам.

• Арбітражна комісія  судовий орган біржі.

• Котирувальна комісія  робочий орган, головним завданням якого є підготовка до публікації біржових котирувань і аналізу руху цін.

• Комісія з торгової етики  здійснює контроль за виконанням правил торгів на біржі.

• Комісія з прийому членів біржі  розгляд заяв про прийом нових членів біржі, аналіз фінансового стану претендента.

Серцем товарної біржі є біржовий зал, де продавці та покупці (самі або за допомогою брокерів) здійснюють біржовий торг, побудований за принципом подвійного аукціону - підвищуються цін у покупців і знижуються у продавців (7, с. 112).

Біржовий торг - це велика кількість аукціонів, які відбуваються в одному місці практично одночасно (8, с. 454).

Біржові угоди укладаються в спеціально відведеному місці. Оскільки торгівля ведеться відразу декількома видами товарів, то для кожного виду товару відведено окремий зал або в одному залі кілька секцій, стать яких нижче підлоги залу, тому вони звуться "ямами". У кожній ямі торгують одним видом товару.

Ціна призначається шляхом її вигуку. При однаковій ціні товар швидше дістанеться тому, хто голосніше викрикнув ціну, тому голосові дані мають чимале значення. Крик для підстраховки дублюється за допомогою спеціальної системи жестів. Жест є мовою брокера. Сигналами пальців рук брокери обмінюються інформацією про те, скільки типових контрактів вони готові купити або продати (6, с. 219).

Розпорядження про купівлю або продаж товару надходять безпосередньо членам біржі в торговий зал по телефону. Замовники можуть супроводжувати своє розпорядження інструкціями, наприклад мінімальною або максимальною ціною, кількістю і т. д. На замовленні проставляється час надходження, після чого він доставляється розсильним брокеру-продавцю в яму. Сама яма розбита на декілька секцій, в кожній з яких укладаються угоди на певний місяць року.

Уклавши угоду, маклер вносить в спеціальний бланк код свого контрагента, час укладення угоди, місяць поставки, ціну та обсяг товару. Ці дані передаються присутнім в кожній ямі брокерам-продавцям і брокерам-покупцям і комп'ютерну систему обліку. Інформація про ціну надходить на табло торгового залу біржі, а також передається на інші біржі і біржових службам інформаційних компаній.

У міру діяльності товарних бірж визначилися основні дійові особи - це біржові маклери і брокери.

Маклер - посередник, що здійснює за дорученням і за рахунок клієнтів виявлення попиту і пропозиції, а також роботу щодо узгодження умов угоди, її оформлення і реєстрації від імені біржі. Маклер надає брокерам можливість для здійснення торгових операцій.

Функції маклера:

• оформлення угод

• контроль за виконанням обома сторонами договірних зобов'язань

• прийняття заходів щодо безумовного виконання вимог покупців або продавців у разі відмови однієї із сторін виконувати переддоговірні зобов'язання

• здійснення експертизи партій товарів, що надходять на біржовий торг

Брокери здійснюють посередницькі послуги при здійсненні операцій купівлі-продажу, як на біржі, так і поза її від імені члена чи клієнта біржі, за їхній рахунок. Вони всебічно знають кон'юнктуру ринку, можливості закупівлі і збуту продукції, спеціалізуються на досить вузькому асортименті товарів. Завдання брокера полягає в тому, щоб допомогти включити товар у загальний ринковий оборот.

У той же час кожен бажаючий теж має право укладати угоди на біржі від свого імені і за свій рахунок як особисто, так і через професійних посередників в особі біржових маклерів і брокерських контор.

Виключним правом організації подібних контор повинні користуватися члени біржі. На закритих товарних біржах угоди полягають тільки між біржовими маклерами і брокерами, що представляють інтереси і виступають від імені, як учасників біржі, так і разових відвідувачів. На відкритих біржах контракти можуть укладати і клієнти біржі як самостійно, так і через своїх посередників.

Успішна діяльність товарних бірж знаходиться в прямій залежності від брокерських контор. Брокери отримують доход в основному не від членства на біржі, а від власної посередницької діяльності. Чим більше брокер провів угод, тим велику одержить комісію (7, с. 58).

Біржова котирування являє собою фіксацію фактичних контрактних цін і введення типової ціни по біржових угодах за визначений період часу (як правило, біржовий день). Це орієнтир при укладанні угод і поза біржею. За результатами торгів Котирувальна комісія вводить так звану типову ціну. Вона виявляється найбільш ймовірної в силу виключення впливу випадкових факторів. По суті це ціна переважної реалізації. При великій кількості угод вона обчислюється як середня. Вихідним матеріалом для котирування служить інформація про контрагентів угоди, а також про ціни, за якими вони бажали б придбати (продати) даний товар (7, с. 89).

Арбітражна комісія - своєрідний суд, який не є вищою судовою інстанцією. Природно, цей орган не повинен залежати від кого б то не було, тому його членами не можуть стати учасники та відвідувачі біржі (8, с. 534). Арбітражна комісія вирішує спірні питання, пов'язані з:

• продажем контрактів

• проведенням торгів

• дотриманням законодавства і правил

• безпосереднім виконанням контрактів.

Поряд з цим комісія може доводити до відома учасників біржі інформацію про клієнтів, які не виконують взяті на себе зобов'язання.

Біржова торгівля не може існувати без торговельної інформації. Багато біржі випускають свої інформаційні видання. У біржових бюлетенях публікуються котирувальні таблиці, ринкові ціни, попит і пропозиція. Ці бюлетені служать сполучною ланкою всієї біржової мережі, що досягається шляхом обміну бюлетенями між біржами.

3. Фондові біржі

Фондова біржа - це організований, регулярно функціонуючий ринок цінних паперів та інших фінансових інструментів. Вона являє собою механізм, надзвичайно важливий для організації підприємницької діяльності та для функціонування сучасної ринкової економіки в цілому (8, с. 436).

Фондова біржа створюється у формі некомерційного партнерства. Основна мета її діяльності в створенні сприятливих умов для широкомасштабної та ефективної торгівлі цінними паперами. Фондова біржа організує торгівлю тільки між членами біржі. Інші учасники ринку цінних паперів можуть здійснювати операції на біржі винятково через посередництво членів біржі.

Членами фондової біржі можуть бути будь-які професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють діяльність відповідно до закону (2, гл. 2).

Порядок вступу в члени фондової біржі, виходу і виключення з членів фондової біржі визначається фондовою біржею самостійно на підставі її внутрішніх документів. Фондова біржа має право встановлювати кількісні обмеження числа її членів. Нерівноправне становище членів фондової біржі, тимчасове членство, а також здача місць в оренду та їх передача в заставу особам, які не є членами даної фондової біржі, не допускаються.