Смекни!
smekni.com

Страхові об єднання (стр. 5 из 5)

Із розвитком підприємництва відбувається створення страхових компаній, які поступово посідають певне місце на страховому ринку України. Більшість з них становлять кептивні акціонерні товариства закритого типу.

Конкуренція невід'ємна частина розвиненого страхового ринку - стимулює страхові компанії до формування оптимальної організаційної структури, чіткого визначення функцій окремих підрозділів.

Сьогодні в Україні створені та функціонують такі об’єднання страховиків: Ліга страхових організацій України, Авіаційне страхове бюро, Моторне (транспортне) страхове бюро, Морське страхове бюро, Ядерний страховий пул та інші.

Список використаних джерел

1. Українські морські страховики визнані у світі// Україна-бізнес. — 2000.

- №48 (497).

2. В.Й. Плиса. Страхування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005. – 392 с

3. Горбач Л.М. „Страхова справа” Київ – 2003 рік.

4. М.М. Александрова Страхування: Навчально-методичний посібник. — К.:

ЦУЛ, 2002 —208с.

5. Страхові послуги : Навч. посіб. / Т.В. Яворська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Екон. фак. ─ К. : Знання, 2008 . ─ 350 с.

6. Страхування: Підручник / Керівник авт. Колективу і наук. ред. С.С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.