Смекни!
smekni.com

Інвестиційні операції комерційних банків (стр. 4 из 7)

Для того, щоб краще зрозуміти роль цінних паперів для банків необхідно розглянути рис. 2.4.

Рис. 2.4. Структура сукупного кредитно-інвестиційного портфелю десяти перших банків в рейтингу за кредитно-інвестиційним портфелем станом на 01.01.2007 року.


Отже, з рис. 2.4. видно, що ситуація аналогічна тій, що склалася в загальному по всій банківській системі України. Найбільші банки України мало цікавляться інвестиціями в цінні папери, їх частка в кредитно-інвестиційному портфелі складає тільки 5%.

Причинами низької активності комерційних банків на ринку цінних паперів є:

- низька ліквідність акцій український підприємств (на сьогодні акції жодної української компанії не представлені на міжнародних фондових біржах);

- низька дохідність;

- політична нестабільність в країні;

- обмеження доступу до інформації про фінансово-господарську діяльність підприємств. На відміну від західних державах, де інвестор може отримати будь-які дані про емітента, в Україні така можливість поки що відсутня.

2.2 Аналіз здійснення інвестиційних операцій ВАТ "Ощадбанк"

Для проведення аналізу інвестиційної діяльності окремої фінансової установи було обрано ВАТ "Державний ощадний банк України".

На початковому етапі даного дослідження необхідно ознайомитися з загальною інформацією про об’єкт дослідження, з організаційно-правовою формою діяльності, з дозвільними документами, що регламентують його діяльність.

Отже, юридична адреса відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України": 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Статут відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 року № 261 зареєстрований Національним Банком України 28 лютого 2003 року за реєстраційним №4 (із змінами та доповненнями).

За статусом банк є спеціалізованим ощадним. Організаційно-правова форма банку – відкрите акціонерне товариство. Засновник банку – держава в особі Кабінету Міністрів.

Відповідно до Статуту органами управління Банку є :Наглядова рада Банку; Правління Банку. Функції контролю за діяльністю Банку покладено на ревізійну комісію.

Банк здійснює свою діяльність на підставі отриманих: Банківської Ліцензії № 148 від 16.01.2002р.; Дозволу №148-2 на проведення банківських операцій та додатку №148-2 до нього від 29.04.2002 року.

ВАТ "Ощадбанк" отримано ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України від 20.06.2005 р. № 218398 АБ на право здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів; на право здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 599/1/06 від 21.12.2006 року.

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року в складі мережі ВАТ "Ощадбанк" здійснювали фінансово-господарську діяльність головне операційне управління, 419 філій (управлінь, відділень) та 5 728 територіально відокремлених безбалансових відділень.

Основними напрямами діяльності, що їх здійснював Банк протягом звітного періоду, були наступні:

- розрахунково - касове обслуговування клієнтів;

- кредитування юридичних і фізичних осіб;

- залучення депозитів фізичних та юридичних осіб;

- купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

Слід зауважити, що ВАТ "Ощадбанк" за даними 2006 року здійснив найбільше вкладень коштів в цінні папери порівняно з іншими банківськими установами. На основі окремих статей балансу (дод. В), які відображають інвестиційні операції, проаналізуємо їх динаміку за 2005-2006 роки.

Для цього необхідно розглянути табл. 2.3.


Таблиця 2.3 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності ВАТ "Ощадбанк" за 2005-2006 роки (тис. грн.)

Найменування статті За 2005 рік За 2006 рік Відхилення (+,-)
Сума, тис. грн. %
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 3819552 1893438 -1926114 -50,4
Цінні папери в торговому портфелі банку 0 0 0 -
Цінні папери в портфелі банку на продаж 26465 21423 -5042 -19,1
Кредити та заборгованість клієнтів 1614697 4111623 2496926 154,6
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 172284 172284 -
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 537 550 13 2,4

Отже, з табл. 2.3 видно, що протягом досліджуваного періоду в активах банку зменшився обсяг цінних паперів, що рефінансуються, а також емітовані НБУ на суму 1926114 тис. грн. (50,4%) Слід зауважити, що в 2005 році дана стаття балансу включала (дод. Д):

1. Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж – 59043 тис. грн.

2. Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку на продаж – 50000 тис. грн.

3. Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення – 2060509 тис. грн.

4. Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку до погашення – 1650000 тис. грн.

В 2006 році сюди входили боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі на продаж (54506 тис. грн.) та у портфелі до погашення (1838932 тис. грн.).

Звертаючи увагу на статтю "Цінні папери в торговому портфелі банку", слід зауважити, що тут банк обліковує цінні папери щодо яких має намір отримати прибуток від короткотермінових коливань ринкових цін.

Цінні папери, що придбані банком в торговий портфель, обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки.

Переоцінка цінних паперів в торговому портфелі здійснюється під час кожної зміни ринкової вартості цінних паперів.

Протягом 2005-2006 років цінні папери у торговому портфелі банку не обліковувалися.

В портфелі на продаж відображаються цінні папери, які банк не має наміру утримувати до дати погашення та готовий їх продати у зв’язку зі зміною ринкових відсоткових ставок, потреб ліквідності, наявності альтернативних інвестицій.

Протягом досліджуваного періоду боргові цінні папери в портфелі банку на продаж відображалися за амортизованою собівартістю.

При придбанні цінних паперів в портфель банку на продаж їх облік здійснюється за ціною придбання в розрізі складових частин: номіналу; премії/дисконту, сплачених накопичених відсотків.

Нарахування доходів за цінними паперами у портфелі банку на продаж здійснювалося щомісяця за відсотковою ставкою відповідно до умов випуску цінних паперів, амортизація дисконту/премії за цінними паперами в портфелі банку на продаж здійснювалася щомісяця з використанням ефективної ставки відсотка. Кількість цінних паперів в даному портфелі зменшилась на 5042 тис. грн. (19,1%). Щодо структури даного портфелю, то сюди входять боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, а також резерв під знецінення цінних паперів, який має від’ємне значення і корегує суму портфелю (дод. Е).

Щодо цінних паперів в портфелі банку до погашення, то в ньому обліковуються цінні папери, щодо яких банк має як намір, так і здатність утримувати їх до кінця строку обігу, незалежно від наявності чи відсутності активного ринку.

Облік даних цінних паперів, нарахування доходів за ними та амортизація дисконту/премії відбувалася аналогічно до портфелю на продаж.

Наявність цінних паперів в даному портфелі відображена тільки в 2006 році на суму 172284 тис. грн. (даний показник скоригований на суму резерву під знецінення цінних паперів) (дод. Ж). Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії зросли на 13 тис. грн. (2,4%). Якщо розглянути кредитні операції ВАТ "Ощадбанк", то можна побачити їх зростання на 154,6%, сума статті балансу "Кредити та заборгованість клієнтів" на кінець 2006 року склала 4111623 тис. грн. (дана величина скоригована на суму резерву під заборгованість за кредитами). Зі структурою кредитного портфелю Відкритого Акціонерного Товариства "Державний ощадний банк України" можна ознайомитись в дод. З. Найбільше кредитів в 2006 році було спрямовано в поточну діяльність – 3837069 тис. грн., щодо кредитів в інвестиційну діяльність, то ця позиція посідає друге місце – 319275 тис. грн., іпотечне кредитування становить 286848 тис. грн., інші види кредитних операцій є незначними. Що стосується структури кредитів в розрізі видів економічної діяльності, то найбільші вкладення відбувалися за такими статтями (дод. З): кредити, надані фізичним особам – 2696331 тис. грн.; виробництво електроенергії, газу та води – 424140 тис. грн.; оптова торгівля і посередництво у торгівлі – 256921 тис. грн. Наочніше ситуацію можна побачити на рис. 2.5.