Мир Знаний

Областные госадминистрации как субъекты административного права Украины

Обласнідержавніадміністраціїяк суб’єктиадміністративногоправа


Вступ..................................................................................................................................………..

2

1.Поняття, призначеннята принципидіяльностіобласної державноїадміністрації.....

4

2.Види повноваженньобласної державноїадміністрації.

Характеристикаповноваженньобласної державноїадміністраціїу сфері забезпеченнязаконності,прав і свободгромадян..................................................................


9

3.Відносиниобласної державноїадміністраціїз органамимісцевогосамоврядування.

14

Висновки.........................................................................................................................................

19

Переліквикористаноїлітературита нормативнихджерел..................................................

20


Вступ

Насамперед,лише зауважимо,що становленнясуверенноїнезалежноїУкраїни та швидка змінаполітичних,соціально-економічнихумов розвиткудержави і суспільства- все це обумовлює,не тількиперманентний,а й інтенсивнийправотворчийпроцес, у томучислі і в областіадміністративногозаконодавства.Наприклад, введення в діюЗакону України"Про місцевідержавніадміністрації"№ 586-14 від 09 квітня1999р., спричинило за собою відмінучотирьох попередніхУказів Президентау цієї сфері(у тому числіУказ № 760/95 від21.08.1995р.). У свою чергу,останні змінидо вищеназваногоЗакону булизатвердженіРішеннямКонституційногоСуду лише 4 грудня2001р.

Тепердо головного. Учбовою метоюданої роботиє розкриттятеми “обласнихдержавнихадміністраційяк суб’єктівадміністративногоправа”. Тому,спочатку, слід визначитисьз деякими базовимитермінами,предметом таоб’єктом дослідження.

Варто зауважити,що адміністративнеправо - це самостійнагалузь правовоїсистеми України.Галузі прававідрізняютьсядруг від другапо предметуі методу правовогорегулювання. Зокрема, цивільномуправу властиверегулюванняцивільнихправовідносин(майнових ізв'язаних зними особистихнемайновихправ), карномуправу - регулюваннявідносин, зв'язанихзі злочиномі покаранням. Конституційнеправо, як провіднага­лузь, “закріплюєосновні принципиорганізаціїта функціонуваннявиконавчоївлади, місцеїї суб'єктіву державномумеханізмі,правові основиїх фор­муванняі взаємовідносинз суб'єктамиінших гілокєдиної державноївлади; праваі свободи людиниі громадянина,значна частинаяких практичнореалізуєтьсяу сфері дер­жавногоуправління.Отже, нормиконституційногоправа є основоюдля виробленняадміністративно-правовихнорм.Адміністративнеправоїх деталізуєі конкретизує.При цьому воновизначаєправовиймеханізм реалізаціїправ і свободгромадян, компетенціюрізних ланоксистеми ви­конавчоївлади; адміністративно-правовийстатус конкрет­нихучасниківуправлінськихвідносин іадміністративно-правовізасоби їх захисту;форми і методидержавно-управ­лінськоїдіяльності,основи її галузевоїі міжгалузевої,регіональноїі місцевоїорганізаціїтощо”1.

“Самтермін "адміністративне"у перекладіз латинськоїозначає "управління".Тому словосполучення"адміністра­тивнеправо" цілкомзакономірноможна трактуватияк "управлінськеправо"1. Іншими словами,адміністративнеправо це – “регуляторсуспільнихвідносин, щоскладаютьсяусфері публічного(державного)управління”.

Уширокому значеннітермін “управління”,як “діяльністьпо керівництвуабо впливу”,включає такі компоненти: суб’єкт, об’єкт,керуючий вплив,зворотні зв’язки.

Сутністюуправлінняє впливсуб’єктана об’єкт, змінаоб’єкта поуявленню суб’єкта(зміна поведінкиоб’єкта, якавигідна суб’єкту). “Суб'єктиуправліннячерез волювплива­ютьна поведінку,а через поведінку— на суспільнівідно­синита соціальніпроцеси. Звідсивипливає, щоуправлін­няє способом(формою) реалізації(прояву) влади1.

Уданому випадку“суб’єктомадміністративногоправа” виступає“обласна державнаадміністрація”. Її поняття,призначення,та принципидіяльності будуть складатипредметдослідженняцієї курсовоїроботи, а об’єктомдослідження стануть тісамі соціальні(суспільні) відносини якіпідлягаютьрегулюванню.

Усамому широкомурозумінні,“обласнадержавнаадміністрація”здійснює виконавчувладуу відповіднійтериторіальнійодиниці (області)України.Виконавчавлада”, яка єорганічноюскладовоюсоціаль­ноївлади, водночасмаєперелік певнихспецифічнихознак, такихяк: виконавчо-роз­порядчийхарактер;підзаконність;масштабністьі уні­версальність;ієрархічність; безпосередньоорганізую­чийхарактер.

“Масштабифункціонуваннявиконавчоївладиє най­більшимиу державі. Досфери її безпосередньоговідання належатьвеличезніправові, інформаційні,економічні,технічні,ідеологічні,організаційніта інші ресурси.Вико­навчавлада спираєтьсяна значні територіїта контингентилюдей, збройнісили, спеціалізованіпримусовіустанови тощо.Іншими словами,уній сконцентрованафактична державнаміць”1.

Такяк виконавчоювладою охоплюєтьсянайширша сферавід­носин удержаві, мирозглянемолише ту частинувищеназваноїсфери відносин,у який діє(функціонує)“обласна державнаадміністрація”.


1.Поняття, призначеннята принципидіяльностіобласної державноїадміністрації.

Першза все, щоб дослідити предмет роботи “поняття,призначеннята принципидіяльностіобласної державноїадміністрації”, нам, потрібнозвернутися до РозділуVI, ОсновногоЗакону - КонституціїУкраїни 2, під назвою“Кабінет МіністрівУкраїни та іншіограни виконавчоївлади”, якиймістить статті118 та 119, де визначаєтьсязагальнийстатус, основніфункції тапринципи діяльності органів виконавчоївлади на місцях.

Вцілому, можнасказати, щообласна державнаадміністраціяє складовоючастиною ієрархіїдержавногоапарату, який“представляєсобою системуорганів, задопомогою якихздійснюєтьсядержавна влада,виконуютьсяосновні функції,досягаютьсяцілі та завдання,що стоять переддержавою нарізних етапахїї розвитку”3.

Задопомогоюобласних ірайоннихадміністрацій, діючих затериторіальнимпринципом, вищіза державноюієрархієюоргани виконавчоївлади України(Президент,Уряд (КМУ), “міністерствата інші центральніоргани виконавчоївлади”i)можуть здійснюватисвої функціїу сфері державногоуправлінняна місцях. Обласній,Київській таСевастопольськійміській дер­жавнійадміністраціїпідпорядковуютьсявідповіднорайон­ні, районніу містах Києвіта Севастополідержавніадмі­ністрації.

Такза змістомСтатті118КонституціїУкраїни випливає, що “виконавчувладу в областяхі районах, містахКиєві та Севастополіздійснюютьмісцеві державніадміністрації.Особливостіздійсненнявиконавчоївлади у містахКиєві та Севастополівизначаютьсяокремими законамиУкраїни.

Складмісцевих державнихадміністраційформують головимісцевих державнихадміністрацій.

Головимісцевих державнихадміністраційпризначаютьсяна посаду ізвільняютьсяз посади ПрезидентомУкраїни заподанням КабінетуМіністрівУкраїни.

Головимісцевих державнихадміністраційпри здійсненнісвоїх повноваженьвідповідальніперед ПрезидентомУкраїни і КабінетомМіністрівУкраїни, підзвітніта підконтрольніорганам виконавчоївлади вищогорівня.

Місцевідержавніадміністраціїпідзвітні іпідконтрольнірадам у частиніповноважень,делегованихїм відповіднимирайонними чиобласнимирадами.

Місцевідержавніадміністраціїпідзвітні іпідконтрольніорганам виконавчоївлади вищогорівня.

Рішенняголів місцевихдержавнихадміністрацій,що суперечатьКонституціїта законамУкраїни, іншимактам законодавстваУкраїни, можутьбути відповіднодо закону скасованіПрезидентомУкраїни, абоголовою місцевоїдержавноїадміністраціївищого рівня.

Обласначи районна радаможе висловитинедовіру головівідповідноїмісцевої державноїадміністрації,на підставічого ПрезидентУкраїни приймаєрішення і даєобґрунтованувідповідь.

Якщонедовіру головірайонної чиобласної державноїадміністраціївисловили двітретини депутатіввід складувідповідноїради, ПрезидентУкраїни приймаєрішення провідставкуголови місцевоїдержавноїадміністрації”.[2,Розділ VI]

Стаття119Конституціїдає визначенняосновнимфункціям абопризначеннюмісцевих державнихадміністрацій,до яких такожвходять і обласні:

“Місцевідержавніадміністраціїна відповіднійтериторіїзабезпечують:

 1. виконанняКонституціїта законівУкраїни, актівПрезидентаУкраїни, КабінетуМіністрівУкраїни, іншихорганів виконавчоївлади;

 2. законністьі правопорядок;додержанняправ і свободгромадян;

 3. виконаннядержавних ірегіональнихпрограмсоціально-економічногота культурногорозвитку, програмохорони довкілля,а в місцяхкомпактногопроживаннякорінних народіві національнихменшин ѕ такожпрограм їхнаціонально-культурногорозвитку;

 4. підготовкута виконаннявідповіднихобласних ірайонних бюджетів;

 5. звітпро виконаннявідповіднихбюджетів тапрограм;

 6. взаємодіюз органамимісцевогосамоврядування;

 7. реалізаціюінших наданихдержавою, атакож делегованихвідповіднимирадами повноважень”.


Окрімцього, діяльністьобласних адміністраційрегламентується,на основі тавідповіднодо Конституції, Законом України"Промісцеві державніадміністрації"№ 586-14 від 09 квітня1999р.4,якийвизначає організацію, повноваженнята порядокдіяльностімісцевих державнихадміністрацій.Стаття3 цього Закону3закріпляєпринципидіяльності місцевих державних адміністрацій.Так “місцевідержавніадміністраціїдіють на засадах:

відповідальностіперед людиноюі державою засвою діяльність;

верховенстваправа;

законності;

пріоритетностіправ людини;

гласності;

поєднаннядержавних імісцевих інтересів.

Зазначимо, що наведеніпринципидіяльностімісцевої державноїадміністраціїє невід’ємною частиною ібазуються наузагальненні,діючих у державіюридичнихправил або напринципах державногоуправління,якнапозитивнихзакономірностях,пізнанихнаукою і практи­коюта закріплениху правовихнормах.

Відповіднодо класифікації пана КолпаковаВ.К., прийнятовиділяти такігрупи принципівдержавногоуправління:

1)соціально-політичні— демократизм,участь населенняв управлінськійдіяльностідержави (народність);рівноп­равністьосіб різнихнаціональностей;рівність усіхперед законом;законність;гласність іврахуваннягромадськоїдумки; об'єктивність;

2)організаційніпринципи побудовиапарату державногоуправління— галузевий,функціональний,територіальний;

3)організаційніпринципифункціонування(діяльності)апарату державногоуправління— нормативністьдіяльнос­ті,єдиноначальності,колегіальність,поділ управлінськоїпраці; відповідальністьза прийнятірішення, оперативнасамостійність.

Соціально-політичніпринципи — ценайзагальнішіприн­ципидержавно-управлінськоїсфери.Вони поширюютьсяна всі видивиконавчо-розпорядчоїдіяльностіта всі фун­кціонуючів державіуправлінськіструктури, утому числі іна обласнідержавніадміністрації. Принципицієї групи, якправило, закріплюютьсяу нормативномупо­рядку.Багато з нихміститься уКонституціїУкраїни (вонидістали назвуконституційних)та в іншихзаконодавчихактах.

Особливемісце середусіх принципівдержавногоуп­равлінняналежить принципузаконності.Стаття 1 Кон­ституціївизначає Українуяк правовудержаву, ст. 8закріп­люєяк державнийпринципверховенстваправа (розуміється,з одного боку, як верховенствоКонституціїстосовно всіхінших законіві підзаконнихактів, а з іншого,як прихильністьвлади і громадянзаконам і нормамдіючоговнутрішньодержавногоі міжнародногоправа), а статті6 і 19 встановлюють,що организаконодавчої,виконавчоїта судовоїгілок владиздійснюютьсвої повноваженняу вста­новленихцією Конституцієюмежах і відповіднодо зако­нівУкраїни. Цеозначає, щосуворе й неухильнедодержан­нязаконів і підзаконнихактів — цеєдино припустимийваріант діяльностідержавнихструктур, посадовихосіб, ор­ганівмісцевогосамоврядування,об'єднань громадян,ін­ших суб'єктівправа. Додержаннязаконностінеобхіднорозглядатияк найважливішуумову і неодміннуоснову ефективногофункціонуванняуправлінськогоапа­рату, забезпеченняправовогопорядку в нашійдержаві.

Отже,додержанняпринципу законностіу державномууправліннівідноснообласнихдержавнихадміністраційпередбачає:

• діяльність(функціонування) виключно вмежах правовихприписів;

• утворенняуправлінськихорганів напідставі суворогододержаннячинного законодавства;

• високусвідомістьі дисциплінованістьслужбовцівобласних держанихадміністрацій.

Законністьяк найважливішийпринцип діяльностіобласних державнихадміністрацій фік­суєтьсяу відповіднихнормативнихдокументах(перш за всеКонституціїта Закону “Промісцеві державніадміністрації”),які визначаютьїх право­вийстатус таповноваженняяк суб'єктівдержавногоуправління.

Зіншого боку,обласні державніадміністрації,повинні дотримуватисьпринципавідповідальностіперед людиноюі державою засвою діяльність. Насамперед, тому що КонституціяУкраїни проголошує:“держава відповідаєперед лю­диноюза свою діяльність”(ст.3); а також, томущо, порушеннячинного законодавстватягне за собоююридичнувідповідальність,а незнанняза­конів незвільняє віднеї (ст. 68).

Реальнездійсненнядемократичнихперетворень,вдос­коналенняуправлінськихпроцесів відповіднодо вимог до­кументівпро адміністративнуреформу, забезпеченняв державі справжньоїзаконностіта реальногоправовогопо­рядку можливілише в умовахширокої гласностіта враху­ваннягромадськоїдумки.Цей принципмістить тривзаємопов'язаніта взаємозумовленікомпоненти.По-перше, — широкагласність;по-друге, —громадськадумка щодофункціонуваннясуб'єктів державногоуправління;по-третє, — широкеїї урахуванняпід час виробленняуправлінськихрішень.

Гласністьдає змогу громадянамбачити механізмфор­муванняі реалізаціїдержавно-керуючоговпливу та проті­каннявсіх управлінськихпроцесів.

Громадськадумка відображаєуявлення (оцінки,су­дження)найактивнішоїчастини населеннящодо ефек­тивності,корисності,правильностіуправлінськихрішень. Вонає масивом інформаціїдля суб'єктівдержавногоуправління.

Урахуваннягромадськоїдумки — це каналзворотногозв'язку в системідержавногоуправління,використанняінформаційногомасиву длявиробленняі прийняттянай­більшобґрунтованихта ефективнихуправлінськихрішень.

Державазабезпечуєдодержанняданого принципудво­ма способами.

По-перше,вона вимагаєвід державнихорганів глас­ностій відкритоїдля широкоїгромадськостідіяльності.Так, у ЗаконіУкраїни від23 вересня 1997 р."Про порядоквисвітленнядіяльностіорганів державноївлади та органівмісцевогосамоврядуванняв Україні засобамимасової ін­формації"9є норма, яказобов'язує ціоргани забезпечуватижурналістамвільний доступдо інформаціїщодо своєїді­яльність,а також надаватиїї засобаммасової інформаціїу повному обсязі(стаття 2).

По-друге,держава стимулюєпрагненнянаселення довисловлюваннясуджень щододіяльностіорганів держав­ноївлади і місцевогосамоврядування,а також підпри­ємств,установ, організацій.Так, закріпленеу Конституціїправо громадянУкраїни братиучасть в управліннідержав­нимисправами (ст.38) передбачаєїх інформованістьпро стан справу цій сфері таспонукає доактивних дій,спрямованихна його поліпшення.Ця норма конкретизо­ванав Законі "Прозверненнягромадян", вУказі Прези­дентаУкраїни від19 березня 1997 р."Про заходищодо за­безпеченняконституційнихправ громадянна звернення"та в інших актах.

Стаття3Конституціїпроголошує,що “Права ісвободи людинита їх гарантіївизначаютьзміст і спрямованістьдіяльностідержави.... Утвердженняі забезпеченняправ і свободлюдини є головнимобов'язкомдержави”. Змістцієї закріпленоїправової норми,у поєднанніз вищеописанимпринципомгласності, усвою чергу, сприяє втіленнюпринципа пріоритетностіправ людиниудіяльностіобласнихдержадміністрацій.

ДотриманнявстановленихКонституцієюУкраїни ви­могщодо територіальноїорганізаціївлади на місцях передбачаєпоєднаннядержавних імісцевих інтересів.Іншою мовою,поєднанняпрямого державногоуправлінняна регіональномурівні з місцевимсамоврядуваннямвиступає щеодним провіднимпринципомдіяльностіобласних державнихадміністраційі має конкретнийвираз у делегуванніповноважень.Делегованіповноваження - це “повноваження органів виконавчоївлади, наданіорганам місцевогосамоврядуваннязаконом, а такожповноваження органів місцевого самоврядування, які передаютьсявідповідниммісцевим державнимадміністраціямза рішеннямрайонних, обласнихрадii”.

Додержанняцих нормативнозакріпленихпринципівдіяльностідає змогу найбільшефективновикористовуватипотенціал місцевих державнихадміністрацій і сприяє прий­няттюправильнихуправлінськихрішень, за­стосуваннюправовихуправлінськихдій, ефективномуконтролю івиконавськійдисципліні.

Розкривши в цілому темупоняття, призначення,та принципидіяльностіобласної державноїадміністрації,ми можемо перейтидо розглядунаступногопункту.


2.Види повноваженьобласної державноїадміністрації.

Характеристикаповноваженьобласної державноїадміністраціїу сфері забезпеченнязаконності,прав і свободгромадян.

Розділ3, Закону України“Про місцевідержавніадміністрації”під назвою“КОМПЕТЕНЦІЯМІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХАДМІНІСТРАЦІЙ”складаєтьсяз двох Глав, щоописують основнівиди повноважень.Їх можна, умовно, поділити на: загальніповноваження, галузевіповноваження,та, окремо, правамісцевих держадміністрацій.

Глава1 окреслює колоповноваженьобласних тарайоннихадміністрацій.Так згідно зіст. 13 “до віданнямісцевих державнихадміністраційу межах і формах,визначенихКонституцієюі законами України, належить вирішенняпитань:

1)забезпеченнязаконності, охорони прав, свобод і законнихінтересівгромадян;

2)соціально-економічногорозвитку відповіднихтериторій;

3)бюджету, фінансівта обліку;

4)управліннямайном, приватизаціїта підприємництва;

5)промисловості, сільського господарства, будівництва,транспортуі зв'язку;

6)науки, освіти, культури, охорониздоров'я, фізкультуриі спорту, сім'ї,жінок, молодіта неповнолітніх;

7)використанняземлі, природнихресурсів, охоронидовкілля;

8)зовнішньоекономічноїдіяльності;

9)оборонноїроботи тамобілізаційноїпідготовки;

10)соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітноїплати.

Місцевідержавні адміністрації вирішують й інші питання,віднесенізаконами доїх повноважень”.

Регламентуєтьсяколо питань,пов’язанихзі здійсненняммісцевими державними адміністраціямиповноваженьінших органів(ст. 14), здійсненням державного контролю місцевими державнимиадміністраціями(ст. 16), а також зоб'єктами управління місцевих державних адміністрацій(ст. 15).

Перелікосновних галузевихповноваженьмісцевих державнихадміністраційнаводитьсяу Главі 2, Розділу3, Закону України“Про МДА”4.До них належать:

-повноваження в галузі соціально-економічногорозвитку (ст.17).

-повноваженняв галузі бюджетута фінансів(ст. 18).

-повноваження в галузі управління майном, приватизаціїта підприємництва(ст. 19).

-повноваження в галузі містобудування,житлово-комунальногогосподарства, побутового,торговельногообслуговування, транспорту і зв'язку (ст.20).

-повноваженняв галузі використання та охорони земель, природнихресурсів іохорони довкілля(ст. 21).

-повноваження в галузі науки, освіти, охорониздоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнстваі дитинства,сім'ї та молоді(ст. 22).

-повноваженняв галузі соціальн.забезпеченнята соціальногозахисту населення(ст. 23).

-повноваженняв галузі зайнятостінаселення,праці та заробітноїплати (ст. 24).

-повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічнихвідносин (ст.26).

-повноваженняв галузі оборонноїроботи (ст. 27).

-здійсненняповноважень,делегованихїм обласнимиі районними радами (ст. 29).

Окремимвидомповноваженьєправамісцевих державнихадміністрацій,закріплені Статтею 28, ЗаконуУкраїни “ПроМДА”4,яківиступаютьґрунтом (основою) для реалізаціїнаданих повноважень.Так місцевідержавніадміністраціїмають право:

1)проводити перевірки стану додержанняКонституціїУкраїни тазаконів України, інших актівзаконодавстваорганами місцевогосамоврядуваннята їх посадовимиособами, керівникамипідприємств,установ, організацій,їх філіалівта відділеньнезалежно відформ власності і підпорядкування по напрямах, визначенихстаттею 16

цьогоЗакону;

2)залучати вчених,спеціалістів,представниківгромадськостідо проведенняперевірок, підготовкиі розглядупитань, що входятьдо компетенціїмісцевих державнихадміністрацій;

3)одержувативідповіднустатистичнуінформаціюта інші данівід державних органів і органів місцевогосамоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійнихорганізацій, підприємств, установ таорганізацій, їх філіаліві

відділеньнезалежно відформ власності;

4)давати згідно з чинним законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій,їх філіалівта відділеньнезалежно відформ власностіі громадянам з контрольованихпитань, порушуватипитання проїх відповідальністьу встановленомузаконом порядку;

5)здійснюватиінші функціїі повноваження згідно з чиннимзаконодавством.

Доповноваженьв галузі забезпечення законності,правопорядку,прав і свободгромадян,згідно зі статтею25 належать:

1)забезпечення виконання Конституції та законів України, рішеньКонституційногоСуду України, актів Президента України, КабінетуМіністрівУкраїни, іншихорганів державноївлади;

2)забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадськоїбезпеки, громадськогопорядку, боротьбизі злочинністю;

3)забезпеченнярозгляду звернень громадян та їх об'єднань,контролює станцієї роботив органах місцевогосамоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповіднійтериторії;

4)здійснення заходів щодоорганізаціїправовогоінформуванняі вихованнянаселення;

5)розгляд питаньі внесення пропозицій про нагородженнядержавними нагородами України; (Пункт5 статті 25 іззмінами, внесеними згідно із Законом N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001)

6)забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців таосіб без громадянства, сприяння органамвнутрішніхсправ у додержанніправил паспортноїсистеми;

7)проведенняроботи, пов'язаноїз розробленнямта здійсненнямзаходів щодорозміщення, працевлаштування,соціально-побутовогоі медичногообслуговуваннябіженців, атакож депортованихосіб, які добровільноповертаютьсяв регіони їхколишньогопроживання;

8)забезпечення виконання законодавства щодо національнихменшин і міграції,про свободудумки і слова,свободу світоглядуі віросповідання;

9)оголошення у разі стихійного лиха, аварій, катастроф,епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зонинадзвичайноїситуації; здійсненняпередбаченихзаконодавствомзаходи, пов'язаних з підтриманняму них громадськогопорядку, врятуваннямжиття людей,захистом їхздоров'я і прав,збереженнямматеріальнихцінностей;

10) сприяння діяльностіаварійно-рятувальнихслужб за місцемїх дислокації, під час прямуваннядо зон надзвичайнихситуацій тапід час ліквідаціїнадзвичайнихситуацій, зокрема у поданні їмнеобхіднихтранспортнихта інших матеріальнихзасобів і послуг;

(Статтю 25 доповнено пунктом 10 згідноіз Законом N2470-III ( 2470-14) від 29.05.2001)

11)участь у вирішенні питань проведення виборів іреферендумівта адміністративно-територіального устрою у межах,визначенихзаконодавством;

12)розгляд справ про адміністративні правопорушення,віднесені до її відання, утворення адміністративних комісій такоординуванняїх діяльності;

13)здійсненняуправлінняархівною справою.


Характеризуючиці повноваження у сфері забезпеченнязаконності,прав і свободгромадян,насамперед,варто зауважити,що згідно зконституційнозакріпленимипринципамивідповідальності держави передлю­диною засвою діяльністьта головнимобов'язкомдержави забезпечуватиправа і свободилюдини (ст. 3),законністьу діяльностіобласних державнихадміністрацій повинна виявляти­сяу такому вигляді:

а)всі рішення,що приймаються,повинні відповідатичинному законодавству;

б)рішення, щоприймаються,не повиннівиходити замежі повноваженьобласнихдержадміністрацій,тоб­то вониможуть прийматисятільки з питань,що віднесенідо їх компетенції;

в)усі рішенняповинні прийматисяу тако­му порядкуі таких формах,які відповідаютьнормативнимприписам;

г)взаємовідносиниобласнихдержадміністраційз недержавнимиструктурами,громадянамита їх об'єднаннями,а також ін­шимигромадськимиформуваннями(органамисамоорганіза­ціїнаселення)здійснюютьсяу межах взаємнихправ і обов'язків,які визначеніна законнихпідставах.

Великезначення дляефективноговиконання вимогпідпункту 4статті 25 Закону4у сфері забезпеченняправ і свободгромадян маєправова культурапосадових осіб,правосвідомість,засновані навизнанні абсолютноїцін­ностіосновних правлюдини. Великезначення маєдобре здійснюванепереконання,а також вмілоорганізованезаохочення.

Узв’язку з підпунктом12 статті 25, требатакож зауважити,що повноваженняорганів і посадовихосіб, що розгля­даютьсправи проадміністративніправопорушення,міс­тятьсяв КпАП України,а ст. 222 Кодексувизначає, зокре­ма,категоріїсправ, підвідомчіорганам внутрішніхсправ (міліції);а ст. 214розмежовуєкомпетенціюорганів, щоуповноваженірозглядатисправи проадміністративніпра­вопорушеннятощо.

Щодозабезпеченнярозгляду звернень громадян (їхоб’єднань) та контролюза станом цієїроботи в органахмісцевогосамоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на територіїобластей, ще“Концепціяадміністративноїреформи”iiiпередбачалаправо на позасудовийзахист праві свобод громадян, порушуванихорганами виконавчоївлади, що повиннореалізовуватисяшляхом поданняад­міністративноїскарги до вищогоу порядку підлеглостіор­гану виконавчоївлади (посадовоїособи).

Окремо,хоча це й виходитьза рамки темицієї курсовоїроботи, алестосуєтьсязахисту законності,а також праві свобод громадян, дозволю собівисловитиособисту думку.

Відсутністьнезалежнихадміністративнихсудів, які брозлядаливиключно справи відносно взаємодіїпредставниківвлади (держави) та її громадян, позбавляє нашукраїну більшефективногомеханізмувстановленняі регламентаціїтаких взаємовідносину суспільстві,за яких кожнійлюдині булоб гарантованореальне додержанняі охорона приналежнихїй прав і свободу сфері виконавчоївла­ди, а такожбільш ефективнийзахист у випадкахїхнього пору­шення.


Наприкінціцього розділу,треба сказати,що поняттяповноважень щільно стикуєтьсяз поняттям взаємодії (відносин) обласноїдержавноїадміністраціїз іншими суб’єктамидержави, середяких, наприклад,органи місцевогосамоврядуваннятощо. Розглянемоце питання унаступнійчастині цієїроботи.


3.Відносиниобласної державноїадміністраціїз органамимісцевогосамоврядування.

Цівідносини регулюютьсякількоманормативно-правовимиактами, середяких найголовніші:Конституція2,Закони України“Про місцевідержавніадміністрації”4та “Про місцевесамоврядування”5.

Навідміну відвтратившогочинність“Положення”iv,де передбачалисьдуже вагомі та широкі контрольніповноваження(пункт 8 “Положення”)глав обласних держадміністраційпо зупиненню,скасуванню(аж до зверненняв прокуратуру)рішень місцевихРад, виконавчихкомітетівмісцевогосамоврядуваннята їх голів,“якщовони су­перечатьКонституціїУкраїни, законамУкраїни, указамі розпорядженнямПрезидентаУкраїни,...”, діючиу сьогоденняЗакони регулюютьці відносинибільш зваженота детально.

Такстаття20Закону “Промісцеве самоврядування”5 передбачаєможливістьздійсненнядержавногоконтролю задіяльністю органів і посадових осібмісцевого самоврядування лишена підставі, в межах повноваженьта у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і який не повиненпризводитидо втручанняорганів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевогосамоврядуваннянаданих їмвласних повноважень.

Яквже згадувалосьраніше, місцевідержавніадміністраціїта ограни місцевогосамоврядуваннякеруютьсяпринципомделегуванняповноваженьу відносинахміж собою. Згіднозі статтею44Закону “Промісцеве самоврядування”районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державнимадміністраціямтакі повноваження:

1)підготовка і внесення на розглядради проектівпрограмсоціально-економічногота культурногорозвитку відповідно районів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактногопроживаннянаціональних меншин - також програм їх

національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпеченнявиконаннярішень ради;

2)підготовкапропозиційдо програмсоціально-економічногота культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавнихпрограм економічного, науково-технічного, соціального та культурногорозвитку України;

3)забезпечення збалансованого економічного і соціальногорозвитку відповідної території, ефективного використанняприродних,трудових іфінансовихресурсів;

4)підготовка і подання до відповіднихорганів виконавчоївлади фінансовихпоказниківі пропозицій до проекту Державногобюджету України;

5)сприянняінвестиційній діяльності на території району, області;

6)об'єднання на договірних засадах коштів підприємств,установ таорганізацій, розташованихна відповіднійтериторії, інаселення, атакож бюджетнихкоштів набудівництво,реконструкцію,ремонт та утримання на пайових засадах об'єктівсоціальноїі виробничоїінфраструктури, шляхів місцевогозначення тана заходи щодоохорони навколишньогоприродногосередовища;

7)залучення впорядку, встановленомузаконом, підприємств,установ таорганізацій, які не належатьдо комунальноївласності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території,координаціяцієї роботи;

8)затвердження маршрутів і графіків руху місцевогопасажирськоготранспортунезалежно відформ власності, узгодженняцих питаньстосовно транзитногопасажирськоготранспорту;

9)підготовка питань провизначенняу встановленомузаконом порядкутериторії, вибір, вилучення(викуп) і наданняземлі длямістобудівнихпотреб, визначенихмістобудівноюдокументацією;

10)організаціяохорони, реставрації, використанняпам'яток історії та культури, архітектури і містобудування,палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природнихзаповідниківмісцевогозначення;

11)підготовкависновків щодопроектів місцевихмістобудівнихпрограм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, щозатверджуютьсясільськими,селищними,міськими радами;

12)видача відповідно до законодавства забудовникамархітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрійтериторій танадання дозволуна проведенняцих робіт;

13)забезпечення відповіднодо законодавстварозвитку науки,усіх видівосвіти, охорониздоров'я, культури,фізичної культуриі спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційноїнародної творчості, національно-культурних традицій населення,

художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок,національно-культурнихтовариств, асоціацій,інших громадськихта неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я,культури, фізичноїкультури іспорту, сім'їта молоді;

14)підготовкаі подання назатвердженняради пропозиційщодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягаютьособливійохороні; внесенняпропозиційдо відповіднихдержавнихорганів щодооголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну,історичну, культурну абонаукову цінність,пам'яткамиісторії абокультури, якіохороняютьсязаконом;

15)здійсненнянеобхіднихзаходів щодо ліквідації наслідківекологічнихкатастроф,стихійноголиха, епідемій,епізоотій,інших надзвичайнихситуацій,інформуванняпро них населення,залучення вустановленомузаконом порядкудо цих робітпідприємств,установ таорганізацій,а також населення;

16)координація на відповіднійтериторіїдіяльностімісцевихземлевпоряднихорганів;

17)здійсненняконтролю завикористаннямкоштів, що надходятьу порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарськоговиробництва,пов'язаних ізвилученням(викупом) земельнихділянок.

Крімповноважень,зазначениху частині першійцієї статті(ст. 44), обласні ради делегують обласним державним адміністраціямтакі повноваження:

1)визначення відповідно до закону розміру відрахуваньпідприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвитокшляхів загальногокористуванняв області;

2)погодження у випадках, передбачених законом, звідповідними сільськими, селищними, міськими радамипитань щодорозподілукоштів завикористанняприроднихресурсів, якінадходять дофондів охоронинавколишньогоприродногосередовища;

3)підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категоріїзахисності, а також проподіл лісівза розрядамитакс у випадкахі порядку,передбаченихзаконом;

4)прийняття у встановленому законом порядку рішень прозаборону використання окремих природних ресурсів загальногокористування;

5)визначеннявідповіднодо законодавстварежиму використаннятериторійрекреаційнихзон;

6)затвердження для підприємств, установ та організацій,розташованих на відповіднійтериторії, лімітів викидіві скидів забруднюючихречовин у довкіллята лімітіврозміщення відходів увипадках,передбаченихзаконом.

Усвою чергу,стаття29Закону України“Про МДА”4нормативнозакріпляє здійснення місцевими державнимиадміністраціямиповноважень,делегованихїмобласними ірайонними радами “відповідно до Конституції України в обсягахі межах, передбаченихстаттею 44 ЗаконуУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україні"( 280/97-ВР)”.

Крімтого, стаття34 Закону “ПроМДА”4безпосередньорегулює відносини місцевих державних адміністрацій з обласнимита районнимирадами.

Такмісцеві державні адміністрації здійснюють повноваження,делегованіїм відповіднимиобласними,районнимирадами.

Делегуваннярадами повноважень місцевим державнимадміністраціям супроводжується передачею фінансових,матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

Місцевідержавні адміністрації підзвітні та підконтрольнівідповіднимрадам у частиніделегованихповноважень.

Головимісцевих державнихадміністраціймають право вносити на розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконаннямделегованихповноважень,та інші пропозиції.

Головиобласних державнихадміністраціймають праводорадчогоголосу на засіданнях обласних рад. Голови районнихдержавнихадміністраціймають праводорадчогоголосу на засіданнях районних рад.

Головимісцевих державних адміністрацій щорічно звітуютьперед відповіднимирадами з питань виконання бюджету, програмсоціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованихповноважень.

Обласната районна ради можуть висловити недовіру головівідповідноїмісцевої державноїадміністрації, на підставічого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтованувідповідь.

Якщонедовіру голові обласної чи районної державноїадміністрації висловили двітретини відскладу відповідноїради, ПрезидентУкраїни приймаєвідставку голови відповідної місцевої державноїадміністрації.

Також,стаття35Закону “ПроМДА”4визначаєвідносини місцевих державних адміністрацій з органамимісцевогосамоврядування територіальних громад і їхпосадовимиособами.За змістомстатті, “місцевідержавні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчимиорганами тасільськими,селищними іміськими головами,сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевогосамоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного,соціального та культурного розвитку відповідних територій,зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевогосамоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноваженьорганів виконавчоївлади, розглядаютьта враховуютьу своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевогосамоврядуваннята їх посадовихосіб.

Уразі розглядумісцевою державноюадміністрацієюпитань, якізачіпаютьінтереси місцевогосамоврядування,про це повідомляєтьсязаздалегідь відповідним органам місцевого самоврядування.

Представникицих органівта посадовіособи територіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державноюадміністрацією,висловлюватизауваженняі пропозиції.

Головимісцевих державних адміністрацій, їх заступники,керівники управлінь, відділів та інших структурнихпідрозділівмісцевої державноїадміністраціїабо їх представники мають правобути присутнімина засіданняхорганів місцевогосамоврядуваннята бути вислуханимиз питань, щостосуютьсяїх компетенції.

Місцевідержавніадміністраціїне мають права втручатися у здійсненняорганами місцевогосамоврядуваннявласних повноважень.

Дляздійснення спільних програм місцеві державніадміністраціїта органи місцевогосамоврядування можуть укладатидоговори, створюватиспільні органита організації”.

Зіншого боку,відповіднодо Закону "Промісцеве самоврядуванняв Україні"виконавчимкомітетамміських радделегованідеякі повноваженняорганів виконавчоївлади. На підставіп. 2 ст. 11 цьогоЗакону виконавчікомітети підчас здійс­ненняделегованихїм повноваженьпідконтрольнівідпо­відниморганам виконавчоївлади. Це означає,що вони реалізуютьпевний обсягвиконавчоївлади, тобтоналежать доїї суб'єктів.

Тобто,повноваженняделегуютьсявзаємно,не тільки відорганів місцевогосамоврядування,а й доних, щосприяє збалансованомупоєднаннюзагально державнихі місцевих інтересів.

Висновки


Такимчином, з приводуобласної державноїадміністрації, можна зробитинаступні коротківисновки:

 • Обласнадержавнаадміністраціяє одним із суб’єктівадміністративного(державно-управлінського)права, томущо, здійснюєдіяльністьпо управліннюсоціальнимивідносинами,віднесенимидо її компетенціїзаконодавствомУкраїни;

 • Поняття,правовий статус,повноваження,призначенняі принципидіяльності обласної державноїадміністраціїзакріпленов Конституції2,та відповіднихЗаконах України.Насамперед,це Закони “Промісцеві державніадміністрації”4та “Про місцевесамоврядованняв Україні”5,оскільки вонизакріпляютьосновний розподілвиконавчоївлади на місцях.

 • Обласнадержавнаадміністраціяє складовоюланкою ієрархіїдержавноївлади і здійснюєвиконавчувладу відповіднодо адміністративно-територіальнгоподілу України.

 • Вонапокликаназахищати праваі за­конніінтереси громадянта держави,забезпечуватиком­плекснийсоціально-економічнийрозвиток територіїта реалізаціюдержавноїполітики увизначенихзаконодав­ствомсферах управління.

 • Обласнадержавнаадміністраціядіє на засадахзаконності,гласності,поєднаннязагальнодержавнихі місцевихінте­ресів,взаємодії звідповіднимипредставницькимиоргана­ми таорганами місцевогосамоврядування.


Переліквикористаноїлітературита нормативнихджерел.

iЗгідноз статтею 31,ЗУ№586-14 від 09.04.1999р. “управління,відділи та інші структурніпідрозділимісцевихдержавнихадміністраційпідзвітні та підконтрольні відповіднимміністерствам,іншим центральниморганам виконавчоївлади”.


iiЗУ “Про місцевесамоврядуванняв Україні” №280-97-ВР вiд 21_05_1997

iiiЗатвердженаУказом Президента“Прозаходи щодовпровадженняКонцепціїадміністративноїреформи в Україні”№ 810-98 вiд 22/07/1998р.


iv“Положенняпро обласну,Київську,Севастопольськуміську державнуадміністраціюта Положенняпро районну,районну у містахКиєві та Севастополідержавнуадміністрацію”, затвердженеУказом Президента760-95, 21-08-1995. (Указ760-95 втратив чинністьна підставіУказу ПрезидентаN218/2002 від 05.03.2002р.)


1


КолпаковВ. К., АдміністративнеправоУкраїни, Підручник,Київ, ЮрінкомІнтер,

1999р.


2 КонституціяУкраїни:Прийнята нап'ятій сесіїВерхов­ноїРади України28 червня 1996 р. //ВідомостіВерховної РадиУкраїни (далі- ВВР). - 1996. - № ЗО. - Ст.141.


3ЗагальнаТеоріядержави таправа,Академічнийкурс, Том 1. Теоріягосударства,під редакціеюМарченко В.Н.,Московськийдержавнийуніверситет,1998р., Стр. 159.


4ЗаконУкраїни "Промісцеві державніадміністрації"№ 586-14 від 09 квітня1999р., ВідомостіВерховної Ради(ВВР), 1999, № 20-21, ст.190.


5ЗаконУкраїни “Промісцеве самоврядуванняв Україні”№ 280-97-ВР вiд 21/05/1997р.


6УказПрезидента “Провизнання такими,що втратиличинність, деякихуказівПрезидентаУкраїни”№218/2002 від05.03.2002р.


7УказПрезидента“Прозаходи щодовпровадженняКонцепціїадміністративноїреформив Україні”№ 810-98 вiд 22/07/1998р.


8 Указ Президента“Про Положенняпро обласну,Київську,Севастопольськуміську державнуадміністраціюта Положенняпро районну,районну у містахКиєві та Севастополідержавнуадміністрацію”,№ 760-95 , 21-08-1995р.


9 ЗаконУкраїни "Пропорядок висвітленнядіяльностіорганів державноївлади та органівмісцевогосамоврядуванняв Україні засобамимасової ін­формації"№539/97-ВРвід23 вересня 1997р.


10 Постанова КМУ“Про порядокдержавноїреєстраціїсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності”, №740-98-п від 25 травня1998р.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯБІЗНЕСУ І ПРАВА

ФІЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


КУ Р С О В А Р О БО Т А

з дисципліни

“Адміністративне право України”

натему:

Обласнідержавніадміністраціїяк субєктиадміністративногоправа”

Виконав:ст. гр. ПР-00-1

СавінВ.Г.

14/05/2002р.


Викладач:

доцентКолпаковВ.К.


м.Дніпропетровськ

2002