Смекни!
smekni.com

Класифікація ринку

Ринок класифікують за різними ознаками:

1. За суспільним поділом праці ринок поділяють на

- місцевий;

- регіональний;

- національний;

- світовий або міжнародний.

2. За формами власності

- приватний

- колективний (кооперативний)

- державний

3. За об'єктами обміну:

- товарний

- грошовий

4. За форми конкуренції

- ринок досконалої конкуренції.

5. за організацією обміну.

- оптовий - роздрібний

- експортний

- імпортний.

За історичним процесом розвитку розрізняють: вільний ринок, монополізований ринок, регульований ринок.

Вільний ринок ( поч. ХVІ - кін. ХVІІІ ст н.е.) - це ринок, на який возилися товари і послуги багатьох незалежних товаровиробників і жоден з яких не виготовляв переважаючу частину продукції, і тим самим не міг вплинути на рівень цін, а ціни встановлювалися шляхом вільної конкуренції.

Монополізований ринок (поч до кінця 19 ст.) - це ринок, на який везуться товари і послуги незалежної кількості товаровиробників, кожен з яких виготовляє переважну частину продукції і може впливати на рівень цін. Вони диктують свої ціни на ринку, або можуть об'єднатися і зосередити в своїх руках переважаючу, або основну частину виробництва.

Регульований ринок (20 ст.) - це ринок, який існує в умовах державного регулювання і контролю за допомогою заходів адміністративного та економічного характеру.

Адміністративні заходи - антимонопольне законодавство.

Економічні заходи - це кредитна податкова і фінансова політика держави.

Ринки класифікують за видами.

1. Ринок предметів споживання -

це ринок, продають товари довгострокового і короткострокового користування.

Ринок засобів виробництва, який поділяється на:

- ринок предметів праці (п/п).

- ринок засобів праці

Ринок п/п включає

ринок природних ресурсів

- ринок сировини і матеріалів

Ринок засобів праці включає

- ринок нового устаткування

- ринок уживаного устаткування

- ринок специфічного устаткування.

3. Ринок робочої сили - це ринок праці.

4. Фінансовий ринок включає

а) ринок готівки

б) ринок боргових зобов'язань

в) ринок цінних паперів

г) спекулятивний ринок грошей.

5. Ринок послуг. В ньому розрізняють:

- послуги матеріального і нематеріального характеру.

- матеріально-транспортні послуги.

6. Ринок нерухомості - це ринок, на якому продається земля та будівлі.

7. Ринок інтелектуальної власності - це ринок, де продаються об'єкти інтелектуальної власності (науково-технічні розробки, патенти, ноухау, ліцензії).

8. Валютний ринок - це ринок, де купуються і продаються іноземна валюта, а також платіжні документи, виражені і іноземній валюті.

9. Ринок інформації - сукупність економічних відносин з приводу збирання, обробки, систематизації інформації та продажу її кінцевому споживачу.