Мир Знаний

Загальні методичні рекомендації до курсу Страхування (стр. 5 из 8)

1. Страхування товарних кредитів.

2. Страхування кредитів під інвестиції.

3. Страхування споживчих кредитів.

4. Страхування кредитів, виданих під заставу.

5. Страхування кредитів довіри.

Для усвідомлення цього питання, залежно від форми кредиту, доцільно з'ясувати, які особи можуть виступати у ролі страхувальника в тому чи іншому випадку, визначити об'єкти страхування, методи та форми кредитування, обсяг страхової премії та умови і обсяги страхового відшкодування.

Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки банки виконують функції основних інститутів фінансового ринку, і така операція банків, як привернення вкладів (депозитів) фізичних осіб, передбачає перш за все задачу збереження цих вкладів. Спосіб додаткового захисту інтересів вкладників засновано в ряді країн на створенні системи взаємної відповідальності комерційних банків (системи депозитного страхування) і передбачає при цьому використання страхових принципів. Таким чином, сутність системи депозитного страхування (СДС) полягає у створенні цільового фонду, який може витрачатись на відшкодування збитку, спричиненого вкладникам банка, що збанкрутив. Після розкриття поняття СДС слід визначити типи їх створення, переваги та недоліки. При опрацюванні цього питання необхідно ознайомитись із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та з Тимчасовим порядком формування комерційними банками фонду страхування фізичних осіб.

Слід також звернути увагу на те, що згідно з класифікацією ризиків, пропонованою Першою директивою ЄЕС від 24 липня 1973 року, до групи фінансово-кредитних ризиків віднесено крім ризиків, що виявляються у зв'язку із наданням кредиту, ризики, які призводять до інших фінансових збитків. Найбільш загрозливим у цій групі є ризик втрати прибутку. При опрацюванні цього питання доцільно визначити види збитків, які охоплює страхування від втрат прибутку, та з'ясувати його особливості


Зміст та орієнтація страхування фінансово-кредитних ризиків спричиняє деякі обов'язкові умови до укладання договорів страхування, які необхідно з'ясувати у процесі вивчення матеріалу.

Ключові положення та поняття для засвоєння

1. Специфіка страхування майна юридичних осіб.

2. Економічна ефективність страхування сільськогосподарських підприємств.

3. Методика розрахунку збитку у рослинництві

4. Особливості страхування технічних ризиків.

5. Характеристика каско і карго страхування.

6. Страхування авіаційних та морських ризиків.

7. Економічне призначення страхування будівель, які належать фізичним особам.

8. Особливості страхування домашнього майна населення.

9. Страхування тварин, які належать громадянам.

10. Особливості страхування ризику непогашеного кредиту.

11. Зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

12. Мета створення системи депозитного страхування.

Рекомендована література

Основна:1, 7, 8,9,10, 14,15, 16,17.

Додаткова:2, З, 4, 5, 25, 27, 28,42.

Тема 9. Страхування відповідальності

Міні-лексикон

Страхування відповідальності адміністративна відповідальність, гарантія страхова, матеріальна відповідальність, цивільна (цивільно-правова) відповідальність, "Зелена картка". Моторне (транспортне) страхове бюро, екологічне страхування.

Приступаючи до вивчення цієї теми, необхідно з'ясувати, що страхування відповідальності є специфічним видом страхування і суттєво відрізняється від будь-якого іншого виду страхування. В якості об'єкта страхування тут виступає відповідальність перед третіми особами, яким може бути спричинено збиток внаслідок якихось дій або бездіяльності страхувальника. Таким чином, поруч зі страховиком та страхувальником третьою стороною відносин виступають будь-які, не визначені раніше (треті) особи.


Одним із найбільш масових видів страхування є страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, який у більшості країн світу є за формою обов'язковим видом страхування. У процесі засвоєння цього питання слід визначити, чим зумовлюється здійснення такого страхування в обов'язковій формі та в чому полягає його необхідність. Слід звернути особливу увагу на те, що зі зростанням інтенсивності транскордонних автомобільних перевезень загострилась проблема фінансових гарантій відшкодування збитків, спричинених іноземними власниками автотранспортних засобів. Це призвело до створення системи "Зелена картка", яка передбачає взаємне визнання страхового покриття цивільної відповідальності у міжнародному автомобільномуpyсі у країнах, які входять до складу цієї системи. Для реалізації принципів її діяльності у кожній країні-учасниці створюється Бюро, яке виконує наступні функції: забезпечення своїх членів-страховиків полісами "Зелена картка" та врегулювання збитків, що виникають на території певної держави з вини іноземного власника автотранспортного засобу, який має страховий поліс певного зразка. У процесі засвоєння цього питання доцільно буде звернутися до раніше вивченого матеріалу теми "Страхова організація", детально розглянути головні завдання та функції Моторного (транспортного) бюро України, визначити його структуру та принципи діяльності Рекомендується також звернутися до діючого Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро.

У вивченні цієї теми слід звернути увагу на особливості таких видів страхування, як страхування цивільної відповідальності авіаперевізників, судновласників, страхування відповідальності залізниць. Доцільним буде зробити порівняльну характеристику цих видів страхування.

У процесі засвоєння цієї теми необхідно звернути увагу на такий специфічний вид страхування, як страхування відповідальності роботодавця. Якщо нещасний випадок на виробництві стався не внаслідок грубої помилки, якої припустився службовець, та навмисного невиконання ним своїх, зобов'язань, йому має бути виплачено компенсацію.

Одним із нових видів страхування на страховому ринку України є страхування відповідальності за якість продукції, який широко розповсюджено у промислове розвинених країнах та закріплено в нормах міжнародного права. Метою цього виду страхування є захист страхувальника у разі претензій, що їх висувають споживачі його продукції. Слід також зазначити, що відповідальність за шкоду покладається не тільки на виробника кінцевого продукту або комплектуючих, використаних у виробництві зазначеного продукту, але й на тих, хто безпосередньо пропонує цей продукт споживачеві. Тобто, термін "виробник" трактується досить широко. Таким чином, страхування відповідальності за якість продукції можна поділити на підвиди, залежно


від того, хто виступає в ролі страхувальника (страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції, страхування відповідальності продавця за якість продукції та страхування відповідальності виконавця за якість виконаної роботи або послуг). Окремо у вивченні питання необхідно приділити увагу загальним та специфічним умовам договорів страхування відповідальності за якість продукції, залежно від того, хто виступає страхувальником.

Важливим питанням цієї теми є питання страхування професійної відповідальності, яка об'єднує види страхування майнових інтересів різноманітних категорій осіб, котрі у здійсненні професійної діяльності можуть завдати матеріальний збиток третім особам. Необхідно звернути увагу, що відповідальність за помилки або упущення, що їх припустилася особа під час виконання професійних обов'язків, базується на законодавчих та нормативних актах, які регламентують зобов'язання сторін у тій чи іншій сфері діяльності Доцільно зазначити, що природа шкоди залежить від характеру професійної діяльності Вдаватися до страхування професіонала змушують великі суми позовів та відсутність резервів для таких виплат, які він потенційно має бути готовий сплатити. Слід звернути увагу на те, що оцінювання ризиків та розробка умов страхування залежить від виду професійної діяльності яка страхується.

Особливе місце у галузі страхування відповідальності займає екологічне страхування, метою якого є створення страхових фондів для попередження екологічних аварій та катастроф, відшкодування збитків, спричинених юридичним та фізичним особам внаслідок забруднення навколишнього середовища. У процесі засвоєння матеріалу необхідно з'ясувати, що об'єктом страхових відносин тут виступає будь-який екологічний ризик забруднення навколишнього середовища та потенційного економічного збитку, спричиненого ним. Але слід звернути увагу на те, що відміни в об'єктах екологічного страхування є основою його поділу на наступні види:

1. Страхування відповідальності на випадок аварійного забруднення навколишнього середовища.

2. Майнове страхування фінансових збитків, зумовлених аварійним забрудненням навколишнього середовища.

3. Особисте страхування життя, здоров'я, працездатності та пенсійного забезпечення громадян на випадок настання аварійного забруднення навколишнього середовища.

Доцільно визначити, що страхування за забруднення довкілля виконує специфічні функції, а саме: