Смекни!
smekni.com

Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій (стр. 2 из 4)

Таблиця 1 /.

Основні бухгалтерські проводки по обліку розрахунків
за допомогою акредитивів і розрахункових чеків

Зміст господарської операції Дебет
рахунка
Кредит
рахунка
Виставлення акредитива в установі
банку, що обслуговує постачальника:
— за рахунок власних коштів 313 311
— за рахунок короткострокового
кредиту, наданого банком 313 601
Депонування коштів на окремому ра-
хунку 8 банку на суму придбаних
розрахункових чекових книжок 313 311
Видача одержаних в банку чекових
книжок у підзвіт відповідним посадо-
вим особам для здійснення розрахун-
ків з постачальниками, транспортними
та іншими організаціями на суму лі-
міту по кожній книжці 372 685
Суми, списані банком з акредитива в
оплату розрахунково-платіжних доку-
ментів постачальника за відвантажені
підприємству товарно-матеріальні цін-
ності (виконані роботи І послуги) 63 313
Суми, сплачені по рахунках постачаль-
ників за одержане обладнання по за-
мовленнях часткової готовності (про-
міжні розрахунки) 371 313
Оплата розрахунковими чеками заліз-
ничного тарифу, водного фрахту, збо-
рів по відвантаженій продукції:
— якщо вартість перевезення продук-
ції здійснюється за рахунок під-
приємства-постачальника 93 313
— якщо транспортні витрати підляга-
ють відшкодуванню покупцем 36 313
Оплата розрахунковими чеками різних
трансгюртнкх зборів по товарно-мате-
ріальних цінностях, що надійшли»
— сума зборів, що відноситься до
сировини, матергалгв, купованих
напівфабрикатів і комплектуючих
виробів
201,
202
313
— те саме, до палива 203 313
— те саме, до будівельних матеріалів і
обладнання для встановлення (якщо
капітальні вкладення облжовуються
на балансі основної діяльності)
205 313
— те саме, до запасних частин 207 313
— те саме, до малоцІнких і швидко-
зношуваних предметів
22 313
— те саме, до поверненої покупим
забракованої продукц»
; 24 313
— те саме, до поверненої покупцем
готової продукції:
— по обгрунтованих причинах (крім
браку)
93 313
— по причинах необгрунтованих 36 313
— суми тарифу (фрахту) І зборів,
що відносяться до відвантажених
товарно-матеріальних цінностей у
порядку повернення постачальни-
кам по обгрунтованих причинах
374 313
Повернення невикористаного залишку
акредитива, зарахованого на рахунок,
з якого був виставлений акредитив:
— на поточний рахунок підприємства 311 313
— в погашення короткострокового
кредиту, одержаного на виставлен-
ня акредитива
601 313
Списання суми залишку коштів по
розрахунковій чековій книжці, повер-
неній банку
311 313
Списання суми ло використаних, вида-
них постачальникам, транспортним та
Іншим організаціям чеках з розрахун-
кових чекових книжок згідно зі зві-
тами посадових осіб підприємства
685 372
Відображення підприємством-одержу-
вачем (постачальником^ суми одержа-
них від покупців (замовників) розра-
хункових чеків за реалізовані товари і
послуги
331 36
Одержання підтвердження банку (пос-
тачальника) про зарахування грошових
коштів по розрахункових чеках на по-
точний рахунок підприємства
311 331

Облік розрахунків за допомогою векселю

Облік розрахунків за векселями регламентується постановою Верховної Ради України «Про застосування векселів в господарському обороті України» від 17.06.92, Указом Президента України «Про розширення сфери обігу векселів» від 26.07.95, листом Міністерства фінансів України «Про бухгалтерський облік вексельного обігу» від 12.08.92 № 18-4116 (з доповненнями і змінами від 26.07.94 № 65, від 23.01.96 ^ 313, від 10.02.97 № ЗО) І листом ДПА України від 17.01.97 № 15-0214 (10-372). Вексель являє собою письмове боргове зобов'язання векселедавця сплатити векселедержцю (власнику векселя) по настанні строку суму, вказану у векселі. Вексель є не тільки зручною формою розрахунків, а й видом комерційного кредиту, оскільки оплата по векселю відбувається не відразу, а через певний час, протягом якого сума по векселю знаходиться в розпорядженні векселедавця. Вексель може бути переданий першим векселедержцем іншій особі, боржником якої він є.

Розрізняють векселі прості і переказні. У простому векселі беруть участь дві сторони: векселедавець І векселедержєць. У ньому фіксується безумовне зобов'язання векселедавця сплатити вказану суму пред'явнику векселя або особі, зазначеній у векселі, через певний час. Насправді він є борговою розпискою. Переказний вексель (тратта) виписується кредитором, тобто постачальником (трасантом). Він містить наказ векселедавця платнику (трасату) сплатити пред'явнику векселя певну суму у вказаний у векселі строк. Переказний вексель має бути акцептований
платником (трасатом), і тільки в цьому разі він набуває юридичну силу.
При одержанні векселів від покупців (замовників) за відвантажені (відпущені) товари (виконані роботи, послуги) в бухгалтерському обліку постачальника роблять запис по дебету рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані» і кредиту рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Одночасно роблять запис на списання відвантажених товарів (робіт, послуг) по дебету рахунка 90 «Собівартість реалізації» в кореспонденції з кредитом рахунків 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 23 «Виробництво» тощо. Погашення покупцями (замовниками) заборгованості, забезпеченої векселями, в бухгалтерському обліку постачальника відображається записом по дебету рахунка ЗІ «Рахунки в банках» і кредиту рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані».
У разі, якщо векселедержцю (постачальнику) знадобляться гроші раніше настання строку оплати векселя, він може одержати в установі банку позику під заставу векселя із сплатою банку відповідного відсотка (дисконтовий вексель). Вексель передається банку по індосаменту (передавальному надпису). Дисконтовий вексель знаходиться в банку, але рахується на обліку підприємства (векселедержця). При цьому векселедержець одержує вексельну суму, за вирахуванням облікового відсотка (дисконту), що складає доход банку від операції, і робить запис по дебету рахунків: 31 «Рахунки в банках» (на вексельну суму, за вирахуванням облікового відсотка), 951 «Відсотки за кредити» (на суму облікового відсотка) і кредиту рахунка 60 «Короткострокові позики» (на суму кредиту, виданого банком по дисконтових векселях).
По закінченні строку оплати по векселю підприємство погашає позику банку, а у разі, якщо векселедавець не заплатив у строк по векселю, пред'являє позов платнику. Витрати, пов'язані з протестом по векселю, відносяться на витрати діяльності підприємства. У разі продажу векселів банку (із сплатою облікового відсотка за встановленою ставкою) роблять запис по дебету рахунків: ЗІ «Рахунки в банках» (на суму, сплачену банком за продані векселі), 951 «Відсотки за кредит» (на суму облікового відсотка) і кредиту рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані» (на вексельну суму).

Аналітичний облік розрахунків по одержаних векселях ведеться на підставі одержаних векселів і платіжних доручень, за якими погашається заборгованість по векселю.

Облік ведуть в розрізі покупців-векселедавців за заборгованостями, забезпеченими векселями. При цьому окремо виділяють векселі, дисконтовані в банку, і векселі, по яких не погашена заборгованість в зазначений строк.