Мир Знаний

Управління доходністю кредитних операцій банку (стр. 1 из 15)

Дипломна робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Тема роботи: «Управління доходністю кредитних операцій банку»

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи дослідження управління кредитною діяльністю комерційних банків

1.1Суть та види кредитно-процентної політики, вплив зовнішніх факторів

1.2Управління доходністю комерційного банку

1.3 Застосування ГЕП – менеджменту. Метод кумулятивного ГЕПу

1.4Порядок встановлення процентної ставки по кредитах

Розділ 2. Аналіз доходів, отриманих від кредитної діяльності комерційного банку ВАТ „Кредитпромбанк”

2.1Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”

2.2 Аналіз динаміки та структури процентних доходів і витрат Донбаської філії ВАТ „Кредитпромбанк”

2.3Управління кредитним ризиком в Донбаській філії ВАТ ”Кредитпромбанк”

Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління доходністю кредитних операцій

3.1 Вдосконалення механізму управління кредитною діяльністю банківських установ та перспективи його розвитку в Україні

3.2Заходи щодо підвищення прибутковості кредитних операцій комерційного банку

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Однією з головних функцій банківської системи є раціональний розподіл грошових ресурсів шляхом акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання і населення та спрямування їх у кредитування реальної економіки. Ознакою сучасного вітчизняного ринку є недостатня пропозиція ресурсів з боку небанківського сектора, висока вартість залучених коштів, яка впливає на рівень ставки за кредитами при обмеженій кредитоспроможності економічних суб’єктів. При цьому динаміка процентних ставок залучених і розміщених коштів тісно пов’язана з тенденцією облікової ставки Національного банку України, а співвідношення обсягів та процентних ставок значно відрізняється від класичних форм рівноваги.

У діючих ринкових умовах важливою проблемою фінансового менеджменту є ефективна кредитна політика, що пов’язує необхідні обсяги банківського продукту з припустимим абсолютним рівнем ставок та відносним значенням чистого процентного спреду та маржі. Рівноважна кредитна політика поєднує ставки залучених і розміщених коштів зі стратегічними задачами розвитку банківських установ, підтримкою їх прибутковості та фінансової стійкості. Формування концептуальних засад управління фінансовою діяльністю банків на сучасному етапі залишається актуальною науковою та практичною проблемою.

Необхідно підкреслити, що зважена кредитна політика банків виступає важелем монетарного регулювання економіки держави. Серед основних засад грошово-кредитної політики держави на 2005 рік визначена необхідність вжиття заходів щодо приведення у відповідність депозитних та кредитних ставок у банківській системі, впровадження активних та пасивних операцій Національного банку України для підтримки ліквідності банківської системи на рівні, який давав би змогу ефективно залучати кредитні ресурси та розміщувати їх в реальний сектор економіки.

Проблема управління залученими та розміщеними банківськими ресурсами є предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних авторів: Дж. Сінкі, П. Роуза, Б. Едвардса, К. Редхерда, Е. Хелферта, Л.О. Примостки, О.В. Васюренка, В.В. Вітлінського, В.І. Міщенка, Л.М. Кіндрацької, В.В. Коваленко, С.В. Науменкової, Д. Олейника, К. Раєвського, І.В. Сало та інших.

Якщо сучасний світовий банківський досвід спирається на позабалансові методи управління банківськими ризиками (страхування, хеджування, деривативи тощо), то вітчизняні банки працюють в умовах недосконалої компонентної бази фінансового ринку, підвищених ризиків, використовуючи переважно балансові методи управління залученими та розміщеними ресурсами.

Метою даної дипломної роботи є дослідження питань управління доходами, отриманими від кредитної діяльності банку, як найглибше проникнення в сутність цього питання, проведення якомога більш охоплюючого аналізу діяльності комерційного банку з точки зору ефективності кредитної політики, що проводиться даним банком.

На нашу думку, розробка даної теми є надзвичайно актуальним питанням, оскільки в останній час, зважаючи на певні кроки у напрямку стабілізації економіки вцілому та зокрема багатьох параметрів, що безпосередньо стосуються банківської справи, з’явилось дуже широке поле для застосування банківського менеджменту – у надзвичайно широкому розумінні цього слова.

Вивчення наукової літератури з питань управління доходністю кредитних операцій банку, на жаль, не дає чіткої відповіді на ряд питань, що свідчить про нерозробленість у літературі даної теми. З іншого боку, це свідчить про неоднозначність розуміння вченими даного питання, про те, що не існує єдиної думки, єдиного підходу до вивчення даного питання. Ми будемо надалі в нашій дипломній роботі намагатись об’єднати різні думки, вивчити якомога більше точок зору з цього питання та почерпнути у кожній з них якомога більше важливих моментів, що сформує наше подальше уявлення з приводу проблем удосконалення кредитної діяльності комерційних банків.

Перед тим, як розпочати вивчення даного питання ми вважаємо за доцільне визначитись з предметом дослідження, його об’єктами та суб’єктами. Отже, предметом дослідження ми вважаємо кредитну діяльність в комплексі цього поняття, тобто охоплюючи всі сфери її існування: включаючи відношення до інших видів банківської діяльності, узгодженість з загальним розвитком економіки держави; хронологію застосування від виникнення взагалі такого питання і до безпосередньої реалізації в конкретному банку.

Об’єктом дослідження цієї дипломної роботи є процес управління доходністю кредитних операцій комерційного банку.

Суб’єктами є комерційні банки України, зокрема комерційний банк “Кредитпромбанк”, на базі даних якого ми будемо робити свої подальші розрахунки. Основна увага буде приділена комітету управління активами і пасивами (КУАП), який має безпосереднє відношення до визначення стратегічних напрямків управління доходами від кредитної діяльності.

Сформульована мета і об’єкт дослідження визначили такі завдання дипломної роботи:

- дослідити теоретико-методологічні підходи до управління кредитною діяльністю комерційних банків;

- проаналізувати аналіз доходів отриманих від кредитної діяльності комерційного банку ВАТ „Кредитпромбанк”;

- розрахувати показники динаміки та структури доходів від кредитної діяльності Донбаськіої філії ВАТ ”Кредитпромбанк”;

- визначити напрямки вдосконалення управління доходністю кредитних операцій

Дипломна робота складається з трьох розділів. Перший присвячений теоретичному вивченню доходів, отриманих від кредитної діяльності, зокрема визначанню їх суті та видів (можливих сфер застосування), політики розташування на макро- та мікроекономічному рівнях, тобто впливу держави у формі її виконавчих та законодавчих органів, та безпосередньому управлінню кредитною діяльністю у банку, зважаючи на нормативні акти та непрямий вплив з боку державних органів; а також питанню управління активами та пасивами, основним принципам та підходам до формування політики доходів комерційного банку.

Другий розділ буде включати безпосередній аналіз доходів від кредитної діяльності ВАТ “Кредитпромбанку” на основі даних щорічної звітності банку у тому її моменті, що стосується операцій, по яким встановлюються відсоткові ставки і отримуються доходи, а отже виникають кредитні ризики (зокрема депозитні та кредитні операції, з цінними паперами та ін.). Буде зроблено загальний, факторний аналіз та аналіз ризикованості процентних ставок, використовуючи підходи геп-менеджменту.

На основі отриманих даних, ми намагатимемось в третьому розділі проаналізувати шляхи підвищення ефективності кредитної діяльності на основі вдосконалення методологій розробки та підходів до формування доходів, отриманих від кредитної діяльності, можливих шляхів впровадження вже існуючих принципів.

Нарешті, у висновках ми підведемо підсумки проведеної роботи. Вони опишуть основні моменти нашої дипломної роботи, підкреслюючи найважливіші аспекти, які будуть розглянуті у даній роботі, викажуть нашу думку з приводу досліджуваного питання, на основі отриманих знань.

При написанні дипломної роботи використовувались закони України, нормативні акти, постанови та положення Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Національного банку України, внутрішні документами „Кредитпромбанку”, наукові монографії, підручники, а також мережа Internet, оскільки це дало нам змогу доступу не лише до вітчизняних, а й до закордонних ресурсів, зокрема російських, та забезпечило якомога ширше оброблення інформації.

Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи дослідження управління кредитною діяльністю комерційних банків

1.1Суть та види кредитно-процентної політики, вплив зовнішніх факторів

Нашим першим кроком на шляху вивчення такої глибокої та всеохоплюючої теми як управління с процентними доходами банку буде спроба дослідити розробку даного питання літературою вітчизняних та російських видавництв. На жаль, джерел цілком присвячених даному питанню нам виявити не вдалось, що пов’язано з рядом факторів, зокрема з тим, що це питання з’явилось на нашому “небосхилі” зовсім недавно і в теперішній час багато вчених займаються його дослідженням, тому основою нашої роботи стали монографії та окремі підрозділи з наукових творів, щодо банківської діяльності.

Управління процентними дохадами банку невід’ємно зв’язане з питанням процентної політики і є одним з найактуальніших у теперішній час, оскільки, зважаючи на останні події, що спричинили деяку стабілізацію валютного курсу та облікової ставки НБУ, тепер банки повинні широко застосовувати всі свої навички, знання та інтуїцію, щоб розробити найоптимальнішу процентну політику. Процентна політика (як депозитна, кредитна, валютна та ін.) є однією з найважливіших складових банківської політики. Вивчення динаміки руху процентних ставок показує, що процентна політика виступає одним з визначників і в той же час непростих механізмів в регулюванні ощадної та інвестиційної політики банку.