Мир Знаний

Управління фінансовою системою (стр. 1 из 8)

Міністерство освіти та науки України

Черкаський державний технологічний університет

Факультет перепідготовки фахівців

Курсова робота

по дисципліні «Фінанси»

Управління фінансовою системою

Варіант № 4

Денна форма навчання

Слухач: Колесник Ігор Віталійович

Спеціальність, група: фінанси, Ф-31

Керівник: доц. Пасічник Ю.В.

Результат:_______________________________

Реєстраційний номер

Робота захищена___________________________

Черкаси 2004


ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

I. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ.. 4

1.1. Теоретичні основи фінансової системи. 4

1.2. Структура фінансової системи. 6

1.3. Управління фінансовою системою.. 10

1.4. Правові та організаційні основи фінансової системи. 18

1.5. Вплив фінансової системи на темпи й пропорції розвитку економіки. 20

1.6. Проблеми фінансової системи в Україні та його подолання. 30

ВИСНОВОК.. 33

II. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ.. 35

2. .... АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПМП «СТОЛ». 35

2.1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПМП «СТОЛ». 35

2.2. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність. 36

2.3. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства. 38

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 40

ЛІТЕРАТУРА.. 41

ВСТУП

З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної фінансової системи. Справа в тому, що фінансові системи, які функціонували в Україні на той час, виражали економічні відносини колишньої радянської політичної і господарської системи, а їх центральні установи знаходилися за межами української держави.

Не можна було здійснювати ні політичні, ні економічні перетворення, забезпечити національний політичний і господарський суверенітет без формування і розвитку національної фінансової системи.

Метою даної роботи є вивчення теоретичних аспектів фінансової системи.

В цій роботі в першій частині буде розкрито сутність управління фінансовою системою, структура фінансової системи, проблеми фінансової системи та методи покращення.

В другій частині висвітлюється методика проведення фінансового

I. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

1.1. Теоретичні основи фінансової системи

Фінансова система держави є відображенням форм і методів конкретного використання фінансів в економіці і відповідною до задіяної моделі економіки та значною мірою визначається нею. Так, у державі тоталітарного типу фінансова система є спрощеною і дещо примітивною. Не всі її ланки достатньо розвинені.

У державах із ринковою економікою фінансові системи досягають своєї завершеності, однак у розрізі деяких держав можуть суттєво відрізнятися.

У державах із перехідною економікою фінансові системи характеризуються тим, що окремі їхні ланки перебувають на стадії формування. Це торкається насамперед фінансового ринку, державного боргу, страхових і резервних фондів тощо.

Фінансові системи деяких держав можуть відрізнятися за своєю структурою, але у всіх у них є загальна ознака — це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які різняться за методами мобілізації та напрямками використання, однак тісно пов'язані між собою, мають прямий і зворотний вплив на економічні й соціальні процеси в державі, а також на формування й використання фондів фінансових ресурсів у розрізі окремих ланок.

Можна стверджувати, що кожна ланка фінансової системи є самостійним її елементом, проте ця самостійність відносна всередині єдиного цілісного.

Фінансова система — це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, не фінансового сектора економіки (господарських суб'єктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб.

Фінансові системи мають певні характерні риси:

- кожна ланка фінансових систем має властиві їй методи мобілізації коштів для

створення фондів фінансових ресурсів та свої напрямки й методи їхнього використання;

- кожна ланка фінансової системи є відносно самостійною, має власну

специфічну сферу застосування;

- між ланками фінансової системи існують тісний взаємозв'язок і взаємна

обумовленість, кожна ланка може успішно функціонувати лише при досконалості й ефективності системи в цілому;

- фінансова система держави досягає найбільшої ефективності лише тоді, коли

відлагоджена та законодавче закріплена діяльність кожної її ланки;

- залежно від факторів, що впливають на організацію фінансів, насамперед на

формування й використання фондів фінансових ресурсів, кожна ланка фінансових систем може поділятися на менші підрозділи.

Поділ фінансової системи на окремі ланки — явище об'єктивне, зумовлене потребами економічного розвитку. Структура фінансової системи — динамічна і не може розглядатися в статичному вигляді. У процесі економічного розвитку вона може доповнюватися або деякі її ланки можуть відмирати.

Проте на сьогодні очевидно, що фінансова наука постійно поглиблює своє розуміння фінансової системи, її структури, функцій тощо. Якщо в середині XX століття більшість науковців поняття фінансової системи ототожнювали з поняттям державних фінансів, тобто різних видів бюджетів, то нині до складу фінансової системи стали включати фінанси підприємницьких структур, державний кредит, страхові й позабюджетні фонди тощо.

Для теорії й практики правильне визначення фінансової системи загалом і окремих її ланок зокрема має важливе значення, оскільки сприяє побудові ефективної фінансової політики, націленої на економічне зростання та поліпшення добробуту населення.

У періодичній літературі фінансова система іноді ототожнюється з фінансовим апаратом. Фінансовий апарат — це частина фінансової системи, її, так би мовити, інфраструктура, яка здійснює управління системою.

У літературних джерелах, насамперед у періодиці, трапляються сурогатні визначення на кшталт — фінансово-кредитна система, валютно-фінансова, грошово-фінансова тощо. Усе це - результат поверхового розуміння складних явищ і процесів економічного життя. В економіці кожної держави самостійно існують фінансова, кредитна, грошова або валютна системи.

Їхні функції різні, як різна також їхня структура і форми впливу на економічні й соціальні процеси. Водночас вони діють в одному економічному просторі, мають тісну взаємодію і взаємозалежність.

1.2. Структура фінансової системи

Фінансова система – це сукупність окремих її ланок, що мають особливості в створені та використанні фондів фінансових ресурсів, які зосереджені в розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки, певних фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих його верств населення, господарських структур, окремих громадян.

Фінансові системи держав можуть вирізнятися за структурою та функціями. Це зумовлено видами форм власності, політичними орієнтирами правлячих еліт, рівнем економічного розвитку держави тощо. У світі нараховується понад 20 різних моделей фінансових систем окремих держав. За наявності певних відмінностей вони мають спільну основу в переліку окремих ланок.

Структура фінансової системи може бути розглянута на прикладі фінансової системи України. Її можна представити за такою схемою:


Схема 1

Фінансова система України

Державні фінанси

У фінансовій системі питому вагу посідають фінанси нефінансового сектора економіки, тобто фінанси підприємницьких структур. До цієї ланки належать фінанси як виробничої, так і невиробничої сфери. Фінанси виробничої сфери можуть поділятися, залежно від форм власності, як на державні, акціонерні, колективні, орендні тощо, і залежно від виду діяльності машинобудування, будівництво, транспорт, сільське господарство тощо.