Смекни!
smekni.com

Біосфера і людина (стр. 2 из 2)

Отже, процес утворення ноосфери поступовий і, напевно, ніколи не можна буде точно вказати рік або навіть десятиріччя, з якого перехід біосфери до ноосфери можна буде вважати завершеним.

Висновки

Академік Александров писав, що аналіз стану сучасного природного світу свідчить про те, що причиною відсутності гармонії у рівноправних відносинах людини та природи є ще досі не подолані процеси відчуження людини від природи. Інша причина – це політика підкорення природи, яка приводить до появи непрямих впливів антропогенно зміненої природи на людину. При цьому непрямі впливи, як правило, несуть тільки несприятливі наслідки свого впливу на природу та особливо на людину. Ці обставини, на жаль, не враховуються сучасною наукою, що в кінцевому результаті стримує наше просування на шляху до поєднання людини з природою.

Сам Вернадський, відмічаючи небажані, руйнівні наслідки господарювання людини на Землі, вважав їх тимчасовими. Він вірив у людський розум, гуманізм наукової діяльності, перемогу добра та краси. Ноосферу слід приймати як символ віри, як ідеал розумного людського втручання в біосферні процеси під впливом наукових досягнень.

Для виконання всіх умов, які В.І. Вернадський вважав необхідними для входу до ноосфери, необхідна стабілізація економіки України та переорієнтація уряду на вирішення екологічних проблем через вживання системи заходів. До системи таких заходів мають входити: основи ядерного законодавства, державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки, державні програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, норми поводження з радіоактивними відходами та підвищення безпеки атомних станцій, система соціального захисту населення.

Список литературы

Александров И.А. Космический феномен человека. – М.: “АГАР”, 1999. – 432 с.

Алимов А. А., Случевский В. В. Век XX: экология и идеология. –
Л.: Лениздат, 1988. – 111 с.

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М, 1989. – 432 с.

Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. – М.,1987. – 632 с.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1993. – 499 с.

Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. – К.: Гл. ред. МСЭ. – 408 с.

Екологія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Дорогунцов С.І. та ін. – К.: Вид-во КНЕУ, 1999. – 152 с.

Казначеев В.П. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. — Новосибирск: Наука, 1989. – 301 с.

Крисаченко В.С. Людина і біосфера. Підручник. – К., 1999. – 690 с.

Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М., 1993. – 298 с.