Смекни!
smekni.com

Необхідність, сутність і розвиток системи автотранспортного страхування (стр. 3 из 3)

Страховому захисту підлягають життя, здоров'я та майно потерпілої особи, а також майно юридичної особи. Для отри­мання страхового сертифіката "Зелена картка" необхідна заява страхувальника, права водія, документи на транспорт­ний засіб.

Розрізняють страховий сертифікат "Зелена картка — уся Європа" та "Зелена картка — Східна Європа".

З 2005 року Україна є рівноправним членом Міжнародної сис­теми страхування відповідальності автовласників «Зелена карт­ка». Система «Зелена картка» об'єднує 44 країни. (Рисунок 1.1) Це більшість країн Європи, а також Туніс, Із­раїль, Іран і Туреччина. Бюро цієї системи тривалий час знаходи­лось у Лондоні, а зараз переведене до Брюсселя [24, c.290].

Основним завданням системи «Зелена картка» є створення ефективного захисту) потерпілих у ДТП за участю автовласників нерезидентів країни, в якій трапилась така пригода. Це забезпе­чується виконанням певних умов країнами — членами цієї сис­теми, а саме:

- у таких країнах має здійснюватись ОСЦПВВНТЗ,

- у кожній країні має бути єдина організація — національне моторне транспортне страхове бюро, що забезпечує врегулюван­ня збитків автовласниками цієї країни на території інших держав, а також урегульовує збитки автовласників-нерезидентів на тери­торії свого перебування;

- держава—член системи «Зелена картка» не повинна пере­шкоджати переказам вільно конвертованої валюти, що спрямову­ється на страхові виплати.

Збитки в країнах—членах системи «Зелена картка» врегульо­вуються зазвичай через національне моторне страхове бюро, яке переадресовує матеріальні претензії, висунуті до автовласника-резидента іншої країни, на відповідне моторне страхове бюро. При цьому перше моторне страхове бюро розглядається як бюро-регулювальник збитків, а друге — як бюро-платник.

Відносини між моторними страховими бюро країн—членів си­стеми «Зелена картка» регулюються двосторонніми угодами.

Отже, якщо автовласник є резидентом країни, яка є членом си­стеми «Зелена картка», він безперешкодно може проїжджати тери­торіями всіх країн—членів цієї системи без укладення додаткового договору обов'язкового страхування на умовах країни відвідання.

Функціонування «Зеленої картки» довело її ефективність на­самперед як механізму захисту потерпілих від ТЗ, що задіяні в міжнародних сполученнях.

Власнику такого поліса у випадку страхової події за кордоном не потрібно самому оплачувати матеріальні збитки постраждалим третім особам або залишатися в чужій країні в очікуванні судового розгляду [24, c. 292].

Основний принцип міжнародної системи «Зелена картка» по­лягає в повному та незаперечному визнанні країною власника ТЗ й існуючим у ній Моторним страховим бюро (відповідно, й стра­ховими компаніями, що є членами цього бюро) діючого законо­давства по обов'язковому страхуванню автотранспорту і у третіх сторін — країнах відвідування.

Країни — учас­ниці цієї міжнародної страхової системи взяли на себе зобов'язання визнавати на території будь-якої країни поліс страхування цивільно-правової відповідальності транспор­тних засобів у міжнародному автомобільному сполученні, куплений в їх власних країнах.