Смекни!
smekni.com

Страховий ринок характеристика сегментація та учасники визначення страхового тарифу та страхо (стр. 2 из 2)

Державні страхові компанії - це форма організації страхо­вого фонду державою. Формуються на підставі заснування дер­жавою або націоналізацією акціонерних страхових компаній. Як правило, функціонують в конкретному сегменті ринку (страху­вання експортних кредитів, медичне страхування іноземних гро­мадян, які заїжджають в Україну, обов'язкове страхування від не­щасних випадків на залізничному транспорті).

Моторне (транспортне) бюро є об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідаль­ності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам; участь у ньому страховиків, що здійснюють страхування даного виду, є обов'язковою.

Авіаційне (поро с об'єднання страховиків, які приймають па страхування авіаційні ризики; участь у ньому є добровільною.

Морське бюро об'єднує страховиків, яким дозволено займа­тись страхуванням морських ризиків, на добровільних засадах.

Страхові пули - Ядерний пул - с обов'язковою формою об'єднання страховиків, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що мо­же бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Товариства взаємного страхування - є формою об'єднання гро­мадян та юридичних осіб з метою захисту своїх майнових інтересів.

Спілки, асоціації (Ліга страхових організацій України) - об'єднання страховиків на добровільних засадах з метою захисту інтересів своїх членів та здійснення соціальних програм; не мо­жуть займатись страховою діяльністю.

Прямі посередники - страхові агенти, що діють від імені страхової компанії; страхові брокери, Ідо діють від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник; пере­страхові брокери, що також діють від свого імені та на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник ;

Непрямі посередники - ті, що професійно оцінюють страхові ризики (андеррайтер, сюрвеєр) та ті, що оцінюють страхові збитки (аварійний комісар, аджастер, диспашер);

Нестрахові посередники - викопують роботу другого напрямку.

Посередники на страховому ринку України існують з момен­ту його виникнення наприкінці 80-х років. Вони були представ­лені тільки страховими агентами. Професійні страхові посеред­ники почали з'являтись на страховому ринку в середині 90-х років в особі страхових брокерів. У вересні 1997 р. дев'ять про­фесійних страхових посередників заснували Асоціацію про­фесійних посередників України (АПСПУ).

Страхові агенти (обов'язкової реєстрації немає) - юридичні особи, для яких посередницька діяльність на страховому ринку є виключним видом діяльності (страхові агентства); інші юридичні особи, що поєднують посередницьку діяльність з іншими видами підприємництва; громадяни-підприємці, що працюють на основі агентської угоди; фізичні особи, що працюють за контрактом; страхові компанії, що мають агентські угоди з іноземними стра­ховиками; спеціалізовані об'єднання страховиків.

Страхові брокери (підлягають обов'язковій державній реєстрації) - юридичні особи, громадяни-підприємці, представ­ництва іноземних страхових брокерів, офіційно зареєстровані в державному реєстрі страхових брокерів України.

Андеррайтер (оцінювач страхових ризиків) -- діє від імені страховика та має право брати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні ставки та умови договорів страхуван­ня на основі норм страхового права.

Сюрвеєр (оцінювач страхових ризиків) - інспектор чи агент страховика, здійснює огляд майна, яке приймається на оцінку, визначає ймовірність реалізації страхового ризику.

Аварійний комісар (оцінювач страхових збитків) - встановлює причини настання страхового випадку, характер та розмір збитків, ж правило займається дорожньо-транспортними пригодами.

Аджастср (оцінювач страхових збитків) - діє від імені стра­ховика при вирішенні та врегулюванні заявлених претензій стра­хувальників.

Днспаїиср (оцінювач страхових збитків) - спеціаліст у галузі морського права, який здійснює розрахунки при загальній аварії, розподіляє збитки між судном, вантажем та фрахтом.


2. Визначення страхового тарифу та страхового внеску.

Поняття „страховий тариф" виходить із розуміння терміну „тариф", а ознака „страховий" вказує на певну галузь його засто­сування.

Слово „тариф" з французького озна­чає ставка чи сукупність ставок обкладання або оплати за кори­стування чим-небудь. Великий тлумачний словник сучасної ук­раїнської мови визначає тариф як офіційно встановлений розмір оплати, оподаткування чогось.

У спеціальній довідниковій літературі „тариф" визна­чається за двома напрямками:

1. як розмір оплати за різні послуги, ціна послуг;

2. як система ставок плати за різноманітні виробничі та невиробничі послуги.

Термін „страховім тариф" означає встановлений розмір плати за послуги страхування, за використання страхового про­дукту, за передачу ризику чи його частини страховику.

Поняття страховий тариф в страховій термінології відповідає термінам: тариф-брутто, тарифна ставка, брутто-ставка і означає ставку платежу за страхування з одиниці страхової су­ми, відображає ціну страхового ризику та інших витрат страхови­ка з організації страхового захисту за укладеним договором стра­хування. Отже, страховий тариф є найважливішим елементом у погодженні інтересів сторін страхових відносин. На страховий та­риф покладено вирішення суперечливого завдання: з одного боку, його мінімізація для можливості здійснення страхування широко­му колу страхувальників, з іншого - його максимізація до можливості забезпечення значних обсягів страхової відповідальності. Отож, однією із умов встановлення раціонального с фахового та­рифу є підтримання еквівалентності інтересів страхових парт­нерів, що відповідає замкнутому розподілу збитку одного застра­хованого на всіх учасників страхового портфелю.

Окрім того, страховий тариф визначає фінансову стійкість ведення страхової справи. Від страхових тарифів залежить ефек­тивність страхових відносин між страховиком і страхувальни­ком, а також весь економічний добробут страхової компанії. Ад­же саме він формує страховий фонд для здійснення страхових ви­плат, який має обмежені джерела свого створення. Саме він за­безпечує відшкодування витрат на фінансування превентивних заходів, на ведення страхової справи та отримання прибутку страховиком.

Встановлення та розрахунок оптимального страхового та­рифу досить складна та клопітка праця, яка вимагає використан­ня теорії ймовірності та теорії великих чисел, високого рівня про­фесіоналізму та значного інформаційного забезпечення. Тарифні ставки визначаються за допомогою актуарних розрахунків та встановлюються на 100 грн. страхової суми або у відсотках до всієї страхової суми.

Розмір тарифної ставки визначається, як правило, в регіональних межах. Наприклад, в Україні - це Степ, Лісостеп, Лісова зона, Полісся тощо. В регіональних межах має відбувати­ся й повернення страхових платежів у вигляді страхового відшко­дування та страхового забезпечення. До того ж, страховий тариф встановлюється на термін 5-10 років.

Отже, страховий тариф виражає ціну страхової послуги, йо­го розмір має забезпечити відшкодування втрат при настанні страхового випадку, має бути достатнім для покриття всіх втрат страховика та забезпечення певного рівня прибутковості, має підтримувати еквівалентність страхових інтересів страхувальни­ка та страховика. Тарифна ставка є адекватним грошовим вира­зом зобов'язань страховика за укладеними договорами страху­вання і встановлюється за допомогою актуарних розрахунків.

Страховий тариф має свою структурну будову, певний по­рядок розрахунку та будується окремо для загальних (ризикових) галузей страхування і накопичувального страхування (страху­вання життя).

В практиці ризикових видів страхування страховий тариф представляє собою тариф-брутто (ТІ), до складу якого входить тариф-нетто (Т) і навантаження (М), тобто

Ть = Тн + К

Кожна із зазначених частин має свою поелементну струк­турну будову.

Термін "страхова премія" - загальноприйнятий у світовій практиці. У практиці українських страховиків і в українському законодавстві частіше використовується термін "страховий платіж" або "страховий внесок". Усе це - синоніми. Але за радянських часів у практиці Держстраху СРСР термін "страхова премія" не використовувався. Плата за страховку за договорами страхування життя мала назву "страховий внесок", що підкреслювало зворотний характер сплачуваних коштів. Плата за страховку в загальних видах страхування мала назву "страховий платіж". Використання перелічених термінів зберігається і досі, хоча слід зазначити, що інтеграція у світовий страховий ринок потребує додержання певних стандартів, зокрема й у визначенні понять. З огляду на це вважається за доцільніше вживати термін "Страхова премія".

Страхова премія визначається залежно від суми, на яку укладається договір страхування (страхової суми), і страхового тарифу (страховий тариф ще називають ставкою страхової премії). Розмір і порядок визначення страхової суми, а також рівень страхових тарифів - це найважливіші елементи договору страхування, адже вони є фінансовою основою взаємовідносин між страховиком і страхувальником, оскільки безпосередньо впливають на ціну страхової послуги. Ціна страхової послуги (страхова премія) у більшості випадків обчислюється за формулою:

Страхова премія = Страхова сума * Страховий тариф.


Література:

С83 Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.
ISBN 966-574-374-0

М.М. Александрова А 46 Страхування: Навчально-методичний посібник. — К.:

ЦУЛ, 2002 —208с.