Смекни!
smekni.com

Банківські операції (стр. 4 из 4)

1). визначемо майбутню вартість на складний процент.

Майбутню вартість через n років можна вирахувати за формулою

де FV — майбутня вартість;

PV — теперішня вартість майбутнього доходу;

R — річна ставка процента;

n — кількість років.

FV = 10 х ( 1 + 0,6 )3 = 40,96 млн.грн. – сума, яка повинна погашатися через три роки;

2). Сума нарахованих відсотків 40,96 – 10 = 30,96 млн.грн.

Література:

1. ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - м. Київ, 7 грудня 2000 р.;

2. Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 576с.;

3. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.:Е-во «Знання», 2001. – 255 с.;

4. Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах // Фінанси України. – 1998. – 10. – с.27 – 30.;

5. Лахтіонова Л.А. «Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія» - К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

6. ЗУ « Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні » - м. Київ, 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР ;

7. ЗУ « Про цінні папери і фондову біржу » - м. Київ, 18 червня 1991 року N 1201-XII ;