Смекни!
smekni.com

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система України Ё її роль в переходЁ до ринку) (стр. 4 из 5)

Таким чином, діяльність комерційних банків має виробничий характер, хоча вона є і специфічною у своїй основі, що відрізняє банківські установи від інших суб’єктів господарювання, визначаючи їх особливе місце в економічній системі.


ІІ. Особливості функціонування і перспективи розвитку

кредитно-грошового механізму.

2.1. Банк як регулятор грошового обігу.

За своєю структурою будь-яка сучасна грошова система складається з двох стадій.

На першій Центральний банк країни збільшує свої активи шляхом надання кредитів уряду, комерційним банкам та окремим підприємствам, а також шляхом збільшення своїх золотовалютних резервів. Збільшення активів Центрального банку одноголосно призводить до відповідного зростання його пасивів, отже до створення грошової бази. Вона складається із готівки в обігу, готівки в касах банків, а також обов’язкових і необов’язкових резервів комерційних банків у Центральному банку. На цій стадії творяться не лише паперові гроші, а й так звані дапозитні гроші, що існують в формі певних сум на банківських рахунках і надаються в позику клієнтам державних грошотворчих установ.

Національний банк не лише формує основну масу грошей у національній економічній системі – він контролює і регулює грошові потоки в комерційному секторі національної грошової системі, може впливати на обсяги грошових потоків у грошовій системі і через купівлю або продаж акцій та облігацій.

Друга стадія створення грошей настуває тоді, коли комерційні банки, спираючись на свої резерви, збільшують кредитування клієнтів і готівка в обігу є грошовою масою. До складу другої стадії входять, по-перше, комерційні банки як основна ланка комерційного сектора національної грошової системи, по-друге, ощадні банки, які обслуговують здебільшого населення, по-третє, пенсійні й інвестиційні фонди, кредитні спілки й асоціації, страхові й трастові компанії і т.і.

У комерційному секторі національної грошової системи формуються тальки безготівкові гроші, його установи не мають права здійснювати емісію грошей паперових.

В Україні у постсоціалістичний період грошова система, по-перше, доларового стандарту, по-друге, її стабілізації. Визначальним фактором зростання грошової маси в Україні були кредити НБУ уряду. Таким чином, основне джерело інфляції – це фінансування за рахунок кредитної емісії НБУ дефіциту Державного бюджету.

2.2. Банки та кредити. Їхроль в економіці України.

Система комерційних банків безпосередньо охоплює усі сфери ринкової економіки – виробництво, розподіл, обмін і споживання. Немає практично жодної організації чи підприємства, яке б не було клієнтом кредитної установи. Саме кредит є тим фактором, який значною мірою забезпечує безперервність розширеного відтворення в економіці. За допомогою банківського кредиту вирішується протиріччя між розміром коштів, вивільняються у кредитора, і розміром потреби у позичальника. В цих умовах з розвитком економіки грошові і товарні відносини все більше трансформуються у кредитно-грошові по суті набуло кредитного характеру. На цьому базується величезна роль кредиту та комерційних банків, як основних носіїв кредитних відносин для ефективного функціонування розвитку економіки в цілому.

Роль кредиту в економічному житті суспільства визначається сферами його застосування, які можуть бути поділені на чотири групи.

1. Кредитування поточної діяльності підприємств, пов’язане із задоволенням їх потреб в оборотних коштах.

2. Кредитування інвестиційної діяльності підприємств, призначити для збільшення основних фондів реконструкції та розширення виробництва.

3. Кредитування приватних осіб для задоволення різноманітних потреб споживчого характеру.

4. Кредитування держави для покриття бюджетного дефіциту.

Кредит не збільшує фізичний обсяг загальної маси факторів виробництва, однак, виступаючи найбільш мабільним і гнучким джерелом коштів, кредит загалом активно сприяє організації безперебійного виробничого процесу та економічному росту в країні.

Підприємства і організації практично всіх галузей економіки активно використовують банківські позики для забезпечення нормальних умов виробництва і реалізації продукції. Найбільш це стосується таких галузей як промисловість, сільське господарство і торгівля, що є основними секторами економіки, які забезпечують виробництво і розподіл валового внутрішнього продукту та неперервність розширеного відтворення (таблиця,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,).

Галузева структура короткосрокових кредитів1

01.01.93

01.01.94

01.01.95

01.01.96

Усього кредитів, трлн.крб.

2,30

37,5

102,0

267,0

з них кремим галузям в %:
промисловості

57,4

18,7

20,5

31,6

сільському господарству

4,3

5,6

8,4

5,9

торгівлі

8,8

8,5

8,7

7,5

будівництву

2,4

2,2

1,2

2,3

транспорту

2,9

1,0

1,2

2,0

Темпи зростання кредитів в %

-

1630,5

272

261

Кредитні операції у сфері інвестиційної діяльності підприємств сприяють розширенню і модернізації виробництва, випуску нових видів продукції, розвитку нових технологій, що позитивно відображається на стані економіки в цілому.

Дослідження впливу банківського кредиту на грошову сферу має безпосереднє практичне значення для нашої країни. Нині банківський кредит не виконує своого стабілізуючого впливу на грошовий обіг, а значно ю мірою спрямований на підтримання витрат бюджету і його величезного дефіциту.

Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до зростання банківських кредитних вкладів, загальний обсяг яких на початок 1996 року склав понад 850 млрд. крб. Лише за 1993 рік вони збільшились у 12 разів, а за два наступні роки – майже у 16 разів. При цьому негативним моментом даної тенденції є зменшення питомої ваги кредитів, наданих безпосередньо суб’єктом господарювання (,,,,,,,,,,,,,,,,,).


Динаміка обсягів кредитних вкладень українських банків1 (млрд.крб.)

01.01.93

01.01.94

01.01.95

01.01.96

Усього кредитів, наданих банками

4438

53623

297317

850211

Темпи зростання %

-

1208

554

286

Кредити, надані комерційними банками суб’єктами господарювання

2687

40631

155750

411158

Темпи зростання

-

1512

383

263

Зростання осягів банківського кредитування на фоні загального спаду виробництва і скорочення реального валового внутрішнього продукту є не зовсім адекватним реальним економічним потребам, а виникає на поповнення ресурсів для покриття бюджетних витрат, а також заходами, спрямованими на ліквідацію платіжної кризи шляхом кредитування заліків взаємної заборгованості. Тільки за період 1993-1995 років кредити НБУ міністерству фінансів досягли рівня 437,5 трлн.крб.1 Зрозуміло, що ситуації, коли близько половини усіх кредитних вкладень банківської системи України спрямовується на потребу уряду, а не господарського сектора економіки, ефективність кредитування в цілому залишається на низькому рівні.


Крім того, особливу увагу звертає на себе сучана нераціональна структура кредитних вкладень в економіку, що найбільшою мірою виражається у незначній питомій вазі довгострокових позик у загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками суб’єктами господарювання (мал.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,).

У 1991 році комерційні банки надавали суб’єктам господарювання кредити лише в національній валюті, а з 1992 року до них додалися й кредити і в іноземній валюті. При чому відбувалося постійне збельшення частини останніх у загальному залишку заборгованості з 16% у 1992 році до 27,9% у 1995 році.

Протягом усіх п’яти останніх років частка наданих кредитів суб’єктам господрювання припадала на короткострокові кредити, які в свою чергу, поділилися, як показано в табл.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.


Короткострокові кредити в національній валюті, надані суб’єктам господарювання України 1 (млрд.крб.)

Період

Усього

з них

промисловість

сільське господарство

будвництво

транспорт

і

зв’язок

постачання

і

збут

заготівля

торгівля

і

громадське харчування

1991

85

37

5

3

2

9

4

13

1992

2312

1327

100

56

67

160

52

204

1993

37446

6986

2088

809

375

4021

7917

3178

1994

102035

20879

8523

1256

777

4603

911

8916

1995

266403

86471

16162

5593

5051

7640

1266

20625

Розрахував темпи зростання короткострокових кредитів, які були надані суб’єктам господарювання і зобразити результати у вигляді графіку, то ця крива буде поступово рухатись вниз. Накриклад: порявняємо дані за 1992 та 1995 в промисловості. Темп зростання за 1992 – 3586%, а за 1995 – 414%. Різниця очевидна.