Смекни!
smekni.com

КРЕДИТНІ КАРТКИ (Кредитные карточки)

Схема2.

Схемафункціонуванняв платіжнійсистемі банка-емітентав off-line режимі.

Точкиобслуговуваннябанка “А”


POS - POS- банкомат

термінал термінал


транзакції“А”, “Б”,...БАНК“А” підсумковідані за день

управління ПРОЦЕСІНГОВИЙ

лімітами ЦЕНТРСИСТЕМИ

базаданих по лімітамбанків “А”,“Б”,....

авторизаціяпо карткам

“А”,“Б”,...


Схема3.

Схемафункціонуванняв платіжнійсистемі банка-еквайєра(банк”А”), щоздійснює процессінгдля власнихкарток. Банк“А” здійснюєавторизаціютранзакційдержателівкарток і маршрутизацію“чужих” транзакцій(“Б”, “С”,...).

Точкиобслуговуваннябанка “А”


POS - POS - банкомат

термінал термінал


транзакціїпо карткам “А”,“Б”, “С”,...

БАНК“А”

базаданих по лімітамбанка “А” авториза-

ціяпо карткам

“А”

...


т

ранзакціїпо карткам “А” транзакціїпо карткам“Б”,...


ПРОЦЕСІНГОВИЙЦЕНТР СИСТЕМИ

базаданих по лімітамбанків “Б”,“С”,...

авторизаціяпо карткам “Б”,“С”,...


Схема4. Схемаon-line авторизації.

КАРТКА КОРИСТУВАЧ

оплата карткою


ТОЧКА ОБСЛУГОВУВАННЯ товар, послуга

(абовідмова)

запит на авторизацію


ЕКВАЙЄР-ЦЕНТРПРОЦЕСІНГОВИЙ

ЦЕНТР маршру-

відповідь тизація за-

платіжної питу

системи


БАНК-ЕМІТЕНТ

Схема5. Рухкоштів в платіжнійсистемі.ТОЧКА t = 0 днів

обслуговування


ЕКВАЙЄР-ЦЕНТРРОЗРАХУНКОВИЙБАНК
БАНК-ЕМІТЕНТДЕРЖАТЕЛЬКАРТКИ

t= N днів


Схема6. Схема off-line авторизації.КАРТКА КОРИСТУВАЧавторизація оплата карткою


ТОЧКАОБСЛУГОВУВАННЯ товар, послугаВступ.


Заразкожна людинапереживає певнізміни , пов’язаніз переходомнашої країнидо ринковихвідносин . Вцих складнихумовах виграєлише той , хтонайбільш швидковідреагує наці зміни іпристосуєтьсядо нових способівгосподарювання. Але , требазауважити , некожен взмозісамостійноприйняти цінововведення. Тому для цьогопотрібно грамотноорганізуватипроцес допомогицим людям уздобутті новихзнань . Перш завсе ця рольпокладена наосвітні заклади, які в свою чергуповинні закластипевне підгрунттядля подальшогорозвитку процесупристосуванняі прийняттянових формгосподарюваннянашими громадянами. Спеціаліститеж проходилишкільну підготовкуперш ніж статиассами в певнійгалузі . Томушкола повинна відіграватиякнайбільшістотну рольв житті людини. Для цього потрібносамим викладачампристосовуватисьдо навколишніхзмін й бутипопереду . Вбагатьох школахспостерігається картина , колине вистачаєкадрів длявикладанняпредметів , якібезпосередньо повинні впливатина формуваннянового покоління( економіка,маркетинг , іт.д.) Але всежтаки процес пішов . В школахпочали впроваджуватинові предмети, які відповідаютьпотребам сьогодення.

Перехіддо ринковихвідносин першочерговостосуєтьсясаме економіки, тому викладанняекономічноїнауки в школінеобхідне зточки зорупершочерговоїнеобхідності. Також великенавантаженняпокладене наорганізації, які займаютьсяперекваліфікацієювже існуючихкадрів . Цепояснюєтьсянегайною потребоюсуспільствау кадрах новоїформації . якій повинні реформуватинашу економіку.

В нашежиття бурхливоувійшли новітерміни , поняття. Для подальшогожиття коженз нас повиненбути обізнаним.Зараз для нашихгромадянвідкриваютьсянові можливостів будь-якихгалузях народногогосподарства. Але без знанняекономіки , яккажуть , і нетуди і не сюдиобізнаним ухочаб найпростішихпитаннях зекономіки.Командно-адміністративнаекономіканегативновплинула наменталітетнаших громадян, яким важкозвикнути допевних вимогекономікиринкового типу. В учбових закладахвпроваджуютьсянові дисципліни-макроекономіка,мікроекономіка,маркетинг,менеджмент,інші ,яким ранішене приділялосьналежної увагиабо вони вивчалисьне належнимчином .

Самеосвітнімиустановамирозробляютьсяпрограми навчанняадаптованідо нашої країни. Інститутивидають науковіпосібники , якідопомагаютьстудентамготуватисьдо майбутньоїпрофессійноіроботи , а такожпередаватисвої знаннямолодшомупоколінню .Тобто , як мибачимо , освітіналежить провіднемісце у формуваннінового способугосподарювання. Зараз кожензрозумів простуріч , що запорукауспіху лежитьу обізнаності й вмінні застосуватитеоретичнізнання в практичномужитті . Саметому , на нашпогляд , коженповинен знатинайелементарнішіпоняття , якізустрічаютьсяна кожномукроці . Коженз нас майже знародженняможе статиучасникомфінансовихвідносин . Томутреба ще змалкукожного привчатидо таких понятьяк гроші, ціна,попит,пропозиціяі т.д. А такожтреба знатипро фінансовіінститути ,яків майбутньомустануть дляних допоміжнимзасобом длядосягненняпевної метив житті . Однимз таких фінансовихінститутів є банк ,якийнадає багатофінансовиихі консультаційнихпослуг будь-кому, хто потребуєцього .На нашпогляд , талановитомумузиканту необов”язковозайматисясвоїми фінансовимисправами , занього це можезробити банк, в якому тойможе відкритирахунок і наказатирозпоряджатисьним , адже коженповинен займатисясвоєю справоюна професійномурівні .

Великаувага приділяєтьсяв наші часибанківськійсправі , відфункціонуванняякої залежитьефективністьдіяльностівсіх суб’єктівгосподарювання. Реформуванняцієї сфери внесло певнізміни щодо формі методів банківськоїдіяльності. Перехід доміжнароднихстандартів торкнувсясистеми розрахунків, які в більшостівипадків змінилисвою форму зготівковоїна безготівкову. Одним з інструментівцих розрахунків виступаютьпластиковікартки , які засвоєю суттюзамінюютьготівкові кошти.Ця робота присвяченатемі “Кредитнікартки“, яка на мій погляд,досить актуальнозвучить в нашчас . За кордономмайже коженгромадянинмає кредитнукартку , якадає певні привілеїїї власнику. На основі своїхметодичнихрозробок яспробую допомогтивикладачу упідготовцідо заняття зданої теми .Для майбутніхспеціалістівз банківськоїсправи абопросто користувачівця робота будезручним засобомдля здобуттязнань .


3.5 Опорнийконспектлекції.


Історіявинекненнякредитнихкартокпочинаєтьсяз 1946 року . В цейчас був

сформованиймеханізмфункціонуваннямайбутньоїкредитноїкартки , серцевиною

якогобули розписки(чеки ) , які приймалисямісцевимиторговцямияк засіб розрахунківза дрібні покупки. Після того якпродаж здійснився, торговецьпереводиврозписку (чек) на рахунок убанку , а банквисилав авізоклієнту , якийздійснив цюпокупку попевній сумічеку. Трохипізніше , в 1950 році, Дайнерз Клабвпровадив першукартку типуПиР . Потім інтересдо нововведенняна стільки зріс, що в 1960 році Бенкоф Америкавпровадив БанкАмерикард (зараз Віза ).Швидкий підйомдо рівнязагальнонаціональногорозрахунковогозасобу картокБанк Америкардстав каталізаторомоб”єднаннягрупи банкірів, які створилиМіжбанківськуасоціаціюкредитнихкарток (ІСА)для кредитуванняв рамках єдиноїсистеми процесомвизнання угод, клірингом івзаємнимирозрахункамипо фінансовимопераціям . В1969 році ІСА отрималаексклюзивніправа на торговумарку Маster Charge ізаснованусистему взаєморозрахунків.Оскільки організаціястала транснаціональною, асоціаціябула перейменованав Mastercard .


Стосовно УКРАЇНИ , токартковийбізнес у наспочав розвиватисядосить недавнов порівнянніз США і ЗахідноюЕвропою . Алетреба відмітити, що за останнійрік українськібанки здійснилипомітний крокв розвиткукартковогобізнесу .


Всесвітнєвизнання пластиковакартка зазналазавдяки багатьомфакторам .Зосередимсяна кожному зних окремо .


Длябанка відкрилисянові можливостідля мобілізації фінансовихресурсів будь-якихклієнтів , якімешкають позаумовними банківськимикордонами .


Щож собою являєкредитна пластиковакартка ?

Кредитнакартка - іменнийплатіжнийдокумент , якийнадає правовласникукористуватисясвоїм картковимрахунком принеобхідності, являючисьсвоєріднимключем до цьогорахунку .Карткаявляє собоютиповий пластиковийбланк на зовнішньомубоці якої розміщеністрок дії картки,логотип і галограмаплатіжноїсистеми абобанку , номерпластиковоїкартки , ім”ята призвіщеклієнта . Назворотнійстороні знаходитьсямагнітна полосата підпис клієнта.Ця інформаціявидавленамеханічнимпресуваннямі магнітнимкодуваннямі відповідаєміжнароднимстандартам, що забезпечуєміжнароднустандартизацію.


Попластиковимкарткам існуєдва види послуг:


- емісія


- обслуговування( еквайринг ).


Комерційнібанки випускаютьпластиковікартки з власнимлоготипом.Клієнт відкриваєрахунок в цьомубанку і протягомперіода , вказаногов картці , користуєтьсясвоїм рахункомна свій розсуд. З картки такожможна знятиготівкові кошти. В Україні фактичнокартки є дебітовими: клієнт витрачаєкошти в межахзалишків насвому рахунку. За кордоном більш розповсюджені кредитні картки.Вони дають змогу власнику24 години на добукористуватисябанківськимкредитом , прицьому коженраз при здійсненніпокупки невідвідуючибанк . Для забезпеченняплатежів держателькартки можене вноситипопередньокошти , а отриматикредит . В цьомувипадку клієнтувстанавлюєтьсяліміт кредиту, в рамках якоговін може витрачатикошти .

Слідзазначити , щопри видачікредитноїкартки банк-емітент можезапросити відклієнта наданнягарантій поверненнякредита .Частогарантії приймаютьформу страховогодепозиту , розмірякого зазвичайперевищує ліміткредита


Яккредитна такі дебітовакартка можутьбути сімейнимиі корпоративними. Питання провидачу карткикожний банк-емітентвирішує самостійно.Випускаючикартку , банкгенерує такзваний РІN - код- шифр , якийвикористовуєтьсяклієнтом дляотриманнякоштів в банкоматах. Але не всі банкимають правоемітуватикартки з своїмлоготипом ,середні тадрібні банкиукладають зкрупними ,вступившимив картковіорганізації, банками агентськуугоду , по якійбанки-агентирозповсюджуютькартки “великого“ банку , отримуючипри цьому правона розміщеннясвого іменіна картці .


Щостосуєтьсяеквайринга, то важливістьйого зростаєз ростом власниківкарток і організацій,які обслуговуютьці картки Томубанки надаютьпо карткахповний спектрпослуг . Основніоперації пообслуговуваннюкарток пов”заніз процесомотриманняповідомленняпро можливістьздійсненнясписання певнихкоштів з картки, т.т. перевіркиплатоспроможностіклієнта . Цяінформаціяпотрібна яксамому банку,такі установі, якаобслуговуєклієнта ( торгівельнаточка , ресторан... ) Сам цей процесмає назву -авторизаціяі може проводитисьв режимі off-line i on-line. В першому випадкукартка повиннамістити перезаписуючупам”ять , щобздійснитидодатковийобмін данимиз самою карткою. В другому випадку встановлюєтьсязв”язок з базоюданих платіжноїсистеми Первиннуобробку отриманихзапитів наавторизаціюпроводить банк-еквайер .Як мибачимо , існуєпевний зв”язокторгових точокз банком, томудля роботи зними банкиукладають угодуна прийняттядо оплати кредитнихкарток . Банкивстановлюютьв магазинахінпринтери ( засоби дляпрокатки насліпах- чеках) , POS - термінали- автоматичнісистеми авторизаціїабо банкомати- засоби дляотриманняготівки .

Сукупністьоперацій , щосупроводжуютьвзаємодіюдержателякартки з платіжноюсистемою приздійсненніплатежу покартці абоотриманніготівки частоназиваютьтранзакцією. Таким чином, транзакціямістить в собіне тільки зчитуванняданих з картки, виконаннязапиту на авторизацію, оформленнячека, але й можливо, зміну інформаціїпро фінансовіресурси держателякартки в базіданих платіжноїсистеми , а такожна картці .


Розглянемопослідовністьоперацій ,яківиконуютьсуб”єкти платіжноїсистеми в процесіпродажу товарівта послуг покредитнимкарткам :


1. Бажаючиздійснитипокупку ( абоотримати послугу) , держателькартки пред”являєїї продавцеві.


2. Продавецьвизначає , чиможливе здійсненняугоди . Для цьоговін перевіряєкартку і правомірністьрозпорядженнянею покупцем( візуально абоз використаннямPOS - термінала) , і при необхідності, здійснюєавторизацію ( голосову потелефону абоелектроннувикористовуючиPOS - термінал ).


3. Якщоугода може бутиздійснена ,продавецьоформляє чек( сліп ) , переноситьна нього даніз картки , Приобробці вручнудля цьоговикористовуєтьсяінпринтер ідержателькартки потімпідписує всіпримірникичеків .Приавтоматичнійобробці підписне потрібен, т.як його рольвиконує ПІН-код.


4. Примірникчека , картка і товар передаютьсяпокупцеві .


5. Торговаточка пересилаєв банк - еквайердані про транзакціяхза день .Прицьому при обробцівручну передаютьсяпримірникисліпів


6. Банк-еквайер виконуєрозрахункиз торговоюточкою .


7. Проводятьсярозрахункиміж банками.


8. Держателікарток розраховуютьсяз банком заотриманийкредит .


Ізвсього вищесказаного можнавиділити основніознаки , якіроблять пластиковукартку найбільшпривабливоюв порівнянніз іншими платіжнимизасобами :

- длявласника карткивона вигідназ точки зоруможливості24 години на добукористуватисякредитом , прицьому не обмежуючисвої фінансовіможливості( кредитна картка) ; також картказаймає в гаманцідосить маломісця ; держателькартки такожпевну захищеністьвід крадіжоккоштів абонесанкціонованоговитрачанняїх третью особою.

- дляторгової точкиприйняття кредитнихкарток як засобуплатежу означаєзменшенняризика неплатежуз боку клієнта, також звільняєїх від розробкивласного кредитногоплану , якийнеобхіднийдля залученнябільшої кількостіклієнтів ( програма“заплатитив кредит” широковикористовуєтьсяза кордоном).

- длябанка кредитнакартка відкриваєпростір длязалученнябільшої кількостіфінансовихресурсів , атакож разомз карткою клієнтампропонуютьсядодоатковіпослуги, якізбільшуютьприбутки банку.


КРЕДИТНІ КАРТКИ


БАНКІВСЬКІ ТУРИЗМУІ РОЗВАГІ

НДИВІДУАЛЬНІ КОРПОРАТИВНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ КОРПОРАТИВНІ

С

ТАНДАРТНІ

З

ОЛОТІ

1.Характеристикаметодики викладаннядля старшокласників.


Данадисципліна- “БАНКІВСЬКАСПРАВА “- розрахованана аудитріюабо учнів старшихкласів шкілз економічнимнахилом , студентівекономічних ВУЗів . Враховуючиспецифікупсихологічноїактивностіцієї групинавчання , требавикладачевіпідібрати певніформи і методинавчання , якіб як можна більшточно відображалипотреби і можливостіданої віковоїгрупи .


В даномувіці людинаможе самостійноприймати рішення, використовуватитворчий підхідпри вирішенніпевних задач, також для неїхарактернопідвищенняпочуття власноїзначуваностів своїх очах, а також в очахінших людей. Людина ,можнасказати , стаєна шлях свідомогосамостійногожиття , в якомуїй прийдетьсявідповідатиза кожен зробленийкрок . Маючипевний багажзнань , ці людизастосовуютьйого , будуютьсвої певнівисновки , теорії, гіпотези . Томупри викладанніїм нового матеріалутреба старатисяне робити повторїв, щоб не зменшитизацікавленістьдо предмета, але при цьомутрба пам”ятатиі таке золотеправило : “повторение- мать учения“ . Всі наукиміж собою тіснопов”язані ,тому повторинеминучі ітреба використовуватиприйоми , якіб допомогливиявити ціостаточнізнання ( запитання-відповідь, вікторина ,тест , евристичнабесіда ) . Дляподання новогоматеріалу можнатакож використовуватирізноманітнісхеми і таблицідля структуруванняінформаціїі для більшглибокого засвоєннянового . Такождеяку кількістьнового матеріалуможна даватина самостійневивчення , алепри цьму требавибрати такийматеріал , якийби не потребувавпояснень викладача. Для даної віковоїгрупи самостійнаробота повиннабути всіх рівнів, адже студентиволодіють всіманеобхіднимизнаннями івмвннями длявиконання всіхзавдань . Рольвикладача привикладаннінового матеріалуповинна бутидосить істотною, а при закріпленнінового - ініціативаповинна переходитидо студентів, які повиннівикористовуючипоясненнявикладача ірізноманітнулітературуна свідомомурівні показатисвою обізнаність. Для більшобдарованихабо простозацікавленихтим чи іншимпитанням студентівдоцільно проводитинаукові семінари, дискусії і т.д. Ці мероприємствадопоможутьтаким студентаму майбутнійнауковій діяльності.


Впровадженнянестандартнихформ і методівнавчання підвищитьрівень зацікавленостідо предметуі дасть багатоінших додатніхефектів . Так, наприклад ,імітаційніігри допоможутьстудентам“увійти “ внаближену дореальної середу.Це дасть змогузастосуватитеоретичнізнання на практиці, т.т. це підготуєстудента домайбутньоїпрофесійноїдіяльності. КВК і вікторинирозвинуть устудентівколективніякості ( почуттякоманди ) , духзмагання інеадекватніситуації привчатьстудента дошвидкої орієнтаціїв нестандартнихумовах , а такождо вміннясконцентруватисяі прийняти вірне рішенняза короткийчас .


Тобтоіснують певніхарактеристикипсихологічноїактивностістаршокласників, а кожен викладач, ознайомившисьз ними , самостійноповинен обратиту чи іншу формуабо метод викладання, який найбільшефективнийсаме в певнійситуації , аджевикладання- це творчийпроцес , якийпідігнати вякісь рамкипросто не можливо.Треба знатипро всі ці формиі методи длятого , щоб скористатисяними в потрібнийчас.


Викладачповинен такожпам”ятати , щостаршокласник-це вже майжесформованаособистість. До кожного зстаршокласниківповинен використовуватисяіндивідуальнийпідхід, якщоце можливо впевній ситуації. Для того ,щобпроцес навчаннябув більш ефективним, ми вважаємо, треба застосовуватирозподіл учнів(студентів) погрупам в залежностівід можливостейі здібностейкожного . Цедасть змогустворити вгрупі більш-меншрівні умови для навчання.Ті учні (студенти),які з часомбудуть покращуватисвої результати, зможуть перейтив групу наступногорівня складності, таким чином, в учня (студента)буде певнийстимул в навчанні.


2.Розробкаробочої програминавчальноїдисципліни“КРЕДИТНІКАРТКИ”.

2.1. Загальнівідомості продисципліну.


Банки- одна з найважливішихструктур ринковоїекономіки .Банківськадіяльністьістотно підвищуєефективністьсуспільноговиробництва, впливає нарост продуктивностісуспільноїпраці.

Зрозвиткомекономічнихвідносинпідвищуваласьроль і інститутів, які обслуговувалицю сферу суспільнихвідносин . Виникланеобхідністьу створеннінаукових закладів, які б досліджувалиі вдосконавлюваливнутрішнюструктуру іфункції фінансовихустанов .

Першібанки виниклив Італії . Алеперші банкикапіталістичноготипу з”явилисяв 17 сторіччі .Цей і подальшийперіод характеризуєтьсясуттєвимизмінами в банківськійсфері . Впливзовнішніхфакторів , непов”язанихна пряму з банкамина банківськусферу потребувалинауковоговирішенняекономічнихпротеріч . Поступовобанківськасправа зайнялапочесне місцесеред іншихекономічнихдисциплін .Особливостіісторичногорозвитку тадія різнихполітико-економічнихчинників обумовилиспецифікурозвитку банківськоїсправи в різнихкраїнах .


Метоювивчення дисципліни“БАНКІВСЬКАСПРАВА”є ознайомленнястудентів зорганізацієюі методикоюпроведеннябанківськихоперацій відповіднодо рівнів банківськоїсистеми , такожознайомленняз структурнимипідрозділамибанківськоїсистеми , формуванняекономічногосвітогляду,підготовкидо свідомоговибору професії.


Основнимизавданнямипри вивченніданої дисципліниє :


1. Розкритисутність такихпонять: кредит,депозит, обліковаставка, ваксель,цінні папери,кредитні картки,інвестиції,лізинг, факторинг...

2. Оволодітизнаннями стосовнопроведеннябанківськоихоперацій ;

3.Навчитистаршокласниківкористуватисянормативнимидокументами, які регулюютьтой чи іншийпроцес в банківськійустанові ;

4. Формуватитакі якостіособистості:працьовитість, підприємницькийхист, діловитість,організованість,рішучість,компетентність,уважність...

5. Розвиватиуміння і навичкивідстоювативласну точкузору,вмінняприймати рішення...


2.2. Програмадисципліни“БАНКІВСЬКАСПРАВА”.


Програмоюдисципліни“ БАНКІВСЬКАСПРАВА“,яку розробивд-р економ.наукМороз А.М.(намизроблені незначнізміни: внесенаще одна тема-“Кредитнікартки”), передбачаєтьсявивчення такихтем , як :


1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХБАНКІВ .


- порядокстворення КБ

- дотриманняекономічнихнормативів

- доходи,видатки і прибутокбанка


2. ФОРМУВАННЯКАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНИХБАНКІВ .


- економічнахарактеристикаресурсів КБ

- формуваннявласного капіталу

- операціїпо залученнювнесків і депозитів

- управлінняресурсами КБ


3. ОСНОВИОРГАНІЗАЦІЇБАНКІВСЬКОГОКРЕДИТУВАННЯ.


- класифікаціякредитів КБ

- умовикредитної угоди

- способизахисту відкредитногоризику

- оцінкакредитоспроможностіпозичальника

- забезпеченнязабов”язаньпозичальникаперед банком

- позичковийпроцент і йогодиференціація

- етапипроцесу кредитування


4. КРЕДИТНІОПЕРАЦІЇ І ЇХВИДИ .


- кредити,пов”язані звексельнимобігом

- кредитипід цінні папери

- кредитуванняпо поточномурахунку

- споживчийкредит


5. КРЕДИТНІКАРТКИІ


- історіявиникненняі розвитокіндустріїпластиковихкарток

- визначеннякредитноікартки

- емісіяі обслугованнякарток

- операції, пов”язані звикористаннямкредитнихкарток


6. ОРГАНІЗАЦІЯІ РЕГУЛЮВАННЯГОТІВКОВОГОГРОШОВОГО ОБІГУ.


- організаціяготівковогогрошового обігу

- касовіоперації КБ

- прогнозуванняі облік касовихоборотів банків


7. ІНВЕСТИЦІЙНАДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВ .


- сутьі цілі банківськихінвестицій

- спільнета відмінністьміж інвестиційнимиі кредитнимиопераціями

- ризикі ліквідністьінвестиційнихоперацій


8. СИСТЕМАВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН.


- валютнісистеми

- конвертованістьвалюти

- валютнийкурс і курсоваполітика

- платіжнийбаланс

- валютнерегулювання


9. МІЖНАРОДНІОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХБАНКІВ .


- розрахунковіоперації

- кредитніоперації

- валютніоперації


10. ПОСЛУГИКОМЕРЦІЙНИХБАНКІВ .


- видибанківськихпослуг

- гарантійні, посередницькі, консультаційніпослуги

- трастовіоперації банка

- визначеннявартості банківськихпослуг


11. НАЦІОНАЛЬНИЙБАНК І ЙОГООПЕРАЦІЇ .


- НБУ, його задачіі функції

- емісійніоперації

- організаціяміжбанківськихрозрахунків

- касовевиконаннябюджету

- кредитніоперації іполітикарефінансування

- надзорза банківськоюдіяльністю


Взв”язкуз тим,що в середнійшколі №26 м. Києване вивчаютьдисципліну“Основи економічнихзнань” , ми розробилидану програмуопираючисьна власне баченнявикладанняекономіки ушколі.

Кожнатема даноїдисциплінивідображаєструктуру іфункції окремихланок банківськоїустановиуніверсальноготипу. Банк -цецілесний механізм, в якому коженслужбовець-членкоманди .Коженвідділ взаємодієодин з одним. Тому поділ наокремі функціональніпідрозділиробиться лишедля зручностіі для швидкостіпроведенняпевних операцій. Виділення темдопоможе студентуструктуруватизнання з банківськоїсправи , створитипевну картинубанківськихвідділів , якіреально існуютьв банку і зрозумітичим кожен з нихзаймається. Для більш чіткогорозуміннявзаємозв”язківміж темамидисципліниБАНКІВСЬКАСПРАВА розглянемоструктурно-логічна схему:

Структурно-логічнасхема

взаємозв”язокміж темамидисципліниБАНКІВСЬКАСПРАВА


ОрганізаціяКБ НБУ і йогооперації


Ф

ормуваннякапіталу КБ


Основиорганізаціїбанківського

кредитування

П

ослугиКБ

КРЕДИТНІКАРТКИ

Організаціяі регулювготівк. грош . обігу

Кредитніоперації і їхвиди


І Iнвестиційнадіяльністьбанків


Системавалютних відносинМіжнародніоперації

КБ


2.3. Тематичнийнавчальнийплан .НАЗВАТЕМИ РОЗПОДІЛПО ГОДИНАМ

ВСЬОГО ЛЕКЦІЇ СЕМІНАРИ САМОСТ. РОБ.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ КБ 4 2 2 1


2. ФОРМУВАННЯКАПІТАЛУ КБ 3 1 2 1


3. ОСНОВИОРГАНІЗАЦІЇБАНКІВ.

КРЕДИТУВАННЯ 3 2 1 1


4. КРЕДИТНІОПЕРАЦІЇ ТАЇХ ВИДИ 4 2 2 2

5. К

РЕДИТНІКАРТКИ 4 2 2 1


6. ОРГАН.І РЕГУЛ. ГОТІВКОВОГО

ГРОШОВОГООБІГУ 3 2 1 1


7. ІНВЕСТИЦІЙНАД-ТЬ КБ 3 2 1 1


8. СИСТЕМАВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН 2 1 1 1


9. МІЖНАРОДНІОПЕРАЦІЇ КБ 3 2 1 110. ПОСЛУГИКБ 2 1 1 111. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ТА

ЙОГООПЕРАЦІЇ 4 2 2 2


всього: 35 19 16 13


Майжев кожній темінами запропонованісамостійніроботи. На самостійнеопрацюваннявинесені такіпитання:

- порядокстворення КБ

- управлінняресурсами КБ

- умовикредитноїугоди,

- кредитипеід цінніпапери

- взаємозв”язоккасових і емісійнихоперацій банку

- ризикі ліквідністьінвестиційнихоперацій

- НБУ ійого структура...

Пропонуючипитання насамостійневивчення, мисподіваємосяна остаточнізнання учнівз інших предметів.


2.5.Форми і методиконтролю навчально-пізнавальноїдіяльності.


Враховуючивікові особливостістаршокласників(студентів)і специфікудисципліни“БАНКІВСЬКАСПРАВА” требапідібрати тіформи і методинавчально-пізнавальноїдіяльності, які б найбільшточно відповідалипередбаченимпрограмоюдисциплінивимогам .


Контрольрівня засвоєннянового матеріалуна лекції можездійснюватисяза допомогоютестових завдань(див. с. ), самостійноїроботи або,навіть,лектору достатньозапитати устаршокласниківчи все їм зрозумілоі чи нема в нихзапитань.Великучастину матеріалустаршокласникампропонуєтьсяна самомтійневивчення . Цючастину роботиможна перевіритизапропонувавшиїм підготовитидоповідь уснуабо у форміреферату , абона семінарськомузанятті влаштуватидискусію навколоцих питань.Також,наприклад,самостійнуроботуможна провестина семінарськомузанятті.Тема“Система валютнихвідносин”вивчаласяраніше у дисциплініМіжнародніекономічнівідносини.Томувикладач розповівшилише специфічнімоменти ,якістосуються лише банківськоїсфери, можезапропонуватиучням показатисвої знанняпо цій темі.Викладачемповинні бутирозробленізавданнядля самостійноїроботи,наприклад :


1-й варіант:

- дативизначенняпоняттю національноївалютної системиі описати їїскладові елементи;

-дати визначенняпоняттю валютнийкурс і описатимеханізм йоговизначення.


2-й варіант:

-дати визначеннюкатегоріїміжнароднавалютна система, назвати їїосновні елементи;

-що таке конвертованістьвалюти і яківиди її бувають?


Напрактичнихзаняттяхстаршокласникамбуде цікавовзяти участьу рольовій абоімітаційнійгрі (див. с. ) , вяких вони зможутьпроявити всісвої набутізнання і вміння.Семінарськізаняття требапроводити позаздалегідьвідомому плану, щоб старшокласникміг підготуватисядо нього . В кінцікожного тематичногоблоку можнапроводитиконтрольніроботи у виглядітестів абокомбінованогоуроку .


Длятого , щоб підтримуватирівень знаньз пройденогоматеріалу ,можна поєднуватиновий матеріалзі старим , прицьому запропонуватипорівняти йогоабо проаналізуватиновий матеріал, спираючисьна попереднізнання.


Прививченні теми“Кредитнікартки” намипропонуютьсятакі формиконтролю :

- бліц-опитування(див.с. )

- тест(див. с. )

- ситуація(див. с. )

- імітаційнагра ( див. с. )


Щобпідвищитизацікавленістьу старшокласниківможна влаштуватизмагання абона швидкістьвирішеннязадачі , абона прийняттянайбільшефективногорішення в певнійситуації . Такожможна провестигрупове змагання, при цьому розбитигрупу на підгрупи, видати їм однаковізавдання івизначитинайкращих .


Всіці запропонованінами форми іметоди контролюпотребуютьдетальноїрозробки , певноїматеріально-технічноїбази . В нашихумовах реальноможна розроблятитестові вправи, проводитиконтрольніроботи , заліковізаняття , в кінці- екзамен .Алетреба такожвносити якісьзміни і використовуватинеординарніметоди проведеннякласичнихсемінарськихзанять .


В деякихконкретнихвипадках розмовазі старшокласникомтет-а-тет тежможе допомогтивикладачуперевіритийого рівеньзнань ( формаусного екзамену) .


Длявиявленняпевних знаньу старшокласниківвикладач можесамостійнообрати той чиінший метод, але потім - вінповинен бутизадоволенийрезультатамисвоїх дій ,арезультат -виявленняповної картиниситуації ,яказараз є в певнійгрупі . Викладачповинен проаналізуватиі свою роботуз старшокласниками, повинен прийнятирішення промайбутні формиі методи викладання.


3.Розробканавчально-методичногоблоку до теми.


3.1. Передмова...


Данатема “Кредитнікартки “ займаєособливе місцесеред іншихтем дисципліни“БАНКІВСЬКАСПРАВА “. Цепояснюєтьсятим , що впровадженнякарток длянаших банківє не тількисправою підвищенняіміджу , а й новимкроком у сферібезготівковихрозрахунківі кредитнихвідноси . Якщоза кордономпластиковікартки буливідомі з 50-ихроків , то у насшироким масамвони відкрилисьз 1992 року .Необхідність щодо вивченняданого економічного“нововведення”продиктованачасом . Міжнародневизнання іглобальнімасштаби використанняпластиковихкарток передбачаютьвдосконалеволодіннятехнологією виробництва, обслугованняі користуванняними .


Майбутнімспеціалістамз БАНКІВСЬКОЇСПРАВИ необхідноволодіти знаннямипро кредитнікартки , як ізнаннями пробудь-яке інше банківськепоняття .


Середвсіх банківськихоперацій іпослуг операціїз кредитнимикартками найбільштехнологізовані. Тому для роботиз картками банкповинен пройтижорстку сертифікацію, адже карткузавдяки міжнароднійстандартизаціїможна використовуватипо всьому світі.


Кредитнакартка длясвого власника- ключ до грошовихресурсів нарахунку . Якщогроші витрачаютьсяв межах наявнихна рахункукоштів- дебетовакартка і длябанка обслуговуваннятакої картки- звичайна послуга. Якщо ж банквидає картку, по якій клієнтможе витратитибільше , ніж внього є на рахунку- кредитовакартка - то цевже нагадуєкредитну операцію, по якій банкпозичає своїкошти під визначенийпроцент напевних умовах. Тобто ,в принципі, операції зкредитнимикартками можнавивчати лишепісля ознайомленняз усіма видамикредитнихоперацій .


Томувраховуючивсі особливостікартковогокредиту необхідноокремо розглядатицю тему на доситьвисокому рівні. Для нашої краіникартки - майбутнє, яке помаленькувтілюєтьсяв життя . Нашазадача- якомогашвидше розібратисяв цих питанняхдля прискореннярозвитку картковихвідносин вмежах держави.


3.2. Ціліта завданнятеми . Бюджетчасу на вивчення.


Данатема “КРЕДИТНІКАРТКИ “вивчаєтьсяв дисципліні“БАНКІВСЬКАСПРАВА” зметоюдати студентамуявлення пропластиковікартки , прометоди і формироботи банківз цим новимпродуктом,формувати вних економічнийсвітогляд,готовністьдо свідомоговибору професії,ознайомитистудентів зміжнароднимдосвідом роботиу галузі пластиковихкарток .


Поставленізадачі:

1.Ознайомитистудентів зосновами проведеннярозрахунківза допомогоютакого платіжногоінструмента, як кредитнакартка.

2.Розкрити сутністьтаких понять:кредитна катрка,емісія, еквайринг,авторизація,сліп, чек, касовийаванс...

3.Виховуватитакі якостіособистостіяк: самостійність,діловитість,натхнення,підприємливість,організованість...

4.Формувативміння і навичкистосовно проведенняоперацій звикористаннямпластиковихкарток, визначенняролі банку вданій системібезготівковихрозрахунків, оцінки вигідностіпроведенняоперацій банкуз кредитнимикартками.


БЮДЖЕТЧАСУ НА ВИВЧЕННЯТЕМИ “КРЕДИТНІКАРТКИ”:
ФОРМАЗАНЯТТЯ КІЛЬКІСТЬГОДИН


1. ЛЕКЦІЯ 2


2. СЕМІНАРСЬКЕЗАНЯТТЯ 2


3. САМОСТІЙНАРОБОТА 2
3.3. Опорно - інформаційнасхема до теми“Кредитнікартки”.


ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ

ПЛАСТИКОВА КАРТКА


ЕМІСІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ


ДЕБЕТОВІ КРЕДИТОВІ АВТОРИЗАЦІЯ

КАРТКИ


ON-LINE OFF-LINE

СІМЕЙНІ

КОРПОРАТИВНІ


ІНДИВІДУАЛЬНІ

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ ПОКАРТКАМ
ПОКУПЕЦЬ КАРТКА ПРОДАВЕЦЬ АВТОРИЗАЦІЯ

“ +“ “ - “


ЧЕК

БАНК СЛІП

3.4. Методиказабезпеченнябази знаньпо темі “КРЕДИТНІКАРТКИ”.
Рівнізасвоєння знань Елементибази знаньРепродукутивний дати визначеннятаким поняттямяк : кредитнакарт-

ка,емісія ,еквайринг,транзакція,авторизація,дебето-

вакартка, POS-термінал,PIN-коді т. д.


Алгоритмічно- вміти в певнійобумовленійситуації прийнятирішення

дійовий стосовновидачі картки,визначенняїї типу ,перевірки

правильностівиконання всіх дій при обслуговуванніклі-

єнтаТворчий бути готовимдо прийняттярішення у будь-якійситуації ,

використовуючитеоретичнізнання і творчийпідхід ;вміти

знаходитинайефективнішіспособи прироботі з кредит- нтми картками.,адаптуватисядо будь-якихнестандарт- них умовнайкоротшийчас.Дляпроведеннязанять по темі“КРЕДИТНІКАРТКИ” необхіднозастосовуватиякомога більшезасобів наочності, викладатиматеріал схематично, щоб технічнімоменти відклалисяв пам”яті студентів. Викладаннянового матеріалуможна поєднуватиз практичнимизаняттями , щобстуденти моглиодразу застосоватисвої теоретичнізнання на практиці,наприклад, призаповненнізаяви на отриманнякартки , приоформленнісліпу при видачіготівки покартці , і т.д.Після поясненнянового матеріалустудентампотрібнозапропонуватизавдання длясамостійноїроботи , якідопоможутьїм при підготовцідо семінарськихзанять. Останнєсемінарськезаняття требапровести уформі уроку-підсумку,на якому викладачповинен виявитирівень засвоєнняданої теми .Нацьому уроцівикладач повиненвикористовуватирозробленінами завданнядля самостійноїроботи ( див.с. ). Для самихздібних студентівможна запропонуватитворче завдання:скласти маркетинговийплан просуваннякартковогопродукту середстудентів .


3.6. Завдання длясамостійноїроботи .


1-й рівеньскладності:


Бліц- опитування:


1. Кредитнакартка - це ...


2. Кредитнікартки бувають...


3.Побанківськимкарткам існуєдва види операцій:

-..........

-...........


4.PIN- код - це.....


5.POS- термінал - це.......


6.Банкомат- .........


7.Транзакція- це сукупністьоперацій ...


8.Длявласника карткивона вигідназ точки зору....


9.Длябанку кредитнакартка забезпечуєтакі привілеї, як .....


10.Торговаточка зацікавленау прийняттідо оплати пластиковікартки тому, що...


Оцінювання: закожну вірнувідповідьотримуєтьсяодин бал (п”ятибальнашкала оцінювання).За п”ять вірнихвідповідей-”5”,за чотири-”4”і т.д.


Тест:


1. В остновірозрахунківза допомогоюпластиковоїкартки покладениймеханізм :

а)безготівковихрозрахунків;

б)розрахунківза допомогоючеків ;

в) кредитнихоперацій.


2. Відповідальністьпо корпоративнійкартці несе:


а) банк;

б) корпорація;

в) держателькартки .


3. Кредитнакартка віддебетовоївідрізняється:


а)фінансовимиможливостямивласника ;

б) умовамикористуваннякарткою ;

в)обмеженістювикористання.


4. Кредитнакартка є :


а) засобомплатежу ;

б) формоюбезготівковихрозрахунків;

в)електроннимгаманцем .


5. Доходбанку по операціямз кредитнимикартками складаєтьсяз :


а) процентівза кредит ;

б) комісійнихплатежів ;

в) штрафів.


6. Авторизація-


а) перевіркадостатностікоштів на рахункувласника карткипри розрахункуза товари, послуги ;

б)голосовийтелефоннийзв”язок з банком;

в)перевіркадійсностіпідпису власникакартки .


7. Банкомат- це


а)банківськийавтомат длявидачі і інкасуванняготівковихкоштів приздійсненніоперацій зпластиковимикартками;

б)термінал дляобробки транзакцій;

в)стаціонарніпристрої соліднихгабаритів іваги


8. Банк- емітент - це


а) банк,що обслуговуєторгові точки;

б) банк,щозаймаєтьсявипуском пластиковихкарток і наданнямїх в розпоря- дженняклієнтів

в) банк,щоведе розрахункиміж банками.


Оцінювання:8 вірних відповідей-”5”

5-7 -”4”

3-4 -”3”


2-й рівеньскладності:


Ситуація:


Умова: Длябанка необхідноякомога більшезалучити клієнтів, які б користувалисяпластиковимикарткамисамецього банку.


Передстудентамипоставленезавдання :


1.Виділитисегмент ринку, на який будерозрахованиймаркетинговий план .


2.Описатипотенційнихклієнтів , враховуючиїх фінансовіможливості.


3.Запропонуватикартковийпродукт дляцих потенційнихклієнтів .


4.Визначитиособливі умовивидачі клієнтукартки , якібзробили їїіндивідуальноюі привабливою


3-й рівеньскладності:


Імітаційнагра :


Класподіляєтьсяна 5 груп, якимроздаєтьсяокреме завдання:


1 - й групі: проведенняоперацій повидачі картки.

2 - й групі: проведеннярозрахунківз торговимиточками поприйнятимзвітам

3 - й групі: видача касовихавансівпокартці (готівка)

4 - й групі: проведенняавторизаціїв системі он-лайн

5 - й групі: експерти


Ці етапироботи відділуобслуговуваннякредитнихкарток виконуютьсягрупами . Такождля кожногоетапу будутьвидані необхіднідані :

1 - заявана отриманнякартки

- договірпро кредитування

- звітпро фінансовийстан клієнта


2 - звітиторгових точок

- визначенірозміри комісії


3 - паспорт

- картка

- кодавторизації

- сліп


4 - номеркредитноїкартки

- датадійсностікартки


5 - експертиповинні володітиповною інформацієюпро здійсненняоперацій покредитнимкарткам

- вониповинні перевіритивірність виконаннязавдань кожноюгрупою

- зробитиоцінку роботикожноі групиокремо

- спірніпитання потрібновиносити вкінціуроку на розсудаудиторії


В кінці- викладач повиненоцінитиоб”єктивністьроботи експертів, висловитисвої зауваженняі виставитиостаточніоцінки.


2.4. Модель засвоєннябази знань порозділам програми.


Тема1 : “Організаціякомерційнихбанків ”
Рівеньзасвоєння знань Елементибази знань


Репродуктивний студентповиненволодіти такимипоняттями ,

як: комерційнийбанк, мета створеннякомер-

ційногобанку, класифікаціякомерційнихбан-

ків,статутний фондбанку , засновницькізбо-

ри, економічнінормативи,ліцензування, до-

ходбанку, видаткибанку .


Алгоритмічно-дійовий студентповинен вмітивирішуватизадачі по

визначеннюнормативів, вміти читатиустанов-

чідокументи ,складати бізнес-план.


Творчий уміти розподілятидоходи і видаткибанку , визначатиефективністьроботи банку, використовуючибаланс банку.
Тема2 : “Формуваннякапіталу комерційнихбанків”Рівеньзасвоєння знань Елементибази знаньРепродуктивний дати визначенннятаким поняттямяк : банківські

ресурси,пасивні операціїбанків, власнікошти

банку,статутний фонд,залучені кошти,функції

власногокапіталу банку, акціонернийкапітал,

резервнийкапітал, нерозподіленийприбуток...


А

лгоритмічно-дійовий
вирішуватизадачі по визначеннювласних і залученихкоштів банку, розраховуватипоказники і нормативипов”язані зформуванням власних

коштівбанку .


Творчий робитивисновки іпрогнози стосовностану банкуі

ефективностіуправлінняресурсамибанку.

Тема3 : “Основи організаціїбанківськогокредитування”Рівеньзасвоєння знань Елементибази знаньРепродуктивний дати визначеннятаким поняттям:класифікація

кредитівбанків за різнимиознаками , принципи кредитування,кредитнийдоговір, елементикре-

дитногоризику, кредитоспроможністьпозичаль-

ника, види забезпеченняпід кредит.


Алгоритмічно-дійовий вміти вирішуватизадачі на знаходженняпоказ- никівліквідності, заборгованості,погашення

боргу,ділової активності.


Творчий вмітиприймати рішеннящодо визначення можливостівидачі кредитупевному позичаль-

нику,визначативірність заповненнядоговору кредитуваннята застави іпо цим данимоцінюва-

типотенційнихклієнтів-позичальників.

Тема5 : “Кредитнікартки ”


Дивитисянижче в розділі№3


Тема4 : “ Кредитні операції таїх види ”Рівеньзасвоєння знань Елементибази знаньРепродуктивний дати визначення: вексельнийкредит, дисконт,

кредитпід заставувекселів, авальнийкредит,

акцептнакомісія, кредитпід цінні папери,конто-

корентнийкредит, кредитпо поточномурахунку,

споживчікредити, авансовийкредит.


Алгоритмічно-дійовий вміннявирішуватизадачі на розрахуноквексе-

льногозабезпеченнякредиту, сумидисконту по

векселю.


Творчий вмітирозроблятиумови видачікредиту підвек-

сельнезабезпечення, оцінюватиякість цінних

паперівпід забезпеченнякредиту.
Тема6 : “Організаціяі регулюванняготівковогогрошовогообігу”


Рівеньзасвоєння знань Елементибази знань


Репродуктивний визначеннятаким поняттямяк : банкомат,плас-

тиковакартка , оплатарахунків потелефону,

касовеобслуговування,інкаксатор,касові обороти

банку,надлишок готівки.


Алгоритмічно-дійовий вміння вирішуватизадачі по визначеннюкасових

залишків, мати уявленняпро касовукнигу,

прогнозуватикасові оборотибанків.


Творчий вмінняскладати схемупрогнозногорозрахунку

касовихоборотів банку.Тема7 : “Інвестиційнадіяльністьбанків”


Рівеньзасвоєння знань Елементибази знань


Репродуктивний дативизначення: види інвестицій, цінні папери

акція,ліквідністьцінних паперів, вексель, різниця

міжкредитнимиі інвестиційнимиопераціями,кре-

дитнийризик, процентнийризик,, ринковийризик,

диверсифікація.


Алгоритмічно-дійовий вирішеннязадач по визначеннюдивідендного доходу поцінним паперам


Творчий обиратидля банка певнустратегію привирішенні питань диверсифікаціїпортфеля ціннихпаперів
Тема8 : “Система валютнихвідносин”Рівеньзасвоєння знань Елементибази знаньРепродуктивний володітипоняттями :національнавалюта, кон-

вертованістьвалюти, режимвалютногокурсу,

режимнаціональноговалютногоринку, платіжний

баланс,валютний ринок.


Алгоритмічно-дійовий вміти користуватисятаблицею курсіввалют,

користуватисяданими платіжногобалансу.


Творчий розрізнятивалютну політикудержави Україниі інших країн, розраховувативплив індексацін нава-

лютнийкурс.
Тема9 : “Міжнародніоперації комерційнихбанків”Рівеньзасвоєння знань Елементибази знаньРепродуктивний дати визначенняпоняттям : акредитив,види

акредитивів,інкасо,коносамент,євроринок,ринок

єврокредитів,ринок єврокапіталів,структурава-

лютнихринків, крос-курс,форварднівалютні контракти.


Алгоритмічно-дійовий вміти намалюватисхему розрахунківпо акредитиву,інкасо, вмітизаповнюватиміжнародні торгові документи.


Творчий прогнозуватидля наших банківпроведення можливих міжнароднихоперацій.Тема10 : “Послугикомерційнихбанків”


Рівеньзасвоєння знань Елементибази знаньРепродуктивний дати визначення: послуги , пов”язаніз розрахунково-касовимобслуговуванням, консультаційніпослуги, гарантійніпослуги,

посередницькіпослуги, трастовіпослуги.


Алгоритмічно-дійовий вміти вирішуватизадачі по визначеннюціни

послуги.


Творчий запропонуватиновий вид послуг, який би

привернувбільше клієнтівдо банку.

Тема11 : “ НБУ та цогооперації ”Рівеньзасвоєння знань Елементибази знаньРепродуктивний волдітипоняттями :функції НБУ,операції на ринку ЦП (ОВГЗ), регулюваннядіяльностіКБ

ставкарефінансування,норма обов”язкових резервів,міжбанківськірозрахунки,МФО, коррахунок,центральнарозрахунковапалата,

ліквідністьКБ


Алгоритмічно-дійовий уміти користуватисяположеннямиНБУ , вико-

нувативсі необхіднівимоги НБУ.
3.7. Рекомендованалітературадо теми.


1. Банківськийпортфель - 1 ,Москва, “Сомінтек”, 1994 .


2. БєліковВ. Електроннігроші,Москва,МНЦ вчених НГУ,1995 .


3. ГайковичВ. Безпекаелектроннихбанківськихсистем, Москва,Єдина Европа,1994 .


4. СпесивцевА.В. Нові пластиковігроші, Москва,БЕК, 1994 .


5. УсоскінВ.М. Банківськіпластиковікартки , Москва,Вазар-Фарро, 1995 .


2.6. Перелік рекомендованоїлітератури.


1. БелыйА.С. Расчеты покарточкаммеждународныхплатежныхсистем, Киев, ЛЫБИДЬ,1995 .


2. ВісникНБУ за 1995-1998 рік.


3. ВолковаГ.М. НаумоваЛ.П. Мироваявалютная система.Учебное пособие. ФЕИ им. Вознесенского. Ленинград .1988 .


4. Галицькіконтракти за1997-1998 рік.


5. Деловаянеделя за 1997-1998рік.


6. МоисеевМ.Ю. Банковскиймаркетинг,Сыктывкар,КОМИНВЕСТ, 1990.


7. Основыбанковскогодела\ Под ред.д-ра экон. наукМороза А.Н. , Киев,“ИздательствоЛибра” МП, 1994 .


8. ПроводоваН. Пластиковийбизнес \Финансоваяконсультация, 1998, №17(51), с.12-13.


9. Урядовийкур”ер за 1997-1998рік.


Доповідь.

Шановні члениекзаменаційноїкомісії !

Я пропонуюдовашої увагисвою випускнубакалаврськуроботу на тему«Кредитнікартки». Мійвибір обумовленийпевною новизноюі актуальністюданої теми .

Останнімчасом у всьомусвіті розвитокплатіжнихсистем характеризуєтьсяпоступовимзвуженням сферивикористанняготівки тапаперовихплатіжнихдокументів,переходом донових платіжнихінструментіві сучаснихтехнологійплатежів.Аналогічніпроцеси відбуваютьсяі в банківсько-фінансовійсфері України.Першим важливимкроком на шляхудо електронногогрошового обігустало створеннясистеми електроннихміжбанківськихплатежів (СЕП).Після того, якза допомогоюСЕП було розв”язанопевні проблемиплатежів наміжбанківськомурівні, багатокомерційнихбанків Українипочали створюватиі запроваджуватисистему типу“клієнт-банк”,щоб забезпечитиобслуговуванняклієнтів насучасномутехнічномурівні і розширитиспектр банківськихпослуг.

Наступниметапом в Україніповинно стативикористання“електроннихгрошей” якплатіжногозасобу длямасовихспоживачівтоварів і послуг.Основнимиекономічнимипередумовамицього недавньогонововведенняє :

1. Зменшеннявитрат на підтримкуготівковогогрошовогообігу. За приблизнимиоцінками вУкраїні дляпідтримкигрошового обігунеобхідноблизько 3.5 мільярдаштук монет. Засередньогономіналу монети10 копійок загальнасума номіналівстановитимесуму, еквівалентну200 мільйонамдоларів. Середнятривалість“життя” монети- приблизно 10років (за умови,якщо інфляцієюне вимиватимутьсяз обігу монетинизьких номіналів).Отже, щорічнівитрати напідтримку обігуметалевихгрошей становитимутьприблизно 20мільйонівдоларів, а загаломвитрати нащорічну підтримкугрошового обігув Україністановитимутьне менше 220 мільйонівдоларів. Цейрозрахунокпроведено безурахуванняпоточних витратна транспортування,упаковку,перерахунок,облікові операції,контроль, охорону,які можутьзначно підвищитивитрати. Навітьзниження на20-25% потреби вготівці зарахунок введеннянових платіжнихінструментів- платіжнихкарток, можедати щорічнуекономію коштівдля державногобюджету, еквівалентну60-100 мільйонамдоларів США.

2. Приєднання України додавно відомихмеханізмівелектроннихплатежів маєпевну конкретнумету - залучитидо банківськоїсфери готівковікошти, що складають44% всього грошовогообігу . По різнимпідрахункам,населенняУкраїни зберігаєв “панчосі”до 17 млрд. дол.Як зазначалосьвище, коштидержателівкарток - дешевіфінансовіресурси длябанків.

3. Застосуваннябезготівковихзасобів платежу- новий крокеволюції грошовихвідносин.


Таким чином,для написанняцієї роботимною була поставленапевна мета -оцінити вигідністьоперацій, пов»язанихз картками, длябанків, визначитироль банківу платіжнійсистемі наоснові пластиковихкарток, а такожзапропонуватимайбутні шляхирозвитку картковогобзнесу в Україні.

Так в першійглаві диплома,як ви бачите,мною була зробленаспроба розібратисяв структурідлатіжноїсистеми наоснові пластиковихкарток. Мноюбув розглянутийкожний елементПС, а саме :

 1. Пластиковакартка : їїзовнішнійвигляд і технологічніможливості,окремо я зупиниласьна видах самебанківськихкарток.

 2. Банк-емітент.

 3. Банк-еквайєр.

 4. Процесінговийцентр.

 5. Розрахунковийі кліринговийбанк.

В цій главіНами були розглянутікласичні схемипобудови платіжнихсистем обслуговуванняпластиковихкарток. Безперечно,на практиціможливі більшскладні комбінації.

Порівнюючисхеми обслуговуванняна основі кредитнихі дебетовихкарток, можнавідмітити їхтехнологічнублизкість.Розбіжністьміж ними полягає,головним чином,в сфері взаємовідносинбанка-емітентаі держателякартки. Прицьому кредитнаі дебетовасхеми не протистоятьодна одній,оскільки орієнтованіна різні сегментиринку споживання.Кредитна карткапередбачаєстійкий фінансовийстан клієнта,наявність унього позитивноїкредитноїрепутації.Дебетова жкартка орієнтованана сектор потенційнихклієнтів, відноснояких банк немає певноїпопередньоїінформації.

Остання ситуаціяі обумовилабільш швидкийрозвиток увідчизнянійпрактиціобслуговуванняфізичних осібсхеми обслуговуванняна основі дебетовихкарток.

Другаглава дипломапов»язана самез практичнимздійсненнямбанками операційпо обслуговуваннюпластиковихкарток. Дляцього мноюпротягомбаккалаврськоїпрактики буввивчений механізмдіяльностіАКБ ПЕРКОМБАНКв міжнароднихплатіжнихсистемах VISAi EUROPAY/MASTERCARD.Метою написанняцієї глави яперш за всепоставилавідобразитивсю складністьфункціонуваннябанків в МПСтобто показативсі підвищенівимоги до банківз боку МПС(міжнароднийаудит з бокулише 6 аудиторськихфірм, які визнаніМПС). В залежностівід прав банкуі вимог до ньогоз боку платіжноїсистеми, у VISAпередбаченорізнорівневечленство. Найбільшповний членплатіжноїсистеми - принциповий(Principal Member), який маєправо займатисяяк емісієюкарток, так іеквайрингомі також встановлюватибанкомати.Таким банкомна Україні є,наприклад, банк“ АВАЛЬ”. Наступнимза значимістює асоційованийчлен ( Associate Member ), у функціїякого входитьукладання угодз іншими банками,які мають статусчлена, що береучасть у платіжнійсистемі (ParticipantMember).

Його основніфункції маютьтаку ж силу які функції принциповогочлена. Банк-учасникповинен привступі у VISA знайти банк спонсор,який є абопринциповийчлен системи,або асоційований член і укластиз ним договірпро спонсорство.Існують такожв платіжнійсистемі банки-члени,які мають правоздійсненняоперацій зторговимиточками ібанки-члени,які можутьзайматися лишевидачею готівки.

Кожен банк- член міжнародноїплатіжноїсистеми повиненвідкрити вкліринговомубанку корреспондентський рахунок, поякому будутьпроводитисьсписання ізарахуванняпо транзакціям.Так, наприклад,Перкомбанкпо VISA і по MasterCard маєтакий рахунокв Bankers Trust Company, який єчленом Федеральноїрезервноїсистеми і маєпрямий зв”язокз головнимкліринговимбанком Chase Manhattan Bank, апо EuroCard - у Midland Bank PLC, якийздійснює розрахункив Європі.

Відмітимоще один головниймомент. Колинаші банкивступають вміжнародніплатіжні системи,то від нихвимагаєтьсявнесення страховогодепозиту. Розмірстраховогодепозиту залежитьвід розрахунковоївеличини, якавизначаєтьсямноженнямденного оборотупо карткам на14 днів. Так, наприклад, стартова сумастраховогодепозиту длябанку можескладати від200 до 400 тис. дол.США. По нашійшкалі градації членів платіжноїсистеми віну нас принциповийчлен і можевиступатиспонсором привступі іншихбанків в міжнароднуплатіжну систему.Тому банки, дляяких АВАЛЬвиступає спонсором,повинні в ньогорозміщуватисвої страховідепозити, авимоги платіжноїсистеми щодосамого банкуАВАЛЬ повиннізрости відповідно.Ці страховідепозити потрібні для відшкодуваннянепередбаченихвитрат по карткам.

Банки-члениповинні вказатипроцесіговийцентр UPC, замовити біни,замовитикартки ( пластик), програмнезабезпеченняS.O.F.T.

Процедуратриває приблизнопів-року.

Потім післяотриманняпевного правовогоступеня банка-членапочинаєтьсяповсякденнайого діяльність.

Перкомбанкзаймаєтьсяемісією , еквайєрингом,операціямипо видачі готівки. Тому мною дужедетально розглянутийбанківськийдень, якийскладаєтьсяз виконаннямбанком всіхйого функцій.Перкомбанкна замовленомупластику самостійноембосує карткипевних видів,які ви можетепобачти на цихрекламнихпроспектах.Відносини міжклієнтом ібанком з приводувикористанняйого пластиковихпродуктівпочинаєтьсяз заповненняЗаяви на отриманнякартки дляцього можнапорівняти формуїї як в нашомубанку, так іАнглійськомубанку ..... Післяцього іде заповненнядоговору міжклієнтом ібанком .

Банк- емітент,в свою чергу,виконує операції,які короткоможна охарактеризуватитак :

 • випуск карток(кодування,запис персональнихданих власникакартки, ембоссинг,висилка карткиклієнту, поновленнякартки);

 • аналіз кредитоспроможності(оцінка фінансовогостану заявника,відкриттякартковогорахунку, визначеннякредитноголіміту);

 • авторизація(відповідь назапитанняторгівця проможливістьздійсненняугоди в автоматичномурежимі або потелефону, поновленнямастер-файла,взаємодія ізсистемамиінформаційногообміну);

 • обмін інформацієюі отриманнякомісійнихза інтерчейндж;

 • білінг (підготовкаі висиланнявласнику карткивиписки з вказаннямсум і строківпогашеннязаборгованості);

 • бухгалтерськийоблік операційпо картковомурахунку;

 • стягненняпростроченоїзаборгованостіі контрольперевищеннякредитноголіміту;

 • робота з клієнтами(відповіді назапитання,розгляд скарг);

 • забезпеченнябезпеки і контрольза шахрайством(підготовказвітів по вкраденимі підробленимкарткам, блокуваннярахунків);

- маркетинг.


Для простоїлюдини, для насз Вами, при виборібанка-емітентадуже цікавознати основнітарифи пообслуговуваннюпластиковихкарток в різнихбанках. Насьогоднішнійдень членамиміжнароднихплатіжнихсистем є такібанки як : АКБПеркомбанк,АВАЛЬ, Промінвестбанк,Укрексімбанк,Правекс-банк,Перший Українськийміжнароднийбанк, Легбанк,Укрсоцбанк,Фінанси і кредит,Ощадбанк іінші. Як ми бачимобагато з цихбанків маютьдосить вагомурепутацію ітому доситьважко одразуобрати найбільшвигідний варіантотриманнякартки. Давайтерозглянемотаблицю, якавідображаєосновні тарифибанків пообслуговуваннюкарток. Дляцього розглянемо таблицю 1 . В цьомудодатку відображенідані лише попровіднимбанкам, що займаютьсяопераціямиз кредитнимикартками. Лідеромсеред всіхінших банків-членівміжнароднихплатіжнихсистем безперечноє банк АВАЛЬ,який є дійснимчленом цихсистем і длябагатьох нашихбанків виступаєспонсором привступі їх вміжнародніплатіжні системи,зокрема дляАКБ Перкомбанкапри вступі вміжнароднуплатіжну системуVISA. Займаючи однеіз монопольнихстановищ, банкАВАЛЬ запропонувавсвоїм клієнтамвідкриттякредитноїкартки EuroCard/MasterCard безстраховогодепозиту, залишаючилише підвищенийнезнижаючийсязалишок, алеякий такожзначно меншеніж в іншихбанках. Цейкрок дастьзмогу більшійкількостібажаючих відкритикартку. Середінших банківнайбільш доступнітарифи по аналогічнимкарткам маєАКБ Перкомбанк.Враховуючите, що АВАЛЬмає великумережу відділеньпо країні, держателямкарток будевигідно отримуватив цьому банкуі його відділенняхготівку з картки.Також ця процедурабуде полегшанатим, що АВАЛЬвстановив банкомати, якіпрацюють цілодобово. Досягненнямнаших банківстало впровадженнягривневихкарток VISA Electron , власникомяких може бутикожний. Так,наприклад,Перкомбанкдля всіх бажаючихбезкоштовновиготовляєкарту і здійснюєвідповідніоперації поїї обслуговуванню.Як ми бачимо,вибрати є зчого. Але в нашихумовах банкиповинні самістворюватиумови, щоб нашдосить необізнанийпотенційнийклієнт бувзацікавленийу придбаннікартки.


Іншою операцією,пов”язаноюз пластиковимикартками, єеквайєринг.

Обов`язки банка,що займаєтьсяеквайрингом,визначаютьсяйого роллю пообслуговуваннюторгівельнихучасниківкартковоїсистеми.

Основні функціїтакі:

 • процессінгторгівельнихрахунків, наданихбанку торгівцемпо операціямз картками;

 • обмін інформацієюпо угодах ісплата комісіїза інтерчейнджна користьбанка-емітента;

 • аналіз заявторгівців наприєднаннядо системирозрахунків,аналіз кредитоспроможностінових і вжеіснуючих торгівців,перевіркаторгівців щодошахрайстваз їх боку;

 • маркетинг,допомога торгівцямв придбанніобладнаннядля пластиковихкарток.

Офіційні відносиниміж банком-еквайєромі торговоюточкою відбуваютьсяз моменту укладанняміж ними договорупро наданняможливостіобслуговуваннязаконних держателівпластиковихкарток міжнароднихплатіжнихсистем. Пердметомцього Договорує надання банкомпідприємствуможливостіприймати вякості платіжногозасобу за наданітовари і послугикартки. Підприємствоу відповідностідо цього Договорузобов”язанеприймати воплату всідійсні карткиплатіжноїсистеми, надаватидержателямкарток повнийнабір товаріві послуг зацінами, що неперевищуютьзвичайні цінипри розрахункахза готівковікошти. Такожпідприємствомповинно бутиорганізованенавчання працівників,що обслуговуютьдержателівкарток, правиламздійсненняоперацій зкартками.

Банк зобов”язуєтьсяприймати відпідприємствавсі дійснірахунки платіжнихсистем в певнийстрок (не пізніше7-8 банківськихднів), забезпечитипідприємствонеобхіднимобладнанням,провести навчаннясеред його працівників.

Банком визначеніправила проведенняпідприємствомавторизаціїі умови правилбезпеки приобслуговуванніпо пластиковимкарткам. Враховуючитой факт, щопервинна перевіркакартки здійснюєтьсяпродавцемнаочно, то цимиправиламивизначеніриквізити, якіповинні обов”язковознаходитисьна картці. Також,враховуючиміжнароднийдосвід шахрайствау сфері картковогобізнесу, в правилахбезпеки окремовиділені основніознаки фальшивоїкартки. Привсьому цьомуретельномуобслуговуванні,підприємствотакож повиннозабезпечитишвидкістьобслуговуванняклієнта і забезпечитийому конфеденційність обслуговуваннякартки. В Договоріокремо визначеніумови розміщенняреклами, якавказує, що вданих місцяхприймаютьсякартки.

Банк повиненпоставитипідпрємствуімпринтери,рекламні наклейки,бланки рахунків(сліпів), клішепідприємстваі визначитиумови їх використання.

Підприємствомзаповнюютьсянеобхіднідокументи іставитьсявартість товаруабо послуг нарахунку у доларахСША або національнійвалюті, в залежностівід інструкціїбанка. Зразокзаповненнясліпу дивитисьдодаток 6. Протягомвизначеноготерміну з датиздійсненняугоди по картціпідприємствозобов”язанедоставитирахунки в банк.Ці рахункипідприємствонадає в банкразом з звітомпо ним, т.я. згідноПостановиПравління НБУПро внесеннязмін і доповненьдо “Положенняпро впровадженняпластиковихкарток міжнароднихплатіжнихсистем у розрахункахза товари , наданіпослуги та привидачі готівки”сліп не є фінансовимдокументомпри здійсненнірозрахунківміж підприємствамиі банками. Банкв свою чергуприймає рахунки,видає розпискупро прийняттярахунка і здійснюєоплату рахунка.Банк проводитьзарахуваннякоштів нарозрахунковийрахунок підприємстване пізнішепевної кількостіднів в національнійвалюті Україниз моменту отриманняцих рахунків.Банк утримуєкомісію зарозрахунковеобсоуговуваннявід загальноїсуми рахунківпо кожномузвіту. Комісіяутримуєтьсяпри кожномузарахуваннікоштів по операціямз картками нарозрахунковийрахунок підприємства.За конвертаціювалюти такожстягуєтьсякомісія (0.1-0.2% )покожному звіту.Перерахуваннякоштів в національнійвалюті здійснюєтьсяпо курсу НБУна моментперерахуваннякоштів нарозрахунковитйрахунок підприємстваза вирахуваннямкомісії. Банкомвизначаютьсяумови прийняттярахунків досплати.

Кожне підпрємствоповинно такожокремо ознайомитисьз порядкомнадання обслуговуваннядержателямпластиковихкарток .

Після обумовленнявсіх моментівміж клієнтомі банком починаєтьсябезпосереднійпроцес співпраці.

Останньоюбанківськоюоперацією повикористаннюпластиковихкарток є видачаготівки і роботаз банкоматами.

Процедуравидачі готівкибанком аналогічнапроцедурікупівлі товарівз тою лишевідмінністю,що в цьому випадкуточками обслуговуванняє самі банки-еквайєри- їх відділення,філіали, а такожбанкомати. Крімтого, банкоматипрацюють всистемі on-line режимаі проводятьавторизаціюпри кожнійвидачі готівки.

Операція видачіготівки коштуєдля клієнтадосить дорого( 1.5-2%). Це пояснюєтьсятим, що зняттяготівки з картки- використаннякартки не попрямому призначенню.Перспективнийрозвиток здобудегривнева картка,яку будутьприймати всімагазини і небуде у клієнта- громадянинанашої країнинеобхідностів отриманніготівки . Алеце лише блакитнемайбутнє. Сьогодніпроцес встановленнябанкоматівможна спостерігатив великих містахУкраїни в найбільшбагатолюднихмісцях. Такперші банкомативстановив банк“АВАЛЬ” в Головномупоштампті, вготелях - Дніпро,Либідь... , а такохна центральнихвулицях містаКиєва. Як мибачимо, використаннябудь-яких картокпотребуєвисокорозвиненоїінфраструктури.В це число входятьі банкомати.Але требазамислитися,якщо в усьомусвіті картки- це джерелазалученнядешевих грошовихресурсів, такяк , дійсно, накартковийрахунок нараховуєтьсяневеликийпроцент (1-3%), тощо ж казати провартість вспоміжногообладнаннядля функціонуваннякартковогомеханізмурозрахунків.Банкомат, наприклад,коштує приблизно30 тис. дол., а програмнезабезпеченнядо нього ще120-200 тис. дол. Тобтовитрати навпровадженняцього нововведенняв нашій країникоштує доситьдорого і повиннопройти багаточасу, щоб банкимогли отримуватиприбутки відвпровадженнякарток аналогічніприбуткамзарубіжнихбанків.

Що ж стосуєтьсякартки за кордоном,то там вона длянашого “туриста”суттєво полегшуєжиття. В Празіпри обмінівалют берутьсякомісійніприблизно 4-5%.Тобто при обміні100 доларів накрони п”ятьдоларів даруєтьсячешськомубанку. В Германіївалюту можнаобмі­нятивиключно вбанках, і тоскурпульознінімці обов”язково“продезинфікують”купюру, зроблятькопію паспортаи тільки потімвидадуть кошти.В Австрії існютьпункти обмінувалют, але курсв них, м”якокажучи, залишаєбажати кращого.Якщо по останнімданим курсшиллінга складає12,88 за долар, тов пункті обмінувалюти вам задолар дадутьв кращому випадку11.5 шиллінгів,тобто 88% реальноївартості долара.В Зальцбургзі курс прийомудолара до шиллінга 1:9! В Швейца­ріїтак не “обдурюють”.Але в Цюрихубанки закриваютьсяв половинуп”ятого, а післяцього вам можнатільки поспівчувати,тому що нідеви свої доларине обміняєте.

Картка закордоном вигіднаоскільки:

 • Можна практичнозавжди спокійнорозплатитисяв магазині абоготелі не ризикуючипри використаннімісцевих купюр,а при відсутностіобслуговуваннякарток, зкористуватисяпослугамибанкомата,яких на Заходіне менш, ніжтаксофонів.

 • Мінімізуєтьсяризик втратикоштів. Якщови згубиликартку, то післяповідомленняпро це банк їїблокує і Вашікошти зберігаються.

 • Виграшза рахуноккурсів обміну.Справа в тому,що системабудь то VISAàáî MasterCardконвертує однівалюти в іншіпо средньозваженомукурсу Лондонскоїбіржи. Якщореально в Швейцаріїкурс 1.44 франказа долар, торазплатившиськарткою курсскладе вже1.49. При покупців 36 доларів чистаекономія складе1 долар.

На Заходііснує два поняття,що відповідаютьнашому слову“банкомат”:автомат повидачі готівки і повнофункціональнийбанкомат. ВУкраїні практично використовуютьсятільки пристроїпершого типу.Навіть в Росії,яка обігналанас у розвиткукартковихрозрахунківна декількароків не використовуєтьсятака простадодатковафункція, якпереведеннягрошових коштівз рахунка нарахунок. З точкизору функціональностібанкомати нашихбанків відстаютьвід світовогорівня на роківдесять, причому моделібанкоматів- нові. Але майбутнєбанкоматівв Україні -обслуговуваннязарплатнихпроектів, якепередбачаємінімальнукількістьфункцій.

На основівищевказаниххарактеристикфункціонуваннябанків в міжнароднихплатіжнихсистемах давайтезробимопевніузагальнення.

Стосовнорозвитку вітчизнянихкарток “масового”використанняможна сказати,що тут має великезначення ступіньготовностінаселення довикористаннякарток, впливприйняттякарток на підвищенняпопиту дляпідприємствторговлі ісервіса, оцінкабанками перспективвипуску карток,наявністьінфраструктури,що забезпечуєможливістьрозгортанняплатіжноїсистеми.

На сьогоднішнійдень спостерігаєтьсятака картина:торгові підприємстване обслуговуютькартки, оскількиїх нема в достатнійкількості унаселення, агромадяни незацікавленів отриманнікарток, так яквідсутня достатняприймальнамережа. Такаситуація наможе вирішуватисясама по собіі може бутирозв”язанашляхом зовнішньоговтручання. Нашібанки, як мибачимо, згодніінвестуватив цю сферу великікошти. Розумінняцієї потреби,мабуть, пов”язанез тим, що фізичніособи починаютьрозглядатисьбанками якзаслуговуючена увагу джерелофінансовихресурсів. Вякості одногоіз заходів,який взмозівже на даномуетапі зробитикартки привабливимидля населення,розглядаєтьсяможливістьотриманнякоштів черезбанкомати. Прицьому можназастосуватидва підходи: залучення доспівпраціпідприємств(зарахуваннязаробітноїплатні на картки), і організація“розрахунково-ощадного”обслуговуваннянаселення задопомогоюкарток. Ці варіантипризводятьдо необхідностірозгортаннямережі банкоматівтого або іншогомасштабу. Розгортаннятаких мережможе здійснюватисьбанками самостійно.Після досягненнядостатньоїкількостікарткодержателівбанкоматиможуть вжесформуватидостатньонасичену мережуобслуговуваннякарток, якабуде приваблюватипотенційнихкористувачів.Таким чиномможе бути зформованата необхіднакількістьдержателівкарток, яказдатна вирішитивищезгаданубезвихіднуситуацію .

Слабка насиченістьукраїнськогоринку пластиковимикартками вкрайньомувипадку протягомдекількох роківзабезпечитьіснування всімможливим варіантамрозвитку картковихрозрахунків,а їх основноюперешкодоюбуде в цей періододна лише вітчизнянадійсність.


Третяглава присвяченааналізу ринкабанківськихпластиковихкарток України.Я пропонуювашій увазіпіраміду , якавідображаєтри сегментиринку :

1.Міжнароднікартки на ринкуУкраїни.

 1. Внутрішнійринок - національнаплатіжна система.

 2. Банквськікартки.


Моя дидактичнарозробккаприсвяченатемі «Кредитнікартки», якана мій поглядповинна викладатисьу економчнихліцеях дляучнів старшихкласів тимсамим з дитинствапривчаючимолоде поколіннядо нових розрахунковихінструментів.За крдономмайже коженгромадянинмає власнукредитну карткуі використовуєїї замістьготівковихкоштів, прицьому в повномуобсязі користуєтьсявсіма привілеямиданого видурозрахунків.Дана тема «Кредитнікартки» допоможезформуватипередумовивпровадженняв Україні цогонового платіжногоінструмента.Ця тема в дисципліні«Банківськасправа» передбачає4 години , з яких2 години відводитьсяна лекційнізаняття, а 2 - насемінарськізаняття.

Викладеннянового матеріалуя ропоную уформі лекціїз максимальнимвикористаннямзасобів наочності,а саме:

 • СЛС до теми,

 • схеми, щовідображаєстан світовогоринку пластиковихккарток,

 • схеми технологізаціїбанківськихоперацій взагалі,яка допоможеучням уявитивсю складністьданого видубанківськихоперацій .

Учням будецікаво побачитисаму пластиковукартку, дляцього потрібнопоказати рекламніпроспекти , якізнаходятьсяв додатках.

Після прослуханняучнями лекціївони повинніволодіти основнимизнаннями вгалузі банківськихпластиковихкарток: проведеннямрозрахунківза допомогоюкартки, як практичноможна неюкористуватися,щоб учні моглизформуватипереваги використаннябанками пластиковихкарток.

Перевіркуотриманих знаньучнями я пропонуюзробити у формібліц-опитування,тесту, ситуації- для чого передучнями потрібнопоставитизадачу , наприкладпро залученняклієнтів добанку , які бкористувалисьбанківськимикартками. Імітаційнагра допоможеучням уявитисебе на митьпрацівникамибанківськоговідділу кредитнихкарток , якийзаймаєтьсявсіми операціями,пов2язанимиз використаннямпластиковихкарток.
3% Міжнароднікарткові

продукти


Національнаплатіжна

система

17 %
Власнібанківські

картки


80 %
Рис. 1. Структураринку пластиковихкарток України.


МІНІСТЕРСТВООСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙДЕРЖАВНИЙЕКОНОМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРАБАНКІВСЬКОЇСПРАВИ


ВИПУСКНАРОБОТА

СТУДЕНТКИМЕЛЕНЧКУКО.В.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГОФАКУЛЬТЕТУ,СПЕЦІАЛЬНОСТІ0104

ТЕМА:“КРЕДИТНІКАРТКИ


НАУКОВИЙКЕРІВНИК

САМСОНОВАО.І.


ДОПУЩЕНОДО ЗАХИСТУ “ 1998 р. ПРОТОКОЛОМ№ .

ЗАВІДУВАЧКАФЕДРОЮ БАНКІВСЬКАСПРАВА Д-Р ЕКОН.НАУК,ПРОФЕСОР МОРОЗА.М.


КИЇВ-КНЕУ-1998.

ПЛАН.

ВСТУП

1.БАНКІВСЬКІПЛАСТИКОВІКАРТКИ В СИСТЕМІБЕЗГОТІВКОВИХРОЗРАХУНКІВ.

1.1.Історичніпередумовивиникненнякредитнихкарток.

1.2.Основніелементи картковоїплатіжноїсистеми.

1.3.Системабезготівковихрозрахунківна основі кредитнихкарток.

1.4.Системаобслуговуванняна основі дебетовихкарток.

2.АНАЛІЗФУНКЦІОНУВАННЯБАНКІВ В ПЛАТІЖНІЙСИСТЕМІ НАОСНОВІ ПЛАСТИКОВИХКАРТОК.

2.1.Умовивступу банківв міжнародніплатіжні системи.

2.2.Аналіздіяльностібанків-членівсистеми картковихрозрахунків.

3.ПРОБЛЕМИІ ПЕРСПЕКТИВИРОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇБАНКІВСЬКИХПЛАСТИКОВИХКАРТОК В УКРАЇНІ.

ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП.

В отанні часибанками приділяєтьсявелика увагадо операційз використаннямпластиковихкарток. Одноюз причин такоїуваги є зміни,які заразвідбуваютьсяна ринку банківськихпослуг. Стартовийперіод розвиткубанківськихструктур внашій країніблизький дозавершення.Цей періодхарактеризувавсячітким перевищеннямпопиту на банківськіпослуги надїх пропозицією,що і стимулювалострімкий зрісткількостібанків, а такожсприяло спеціалізаціїбанківськихустанов. Наприклад,надаваласьперевага роботіз організаціями,а в розвитокобслуговуванняфізичних осібв більшостівипадків абозалишався надругому плані,або зовсімігнорувався.Дійсно, залученнякоштів населенняпотребує напочатковомуетапі істотнихфінансовихвкладень іорганізаційнихзусиль, якіобумовленінеобхідністюствореннярозвиненоїмережі пунктівобслуговування,проведеннямрекламноїкомпанії і т.д.

Однак поступованасиченістьрегіональнихринків банківськихпослуг призвеладо жорсткоїміжбанківськоїконкуренціїі боротьби занові сегментиринку, які ранішебули непривабливими.До їх числаналежить ібанківськеобслуговуванняфізичних осіб.В цій ситуаціїпластиковікартки виявилисвої безспірнітехнологічніпереваги стосовнотрадиційнихплатіжнихінструментів,що і поставилоїх в серединууваги банків,які почалиреалізовуватипроект по залученнюкоштів населення.

Дана випускнаробота присвяченасаме проблемамроботи банківз пластиковимикартками, розглядуможливих моделейфункціонуваннябанків в платіжнійсистемі, і іншимпроблемнимпитанням, зякими найчастішеприходитьсязустрічатисьпри виконанніоперацій пообслуговуваннюкарток.

При написанніроботи намибули використаніматеріалиперіодичнихвидань, книжкизарубіжнихі вітчизнянихавторів. Великудопомогу принаписанніроботи надалипрацівникиАКБ “Перкомбанк”.

Майбутнімбанківськимпрацівникамприйдетьсязайматись саменовими досягненнямив банківськійсфері, тому цяробота можестати зручнимпосібникомдля вивченнямоделей функціонуванняплатіжнихсистем на основіпластиковихкарток, які длянашого ринкубанківськихпослуг покищо недостатньорозвинені.


1. Банківськіпластиковікартки в системібезготівковихрозрахунків.

1.1.Історичніпередумовивиникненнякредитнихкарток.

Батьківщиноюпластиковихкарток є США.Однак першікартки булине пластикові,а паперовими.В 1914 році крупніамериканськімагазини почаливидавати своїмпостійним,заслуговуючимна довіру клієнтамкредитні картки.В 1928 році випустилиметалічнікартки з видавлениміменем і адресоюклієнта. Цедозволилопродавцямшвидко за допомогоюкопіювальногопаперу фіксувативідомості проклієнта визнавши,що сукупнамережа обслуговуванняпідвищитьклієнтурукожного торгівельногопідприємства.В 1936 році близькотисячі магазиніві інших торгівельнихпунктів згодилиськредитуватиспільних клієнтів.Подальше просуваннякредитноїкартки відбулосьв галузі “громадськогохарчування”- в 1950 році з”явиласьрестораннакартка Diners Club , якупочали прийматибільшістьресторанівНью-Йорка. Успіхцих карток бувнастількивеликим, що ірешта американськихбанків почалавипуск кредитнихкарток, які вжеобслуговувалисьв магазинах,ресторанах...

Першубанківськукредитну карткувипустив в 1951році Franklin National Bank. Заним послідувалиі інші. В другійполовині 50-хроків ряд крупнихбанків : Bank of America, ChaseManhattan і Marine Midland Trust, ввелив обіг власнікредитні картки.Bank of America, використовуючимережу своїхвідділень, змігзабезпечитиумови найбільшширокого прийомусвоїх кредитнихкарток. Невеликібанки, які невитрималиконкуренціїна ринку пластиковихкарток, приєдналисьдо його системи.В 1966 році Bank of America почавнадавати ліцензіїна свою системуяк в США, так ів інших країнах.Однак формиконтролю, яківикористовувалисьцією системоюне влаштовувалибанки, які прагнулиавтономностіі самостійностів операціяхз картками.Крім того,незадоволеннявикликало щей те, що ім”яїх основногоконкурентастояло на всіхкартках системи.Це призвелодо того, що в1970 році Bank of America змушенийбув передатиоперації зкредитнимикартками компаніїNational Bank Americard, Inc.(NBI), в якійвін став одниміз членів. В1977 році NBI отрималаназву VISA USA Inc., а вкінці - VISA International. СьогодніVISA об”єднує більш25000 банків, а їїкартка - найрозповсюдженішав світі.Люди, які створилицю нову карткуі систему їїпідтримки,спочатку несумнівались,що зустрінутьвсебічне визнання.Але навіть втаких умовахважко собіуявити, що вонипередбачилитой вплив, якийбанківськікартки зробиливсього за декількароків.

Система BankAmericard виникла удосить вузькомуколі власниківкарток і торгівців.Швидкий рісткількостіспоживачів,які використовуваликартки, і торгівців,які визнавалиїх засобомоплати, в наступніроки міг биперевищитибачення найсміливішогофантазера.Більше 20 мільйонівспоживачівв США користувалисяв 1970 році карткамиБанк Америккард.До кінця 1980 рокучисло банківськихкарток перевищило73 млн., а числовідкритихрахунків Visaскладало 150 млн.з загальнимоб’ємом продажв 171 млрд.дол. вкінці 1991 року.

В 1967 роців США з декількохрегіональнихасоціацій, щовипускаливласні картки,виникла компаніяInterbank Card Association, отримавшапізніше назву MasterCard International і яка є заразодним з лідерівсвітовогокартковогобізнесу.До 1970 року членамисистеми Master Charge булобільш як 5000 фінансовихустанов, якіобслуговувалиприблизно 36мільйоніввласних карток.Оскільки організаціястала транснаціональною,асоціація булав 1979 році перейменованав Master Card.

В 1980 році числокарток Мастеркард,які були в обігув США, зрослодо 55 млн., а докінця 1990 року– 90 млн. одиниць.В період між1980 і 1991 роком загальнийобсяг покупокпо системіMasterCard зріс з 10,4 млрд.до майже 99 млрд.дол.

Паралельноз нею в США ( апотім і в усьомусвіті ) почаладіяти система,що випустилапершу карткуз пластику,-American Express.

Як VISA, так іMasterCard с моментувстановленняприйняли рішенняне допускатиподвійногочленства длябанків-учасників.Однак, загостренняконкуренціїна ринку кредитнихкарток привелоці організаціїдо визнаннянеобхідностіспівпраці, ів 1984-85 роках представникиобох організаційузгодили рядстандартіві почали випускспільних списківзабороненихдо прийманнякарток.

В 1992 році європейськікарткові компанії EuroCard, Eurocheck Holding і Eurocheck International утворилинову компаніюEuropay International, що означалостворення новоїоб”єднаноїєвропейськоїкартковоїплатіжноїсистеми, якаотримала правана управлінняторговимимарками EuroCard iEurocheck. Пізніше правана веденняоперацій вЄвропі булинадані новійсистемі і збоку MasterCard International. Такимчином, банк, щоприєднавсядо системиEuropay, отримує можливістьвипускати ікартки EuroCard, і карткиMasterCard.

Відноснонедавно компаніїMasterCard i Europay з метоюрозширенняспектра пропозиційзасновали напаритетнихзасадах новусистему Maestro, щовипускає однойменнудебетову картку.Компанія EuropayInternational отрималаправа на діяльністьу Європі відCirrus - дочерньоїкомпанії MasterCard,що випускаєкартку длявикористаннятільки в банкоматах.

Pозподіл ролейна сучасномуринку пластиковихкарток такий:(мал.1).Головніпричини швидкогоросту цих системслід аналізуватиз точки зоруекономічнихпередумовспоживача,торговця ібанку. Для споживачабанківськікартки зробилипроцес отриманняпослуг більшдоступним,особливо колидля цього булипотрібні кредитнізасоби. Клієнтибанків моглиотримати кредитдля багатьохпокупок безнеобхідностіповторнихвізитів добанку і клопотанняпро позичку.Запозиченасума при цьомумогла бути абоповністю виплаченав кінці кожногомісяця аборозбита надекілька щомісячнихплатежів.

Скоріш завсе, кредитуванняпокупця продавцемна стількистаре, як і самігроші. Надаючикредит, продавецьотримує додатковийприбуток зарахунок стимулюванняпопиту. В сучасномусвіті кредитуванняпокупця отрималонадмірно широкерозповсюдження.Таким чином,торгівці знаходилибанківськікартки привабливими,оскільки угодипо продажулегко булопідтвердитиу банку і оплатабула гарантованою.Енергійнареклама і просуваннякарток банкамиі національнимиасоціаціямипідвищилиможливостізбільшенняпродаж для тихторгівців, якіприймали дооплати картки.Асоціаціїпозбавлялиторгівців відризику і витратна здійсненняособистихкредитнихпланів, які бпригорталиувагу покупців.

Банки найшлипривабливимспосіб розширеннякредиту клієнтамчерез кредитнілінії в поєднанніз банківськимикартками. Географіяїх ринку такожрозширювалась,оскільки банкимогли випускатикартки дляспоживачів,які мешкалине тільки поблизубанка. Разомз цим, новимклієнтам булизапропонованінові інші банківськіпослуги. Доходвід власниківкарток поєднувавсяз доходами віддисконту, сплаченоготоргівцями,і новими депозитнимиресурсами, якістворювалисьза рахунки відпродажу.


1.2.Основніелементи картковоїплатіжноїсистеми.

На сучасномуетапі іде процесствореннянаціональноїплатіжноїсистеми України.В більшостівипадків українськібанки є членамиміжнароднихплатіжнихсистем, а деякіз них випускаютьвласні пластиковікартки.

Для більшдетальногорозуміння всіхпроцесів, пов”язанихз пластиковимикартками, детальнозупинимосяна визначенніосновних складовихплатіжноїсистеми .

Пластиковакартка- це персоніфікованийплатіжнийінструмент,що надає можливістькористувачевікарткою здійснюватибезготівковірозрахункипо оплатітоварів\послуг,а також отриманняготівки в відділенняхбанків і банківськихавтоматах(банкоматах).Прийняттякартки до оплатиі видача готівкипо ній здійснюєтьсяпідприємствамиторгівлі\сервісуі банками, якіє членами платіжноїсистеми, щообслуговуєкартки.

Ітак, пластиковакартка являєсобою пластинустандартнихрозмірів ,виготовленуз спеціальної,стійкої добудь-яких пошкодженьпластмаси.Основна функціяпластиковоїкартки - забезпеченняідентифікаціїособи, що їївикористовуєяк суб”єктаплатіжноїсистеми. Дляцього на пластиковукартку наносятьсялоготипибанка-емітентаі платіжноїсистеми, щообслуговуєкартку, ім”явласника картки,номер йогорахунку, строкдії картки.Крім цього накартці можебути присутняфотокарткавласника і йогопідпис. Алфавітно-цифровідані - ім”я, номеррахунку і інші- можуть бутиембоссировані, тобто нанесенірел”єфнимшрифтом. Графічнаінформаціядає можливістьвізуальноїідентифікаціївласника картки.Однак, длявикористанняв банківськійплатіжнійсистемі цьогонедостатньо.По-перше, такакартка можебути легкопідроблена,по-друге, автоматичнаобробка такоїкартки проблематична.Крім того, потрібноі зберігатина картці рядконфеденційнихданих, що полегшуєпроцедуруавторизації.Все це призводитьдо необхідностізанесенняідентифікаційнихданих на банківськіпластиковікартки додатковоще в закодованомувигляді. Цязадача можебути вирішеназа допомогоюрізноманітнихфізичних механізмів.В картках зіштрх-кодом вякості ідентифікаційногоелементувикористовуєтьсяштриховий код,аналогічнийкоду, якийзастосовуєтьсядля маркировкитовару. Зчитуваннякода відбуваєтьсяв інфрачервонихпромінях. Карткиз магнітноюполосою насьогоднішнійдень найбільшрозповсюджені.Магнітна полосарозташованана зворотнійстороні карткиі складаєтьсяз трьох доріжок.Дві перші потрібнідля зберіганняідентифікаційнихданих, а на третюможна записуватиінформацію.Захищеністькарт з магнітноюполосою, як іпопередніх,відносно низька.Так, в США в 1992році загальнийрозмір збитківвід махінаційз кредитнимикартами з магнітноюполосою (безврахуваннязбитків побанкоматам)перевищив одинмільярд доларів.Але, існуючарозвиненаінфраструктураплатіжнихсистем, щовикористовуютьїх, і відсутністьу світовихлідерів “карткового”бізнесу - компанійVISA i Europay повномаштабногостандарту набільш перспективнийвид карток -смарт-карти- і є причинамиінтенсивноговикористаннякарток з магнітноюполосою і сьогодні.В смарт-картахносієм інформаціїє мікросхема.Стосовно вартостікарт пам”яті,то вони маютьвідносно високувартість ( в5-7 разів вищевідносно магнітноїкарти ). Однакв останні рокиціни на нихсуттєво знизилисяу зв”язку звдосконаленнямтехнологіїі ростом об”єміввиробництва.Також існуютькарти з мікропроцесором,які по сутівідповідаютьхарактеристикамперсональнихкомп”ютерів80-х років. Ці дваостанні видикарт розглядаютьсясьогодні якнайбільшперспективнийвид пластиковихкарт. Суперсмарт-карти!!!!!! Прикладомможе бутибагатоцільовакарта фірмиToshiba, що використовуєтьсяв системі VISA. Вдоповненнядо всіх можливостейзвичайноїмікропроцесорноїкарти, ця картатакож має невеликийдісплей і допоміжнуклавіатурудля введенняданих. Ця картаоб”єднує в собікредитну, дебетовуі передоплатнукарту, а такожвиконує функціїгодинника,календаря,калькулятора,здійснює конвертаціювалюти, можеслужити книжкоюдля нотатків...

Враховуючитехнічні іекономічніаспекти, Асоціаціїпропонуютькористувачамцілу серіюкомплементарнихкартковихпродуктів, якіпризначенідля різнихсегментів ринкуз врахуваннямінтересів іособливостейвласниківкарток, а такожфінансовихі торгівельнихустанов, якіє учасникамипрограм. Приздійсненнірозрахунківвласник карткиобмежений однимабо декількомалімітами. Характерлімітів і умовиїх використанняможуть бутидосить різноманітні.Однак, в загальнихрисах все зводитьсядо двох основнихсценарієв.Власник дебетовоїкартки повинензавчасно внестина свій банківськийражунок деякусуму коштів.Її розмір івизначає лімітдоступнихкоштів ( в більшостівипадків лімітбуває навітьтрохи менше,тобто на рахункузалишається“недоторканий”залишок). Приздійсненнірозрахунківз використаннямкартки паралельноі зменшуєтьсяліміт. Длязабезпеченняплатежів власниккартки можене вноситизавчасно кошти,а отриматикредит в банку.Подібна схемареалізуєтьсяпри оплаті задопомогоюкредитноїкартки. Зупинимосьбільш детальнона різновидахкредитнихкарток(див. схему №1) і коротко їхохарактеризуємо.


Схема1.


КРЕДИТНІ КАРТКИ


БАНКІВСЬКІ ТУРИЗМУІ РОЗВАГІ

НДИВІДУАЛЬНІ КОРПОРАТИВНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ КОРПОРАТИВНІ

С

ТАНДАРТНІ

З

ОЛОТІ

Банківськікредитні карткипризначенідля придбаннятоварів звикористаннямбанківськогокредиту, а такождля отриманняавансів в готівковійформі. Головнаособливістьцієї картки- відкриттябанком кредитноїлінії, якавикористовуєтьсяавтоматичнокожного разу,коли здійснюєтьсяпридбаннятовару абобереться кредиту грошовійформі. Кредитналінія діє вмежах встановленогобанком ліміту.В деяких системахбанківськакредитна карткаможе використовуватисьдля пільговоїоплати деякихвидів послуг,а також дляотриманнягрошей в банківськихавтоматах.

Розрізняютьособисті ікорпоративнікартки. Особистікартки (індивідуальні)видаютьсяокремим клієнтамбанку і можутьбути “стандартними”або “золотими”.Останні призначенідля осіб з високоюкредитоспроможністюі передбачаютьбагато пільгдля користувачів.Корпоративнакартка видаєтьсяорганізації(фірмі), яка напідставі цієїкартки можевидати індивідуальнікартки обранимособам (керівникамабо простоцінним співробітникам).Їм відкриваютьсяперсональнірахунки, які“прив’язані”до корпоративногокартковогорахунку. Відповідальністьперед банкомпо корпоративномурахунку несеорганізація,а не індивідуальнийвласник корпоративнихкарток.

Картки туризмуі розваг – “платіжні”картки. Вонивипускаютьсякомпаніями,які спеціалізуютьсяна обслуговуваннівищевказаноїсфери, наприкладAmerican Express та Diners Club. Карткиприймаютьсяна обслуговуваннясотнями тисячторгівельнихі сервіснихпідприємству всьому світідля оплатитоварів і послуг,а також надаютьвласникам різніпільги по бронюваннюавіаквитків,номерів у готелях,отриманнязнижок з цінитовару, страхуваннюжиття і т.д.

Головні відмінностіцього видукарток відбанківськихкредитнихкарток– по-перше,- відсутністьразового лімітуна покупки,по-друге ,- обов’язоквласника карткипогаситизаборгованістьпротягом місяцябез правапролонгуватикредит. У випадкупросрочкиплатежу з власникакартки стягуєтьсяпідвищенийпроцент.

Ознайомившисьз найголовнішоюскладовоюплатіжноїсистеми - карткою,перейдемо дохарактеристикивсіх інших їїскладових.Окрім безпосередньоприймаючихкартку точокобслуговування,до складу платіжноїсистеми входятьбанки-емітенти,еквайєр-центри,процессінговийцентр ( або декількацентрів ) ірозрахунковийабо кліринговийбанк\и. І, накінець,до суб”єктівплатіжноїсистеми відносятьсяі клієнти - держателіпластиковихкарток.

Банк-емітентзаймаєтьсявипуском пластиковихкарток і наданнямїх в розпорядженняклієнтів. Прицьому карткизалишаютьсяу власностібанка, а клієнтиотримують правона їх використання.

Функціїцього банкукоротко можнаохарактеризуватитак : видачакартки клієнтупочинаєтьсяз відкриттяйому рахункув банку-емітентіі, як правило,внесенням нимпевної сумикоштів на цейрахунок. Принаданні картки,банк-емітентбере на себетим самим гарантійніобов”язки позабепеченнюплатежів покартці. Характерцих гарантійзалежить відплатіжнижповноважень,наданих клієнтуі зафіксованихкласом картки.Прикладомможе бути сімействоплатіжних ікредитнихкарток компаніїVISA International. Це карткинаступнихвидів:

 • “Плас”;

 • “Інтерлінк”;

 • “Електрон”;

 • “Віза класік”;

 • “Віза бізнес”;

 • “Віза преміумголд”

Повноваженнявласника карткиперевіряєтьсяпід час авторизації.Авторизаціяпроводитьсяпротягом прийняттякартки до оплатиабо видачіготівковихкоштів. Дляцього точкаобслуговуванняробить запитанняплатіжнійсистемі пропідтвердженняповноваженьпред”явникакартки і йогофінансовихможливостей.У випадкупозитивногорішення системадає дозвіл наоплату і сповіщаєкод авторизації,який потімпереноситьсяна чек(сліп).Авторизаціяможе проводитисьяк вручну, колипродавець абокасир передаєзапит по телефонуоператору (голосова авторизація), так і автоматично.В останньомувипадку карткакладеться вPOS-термінал, данізчитуютьсяз картки, зклавіатурикасиром вводитьсясума платежа,а власник картки- секретнийПІН-код ( персональнийідентифікаційнийномер ). Післяцього терміналздійснює авторизаціюабо встановлюючизв”язок з базоюданих платіжноїсистеми (on-line режим),або здійснюючидодатковийобмін данимиз самою карткою(off-line авторизація).У випадку видачіготівковихкоштів процедураносить аналогічнийхарактер з тоюлише особливістю,що гроші вавтоматичномурежимі видаютьсяспеціальнимпристроєм -банкоматом,який і проводитьавторизацію.

Сукупністьоперацій , якісупроводжуютьвзаємодіюдержателякартки з платіжноюсистемою приздійсненніплатежу покартці абоотриманніготівки частоназиваютьтранзакцією.Таким чином,транзакціявключає в себене тільки зчитуванняданих з картки,виконаннязапиту наавторизацію,оформленнячека, а і зміниінформаціїпро фінансовіресурси власникакартки у базіданих платіжноїсистеми і накартці. В деякихвипадках впоняття транзакціївключають івідповідніоперації поперерахуваннюгрошових коштів.

Наступнимелементомплатіжноїсистеми єбанк-еквайер.Початковуобробку запитівна авторизаціюпроводитьеквайер-центр.На початковомуетапі розвиткувітчизнянихплатіжнихсистем рольеквайер-центраінколи виконуєпроцесінговийцентр, однакв більшостівипадків вякості такихцентрів виступаютьбанки - члениплатіжноїсистеми, томучасто кажутьбанк- еквайєр.Якщо банк-еквайєрне володієданими длявиконаннязапиту ( власниккартки - клієнтіншого банку), то запит переправляєтьсяв процесіноговийцентр, який, всвою чергу, абовиконує йогоі передає відповідьбанку-еквайєру,або здійснюєйого подальшумаршрутизацію.

Процесінговийцентрведе базу данихплатіжноїсистеми . Базаданих, як правило,містить відомостіпро банки - члениплатіжноїсистеми і власниківкарток, що забезпечуєвиконаннязапитів наавторизацію.Ценр зберігаєвідомості проліміти власниківкарток і виконуєзапити на авторизаціюв тому випадку,якщо банк-емітентне має власноїбази ( див. схему2).

Схема2.

Схемафункціонуванняв платіжнійсистемі банка-емітентав off-line режимі.


Точкиобслуговуваннябанка “А”


POS - POS - банкомат

термінал термінал


транзакції“А”, “Б”,...БАНК“А” підсумковідані за день

управліннялімітами ПРОЦЕСІНГОВИЙ

ЦЕНТРСИСТЕМИ

базаданих по лімітамбанків “А”,“Б”,....

авторизаціяпо карткам

“А”,“Б”,...


В іншомувипадку процесінговийцентр пересилаєотриманий запитв банк-емітентаторизованоїкартки ( див.схему 3).

Схема3.

Схемафункціонуванняв платіжнійсистемі банка-еквайєра(банк”А”), щоздійснює процессінгдля власнихкарток. Банк“А” здійснюєавторизаціютранзакційдержателівкарток і маршрутизацію“чужих” транзакцій(“Б”, “С”,...).

Точкиобслуговуваннябанка “А”


POS - POS - банкомат

термінал термінал


транзакціїпо карткам “А”,“Б”, “С”,...

БАНК“А”

базаданих по лімітамбанка “А” авториза-

ціяпо карткам

“А”

...


т

ранзакціїпо карткам “А” транзакціїпо карткам“Б”,...


ПРОЦЕСІНГОВИЙЦЕНТР СИСТЕМИ

базаданих по лімітамбанків “Б”,“С”,...

Як ми бачимо,що центр забезпечуєі пересиланнявідповідібанку-еквайєру.Крім того, наоснові накопиченихза день протоколівтранзакцій- що фіксуютьсяпри авторизаціїданих про проведеннякартковихплатежів івидачі готівки- процесінговийцентр готуєі розсилаєпідсумковідані для проведеннявзаєморозрахунківміж банками- учасникамиплатіжноїсистеми, а такожформує і розсилаєбанкам-еквайєрамстоп-листи.

Як видно ізвище сказаного,процесинговийцентр є технологічнимядром платіжноїсистеми. Вінфункціонуєв достатньожорстких умовах,гарантованообробляючив реальномумасштабі часуінтенсивнийпотік транзакцій.І дійсно, використаннядебетовоїкартки призводитьдо необхідностіon-line авторизаціїкожної угодив будь-якійточці обслуговуванняплатіжноїсистеми. Дляоперацій зкредитноюкарткою авторизаціянеобхідна неу всіх випадках,але , наприклад,при отриманнікоштів в банкоматахвона теж проводитьсязавжди. Використаннясмарт-карт можепри певнійорганізаціїрозрахунківзнизити вимогидо виконаннярежиму реальногочасу, але загальнанапруга нацентр не зменшиться.

Також високівимоги дорозрахунковихможливостейпроцесінговогоцентру висуваєі підготовкаданих для проведеннявзаємозаліківпо підсумкудня, оскількиобробці належатьпротоколизначної частинитранзакцій,а строки виконаннярозрахунківдосить не великі- декілька годин.

Таким чином, підтримканадійного,стійкогофункціонуванняплатіжноїсистеми потребує,по-перше, наявностівеликих розрахунковихможливостейпроцесінговогоцентру, по-друге,розвиненоїкомунікаційноїінфраструктури,оскількипроцесінговийцентр системиповинен матиможливістьодночаснообслужитидостатньовелике числогеографічновіддаленихточок. Крімтого, неминучатакож маршрутизаціязапитів, що щебільш підвищуєвимоги докомунікацій.

Наступнимелементомплатіжноїсистеми єрозрахунковийбанк,який забезпечуєоперативнепроведеннявзаєморозрахунків.В розрахунковомубанку банки-члениплатіжноїсистеми відкриваютькорреспондентськірахунки. Взаєморозрахункинеобхідні длянаступного.Кожний банк-еквайєр здійснюєперерахуванняточкам обслуговуванняпо “картковим”платежам яксвоїх клієнтів,так і власниківкарток іншихбанків-емітентів,які входятьв певну платіжнусистему.Томувідповіднікошти повиннібути потімперерахованіеквайєру цими“іншими” банками.

1.3.Схемабезготівковихрозрахунківна основі кредитнихкарток.

Перш ніжрозглядатипринципифункціонуваннясистеми кредитнихкарток, давайтевизначимоособливостікредиту, пов”язаногоз використаннямкартки.

Банківськакредитна карткаявляє собоюне тільки інструментрозрахунків,але й відкриваєдоступ до кредитнихресурсівбанку-емітента.Відповідно,коли банк надаєкредит власникукартки, банкстикаєтьсяз проблемами,які притаманніцій сфері банківськихоперацій. Першніж видатиклієнту кредитнукартку, необхіднопровести ретельнеобстеженняфінансовогостану майбутньогопозичальника,вивчити йогокредитну історіюі виявити ступіньризику, пов’язаногоз непогашеннямкредиту тапростроченнямплатежів.

Кредит по банківськійкартці пов’язанийз більшим ступенемризику, ніжінші види споживчогокредиту. Тутдва важливихмоменти:

По-перше, позвичайномуспоживчомукредиту банк,як правило,отримує забезпеченняв вигляді закладуматеріальнихцінностей абофінансовихактивів, а такожу вигляді різногороду поручительстві гарантій. Цедає можливістьу випадку непогашеннякредиту абодовгостроковоїпрострочкиплатежів продатизаставу і отриманікошти направитина відшкодуваннязбитків.

На відміну відцього кредитпо банківськійкартці відноситьсядо категоріїкредит беззабезпечення.Гарантією тутє лише ім’ясамого позичальника,його добраволя, прагненняі можливістьпогасити кредит.І дійсно, щоризик для банкапри наданнітакого кредитуістотно зростає.

Другий важливийаспект пов’язанийзі зміною величиникредитнихзобов”заньбанка протягомстроку діїкредиту. У випадкузвичайногоспоживчогокредиту з погашенняму розстрочкуборг позичальникабанку (і, відповідно,величина кредитнихзобов’язаньпо цій сфері)поступовознижаєтьсяпо мірі внесенняпозичальникомперіодичних(місячних) внесків.Із зменшеннямборгу знижуєтьсяі ризик по кредиту.

По кредитнійкартці позичальникувідкриваєтьсякредитна лініяз поновленням.Режим цьогорахунка такий,що при погашенніклієнтом частинизаборгованостіпо попереднімопераціямневикористаначастина лімітупо кредитнійлінії автоматичновідновлюєтьсяна відповіднусуму і зновустає доступноюпозичальникупри подальшомувикористаннікартки.

Для банка цеозначає, щойого зобов’язанняпо картковомупортфелю завждидорівнюютьзагальній сумікредитнихлімітів, незалежновід погашеннячастини заборгованості.

Являючись одниміз джерел кредитногоризику, картковіпозички повиннірозглядатисьз точки зорузагальноїстратегіїбанківськогокредитування.Плануючі діяльністьв області картковогобізнесу, банкповинен координуватиїї з іншимиінвестиційнимирішеннями іопераціямипо залученнюфінансовихресурсів.

Умови отриманнякарток і лімітикредиту.

Питання провидачу карткивирішуєтьсябанком-емітентомна підставідоступних йомувідомостейпро кредитнуісторію клієнта,тобто про те,які доходиклієнта, де іколи клієнткористувавсякредитом, наскільки охайноповертав його,на скількичасто берутьсякредити і т.д.Кредитна історіядозволяє банкуоцінити ступіньризику по видачікарткиі, відповідно,сформулювативимоги пронадання клієнтомтих або іншихгарантій. Так,наприклад, вСША відомостіпро кредитніісторії громадянзберігаютьсяв Національномукредитномубюро, куди банкиі адресуютьсвої запитання.В найпростішомувипадку, якщоклієнт благополучний- за ним неманіяких проступків,у нього стабільнийстан і доходи,він має рахунокв даному банкуабо користуєтьсяпослугамиіншого відомогобанка - кредитнакартка видаєтьсябез додатковихумов. В прямопротилежномувипадку, коли,наприклад, проклієнта невідомонічого, або заним є порушення,йому може бутивідмовленоу видачі кредитноїкартки, абобанк може вимагатипопередньоговнесення страховогодепозиту врозмірі, щоперевищує ліміткредита.

Відмітимо, щосаме в якості“незнайомців”і фігуруютьвітчизнянігромадяни, щонамагаютьсяотримати, наприклад,картки VISA абоEuroCard/MasterCard . Розмірпотрібногостраховогодепозиту вцьому випадкузалежить відтипу карткиі складає неменше декількохтисяч доларів.

Ліміти операційпо кредитнимкарткам встанавлюютьсяіндивідуальнодля кожногоклієнта.Щостосуєтьсястроків діїлімітів, то вСША типовимє місячнийліміт, а в Європів рамках місячноголіміту можутьбути додаткововстановленітиждневі ліміти.Крім цього,можуть бутивстановленіі щоденні лімітиотриманняготівки.

Після завершеннячергового “ділового періода”( найчастішемісяця ), користувачкартки отримуєповідомленнябанка, яке міститьданні за періодпро всі платежіпо картці, інформаціяпро які поступилав банк. При настанніконтрольноїдати (найчастіше після декількохднів післяотриманняповідомлення)користувачповинен повернутикредит. Прицьому не обов”язковоповертати всюсуму одразу.Достатньовнести деякийзавчасно обумовлениймінімум. Залишокпо заборгованості,на який вжебудуть нараховуватисьпроценти, можнагасити протягомдостатньодовгого строку(наприклад,року ). Як ужевище згадувалось,саме процентипо неповністюповерненимкредитам іформують основнучастину доходубанка при операціяхз кредитнимикартками.

Розглянемов загальномувигляді послідовністьоперацій, щовиконуютьсясуб”єктамиплатіжноїсистеми в процесінадання послугі придбаннятоварів задопомогоюкредитнихкарток і проведеннясупроводжуючихці операціїрозрахунків.

1. Бажаючи здійснитипокупку ( абоотримати послугу), держателькартки надаєїї продавцеві.

2. Продавецьвизначає можливістьздійсненняугоди. Для цьоговін перевіряєсправжністькартки і правомірністьрозпорядженнянею покупцем(візуально абоза допомогоюPOS-термінала )і, за необхідністю,проводитьавторизацію( голосову потелефону абоавтоматичнучерез POS-термінал).

3. Впевнившисьв тому, що угодаможе бути здійснена,продавецьоформлює чек( сліп) , при цьомупереноситьна нього даніз картки. Приручній обробцідля цьоговикористовуютьімпринтер, ідержателькартки потімпідписується ( найчастішетри екземплярачека). При автоматичнійобробці чекдрукуєтьсяPOS-терміналом.В останньомувипадку підписне потрібен,так як йогороль виконуєПІН-код, якийвводитьсядержателемкартки.

4. Екземплярчека, карткаі товар передаютьсяпокупцеві.

5. В кінці дняточка обслуговуванняпересилає вбанк-еквайєр(або еквайєр-центр)відомості протранзакціїза день (приобробці вручнупересиланняможе здійснюватисятрохи рідше- один раз в декількаднів). При цьомуу випадку ручноїобробки пересилаютьсяекземплярисліпів, а приавтоматичнійобробці POS-трміналпередає поканалу зв”язкунакопиченіза день дані.

6. Банк-еквайєрверифікуєтранзакціїі здійснюєрозрахункиз точкою обслуговування( робить перерахуваннякоштів на їїрозрахунковийрахунок ). Транзакції,які стосуютьсядержателівкарток - клієнтівінших емітентів,передаютьсяв процесінговийцентр.

7. Процесінговийцентр обробляєпереданібанками-еквайєрамитранзакціїі формує звітнідані для проведеннявзаєморозрахунківміж банками- учасникамиплатіжноїсистеми. Загальніпідсумки передаютьсяв розрахунковийбанк системи,а частні розсилаютьсябанкам-учасникамв якості повідомленняна проведеннявзаєморозрахунків.

8. Розрахунковийбанк проводитьвзаєморозрахункиміж банками-учасниками,які відкрилив нього корреспондентськірахунки. Іншібанки -учасникиздійснюютьперерахуваннясамостійно.

9. Держателікарток повертаютьбанкам-емітентамкошти, наданіїм як кредитна придбаннятоварів і отриманняпослуг.

Розглянемобільш детальнодругий крокнаведеної вищесхеми. Процедураприйняттярішення продопустимістьздійсненняугоди передбачаєтри рівнявідповідальності.

Якщо сума угодине перевищуєліміта точкиобслуговування(або локальноголіміта), то рішенняпро продаж(надання послуг)приймаєтьсясамостійноточкою обслуговування.Таким чином,якщо лімітточки обслуговуваннядорівнює, наприклад,50 дол., то рішенняпро продажтоварів, вартістьяких не перевищуєцієї суми,приймаєтьсясамостійнопродавцем. Прицьому продавецьповинен перевірити,чи відповідаєкартка встановленимданою платіжноюсистемою специфікаціям,чи відсутнявона в стоп-листі,чи співпадаєзовнішністьпред”явникакартки з зображеннямна фотокартці(при виникненнісумнімів продавецьмає право вимагатипред”явленнядокументу, щопідтверджуєйого особистість,і, у випадкуйого відсутності,відмовитисявід здійсненняугоди). Крімтого, при ручнійобробці продавецьзобов”язанийпереівіритиспівпаданняпідпису насліпі з зразкомпідпису накартці ( якщозразок підписує ).

При автоматичнійобробці карткипродавець післявізуальногоконтроля карткипоміщує її взчитуючийпристрійPOS-термінала.Термінал зчитуєномер карткиі перевіряє,чи не присутнявона в стоп-листі.При обробцікартки POS- терміналомпред”явниккартки повинентакож ввестиПІН-код зіспеціальноїклавіатури.Термінал перевіряєспівпаданнявведеного кодуз зафіксованимв пам”яті картки.

При виконанніперерахованихвимог продавецьможе здійснитиугоду. Якщопотім банком-еквайєромбуде виявленобудь-яке порушенняперерахованихправил, то банкмає право відмовитисявід відшкодуванняпродавцевісуми угоди.

Якщо сумаугоди перевищуєліміт точкиобслуговування,то продавецьзобов”язанийпровести авторизацію.Для цього вінабо безпосередньозв”язуєтьсяз банком-еквайєромпо телефонуі передає даніусно, або цяпроцедураздійснюєтьсяв автоматичномурежимі POS- терміналом(схема 4).

Якщо сума угодине перевищуєліміту платіжноїсистеми, торішення проздійсненняугоди приймаєбанк-еквайєр.При прийняттірішення еквайєркеруєтьсяданими, якіпоступили відточки обслуговування,а також інформаціїпро держателякартки, йоголімітах, здійсненихугодах..., щозберігаютьсяв базі даних.Ця інформаціяможе знаходитисяабо в базі еквайєра,або процесінговогоцентра, абобанка-емітента.Місцерозташуванняінформаціїзалежить відконкретноїорганізаціїзберіганняданих в платіжнійсистемі наданий момент.Якщо еквайєрне має данихдля авторизації,то він здійснюємаршрутизаціютранзакції.В будь-якомувипадку відповідальністьперед торговоюточкою несебанк-еквайєр.У випадку позитивного рішення :

- в ручному режиміточці обслуговуванняповідомляєтьсякод авторизації,який обов”язковоповинен бутизанесений насліп і є підтвердженнямотриманогодозволу ;

- в авотматичномурежимі POS-терміналувіддаєтьсякоманда нафіксацію транзакціїі друк сліпу.Аналогічнопопередньомувипадку, припорушенніправил авторизаціїплатіжна системамає право невідшкодовуватиеквайєру сумуугоди.

При перевищенніліміту платіжноїсистеми еквайєрв обов”зковомупорядку повиненпередати запитна авторизаціюплатіжнійсистемі, якаі здійснюєприйняттярішення.

Схема4.

Схемаon-line авторизації.

КАРТКА КОРИСТУВАЧ

оплата карткою


ТОЧКА ОБСЛУГОВУВАННЯ товар, послуга

(абовідмова)

запит на авторизацію


ЕКВАЙЄР-ЦЕНТРПРОЦЕСІНГОВИЙ

ЦЕНТР маршру-

відповідь тизація за-

платіжної питу

системи


БАНК-ЕМІТЕНТ

Видача готівки.

Процес видачіготівки покредитнійкартці повністюаналогічнийпроцедуріпридбаннятоварів з тоюлише відмінністю,що в цьому випадкуточками обслуговуванняє самі банки-еквайєри- їх відділенняі філіали, і\абобанкомати. Крімтого, банкоматипрацюють врежимі on-line і проводятьавторизаціюпри кожнійвидачі готівки.

Розрахунки.

Зупинимосьбільш детальнотакож і на порядкурозрахунків.Для простотирозглянемоз початку доситьбезконфліктну“благополучну”ситуацію, колидля всіх рівніввиконані перерахованів попередньомурозділі вимоги.У цьому випадкувідшкодуваннякоштів відбуваєтьсяу наступномупорядку ( схема5 ) .

1. Після отриманняз точки обслуговуваннясписку транзакцій(у вигляді сліпівчи файла ) банк-еквайєрперераховуєкошти на рахунокточки.

2. Банк-еквайєрсортує транзакціїна “свої”, щовідносятьсядо держателякарток банка-еквайєра,та “чужі” .

3. “Чужі” транзакціїпересилаютьсяу процесинговийцентр системи,після підсумковоїобробки в центрірозрахунковийбанк кредитуєкорреспондентськийрахунок банка-еквайєрау відповідномурозмірі, і, можливо,дебетує його,якщо з іншихбанків поступилитранзакціїпо карткам, щоналежать даномубанку-еквайєру.

4. Банк-еквайєрздійснює необхідніперерахуваннякоштів накорреспондентськийрахунок ( абозняття зкорреспондентськогорахунк ) в розрахунковомубанку.

5. Після перебігу “звітногоперіоду” банк-еквайєрвиставляєзагальнийрахунок держателюкартки і отримуєз нього коштидля погашеннякредиту.


Схема5. Рухкоштів в платіжнійсистемі.ТОЧКА t = 0 днів

обслуговування


ЕКВАЙЄР-ЦЕНТРРОЗРАХУНКОВИЙБАНК
БАНК-ЕМІТЕНТДЕРЖАТЕЛЬКАРТКИ

t= N днів


При здійсненнідеяких з перерахованихвище платежівможуть стягуватисякомісійні. Так,банк-еквайєрможе братикомісійні (т.т.здійснюватинеповне відшкодуваннякоштів) з точкиобслуговування.Кожний банк-еквайєрнайчастішебере комісійніз банка-емітентаза обслуговуванняйого карток(“чужих” карток).За видачу готівкипо “чужим”карткам можутьтакож стягуватисядодатковікомісійні.Розрахунковийбанк може такожстягуватикомісію зарозрахунковеобслуговування.Платня такожбереться мережамипередачі даних.Все це формуєможливі додатковіджерела доходадля учасниківплатіжноїсистеми і єстимулом дляїї розширення.

З іншого боку,операції наоснові кредитнихкарток створюютьзаборгованістьв фінансовихустановах, якапочинає приноситипроценти післядосягненняпевних умов.

1.4.Системаобслуговуванняна основі дебетовихкарток .

В протилежністькредитнимкарткам використаннядебетовихкарток передбачаєпопереднєрозміщенняклієнтом коштівна рахунку ,який відкритов банку-емітенті.Таким чином,випуск дебетовихкарток служитьдля банка-емітентазасобом залученнякоштів. Прицьому, рядбанків-емітентівпотребує зберіганняна рахункудержателякартки в будь-якиймомент часузалишку, якийне знімається.

Для клієнтафінансовапривабливістьдебетовоїкартки можебути в нарахуванніпроцентів назалишок нарахунку і, можливо,отриманнізнижок припокупках. Крімтого (і це вженаціональнаспецифіка), уряді випадківгривневі кошти,що вносятьсяна рахунокдержателемкартки, автоматичноперераховуютьсяв валютнийеквівалент.При оплаті зворотнійперерахунокздійснюєтьсяпо поточномукурсу, що захищаєклієнта відінфляції. І,також, дебетовакартка забезпечуєтрадиційнудля пластиковихкарт можливістьздійсненнябезготівковихрозрахунків.

Досить великерозповсюдженняздобула в наспрактика наданнядебетовихкарток не тількифізичним, а йюридичнимособам (корпоративнакартка) .

Отриманнякартки і лімітиоперацій.

Отриманнядебетовоїкартки - більшпростішийпроцес в порівнянніз отриманнямкредитної. Длятого, щоб стати“дебетовимдержателем”,необхідновідкрити рахунокв банку, внестидеякий мінімумкоштів і оплатитикартку. У вартістькартки можебути включенаі вартістьрічного обслуговування.

Операції здебетовоюкарткою регламентуютьсярядом лімітів.Власне термінліміт визначаєв даному випадкумаксимальнийрозмір доступнихдержателюкартки коштів.Залишок лімітавідповідаєпоточномузначенню цієївеличини. Справав тому, що приопераціях здебетовоюкарткою процедураавторизаціїповинна проводитисьзавжди не залежновід від конкретноїтехнологіїобслуговування.При цьому залишокліміта коженраз зменшуєтьсяна суму угоди.В залежностівід конкретнихумов допускаєтьсязменшеннязалишку лімітаабо до нуля,або до конкретногозначення, щоне зменшується.

Залишок лімітаі розмір коштівна рахункукористувачаможуть бутипов”язанідосить опосередковано.Справа в тому,що як і у випадкукредитнихкарток, банк-емітентє власникомдебетовихкарток і несепо ним повнуфінансовувідповідальністьперед іншимиучасникамиплатіжноїсистеми.

Банк-емітенткерує розмірамиліміта і залишкапо ліміту і маєправо зменшуватиабо збільшуватиїх на свій розсуд(в рамках існуючихугод з платіжноюсистемою). Реальнийже стан цихвеличин з сумамина рахункудержателякартки- внутрішнясправа банка.Як правило, дляоновленнязалишку лімітадо значенняліміта банкпотребує внесеннякоштів на рахунок.Однак, банк-емітентможе дозволитиклієнту овердрафт,надати кредиті т.д., надаючитим самим дебетовійкартці рисикредитної. Втакому варіантікартка інколиназиваєтьсязмішаною. Алез точки зоруплатіжноїсистеми цікартки невідрізняються і обслуговуютьсяпо однаковійтехнології.

Загальна схемаоперацій прирозрахункахза допомогоюдебетовоїкартки.

Послідовністьоперацій , щовиконуютьсяпри розрахункахза товари іпослуги , задопомогоюдебетовоїкартки , близькадо аналогічноїдля кредитноїкартки, але, втой же час, маєряд істотнихвідмінностей.Розглянемовсю послідовність.

1. Бажаючи здійснитипокупку ( абоотримати послугу), держателькартки надаєїї продавцеві.

2. Продавецьвизначає, чиможливе здійсненняугоди. Для цьоговін здійснюєвізуальнуперевірку, апотім проводитьголосову авторизацію по телефонуабо електроннушляхом POS-термінала.При голосовій авторизаціїу випадку позитивноївідповідіпродавцюповідомлюєтьсякод авторизації.При проведенніавторизаціїтранзакціїпередаютьсяв банк-еквайрі, при необхідності,- далі в процесинговийцентр.

3. Отримавшидозвіл на проведенняугоди, продавецьоформляє сліп(чек), переносячина нього даніз картки. Приручній обробцівикористовуєтьсяімпринтер, іна чек обов”язковозаноситьсякод авторизації,так як при йоговідсутностічек не будеприйнятий дооплати банком-еквайєром.Держателькартки потімпідписує всіекземпляричека. При автоматичнійобробці чекдрукуєтьсяPOS-терміналом.В останньомувипадку підписне потрібен, так як йогороль виконуєПІН-код.

4. Екземплярчека, карткаі товар передаютьсяпокупцеві.

5. В кінці кожногодня ( або рідше-декілька разівна тиждень )точка обслуговуванняпересилає вбанк-еквайєрекземпляричеків, які єдокументальноюосновою дляпроведеннярозрахунківз точкою обслуговування(або електроннітранзакції).

6. Банк-еквайєрперевіряєотримані документиі здійснюєрозрахункиз точкою обслуговування(проводитьперерахуваннякоштів на їїрозрахунковийрахунок).

7. Процесінговийцентр обробляєотримані задень транзакціїі формує звітнідані для проведеннявзаєморозрахунківміж банками-учасникамиплатіжноїсистеми. Загальніпідсумки передаютьсяв розрахунковийбанк системи,а окремі розсилаютьсябанкам-учасникамв якості повідомленняна проведеннявзаєморозрахунків.

8. Розрахунковийбанк проводитьвзаєморозрахункиміж банками-учасниками,які відкрилив нього коррахунки.Інші банки -учасники здійснюютьперерахуваннясамостійно.

9. Банки-емітентив порядкувідшкодуванняздійснюютьзняття коштівз рахунківдержателівза придбаніостаннімитовари та послуги.

Авторизація.

Авторизаціяпри обслуговуваннідебетовихкарток маєключове значення.

Підкреслимоще раз - приобслуговуваннідебетовихкарток проведенняавторизаціїє обов”язковим.Попередньо(так само, як іпри обслуговуваннікредитнихкарток) продавецьповинен здійснитивізуальнийконтроль карткиі потім перевіритиспівпаданняпідпису накартці і начеку при ручнійобробці.

При обслуговуваннікартки вручнупродавецьздійснює голосовуавторизацію: зв”язуєтьсяз банком-еквайєромпо телефонуі передає операторуобчислювальногоцентру банкаідентифікаційнідані держателякартки , кодточки обслуговуванняі суму угоди.При автоматичнійобробці карткарозміщуєтьсяв POS-терміналі, який встанавлюєзв”язок з ЄВМбанка-еквайєраі здійснюєпередачу даних.

Обчислювальнийцентр банка-еквайєраздійснюєідентифікаціютранзакції,при цьому визначає,чи ідентифікованавона держателемкартки - клієнтомданого банка-еквайєраабо клієнтоміншого банкаплатіжноїсистеми. В першомувипадку обробкатранзакціївідбуваєтьсяна місці, в другомувипадку здійснюєтьсяїї пересиланняв процесінговийцентр системи,де проходитьабо її обробка,або подальшамаршрутизація.Маршрутизація,як уже згадувалосьвище, здійснюєтьсяу випадку, якщобанк-емітентсам підтримуєбазу даних полімітам своїхдержателівкарток ( і, тимсамим, бере насебе частинупроцесінговихфункцій ).

Питання проте, де і кимобробляютьсятранзакції,залежить відпоточного рівнятехнічногорозвитку платіжноїсистеми. Створенняобрахунковоїі телекомунікаційноїінфраструктурипотребує значнихінвестувань,які окуплятьсяне досить скоро.Тому, на першихпорах основнийфінансовийтягар берутьна себе засновникиплатіжнихкомпаній. З цимпов”язанийі той факт, щопроцесінговіпотужностів початковийперіод буваютьзосередженів єдиному центрісистеми, а такожте, що на процесінговийцентр покладаєтьсяі частина функційеквайєра.

Тому дані полімітам можутьзберігатисяв платіжнійсистемі різноманітнимчином. В найпростішомувипадку всябаза данихзнаходитьсяв процесінговомуцентрі, в розгалуженійсистемі данихможуть бутирозподіленіі знаходитисьчастково впроцесінговомуцентрі, частково- в банках-емітентах.Банки, що неведуть самостійнихбаз, за згодоюз процесінговимцентром можутьбезпосередньоуправлятилімітами держателівсвоїх картокв режимі віддаленогодоступа до базиданих. В деякихвипадках втакому ж режимібанки-еквайєриможуть здійснюватиі авторизацію.

В будь-якомувипадку придосягненнітранзакції,що авторизуєтьсяЕВМ, що має даніпро лімітидержателявідповідноїкартки, відбуваєтьсянаступне :

1. Перевіряється,чи не занесенакартка, щообслуговуєтьсяв стоп-лист.

2. Якщо карткане блокована,то, виходячиіз суми угодиі розміру залишкуліміта, визначаєтьсяможливістьплатежу покартці.

3. Якщо платіжможливо здійснити,то залишокліміту зменшуєтьсяна суму угоди.При голосовійавторизаціїгенеруєтьсякод авторизації.Код пересилаєтьсяоператору дляпередачі вточку обслуговування.При авторизаціїшляхом застосуванняPOS-термінала,формуєтьсяповідомленнятерміналу надрук чека.

Проведенапроцедура називаєтьсяon-line авторизацією.Платіжна система,що обслуговуєдебетові карткив такому режимі,потребує розвиненукомунікаційнумережу, що міститьяк надійні ірозгалуженітелефонніканали, так івисокоскоросніканали спеціалізованихмереж передачіданих.

Видача готівки.

Процедуравидачі готівкипо дебетовійкартці цілковитовідповідаєвикладеномупорядку on-line авторизаціїяк і у випадкувикористаннябанкоматів,так і при отриманнікоштів у відділенняхбанків.

Розрахунки.

Порядок розрахунківі стягненнякомісійнихпри обслуговуваннідебетовихкарток практичноспівпадає зописом, якийвикористовувавсядля кредитнихкарток. Відмінностіполягають внаступному.По-перше, припроведенніавторизації“чужі” транзакціїодразу ж потрапляютьв процесінговийцентр або велектронному,або в “голосовому”вигляді, що ідозволяє оперативноготувати данідля взаєморозрахунків.По-друге, отриманнябанком-емітентомвідшкодуваннявід клієнтіввідбувається“автоматично”,оскільки коштизавчасно розміщеніна клієнтськихрахунках.

Як уже зазначалосьраніше, прибутковістьоперацій здебетовимикартками обумовленазалученнямкоштів клієнтів,яким банк-емітентнадає карткив розпорядження,а також комісійні,які отримуютьпри проведенніоперацій пообслуговуваннікарток.

Система обслуговуванняна основі дебетовихкарток з off-lineавторизацієй.

В попередньомупідрозділібуло показано,що ключовимфакторомфункціонуванняпатіжної системиз дебетовимикартками єпроведенняавторизаціїпри кожнійугоді. Однак,якщо телефоннамережа в містіабо в регіоні,де передбачаєтьсязапровадженнядебетовихкарток, розвиненаслабко абофункціонуєненадійно, товпровадженняплатіжноїсистеми стаєпроблематичним.Вихід з цієїситуації полягаєв зміні технологіїавторизаціїтаким чином,щоб виключитинеобхідністьon-line сеансу.

Проведенняавторизаціїв режимі off-line висуваєтакі вимоги:

1. Наявність накартці данихпро залишокліміту.

2. Можливістьконтрольованогозменшеннязначення залишкаліміта в результатіавторизації( “дебетування”картки ).

3. Можливістьпоновленняліміту на картці(“кредитування”картки).

Для забезпеченняподібних можливостейкартка повинна, як мінімум ,містити перезаписуючупам”ять. Крімтого, необхідно,щоб POS-терміналимали деякі“інтелектуальні”можливостідля здійсненняподібних операцій,а також пам”яттю(внутрішньоюабо зовнішньою)достатньовеликої ємкості,де можна булоб накопичуватитранзакціїдля наступноїпередачі (інкасація)в банк-еквайєрабо процесінговийцентр.

В принципі,карти з магнітноюполосою допускаютьможливістьподібноговикористання.Однак малаємкість пам”яті(сотні байт) і,головне, слабказахищеністьвід несанкціонованоїзміни даних,записаних намагнітну полосу,робить їхнепридатнимидля обслуговуванняв off-line режимі.Смарт-картимають всі необхідніхарактеристикидля реалізаціїсхеми обслуговуванняв режимі off-lineавторизації.

В схемі цьоговиду авторизаціїкожна карткастає мобільнимелементомрозподіленоїбази данихплатіжноїсистеми і виконуєфункції процесінговогомікроцентра.для проведенняавторизаціїкартку такожнеобхіднорозміститив зчитуючийпристрій. Прицьому карткаі термінал,спираючисьна дані, щозберігаютьсяв них, роблятьобмін інформацієюі проводятьвзаємне розпізнання( схема 6.). Якщоця процедуразавершуєтьсяуспішно, тодержатель можевводити ПІН-код, а продавець- суму. Післяцього карткаперевіряє, чине перевищенийзалишок ліміту.Якщо угода можездійснитися,то картка зменшуєзалишок лімітана суму угоди,а POS-терміналфіксує даніпро транзакцію(інколи про цейпроцес кажутьяк про дебетуваннякартки і кредитуваннітерміналу).POS-термінал друкуєчек, карткавилучаєтьсяз терміналуі повертаєтьсядержателю.

Схема6.

Схема off-line авторизації.КАРТКА КОРИСТУВАЧавторизація оплата карткою


ТОЧКАОБСЛУГОВУВАННЯ товар, послугаКажучи пронакопиченнятранзакційв торговомутерміналі, тотреба зазначити,що ця функціяможе виконуватисьяк самим терміналом,так і персональнимкомп”ютером,до якого вінпідключенийі який керуєроботою терміналу.Також в торговийтермінал одночасноможе бути розміщенаі спеціальнасмарт-карта,яка і бере насебе всі “інтелектуальні”функції, а терміналпри цьому виконуєкомунікаційнуфункцію.

Накопиченітерміналомтранзакціїпередаютьсяв процесінговийцентр (абобанк-еквайєр)під час сеансузв”язку. Цейсеанс в залежностівід навантаженнятелефонноїмережі і доступностіканалу зв”язкуможе проходитиабо декількаразів за день,або здійснюватисяв вечірній абонічний час.

Управліннялімітами.

З початку значеннялімітів витратзаносятьсяна карту приїї персоналізаціїв банку-емітентіабо спеціальномуперсоналізаційномуцентрі. Оновленнялімітів в процесівикористаннядебетовоїсмарт-картиможе відбуватисядекількомашляхами в залежностівід можливостейобладнанняі прийнятоїв платіжнійсистемі технології.

В найбільштиповому випадкудержателькартки повиненвідвідати банк,де уповноваженийпрацівникпоновить ліміт.При цьомупередбачається,що стан рахункудержателякартки даєпідставу дляпроведеннятакої операції.

В другому варіантіоновлення можназдійснити налюбому торговомутерміналі, длячого повиненбути проведенийсеанс в on-line режимі.

Інший варіант-самокредитуваннякарти. Сутьйого полягаєв тому, що накарту приперсоналізаціїзаноситьсяяк загальний,так і, наприклад,місячний ліміти.Поточні видаткиобмежуютьсямісячним лімітом,який на початкукожного наступногомісяця припершій же взаємодіїз POS-терміналомсамостійнопоновлюєтьсякартою. Загальнийліміт при цьомувизначає можливечисло такихсамокредитувань.Кошти, що забезпечуютьсамокредитуванняповинні бутирозміщенізаздалегідьна рахунку.


В завершенняпершої главихочеться зробитидеякі узагальнення.

Нами були розглянутікласичні схемипобудови платіжнихсистем обслуговуванняпластиковихкарток. Безперечно,на практиціможливі більшскладні комбінації.

Порівнюючисхеми обслуговуванняна основі кредитнихі дебетовихкарток, можнавідмітити їхтехнологічнублизкість.Розбіжністьміж ними полягає,головним чином,в сфері взаємовідносинбанка-емітентаі держателякартки. Прицьому кредитнаі дебетовасхеми не протистоятьодна одній,оскільки орієнтованіна різні сегментиринку споживання.Кредитна карткапередбачаєстійкий фінансовийстан клієнта,наявність унього позитивноїкредитноїрепутації.Дебетова жкартка орієнтованана сектор потенційнихклієнтів, відноснояких банк немає певноїпопередньоїінформації.

Остання ситуаціяі обумовилабільш швидкийрозвиток увідчизнянійпрактиціобслуговуванняфізичних осібсхеми обслуговуванняна основі дебетовихкарток.


2.Аналізфункціонуваннябанків в платіжнійсистемі наоснові пластиковихкарток.

2.1.Умови вступубанків в міжнароднікарткові платіжнісистеми.

На Україніспостерігаєтьсяситуація, колиіде процесстановленнянаціональноїплатіжноїсистеми. Алевін триваєдосить довгийчас і банки,які були ранішеготові працюватиз пластиковимикартками, щез 1992 року почалишукати шляхивтілення своїхзадумів. Більшістьукраїнськихбанків обралишлях, пов”язанийз вступом уміжнародніплатіжні системиVISA i/або Europay. Цей варіантпривабливийз точки зорурозширеннятериторіальнихкордонів використанняплатіжнихпродуктів,встановленнянових взаємозв”язківз міжнароднимибанками і,відповідно,підвищенняіміджу банка.Але є і іншасторона медалі,яка пов”язаназ значними вимогами, яківисуваютьсяцими міжнароднимиплатіжнимисистемами, якізачасту дужевисокі длянаших молодихукраїнськихбанків. Будемосподіватися,що при становленнінаціональноїплатіжноїсистеми будутьвраховані всіможливостінашихбанків і розробленіумови, адаптованідо нашихнаціональних осбливостейфункціонуваннябанківськоїсфери.

А зараздавайте розглянемомеханізмвступу українськихбанків в міжнародніплатіжнісистемина прикладіАКБ ПЕРКОМБАНК.

Для вступув міжнароднуплатіжну системуVISA банк направляє клопотанняна вступ. Потімв VISA надсилається документарнезаключенняміжнародноїаудиторськоїфірми про фінансовийстан банку. Причому VISA визнаєлише висновкишести аудиторськихфірм, а саме :

- PRICE WATERHOUSE;

- KPMG;

- ARTUR&ANDERSON;

- ERNST AND YOUNG;

- ДЕЛОЙТ ЕНДТУШ;

- КУПЕР ЕНДЛАЙБРОНД.

Перепискаміж двома сторонамитриває доситьдовгий час . Іколи вже досягненопевної домовленості,починаєтьсязаповненнядокументів,що стосуютьсябезпосередньоїроботи банкав системі (підготовчіроботи ).

Так звана“офіційна”частина починаєтьсяз подачі банкомЗаяви на вступу VISA (Application for Membership ), в якійвказується:

- ім”я заявника;

- назва організації;

- адреса головноїконтори організації.

Також вказуєтьсястатус майбутньогочлена, а якщоце потрібно,то і спонсора,який є своєріднимгарантом банкупри вступі уплатіжну систему.

До Заявидодаєтьсяперелік документів,а саме :

- Заяву начленство;

- бланк договорупро спонсорство;

- бізнес-план;

- копію ліцензіїна проведеннябанківськихоперацій;

- річний звітз заключеннямаудитора, включаючирахунки, заостанні 3 роки;

- список банків,в яких відкритокорреспондентськірахунки, включаючиконтактнізв”язки;

- зразки підписів;

- лист з проханнямпро прийняттяв VISA.

Всі перерахованідокументи єневід”ємноючастиною заявина членствов VISA і повинніпред”являтисяна розглядДепартаментупо керуваннюризиками VISA.

Зупинимосьбільш конкретнона бізнес-плані.

VISA надає типовийбланк бізнес-плану,який банк повинензаповнити впевному порядку,а саме :

1. Надати планвипуску картокна найближчі3 роки;

2. Визначитикількістьбанкоматівдля видачіготівки на тойсамий період;

3. Розрахуватикількістьторгових точок,які будутьобслуговуватисьв даному банку;

4. План попроцесінгу: вибір процесінговогоцентру у випадку,якщо процесінгбуде виконуватитретя сторона;

5. Інформаціяпо вже емітованимкарткам, провласні банкомати,власні кредитнікартки, єврочеки,EuroCard/MasterCard, якщо такіє в банку;

6. Вказуєтьсякількістьфіліалів, якііснують у банка;

7. Кількістьрахунків, відкритиху банку (приватнихі корпоративних);

8. Склад акціонерів;

9. Активи банку;

10. Реквізитибанку, по якимбуде в майбутньомуздійснюватисязв”язок.

В залежностівід прав банкуі вимог до ньогоз боку платіжноїсистеми, у VISAпередбаченорізнорівневечленство. Найбільшповний членплатіжноїсистеми - принциповий(Principal Member), який маєправо займатисяяк емісієюкарток, так іеквайрингомі також встановлюватибанкомати.Таким банкомна Україні є,наприклад, банк“ АВАЛЬ”. Наступнимза значимістює асоційованийчлен ( Associate Member ), у функціїякого входитьукладання угодз іншими банками,які мають статусчлена, що береучасть у платіжнійсистемі (ParticipantMember).

Його основніфункції маютьтаку ж силу які функції принциповогочлена. Банк-учасникповинен привступі у VISA знайти банк спонсор,який є абопринциповийчлен системи,або асоційований член і укластиз ним договірпро спонсорство.Існують такожв платіжнійсистемі банки-члени,які мають правоздійсненняоперацій зторговимиточками ібанки-члени,які можутьзайматися лишевидачею готівки.

Кожен банк- член міжнародноїплатіжноїсистеми повиненвідкрити вкліринговомубанку корреспондентський рахунок, поякому будутьпроводитисьсписання ізарахуванняпо транзакціям.Так, наприклад,Перкомбанкпо VISA і по MasterCard маєтакий рахунокв Bankers Trust Company, який єчленом Федеральноїрезервноїсистеми і маєпрямий зв”язокз головнимкліринговимбанком Chase Manhattan Bank, апо EuroCard - у Midland Bank PLC, якийздійснює розрахункив Європі.

Відмітимоще один головниймомент. Колинаші банкивступають вміжнародніплатіжні системи,то від нихвимагаєтьсявнесення страховогодепозиту. Розмірстраховогодепозиту залежитьвід розрахунковоївеличини, якавизначаєтьсямноженнямденного оборотупо карткам на14 днів. Так, наприклад, стартова сумастраховогодепозиту длябанку можескладати від200 до 400 тис. дол.США. По нашійшкалі градації членів платіжноїсистеми віну нас принциповийчлен і можевиступатиспонсором привступі іншихбанків в міжнароднуплатіжну систему.Тому банки, дляяких АВАЛЬвиступає спонсором,повинні в ньогорозміщуватисвої страховідепозити, авимоги платіжноїсистеми щодосамого банкуАВАЛЬ повиннізрости відповідно.Ці страховідепозити потрібні для відшкодуваннянепередбаченихвитрат по карткам.

Як ми бачилив бізнес-плані, банк-членміжнародноїплатіжноїсистеми повиненвказати процесінговийцентр, якийбуде виконувативідповідніфункції. Такдля Перкомбанкафункції процесінгавиконує UPC (Українськийпроцесінговийцентр ), ці функціїв деяких випадкахможуть виконуватиі самі банки-члени,але необхіднеобладнаннядля організаціїбезперервноїроботи процесінговогоцентру коштуєдуже дорого,і тому , частіше,банки створюютьна пайовихзасадах спільнийцентр.

Якщо банкбуде займатисяемісією карток, то йому необхідноз VISA узгодитивсі необхіднідля цього моменти.А саме, по-перше,необхіднозамовити біни(банківськийідентифікаційнийномер), по якимсистема будерозпізнаватицей банк. Дляцього банкповинен заповнитиBIN License Agreement. Якщо банкмає спонсора,то спонсорзаймаєтьсязамовленнямбінів.

Наступнимкроком є замовленнякарток - у сертифікованогоVISA виробникапластиковихкарток банкзамовляє пластик,цей виробникукладає договірна виробництвокарток і надсилаєзамовникуекземплярмайбутньоїкартки на плівці(завчаснообумовлюєтьсясторонамидизайн картки),який потімпередаєтьсяв VISA для затвердження.Паралельнобанк укладаєдоговір з VISA направо використаннявласного логотипуна картці цієїміжнародноїплатіжноїсистеми. Колипроцес виробництвакартки повністюпідготовленийдля впровадження,наступає іншийетап - отриманнясертифікованогоVISA програмногозабезпечення( S.O.F.T. ).

Наступнийетап - це повнасертифікаціябанка-членаміжнародноюплатіжноюсистемою VISA. Цейпроцес проходитьв певній послідовності:на три пробнихбілих пластикананоситьсямагнітна полосаі кодується,потім ці екземплярипередаютьсяв VISA, яка робитьперевірку наможливістьвикористанняїх в платіжній системі. Потімнаш процесінговийцентр готуєнас до сертифікації,тобто виділяється2 години, протягомяких карткиперевіряються,для чого проводитьсясеанс авторизаціїв on-line режимі. Післяперебігу двохтижнів банкупрописуютьVAP ( VISA Access Point ). Аналогічне право доступумає і системаEuropay , яка надаєбанкам Europay Module. Післяцього системоювизначаєтьсядата, з якоюможна будездійснювати операції зкартками, наякі банк отримавліцензію ( LIVE DATE).

Процедуравступу в платіжнусистему дужескладна і найменшебанку потрібнопівроку, щобпочати роботув ній.


2.2. Аналіздіяльностібанків-членівсистеми картковихрозрахунків,пов”язаноїз емісією,еквайєрингомі видачею готівки.

Банківськакредитна карткане є юридичнимсвідоцтвомборга або борговихвимог, яким є,наприклад,вексель абочек. Це, скоріше,матеріальнийсимвол юридичнихвідносин, щовиникають міжсторонам, якіуклали картковуугоду.

З правовоїточки зорусутність операційз кредитноюі дебетовоюкартками полягаєв тому, що власниккартки і торговецьпісля попередньоговідкриттярахунків вбанку домовляються,що будь-якаугода між нимибуде врегульованашляхом кредитуваннярахунка торговцяі дебетуваннярахунка держателякартки. Прицьому, за вийняткомособливо обумовленихвипадків, цейплатіж будебезумовнимі остаточним.

Схема картковихрозрахунківв основі своїйпередбачаєнаявність трьохокремих видівконтрактів:

- між торговцемі держателемкартки - пропродаж товарівабо послуг;

- між банкомі торговцем- про згодуостанньогоприймати карткив оплату товарівабо послуг ;

- між банкомі держателемкартки - провідшкодуваннябанку суми, щобанк сплативторговцю пооперації зкредитноюкарткою.

Банк в системікартковихвзаємовідносинвідіграє регулюючу,контрольнуроль, яка маєнайважливішезначення длявсіх учасниківсистеми картковихрозрахунків.

Основнимибанківськимиопераціямипо пластиковимикартками є :

- емісія карток;

- еквайєринг;

- видача готівкипо карткам.

Давайтерозглянемосам механізмроботи банківпо всім цимнапрямкамдіяльностіз пластиковимикартками.


Почнемоз характеристикипрактичноїдіяльностібанка-емітента.

Після отриманняліцензії іміжнародногосертифікатуна здійсненнябанківськихоперацій, пов”язанихз випускомкарток міжнарднихплатіжнихсистем, банкповинен організуватироботу по залученнюякомога більшеклієнтів. Первиннівідносиниклієнта з банкомпочинаютьсяз заповненняклієнтом Заявина отримання картки. В нашійпрактиці, восновному,клієнту пропонуєтьсядебетова картка,тому Заява маєдосить стислийвигляд і міститьлише класичнідані (ім”я, призвіще,дату народження,сімейний стан,паспортні дані,адресу прописки,місце роботи),які зоюраженів додатку 1. Вміжнароднійже практицінайбільшрозповсюдженимиє кредитнікартки і томуЗаява має дещоінший вигляд,а саме :

Заява повиннавключати лишенеобхідну дляобробки інформацію,бути зручною,раціональноюта мати приємнийвигляд. Формазаяви повиннатакож забезпечитизручністьпроцесу обробкинезалежно відтого, буде вонаоброблюватисьвручну абоавтоматизованоюсистемою. Інформація,яка необхіднапри заповненнізаяви, повиннабути достатньоюдля прийняттярішення пронадання кредиту,але й послідовністьрозташовуванняінформаціїповинна бутиструктурованатаким чином,щоб зробитипроцес аналізуі внесенняданих в комп’ютернусистему банкубільш зручним.

Розглянемоструктуру заявидля банка, якийвипускає кредитнікартки міжнароднихплатіжнихсистем.

 1. Цей розділпропонує заявникувизначити типпотрібногокредиту: дляоднієї, длядвох картокабо ж збільшеннякредитноїлінії. Тут наведеніспеціальнізапитаннястосовно сімейногостану, так якодруженимособам дозволеновибирати міжіндивідуальнимі загальнимрахунком.

 2. В цьому розділіпотрібно надатиперсональнуінформацію:ім’я, прізвище,адреса і т.д.,яка при подальшійобробці будепершим елементомв автоматизованійсистемі

 3. Цей розділпотребуєповідомленняпро трудовийстаж на данійроботі, так якце досить важливодля більшостібанків привирішенніпитань прозбільшеннякредиту. Сюдиж включаєтьсямісячна заробітнаплатня.

 4. Якщо заявавидається навідкриттяспільногорахунку, топотрібна інформаціяпро співзаявника.

 5. Інформаціяпро рахунки,які заявникможе мати віншому банку.

 6. Стан заявникастосовно кредитіві боргів стаєвирішальним.Треба відмітити,що відомостіпро загальнийрозмір щомісячнихплатежів попозичках і прозагальні сумипоточногоборгу маютьістотне значенняв більшостірішень банкупро кредитування.

 7. Цей розділпотребуєпідтвердженнятого, що наданаінформаціядійсна. Положення,що містятьсятут дають банкамі далі можливістьперевірятинаведені заявникомданні про йогоборги і роботута вести контрольза виконаннямзаявникомстроку діїдоговору, якщобанк задовольнитьдану заяву.

 8. Інформаціявнутрішньогобанківськогокористування.

Процес видачікредиту побудованийтаким чином,щоб видатикредит як можнабільшій кількостіпозичальників,але так, щоб незбільшуватисуму ризикупо портфелюбанківськихкредитнихкарток. Призадовільненніабо відхиленнізаяв банкиберуть до увагибудь-які критерії,які у більшостівипадків включаютьтакі статті,як сума щомісячнихдоходів, поточнийборг, тривалістьпроживання,володіннянерухомістюі частота заявна додатковийкредит, наданихрізним кредиторам.Банки самівстановлюютьмінімальністандарти длязадоволеннязаяви на кредит,але вони доситьсильно відрізняютьсяв різних банках.

В залежностівід стандартіві певних критеріїв,а також банківськогодосвіду, заяви,а значить, ізаявники складаютьдеякі типовігрупи, які абопроходять, абоне проходятьпо критеріямбанка щодовидачі кредиту.

Різні типовігрупи заявниківпередбачаютьрізні рівніможливогоризику. Колитиповий заявниквідноситьсядо групи підвищеногоризику, на думкубанка, заяване задовольняється.

На початкурозвитку індустріїбанківськихкарток більшістьзаяв надходилоз ящичків, якізнаходилисьв відділенняхбанків або вмісцях роздрібноїторгівлі. Сьогоднібільшість заявзбираєтьсяв результатіпрямої поштовоїрозсилки. Вартістьрекламноїрозсилки бланківпоступовозростала, акількістьвідгуків знижувалась. Банк силамисвого кредитноговідділу ведесписки потенційнихклієнтів івикреслює зних ті кандидатури,які не відповідаютькритеріямпопередньоговідбору (технологічнаоперація, якавикористовуєтьсябанками длязменшенняопераційнихвидатків натих клієнтів,які не є длябанка “потенційними”).Ті ж клієнти,які відповідають критеріям, щовисунуті банком,будуть потімпідпадати підповну програмукредитногообстеження.

Після заповненняЗаяви між клієнтомі банком укладаєтьсядоговір навипуск і обслуговуванняпевного видукарток. Перкомбанкемітує таківиди карток:

- VISA Electron ;

- EuroCard/MasterCard Business ;

- EuroCard/MasterCard Standard/Mass ;

- EuroCard/MasterCard Gold ( див.додаток 2,3 ).

Найрозповсюдженішийвид карток -стандартнакартка, якарозрахованана масовевикористання.Внесок на цюкартку мінімальний.“Золота” карткаіснує для самихзаможних клієнтів.Окрім великоголіміту витратпо ній, клієнтупропонуєтьсяпільги припокупці авіаквитків,безкоштовнімедична страховкаі інші пільги.Бізнес-картаможе бути зручноюдля підприємства, працівникиякого частовідїзджаютьв командировки,де використаннякартки зпрощуєїх розрахунки.

Якщо клієнтомвідкриваєтьсякорпоративнакартка, то зним укладаєтьсяДоговір пропорядок розрахунківпо корпоративнимкарткам EuroCard/MasterCardBusiness. Клієнтом всвою чергувідкриваєтьсятакож в будь-якомувипадку поточнийкартковийрахунок (заявана відкриттярахунка див.дод.4-5) і, якщо це передбаченоумовами договору,депозитнийрахунок, якийє певним гарантомклієнта длябанка. Для цьогоокремо укладаєтьсяДоговір простраховийдепозит, в якомувизначені умовизберігання,використання,нарахуванняпроцентів повнеску і іншівимоги . Основнимже договоромвизначені правадержателякартки, праваі обов”язкибанка, визначеніумови, при якихбанк має правовикористовуватикошти страховогодепозиту клієнта,визначено такожліміт використаннякоштів клієнтомі мінімальнийзалишок нарахунку клієнта,розмір процентів,які нараховуютьсяна кошти напоточномукартковомурахунку. Договоромвизначені іумови, пов”язаніз самим використанням картки, тобтовизначенітарифи по випускуі обслуговуваннюкарток банка.

Після документарногооформленнявідносин міжбанком і клієнтом,банк починаєвиготовлятикартку, тобтоембосує на вжезаготовленийпластик ім”ядержателя,строк дії картки,номер карткиі заносить нанеї всі іншіідентифікаційнідані клієнта.Клієнту такожвидається йогоперсональнийідентифікаційнийкод.Вся ця процедуратриває максимумодин-два тижні.

Після отриманнякартки, клієнтможе повноправнокористуватисякарткою міжнароднихплатіжнихсистем в будь-якійточці світу,де приймаютьці картки. Винятокскладає гривневакартка VISA Electron, сферавикористанняякої обмежуєтьсягеографічнимикордонамиУкраїни. Клієнтза допомогоюкартки можеплатити затовари і наданіпослуги, зніматиз картки готівку.Кожна організація-емітентсподівається,що її карткабуде сприйнятаклієнтом якдосить ціннаі наділена дотого ж унікальними,лише їй притаманнимивигодамивикористання.

Аmerican Express була першою,хто запропонувавтерміновузаміну кредитноїкартки, що далоїй перевагуна ринку карток.Оскільки цяінновація малаочевидні всімвигоди, то окремібанки-емітенти,особливо ті,що мали закордоннівідділенняабо кореспондентськумережу, запозичилицю ідею. Іншимивидами послуг,підвищуючихцінність карток,є збільшеннястроку гарантіїтоварів, щопридбані покартці і збереженнярівня цін напослуги компаніїпротягом строкудії картки.Деякі міжнародніплатіжні системипропонуютьвласникамкарток безкоштовнумедичну страховку.Тобто для того,щоб залучитинайбільшеклієнтів, зкожним рокомбанки-емітентивикористовуютьрізноманітніприйоми дляцього.

Банк- емітент,в свою чергу,виконує операції,які короткоможна охарактеризуватитак :

 • випуск карток(кодування,запис персональнихданих власникакартки, ембоссинг,висилка карткиклієнту, поновленнякартки);

 • аналіз кредитоспроможності(оцінка фінансовогостану заявника,відкриттякартковогорахунку, визначеннякредитноголіміту);

 • авторизація(відповідь назапитанняторгівця проможливістьздійсненняугоди в автоматичномурежимі або потелефону, поновленнямастер-файла,взаємодія ізсистемамиінформаційногообміну);

 • обмін інформацієюі отриманнякомісійнихза інтерчейндж;

 • білінг (підготовкаі висиланнявласнику карткивиписки з вказаннямсум і строківпогашеннязаборгованості);

 • бухгалтерськийоблік операційпо картковомурахунку;

 • стягненняпростроченоїзаборгованостіі контрольперевищеннякредитноголіміту;

 • робота з клієнтами(відповіді назапитання,розгляд скарг);

 • забезпеченнябезпеки і контрольза шахрайством(підготовказвітів по вкраденимі підробленимкарткам, блокуваннярахунків);

 • маркетинг.

В першій главідетально булирозглянутібільшістьфункцій банка-емітента,і тому зупинимосьбільш конкретнона бухгалтерськомуобліку операційпо картковим рахункам, якийпроводитьбанк-емітенті на деякихінших йогофункціях :

1. При відкриттіклієнту поточногокарткового рахунку банкзараховує коштина рахунок2625... Перкомбанксплачує 3 % річнихпо цьому рахункуД-т 1001... - К-т 2625...

2. Банк берекомісію завідкриттявалютногорахунку і зарічне обслуговуваннякартки :

Д-т 2625... - К-т 3800...

3. Банк відкриваєклієнту депозитнийрахунок 2635..., наякий нараховуютьсявідсотки Д-т3800... - К-т 2635... Перкомбанксплачує 6% річнихпо цьму внеску.

4. При здійсненніклієнтом покупкипроходитьсписання цихкоштів зкорреспондентськогорахунку, поякому банк ведебезпосереднірозрахункиз системою, укорреспонденціїз транзитнимрахунком длярозрахунківпо карткам Д-т292... - К-т 1500...

5. На клієнтськомупоточномукартковомурахунку сумаопераціївідображаєтьсятак : Д-т 2625... - К-т292... Паралельнобанк списуєз клієнта комісіюза здійсненняпокупки Д-т2625... - К-т 3800...

6. Зарахуваннякомісії комісіїплатіжноїсистеми здійснюєтьсянаступноюпроводкою : Д-т2924... - К-т 3800...

Якщо держателькартки захотівзняти коштизі своєї картки, то при цьомубанк-емітентпроводить такупослідовністьбухгалтерськихоперацій :

1. При отриманні“касовогоавансу” держателемкартки нашогобанку платіжнасистема списуєз нас цю сумукоштів Д-т 2924... - К-т 1500...

2. Банк в своючергу відображаєсуму операціїпо видачі готівкитак: Д-т 2625... - К-т 2924...

3. При видачіготівки покартці банкзнімає комісію, яка відображається, як Д-т 2625... - К-т 3800...

4. Платіжнасистема, в своючергу не заохочуєпроведенняданого видуоперацій банкомі банк повинензаплатитикомісію ужеплатіжноїсистеми Д-т3800... - К-т 2924...

Треба зауважити,що списаннякоштів з картрахункуклієнта здійснюєтьсяна підставіплатіжних чеківабо випискиз корреспондентськогорахунку розрахунковогобанку та напідставі документа,який формуєтьсяплатіжноюсистемою післяздійсненняклірингу ( наприклад,міжнароднаплатіжна системаEuropay формує танадсилає добанку факсомPayment Propositions of DD/MM/YY).

Також длябанка-емітентадосить важливепитання організаціїмаркетинговоїдіяльності,від якої залежитьподальший успіхроботи банкув сфері пластиковихкарток .

Маркетингбанківськихкарток маєбагато спільногоз маркетингомінших фінансовихпослуг. Алеіснують певнінюанси, якіпов”язані зспецифікоюкартковогообігу. Для нашихбанків ця проблемапершочергова,так як вонитільки почалививчати можливостінашого ринкупластиковихкарток . Такожяк рівень, такі природа конкуренціїв сфері банківськихкарток маютьважливі відмінності.80-ті роки сталисвідками жорсткоїконкурентноїборотьби завласниківкарток. Здатністьбанківськихінститутіввийти за межітрадиційнихгеографічнихкордонів,використовуючибанківськікартки, заохочувалазацікавленістьконкурентів.Кожний новийвласник з банківськоюкарткою стававтакож потенційнимклієнтом длядодатковихфінансовихвзаємовідносин,включаючиможливостіпродажу йомуторгових небанківськихпослуг, таких,наприклад, якпакет туристичнихпослуг. Банківськікартки відкрилинові ринки, якізалучили набанківськуарену новихконкурентів.

Підгрунтяміснуванняпрограми банківськихкарток є новірахунки. З рокамипроцес залученняі придбаннянових рахунківстав більшрозвинений.В початковийперіод маркетингкарток являвсобою масову(без попередніхзаяв) розсилкукредитнихкарток існуючимклієнтам банкуі новим потенційнимклієнтам попоштовим спискам.Наступна фазаеволюції маркетингукарток – розсилкаформ заяв лишевибраним клієнтамі не клієнтамбанка, як згадувалосьвище.

Поступовоемітенти сталикраще уявлятисобі критеріїдобрих клієнтіві таким чиномосвоювати цейсегмент ринку.Зрілість індустріїбанківськихкарток і конкуренція,що з’явилася,принесли зсобою зниженнявідповідейна бланки заяв,що розсилалисябанком, і підвищеннявитрат на придбаннякожного новогорахунка. Середнівитрати, яків кінці 70-х початку80-х років склаливід 20 до 25 дол. навідкриттянового рахунку,підвищилисяв 1990 році до сумвід 75до 80 дол. наодин рахунок.

Потреба в продовженнізалучення іпридбанні новихрахунків єосновою даногобізнесу. В індустріїбанківськихкарток річнийкоефіцієнтвибуття рахунків,що змінюєтьсяв межах від 9до 15 відсотків,вважаєтьсянормальним.Тільки лишедля того, щобпідтримуватиі зберігатиіснуючу базувласниківкарток, банкупотрібно забеспечитиприріст новихрахунків вмежах від 12 до15 відсотківщорічно.

Ефективністьпрограми банківськихкарток залежитьвід розробкиплану маркетингу.Щоб бути ефективним,маркетинговийплан повинендати відповідьна чотири основнихзапитання :

 • Який продуктбуде запропонованийі які будутьйого відмінніриси?

 • Яка буде цінапродукту ?

 • Яким чиномбуде продуктпропонуватисяспоживачем?

 • Хто є найбільшперспективнимклієнтом дляданого продукту,і як ми будемоїх шукати ?

Дизайн карткивиявився дужеважливим елементомв створюванніпрограми. Створеннясучасногодизайну частодоручаєтьсяагентствам,які спеціалізуютьсяна такого родудіяльності.Сама карткаінколи називається“афішею в кішені”і тому повиннамати елегантнийзовнішнійвигляд.

Ціна, яку емітентвстановлюєза використанняйого банківськоїкартки складаєтьсяз чотирьохскладових:

 1. Річний членськийвнесок: ці внескизабезпечуютьдо 50% прибутковостіпрограми. Впершезапропонованакомпанією АТ&Tпільга безкоштовногочленства напершому етапівідгукнуласьехом по всійіндустріїбанківськихкарток.

 2. Процент покредиту (річнийпроцент).

 3. Пільговийперіод: часміж датою покупкиі датою, колиемітент починаєнараховувативідсотки зсуми цієї покупки.

 4. Додатковізбори (штрафи,переліміт,т.д.).

Після того, якпродукт всебічновизначенийі ціни по ньомувстановлені,наступнимкроком в маркетинговомупроцесі є організаціяйого просуванняна ринок ( створенняпривабливогооформлення,реклама, залученнязацікавленихосіб).

Кінцевий пунктстратегіїторкаєтьсязалученняшироких маснаселення іполягає в визначеннінайбільшперспективнихшляхів розповсюдженняпродукту.Маркетинговідослідженнявідіграютьважливу рольу визначенітого, який сегментринку є найбільшприємним дляпродажу даногопродукту. Рішеннявивчення ринкудозволяє нетільки визначитиструктурупопиту, але йвстановити,який тип карткибуде для даноїструктурипереважним.Завдяки йомуспоживач оцінюєкожну особливістьі комплекс,підвищуючихцінність картки,послуг і обираєнайбільш приємнедля нього.Перерахуємодекілька фактів,які найбільшважливі дляспоживача привиборі організації-емітента:

 • ціна;

 • об’єм кредитноїлінії;

 • строк роботиз даним банком;

 • інші послуги,що пропонуютьсяорганізацією-емітентом;

 • зручністькористування;

 • додатковіпільги;

 • імідж.

Кожен банк-емітентповинен враховуватисвої особливостіі скласти власниймаркетинговийплан, який повністюповинен відповідативимогам будь-якогопотенційногоклієнта банка.

Для банка-емітентатакож важливимпитанням євивчення проблемшахрайства,пов”язаногоз несанкціонованимвикористаннямкарток. Основнимиджерелами втратпри обслуговуваннібанком кредитнихкарток є шахрайство,викривленняклієнтамиповідомленьпро платежіі неповерненнякредиту.

Випадки, щопідпадаютьпід категоріюшахрайства,пов”язані зпідробкоюкредитних карт,їх крадіжкою,а також несанкціонованимпідкліченнямдо мережі зв”язкуз банкоматами.Що ж стосуєтьсякрадіжок, тоза даними зарубіжнихджерел, значнаїх частка виникаєна етапі пересилкикартки клієнтуі здійснюєтьсяпрацівникамибанку. Томуборотися з цимможна лишешляхом комплексногопідвищеннярівня безпекив банку, введенняподвійнихнезалежнихпроцедур контролю.

Неповерненнякредиту - ценайбільш “прозорий”фактор збитків,що несе банк-емітенткредитних карт.Використаннязастави в якостізапобіжногозаходу ведедо замітногозменшеннязацікавленостідо карти з боку клієнта. Длянашої країнисаме це джерелозбитків і можезробити проблематичниммасовий випусккредитнихкарток протягомдостатньотривалого часу.

Що ж стосуєтьсядебетовихкарток, то основнимджерелом збитківтут є шахрайство.Тому для дебетовихкарток найбільшкритичнимфактором стаєрівень захистуоперацій, якийзабезпечуєтьсяяк технічнимизасобами, такі заходамиорганізаційногохарактеру.

Для простоїлюдини, для насз Вами, при виборібанка-емітентадуже цікавознати основнітарифи пообслуговуваннюпластиковихкарток в різнихбанках. Насьогоднішнійдень членамиміжнароднихплатіжнихсистем є такібанки як : АКБПеркомбанк,АВАЛЬ, Промінвестбанк,Укрексімбанк,Правекс-банк,Перший Українськийміжнароднийбанк, Легбанк,Укрсоцбанк,Фінанси і кредит,Ощадбанк іінші. Як ми бачимобагато з цихбанків маютьдосить вагомурепутацію ітому доситьважко одразуобрати найбільшвигідний варіантотриманнякартки. Давайтерозглянемотаблицю, якавідображаєосновні тарифибанків пообслуговуваннюкарток. Дляцього розглянемо таблицю 1 . В цьомудодатку відображенідані лише попровіднимбанкам, що займаютьсяопераціямиз кредитнимикартками. Лідеромсеред всіхінших банків-членівміжнароднихплатіжнихсистем безперечноє банк АВАЛЬ,який є дійснимчленом цихсистем і длябагатьох нашихбанків виступаєспонсором привступі їх вміжнародніплатіжні системи,зокрема дляАКБ Перкомбанкапри вступі вміжнароднуплатіжну системуVISA. Займаючи однеіз монопольнихстановищ, банкАВАЛЬ запропонувавсвоїм клієнтамвідкриттякредитноїкартки EuroCard/MasterCard безстраховогодепозиту, залишаючилише підвищенийнезнижаючийсязалишок, алеякий такожзначно меншеніж в іншихбанках. Цейкрок дастьзмогу більшійкількостібажаючих відкритикартку. Середінших банківнайбільш доступнітарифи по аналогічнимкарткам маєАКБ Перкомбанк.Враховуючите, що АВАЛЬмає великумережу відділеньпо країні, держателямкарток будевигідно отримуватив цьому банкуі його відділенняхготівку з картки.Також ця процедурабуде полегшанатим, що АВАЛЬвстановив банкомати, якіпрацюють цілодобово. Досягненнямнаших банківстало впровадженнягривневихкарток VISA Electron , власникомяких може бутикожний. Так,наприклад,Перкомбанкдля всіх бажаючихбезкоштовновиготовляєкарту і здійснюєвідповідніоперації поїї обслуговуванню.Як ми бачимо,вибрати є зчого. Але в нашихумовах банкиповинні самістворюватиумови, щоб нашдосить необізнанийпотенційнийклієнт бувзацікавленийу придбаннікартки.


Іншою операцією,пов”язаноюз пластиковимикартками, єеквайєринг.

Обов`язки банка,що займаєтьсяеквайрингом,визначаютьсяйого роллю пообслуговуваннюторгівельнихучасниківкартковоїсистеми.

Основні функціїтакі:

 • процессінгторгівельнихрахунків, наданихбанку торгівцемпо операціямз картками;

 • обмін інформацієюпо угодах ісплата комісіїза інтерчейнджна користьбанка-емітента;

 • аналіз заявторгівців наприєднаннядо системирозрахунків,аналіз кредитоспроможностінових і вжеіснуючих торгівців,перевіркаторгівців щодошахрайстваз їх боку;

 • маркетинг,допомога торгівцямв придбанніобладнаннядля пластиковихкарток.

Офіційні відносиниміж банком-еквайєромі торговоюточкою відбуваютьсяз моменту укладанняміж ними договорупро наданняможливостіобслуговуваннязаконних держателівпластиковихкарток міжнароднихплатіжнихсистем. Пердметомцього Договорує надання банкомпідприємствуможливостіприймати вякості платіжногозасобу за наданітовари і послугикартки. Підприємствоу відповідностідо цього Договорузобов”язанеприймати воплату всідійсні карткиплатіжноїсистеми, надаватидержателямкарток повнийнабір товаріві послуг зацінами, що неперевищуютьзвичайні цінипри розрахункахза готівковікошти. Такожпідприємствомповинно бутиорганізованенавчання працівників,що обслуговуютьдержателівкарток, правиламздійсненняоперацій зкартками.

Банк зобов”язуєтьсяприймати відпідприємствавсі дійснірахунки платіжнихсистем в певнийстрок (не пізніше7-8 банківськихднів), забезпечитипідприємствонеобхіднимобладнанням,провести навчаннясеред його працівників.

Банком визначеніправила проведенняпідприємствомавторизаціїі умови правилбезпеки приобслуговуванніпо пластиковимкарткам. Враховуючитой факт, щопервинна перевіркакартки здійснюєтьсяпродавцемнаочно, то цимиправиламивизначеніриквізити, якіповинні обов”язковознаходитисьна картці. Також,враховуючиміжнароднийдосвід шахрайствау сфері картковогобізнесу, в правилахбезпеки окремовиділені основніознаки фальшивоїкартки. Привсьому цьомуретельномуобслуговуванні,підприємствотакож повиннозабезпечитишвидкістьобслуговуванняклієнта і забезпечитийому конфеденційність обслуговуваннякартки. В Договоріокремо визначеніумови розміщенняреклами, якавказує, що вданих місцяхприймаютьсякартки.

Банк повиненпоставитипідпрємствуімпринтери,рекламні наклейки,бланки рахунків(сліпів), клішепідприємстваі визначитиумови їх використання.

Підприємствомзаповнюютьсянеобхіднідокументи іставитьсявартість товаруабо послуг нарахунку у доларахСША або національнійвалюті, в залежностівід інструкціїбанка. Зразокзаповненнясліпу дивитисьдодаток 6. Протягомвизначеноготерміну з датиздійсненняугоди по картціпідприємствозобов”язанедоставитирахунки в банк.Ці рахункипідприємствонадає в банкразом з звітомпо ним, т.я. згідноПостановиПравління НБУПро внесеннязмін і доповненьдо “Положенняпро впровадженняпластиковихкарток міжнароднихплатіжнихсистем у розрахункахза товари , наданіпослуги та привидачі готівки”сліп не є фінансовимдокументомпри здійсненнірозрахунківміж підприємствамиі банками. Банкв свою чергуприймає рахунки,видає розпискупро прийняттярахунка і здійснюєоплату рахунка.Банк проводитьзарахуваннякоштів нарозрахунковийрахунок підприємстване пізнішепевної кількостіднів в національнійвалюті Україниз моменту отриманняцих рахунків.Банк утримуєкомісію зарозрахунковеобсоуговуваннявід загальноїсуми рахунківпо кожномузвіту. Комісіяутримуєтьсяпри кожномузарахуваннікоштів по операціямз картками нарозрахунковийрахунок підприємства.За конвертаціювалюти такожстягуєтьсякомісія (0.1-0.2% )покожному звіту.Перерахуваннякоштів в національнійвалюті здійснюєтьсяпо курсу НБУна моментперерахуваннякоштів нарозрахунковитйрахунок підприємстваза вирахуваннямкомісії. Банкомвизначаютьсяумови прийняттярахунків досплати.

Кожне підпрємствоповинно такожокремо ознайомитисьз порядкомнадання обслуговуваннядержателямпластиковихкарток .

Після обумовленнявсіх моментівміж клієнтомі банком починаєтьсябезпосереднійпроцес співпраці.

Процессінгторгівельнихрахунків полягаєв переносіданих з бумажногорахунка намагнітну полосудля введенняв системуінформаційногообліку і “продажу”цих сум банку-емітенту.Після зчитуванняі контролю,сума рахунківпередаєтьсяпо системіінформаційногообміну. Банк-еквайеротримує відшкодуванняцієї суми відасоціації завирахуваннямкомісії заінтерчейндж.

Як і всі іншіелементи процессінга,обробка торговихрахунків потребуєконтролю. Банкзараховує сумирахунків, якінадані торговцем,кредитуючиостанньогов день здачірахунків. В тойже час, відшкодуванняцієї суми черезсистему інформаційногообміну не можебути отриманедо тих пір, покирахунки необроблені іне проведеніпо системамінформаційногообміну. Такимчином, банквимушенийбезкоштовнокредитуватиторговця наперіод обробкирахунків. Якщозамість двохднів на цю операціюбуде витрачено4 або 5 днів, видаткибанка істотнозростуть. Томуне кожен банкможе без витратдля себе самостійновиконувати функцію еквайєринга.Банк-еквайєрведе теж бухгалтерськийоблік по розрахункамз торговимипідприємствами.Якуже зазаначалосявище, в договоріз торговоюточкою визначаєтьсярозмір комісії,яку банк береза обслуговуванняїї картковихчеків.

1. Після прийняттяторговою точкоюв оплату товарів\послугкарток, складаннязвіту по цимопераціям іпередачі йогов банк-еквайєрплатіжна системаздійснює зарахуванняцих коштів накорреспондентськийрахунок банка-еквайєра Д-т 1500 - К-т 2924...

2. При цьому системазнімає комісіюна користьбанка-емітентаза інтерчейндж Д-т 3800... - К-т 2924...

3. Банк в обумовленийстрок здійснюєвідшкодуваннязвіту торговійточці Д-т 2924... - К-т 2924... ; Д-т 2924... - К-т2603...

4. Банк відшкодовуєторговій точцісуму звіту завирахуваннямкомісії , якувідображаєтак : Д-т 2924... - К-т 3800...

Згідно чинногозаконодавствавиручка в іноземнійвалюті, якаотримана резидентомвід здійсненняоперацій звикористаннябанківськихпластиковихкарток міжнароднихплатіжнихсистем, підлягаєзарахуваннюна розподільчийрахунок вуповноваженомубанку Україниі обов”язковомупродажу наміжбанківськомувалютному ринкуу повному обсязіта використанняотриманоїгрошової одиниціУкраїни длярозрахунківз комерсантами(торговцями) протягом 5банківськихднів. Томубанк-еквайєрповинен здійснитиконвертаціювалюти длязарахуваннявідшкодуванняпо Звітам торговимточкам. За цюоперацію банктеж стягуєкомісію .


Останньоюбанківськоюоперацією повикористаннюпластиковихкарток є видачаготівки і роботаз банкоматами.

Процедуравидачі готівкибанком аналогічнапроцедурікупівлі товарівз тою лишевідмінністю,що в цьому випадкуточками обслуговуванняє самі банки-еквайєри- їх відділення,філіали, а такожбанкомати. Крімтого, банкоматипрацюють всистемі on-line режимаі проводятьавторизаціюпри кожнійвидачі готівки.

Операція видачіготівки коштуєдля клієнтадосить дорого( 1.5-2%). Це пояснюєтьсятим, що зняттяготівки з картки- використаннякартки не попрямому призначенню.Перспективнийрозвиток здобудегривнева картка,яку будутьприймати всімагазини і небуде у клієнта- громадянинанашої країнинеобхідностів отриманніготівки . Алеце лише блакитнемайбутнє. Сьогодніпроцес встановленнябанкоматівможна спостерігатив великих містахУкраїни в найбільшбагатолюднихмісцях. Такперші банкомативстановив банк“АВАЛЬ” в Головномупоштампті, вготелях - Дніпро,Либідь... , а такохна центральнихвулицях містаКиєва. Як мибачимо, використаннябудь-яких картокпотребуєвисокорозвиненоїінфраструктури.В це число входятьі банкомати.Але требазамислитися,якщо в усьомусвіті картки- це джерелазалученнядешевих грошовихресурсів, такяк , дійсно, накартковийрахунок нараховуєтьсяневеликийпроцент (1-3%), тощо ж казати провартість вспоміжногообладнаннядля функціонуваннякартковогомеханізмурозрахунків.Банкомат, наприклад,коштує приблизно30 тис. дол., а програмнезабезпеченнядо нього ще120-200 тис. дол. Тобтовитрати навпровадженняцього нововведенняв нашій країникоштує доситьдорого і повиннопройти багаточасу, щоб банкимогли отримуватиприбутки відвпровадженнякарток аналогічніприбуткамзарубіжнихбанків.

Що ж стосуєтьсякартки за кордоном,то там вона длянашого “туриста”суттєво полегшуєжиття. В Празіпри обмінівалют берутьсякомісійніприблизно 4-5%.Тобто при обміні100 доларів накрони п”ятьдоларів даруєтьсячешськомубанку. В Германіївалюту можнаобмі­нятивиключно вбанках, і тоскурпульознінімці обов”язково“продезинфікують”купюру, зроблятькопію паспортаи тільки потімвидадуть кошти.В Австрії існютьпункти обмінувалют, але курсв них, м”якокажучи, залишаєбажати кращого.Якщо по останнімданим курсшиллінга складає12,88 за долар, тов пункті обмінувалюти вам задолар дадутьв кращому випадку11.5 шиллінгів,тобто 88% реальноївартості долара.В Зальцбургзі курс прийомудолара до шиллінга 1:9! В Швейца­ріїтак не “обдурюють”.Але в Цюрихубанки закриваютьсяв половинуп”ятого, а післяцього вам можнатільки поспівчувати,тому що нідеви свої доларине обміняєте.

Картка закордоном вигіднаоскільки:

 • Можна практичнозавжди спокійнорозплатитисяв магазині абоготелі не ризикуючипри використаннімісцевих купюр,а при відсутностіобслуговуваннякарток, зкористуватисяпослугамибанкомата,яких на Заходіне менш, ніжтаксофонів.

 • Мінімізуєтьсяризик втратикоштів. Якщови згубиликартку, то післяповідомленняпро це банк їїблокує і Вашікошти зберігаються.

 • Виграшза рахуноккурсів обміну.Справа в тому,що системабудь то VISAàáî MasterCardконвертує однівалюти в іншіпо средньозваженомукурсу Лондонскоїбіржи. Якщореально в Швейцаріїкурс 1.44 франказа долар, торазплатившиськарткою курсскладе вже1.49. При покупців 36 доларів чистаекономія складе1 долар.

На Заходііснує два поняття,що відповідаютьнашому слову“банкомат”:автомат повидачі готівки і повнофункціональнийбанкомат. ВУкраїні практично використовуютьсятільки пристроїпершого типу.Навіть в Росії,яка обігналанас у розвиткукартковихрозрахунківна декількароків не використовуєтьсятака простадодатковафункція, якпереведеннягрошових коштівз рахунка нарахунок. З точкизору функціональностібанкомати нашихбанків відстаютьвід світовогорівня на роківдесять, причому моделібанкоматів- нові. Але майбутнєбанкоматівв Україні -обслуговуваннязарплатнихпроектів, якепередбачаємінімальнукількістьфункцій.


На основівищевказаниххарактеристикфункціонуваннябанків в міжнароднихплатіжнихсистемах давайтезробимо певніузагальнення.

Стосовнорозвитку вітчизнянихкарток “масового”використанняможна сказати,що тут має великезначення ступіньготовностінаселення довикористаннякарток, впливприйняттякарток на підвищенняпопиту дляпідприємствторговлі ісервіса, оцінкабанками перспективвипуску карток,наявністьінфраструктури,що забезпечуєможливістьрозгортанняплатіжноїсистеми.

На сьогоднішнійдень спостерігаєтьсятака картина:торгові підприємстване обслуговуютькартки, оскількиїх нема в достатнійкількості унаселення, агромадяни незацікавленів отриманнікарток, так яквідсутня достатняприймальнамережа. Такаситуація наможе вирішуватисясама по собіі може бутирозв”язанашляхом зовнішньоговтручання. Нашібанки, як мибачимо, згодніінвестуватив цю сферу великікошти. Розумінняцієї потреби,мабуть, пов”язанез тим, що фізичніособи починаютьрозглядатисьбанками якзаслуговуючена увагу джерелофінансовихресурсів. Вякості одногоіз заходів,який взмозівже на даномуетапі зробитикартки привабливимидля населення,розглядаєтьсяможливістьотриманнякоштів черезбанкомати. Прицьому можназастосуватидва підходи: залучення доспівпраціпідприємств(зарахуваннязаробітноїплатні на картки), і організація“розрахунково-ощадного”обслуговуваннянаселення задопомогоюкарток. Ці варіантипризводятьдо необхідностірозгортаннямережі банкоматівтого або іншогомасштабу. Розгортаннятаких мережможе здійснюватисьбанками самостійно.Після досягненнядостатньоїкількостікарткодержателівбанкоматиможуть вжесформуватидостатньонасичену мережуобслуговуваннякарток, якабуде приваблюватипотенційнихкористувачів.Таким чиномможе бути зформованата необхіднакількістьдержателівкарток, яказдатна вирішитивищезгаданубезвихіднуситуацію .

Слабка насиченістьукраїнськогоринку пластиковимикартками вкрайньомувипадку протягомдекількох роківзабезпечитьіснування всімможливим варіантамрозвитку картковихрозрахунків,а їх основноюперешкодоюбуде в цей періододна лише вітчизнянадійсність.


3.Проблемиі перспективирозвитку індустріїбанківськихпластиковихкарток в Україні.

Останнімчасом у всьомусвіті розвитокплатіжнихсистем характеризуєтьсяпоступовимзвуженням сферивикористанняготівки тапаперовихплатіжнихдокументів,переходом донових платіжнихінструментіві сучаснихтехнологійплатежів. “Електроннігроші” широкозалучаютьсядо обігу і стаютьважливим елементомфінансовоїінфраструктуриекономічнорозвиненихкраїн.

Аналогічніпроцеси відбуваютьсяі в банківсько-фінансовійсфері України.Першим важливимкроком на шляхудо електронногогрошового обігустало створеннясистеми електроннихміжбанківськихплатежів (СЕП).Після того, якза допомогоюСЕП було розв”язанопевні проблемиплатежів наміжбанківськомурівні, багатокомерційнихбанків Українипочали створюватиі запроваджуватисистему типу“клієнт-банк”,щоб забезпечитиобслуговуванняклієнтів насучасномутехнічномурівні і розширитиспектр банківськихпослуг.

Наступниметапом в Україніповинно стативикористання“електроннихгрошей” якплатіжногозасобу длямасовихспоживачівтоварів і послуг.Основнимиекономічнимипередумовамицього недавньогонововведенняє :

1. Зменшеннявитрат на підтримкуготівковогогрошовогообігу. За приблизнимиоцінками вУкраїні дляпідтримкигрошового обігунеобхідноблизько 3.5 мільярдаштук монет. Засередньогономіналу монети10 копійок загальнасума номіналівстановитимесуму, еквівалентну200 мільйонамдоларів. Середнятривалість“життя” монети- приблизно 10років (за умови,якщо інфляцієюне вимиватимутьсяз обігу монетинизьких номіналів).Отже, щорічнівитрати напідтримку обігуметалевихгрошей становитимутьприблизно 20мільйонівдоларів, а загаломвитрати нащорічну підтримкугрошового обігув Україністановитимутьне менше 220 мільйонівдоларів. Цейрозрахунокпроведено безурахуванняпоточних витратна транспортування,упаковку,перерахунок,облікові операції,контроль, охорону,які можутьзначно підвищитивитрати. Навітьзниження на20-25% потреби вготівці зарахунок введеннянових платіжнихінструментів- платіжнихкарток, можедати щорічнуекономію коштівдля державногобюджету, еквівалентну60-100 мільйонамдоларів США.

2. Приєднання України додавно відомихмеханізмівелектроннихплатежів маєпевну конкретнумету - залучитидо банківськоїсфери готівковікошти, що складають44% всього грошовогообігу . По різнимпідрахункам,населенняУкраїни зберігаєв “панчосі”до 17 млрд. дол.Як зазначалосьвище, коштидержателівкарток - дешевіфінансовіресурси длябанків.

3. Застосуваннябезготівковихзасобів платежу- новий крокеволюції грошовихвідносин.

Вітчизнянийринок платіжнихкарток за короткийпроміжок часупочав набуватириси, які в якійсьмірі притаманнізахідномукартковомубізнесу, головніз яких - різноманітністьформ і територіярозповсюдження.

Якщо провестинавіть самийповерховийаналіз українськогокартковогоринку, то одразуж стане ясно,що серед багацтваінформаціїважко знайтинепередухвалу,а анонсні банківськіпоказникикажуть, скоріш,про проектну,ніж про існуючупотужністькартковихпрограм. Населенняперестаєкористуватисязвичайнимистаровиннимибанківськимимеханізмами,такими як накопиченнякоштів, і томубанком потрібнознаходити щосьінше. Картковіпродукти є тимджерелом прибутків,який вже сьогодніможе бутивикористанийна ринку України.Перед банкірамистоїть проблемавартості платіжноїсистеми. І якщобанк вже вирішивзайматисякартковимбізнесом, товін повиненвирахуватиекономічнудоцільністьі окупністькартковихпрограм.

Доля міжнароднихкартковихпродуктів взагальномуоб”ємі картокв Україні сягаєдо 5%. Цей спектрринку почаврозвиватисьпершим. Перспективийого розвиткулегко піддаютьсяпрогнозуванню,оскільки банкамивикористовуютьсяуже відомі ібагаторазовоопробованіза кордоном,в тому числіі СНД , технології.Вони, як правило,легко впроваджуютьсяі окупаютьсяпротягом 2-3 років.Вимоги, якібанки повиннізадовольняти,щоб приєднатисядо світовоїкартковоїструктури,достатньовисокі. Томуне всі українськібанки їм відповідають.Тут склаласьтак звана елітаз 6-7 банків, якізавдяки своїйресурснійпотужностіздатні швидкоі якісно розкрутитикартковийпродукт. З банків,які активнозаймаютьсявипуском міжнароднихкарток, найбільшпотужні- АППБ“АВАЛЬ”, Приватбанк,“Україна”,Перкомбанк,Укрєксімбанк,Перший Українськийміжнароднийбанк, Укрінбанк,Укрсоцбанк.Об”єм платежівпо пластиковимкарткам в Україніщомісячнозростає на20-40%, що дозволяєрозглядатибанківськіпрограми порозвитку картковогобізнесу як одніз самих перспективнихі прибуткових,не зважаючина необхідністьпридбаннядороговартісногозабезпечення.По об”єму емісіїплатіжних картв Україні лідуєсистема VISA Int..Порівнюватиуспіхи кожногоокремого банкаважко, але Приватбанклідує тут пооб”єму емісії,в той же час наринку еквайєрингадосить високіпозиції займаєбанк “Аваль”.Треба відмітити,що протягомостанніх пів-рокубанки-члениплатіжнихсистем періодичнознижувалитарифи пообслуговуваннюкарток. Напочатковомуетапі розвиткукартковихпрограм міжбанками практичноне було конкуренції,а запропонованийпродукт виявивсяна стількипопулярним,що банки моглидозволити собіорієнтуватисьна найбільшплатоспроможнихклієнтів і поприкладу Росіївстанавлюватизавищені тарифипо обслуговуванню.Потім з розширеннямклієнтськоїбази і загостреннямконкуренціїтарифи почализнижуватисьі зараз майжескрізь однакові.Крім того, вборотьбі заклієнта банкипочали відмовлятисьвід річноїплати за користуваннякарткою, відмовилисьвід страховогодепозиту, залишившилише незнімаємийзалишок, якийзначно меншийніж страховийдепозит і мінімальнийвнесок разом.

Лідером повипуску картоксистеми Europay єПУМБ. Не дивлячисьна те, що функціонуванняцієї доситьдемократичноїкартки до цихпір не підкріпленеприєднаннямдо міжнародноїбази даних цієїсистеми, вонаприймаєтьсядо оплати вбільшій кількостіторгово-сервіснихточок і приваблюєсвоєю дешевістю.

Першими зплатіжноюсистемою AmEx черезагентську угодупочали співпрацюватиУкрінбанк іПриватбанк,потім добавилисьВА-банк, “Україна”,Укрсиббанк.Картка цієїсистеми - дійснокредитна і посуті є безлімітноюі дозволяєоплачуватинавіть невеликіконтракти .

Що стосуєтьсяелітної системиDiners Club, то в лютому1998 року компаніянадала Приватбанкуексклюзивнеправо укладатиугоди по еквайєрингуна територіїУкраїни.

Незважаючина великі об”ємиемісії, ринокбанківськихпослуг по пластиковимкарткам іміжбанківськавзаємовигіднаспівпраця нацьому ринкуще далекі віддосконалих.Тільки Приватбанкі “Аваль” успішносьогодні працюютьз чотирма десяткамиукраїнськихбанків на агентськихугодах порозповсюдженнюкарток і видачіготівки по ним.Але тільки“Аваль” закінчивроботу по прийманнюв асоційованічлени VISA семиукраїнськихбанків.

Найближчимчасом актуальнимипитаннями длябанків, що працюютьз пластиковимикартками будуть:

- створеннявідповідногоправового полядля роботипластиковихкарт в Україні( на відмінувід Росії у настільки ідепроцес обговореннявідповідногозаконодавства,і вийнятокскладає лишеПоложення НБУпро міжнароднікарти, зареєстрованев березні 1997 рокув Мінюсті.);

- створенняєдиного національногоstop-list”а по пластиковимкарткам;

- впровадженнязагальнонаціональноїплатіжноїкарти, яка будедоступна дляшироких маснаселення ібуде обслуговуватисьвсіма банкамиУкраїни.

Інтернаціональнікомпанії небажають зупинятисьна досягненомуі намагаютьсявийти на більшширокий і цікавийдля них внутрішнійринок, доляякого зазвичайскладає 18% картковогоринку країни.В країнах зперехідноюекономікоюдосягти цьогодосить простотому, що місцевібанки доситьслабкі порівнянозі світовимикартковимимонстрами іїм досить важков короткі строкистворитиконкурентноздатнувнутрішнюплатіжну систему.Так, наприклад,для реалізаціїв Україні процесінгаі проведеннявзаєморозрахунківVISA Int. готова поставитипрограмно-технічнерішення, якізабезпечатьобробку внутрішніхі міжнароднихкарт українськихбанків. В кінці1996 року вітчизнянимбанкам булонадане правопроводитирозрахункив системі VISA вукраїнськіхгривнях. Іншимиисловами, власникикарток отрималиможливістьконвертуватинаціональнугрошову одиницюв будь-яку зсвітових валютпо курсу НБУ.Така “ввічливість”з боку VISA повністюзрозуміла, якщоврахувати їїстратегічніплани на нашомуринку. Про “теплі”відносини зукраїнськимибанками-членамиVISA свідчить ітой факт, що цяміжнароднасистема дозволилаНБУ виступитигарантом платежівв гривні покартам VISA натериторіїУкраїни і - якрезультат -зменшити розмірстраховогодепозиту більшніж в два рази. Ця ідея несподобаласьнашим банкам,які можуть вцьому випадкувтратити свободувибору в тарифахі продуктах.Для VISA повнаконтрольованістькартковогоринку з бокуНБУ означалаб реальну можливістьзахвату і домінуванняв Україні. Така“ввічливість”з боку VISA повністюзрозуміла, якщоврахувати їїстратегічніплани на нашомуринку. В Україніконкретні планиствореннянаціональноїплатіжноїсистеми на базіміжнародноїпропонує таж сама VISA. Світв 1997 році почувпро VISA-TOPAZ , новийпроцесінговийцентр, якийстворенийвиключно дляУкраїни. Офіційнаверсія така:TOPAZ буде запущенийяк процесінговийцентр, якийбуде сортуватитранзакціїі якщо транзакція - українськогобанка ( внутрішня), то вона не будевиходити замежі України.

Що ж стосуєтьсявпровадженнянаціональноїплатіжноїсистеми, тозараз визначаютьсяправила і процедуриобігу вітчизнянихплатіжнихкарток. Передбачаєтьсявидати їх всімгромадянамкраїни. Планується,що впровадженнявітчизнянихкарток почнетьсяз “зарплатнихпроектів”, якібудуть впровадженіна крупнихпідприємствах, на яких виплатиздійснюютьсявчасно. І всеж спеціалістибанків вжезабезпокоєніперспективою,яка може загальмуватимасове впровадженняплатіжних картв Україні - ценизький рівеньплатоспроможностінаселення іфінансовабезпека банківі клієнтів.

Але все ж такипроцес хоч іповільно, алерухаєтьсявперед. “Стартовимядром” проекта“Укркарт”будуть банки,які вже маютьдосвід роботиз міжнароднимиплатіжнимисистемами.Кінцева метастворенняміжбанківськоїсистеми платіжнихкарт - створенняінфраструктури,яка об”єднаєбанківськіустанови, щоббудь-якому,нормальнопрацюючомуі додержуючомусянормативівНБУ, банку датиможливістьбрати участьв випуску іобігу національноїкартки. Вартістьдакого “задоволення”для кожногоучасниканаціональногокартковогопроекту, включаючиапаратнезабезпечення,лінії зв”язкуі т.д. складе100-140 тис.грн.

Умови вступубанків в вітчизнянуплатіжну системубудуть набагатолібіральніше,ніж умови участів проектахміжнароднихплатіжнихсистем, де основноюперепоною длябанків є ціновийбар”єр. Транзакціїпо вітчизнянимкарткам небудуть перетинатикордон і небуде необхідностікористуватиськомунікаційноюмережею світовихплатіжнихсистем, що такождозволить нашимбанкам заощадити.

Розвитокнаціональноїплатіжноїсистеми гальмуєтьсявпровадженнямгривневихміжнароднихпроектів - випускугривневихкарток VISA Electron,Maestro/Cirrus.

І, накінець,самий широкийсектор картковогоринку - банківськікартки, коликожен банквипускає власнукартку і розповсюджуєїї серед своїхклієнтів. Длябанка - перш завсе можливістьмати свою захищенудолю на ринку.В цілому локальніпроекти займають80% картковогоринку. Впровадженняподібних картковихсистем можебути дуже швидкимі ефективнимза рахунокінтенсивноностівпровадженняі відносноневеликої площірозповсюдження.Серед локальнихпроектів вУкраїні, заслуговуютьна увагу системи,що впровадженіБанком “Зевс”,“Олбанк”.

Впровадженняподібних картковихпрограм дастьможливістьбанкам отриматидодатковийприбуток зарахунок розширеннясфери послугпо залученнюдодатковихклієнтів, прискоренняруху грошовихкоштів, збільшеннячасу перебуваннякоштів в банках.

ВИСНОВКИ

В кінці роботихочеться сказати,що не дивлячисьна принциповіпереваги пластиковихкарток як інструментабезготівковихрозрахунків,а також наявністьбагаторічногодосвіду їхмасового використанняв західнихкраїнах, просуваннякарток наукраїнськомуринку наштовхнулосьна ряд перешкод.Ці проблеминосять об”єктивнийхарактер іпов”язані, впершу чергу,не з карткамиособисто, а ззагальноюситуацією навітчизнянихринках фінансовихі торговихпослуг приватнимособам. Навідмінувід США, депластиковікартки булизапропонованінаселенню якччерговийплатіжний засібі повинні булизавоювати вжезформованийринок безготівковихрозрахунків,в нашій країнікартки відкриваютьнову главу вфінансовійпрактиці приватнихосіб.

Тому на сьогодняшнійдень основначастина населеннявиявила неготовністьдо використаннякарток, якапрявилась якв недовірі доцих нових засобів,так і в нерозумінніїх можливостей.Слід зазначити,що це стосуєтьсямасового споживача.

Наступноюпроблемою єформуваннямережі прийманнякарток. Можливо,що протягомпевного часуситуація будевирішена. Якуже зазначалосявище, еквайєр-центриплатіжнихсистем, не чекаючиоб”єктивногопокращенняситуації, винаходятьшляхи по залученнюторгових точок.Більш швидкихрезультатівможна чекативід мережівидачі готівкиі, преш за все,мережі банкоматів.Тут платіжнісистеми і банкиволодіютьситуацією іпитання полягаєлише до можливостейфінансуваннятаких програм.

Значномурозвитку картковихрозрахунківдопоможе івтілення зарплатнихпроектів. Вонидозволятьбанку-емітентупри помірнихвитратах наствореннямережі обслуговуваннязабезпечитиприлив суттєвихфінансовихресурсів.

Для нашогоринка такожможна запропонуватиорганізаціюспеціалізованоїприймальноїмережі. В даномувипадку йдетьсяпро телефонні,бензинні і іншіподібні картки.

Як мибачимо,наша країнамає великийпотенціал длязастосуваннякартковихрозрахунків.У вирішеннібагатьох питань,пов”язанихз картковимбізнесом, можедопомогтидержава, яка,напиклад, одногодня всі державніпідприємствапереведе насистему безготівковихрозрахунківна основі пластиковихкарток ( всюзаробітну платуслужбовцямбудуть виплачуватина картковірахунки ).ПЛАН.

ВСТУП

1.ХАРАКТЕРИСТИКАМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ.

2.РОЗРОБКАРОБОЧОЇ ПРОГРАМИНАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ“БАНКІВСЬКАСПРАВА”.

2.1. ЗАГАЛЬНІВІДОМОСТІ ПРОДИСЦИПЛІНУ“БАНКІВСКАСПРАВА”.

2.2. ПРОГРАМАДИСЦИПЛІНИ“БАНКІВСЬКАСПРАВА”.

2.3.ТЕМАТИЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙПЛАН.

2.4.МОДЕЛЬЗАСВОЄННЯ БАЗИЗНАНЬ ПО РОЗДІЛАМПРОГРАМИ .

2.5.ФОРМИ ІМЕТОДИ КОНТРОЛЮНАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇДІЯЛЬНОСТІЮ.

2.6.ПЕРЕЛІКРЕКОМЕНДОВАНОЇЛІТЕРАТУРИ.

3. РОЗРОБКАНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГОБЛОКУ ДО ТЕМИ“КРЕДИТНІКАРТКИ”.

3.1. ПЕРЕДМОВА...

3.2.ЦІЛІ ТАЗАВДАННЯ ТЕМИ“КРЕДИТНІКАРТКИ”. БЮДЖЕТЧАСУ НА ВИВЧЕННЯ.

3.3.ОПОРНО-ІНФОРМАЦІЙНАСХЕМА ДО ТЕМИ“КРЕДИТНІКАРТКИ”.

3.4.МЕТОДИКАЗАБЕЗПЕЧЕННЯБАЗИ ЗНАНЬ ПОТЕМІ “КРЕДИТНІКАРТКИ”.

3.5.ОПОРНИЙКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ.

3.6.ЗАВДАННЯДЛЯ САМОСТІЙНОЇРОБОТИ.

3.7.РЕКОМЕНДОВАНАЛІТЕРАТУРАДО ТЕМИ “КРЕДИТНІКАРТКИ”.

4.ПРОБЛЕМИЕКОНОМІЧНОЇОСВІТИ НА СТОРІНКАХПЕРІОДИЧНОЇПРЕСИ.

ЗАКЛЮЧЕННЯ


4. Проблемиекономічноїосвіти на сторінкахперіодичноїпреси.


Преса...Як її всі люблятьсварити, звинуватчуватиїї у всіх негараздах.Але для багатьохз нас преса-вікно в світ.Кожен з насможе поділятидумку викладенув газеті абоні. Але існуютьтакі моменти, в яких не коженможе розібратисясамостійночерез нестачузнань абонедостатньоїкваліфікованостів певному питанні.


Багатьомз нас вже далекоза 17 років іневідомі шкільніпереживання,проблеми, потреби. Але кожнійлюдині , якійне байдужа долябатьківщини,майбутнє своїхдітей, завждицікаво слідкуватиза розвиткомнуки і освіти, які визначаютьстановищепевної країни.


Заразмайже в усіхперіодичнихвиданнях торкаютьсяпроблеми освіти.Багато освітніхзакладів -недержавноїформи власності, але найстарішіучбові закладивсе ж таки - державні. Тому держававиділяє певнікошти на розвитокосвіти, якихніколи не вистачає. Стаття витратбюджету нанауку і культурузаймає доситьвагоме місцесеред іншихвидатків. Аленестача грошейвважаєтьсянайбільшоюбідою в середніхі вищих закладахосвіти. Це думкабільшості , алеіснують і середпедагогічногоперсоналуінодумці, яківважафть:”зточки зорудитини, то длянеї головнете . що відбуваєтьсяна уроці , якийведе конкретнийвчитель. Томуякщо навітьзасипати середнюосвіту грошима,у шкільномужитті дитиниістотногополіпшенняне буде, аджеті самі вчителівестимуть такісамі уроки .Головна проблемашколи- це проблемаучителя.”1


Коженз батьків хочедати своїйдитині найкращуосвіту , хоче,щобїх дитина виявилазацікавленістьдо навчання. Що ж діти зустрічаютьв школі?

“Поганіпідручникибули і раніше, та в останніроки такихстало надтобагато, з”явилисявзагалі непридатнідля навчальногопроцесу , і вчителівідмовляютьсяз ними працювати.Особливо великушкоду поганіпідручникизавдають упочатковихкласах .Зокрема- дуже ускладненийкурс математики,із задачамивпоруютьсятільки сильніучні, рештавтрачає віруу свої сили івиключаєтьсяз навчальногопроцесу.”2Впровадженнянових предметівв школах потребуєадаптованихпідручників,які б задовольняливимоги школярів. Реально- картиназовсім інша: вчитель повиненсамотужкисидіти ночами, щоб розробитиурок з економіки.Таце ще пів-біди,інша біда- нехваткапрофесійнихкадрів. Ми, майбутніекономісти, як ніхто іншийповинні длявикладачівстворити певнепідгрунття, щоб вони безперешкод викладалиекономіку вшколі.

Відомийдослідник кризиосвіти в сучасноиусвіті Ф.Кумбсвизначив :відсутністьпотрібногостимулюваннявиховательськоїпраці призводитьдо того, що поганівикладачівитісняютьз ринку праціістиннихпрофесіоналів, які починаютьшукати себена іншому поприщі- математик ідев бухгалтери,словесник - вкорректориабо літредактори,класний керівник- в менеджери.3Все це свідчитьпро необхідністьприпиненняпроцесу ігноруванняпроблем вчителя,щоб потім небуло піздно.


Насторінкахгазети “ОСВІТА”можнапрочитати провелику кількістьпроблем школи, описувати якіне вистачитьні паперу , нічасу. Всі вонизводяться доодного- потрібеншлях реформаторстваосвітніх закладів,зміни форм іметодів виховання,перетворенняїх на сучасні, прогресивні. Потрібно, щобслово перекваліфікаціяперсоналу неслопевний змісті мало позитивнірезультатидля “споживачівзнань” - учнів,студентів.


Майжевсі газетиписали прострайк вчителів, які боролисяза своі правана отриманнязаробітноїплати вчасно.На наш погляд,коли страйкуютьмедики і вчителі- це вже останнійкрок , бо відцього страждаютьневинні люди.Саме тут часвідіграє важливуроль , а йогомарнотратствоможе призвестидо самих небажанихнаслідків.


Давайтеповернемосядо вищих учбовихзакладів, щоспеціалізуютьсяна вивченніекономіки. Тутспостерігаєтьсята ж сама проблема,якапов”язана знестачеюкваліфікованихкадрів , нестачеюкоштів, недостатньоюматеріально-технічноюбазою. Впровадженняплатної системиосвіти часткововирішує проблемуфінансів: знаходятьсягроші для виданняпідручників, оснащеннякабінетів новоютехнікою, алебагато робитьсяза кошти спонсорів, які вболіваютьза долю майбутньоїекономікикраїни.


Нашакраїна доситьмолода і потрібенчас для нормальногофункціонуваннявсіх ланокнародногогосподарства.Дуже хочеться,щоб цей переходнийперіод минувякомого скоріше.


Велосипедвже давно винайдений,а нам требалише скорішевпевнено навчитисяним керувати.


Київськийнаціональнийекономічнийуніверситет

КАФЕДРАПЕДАГОГІКИТА ПСИХОЛОГІЇ


РОЗДІЛ“ДИДАКТИКА”

ВИПУСКНОЇРОБОТИ З ЕКОНОМІКИ

ЗА ТЕМОЮ

КРЕДИТНІКАРТКИ”


СТУДЕНТКИ4 КУРСУ,ФЕФ, 7ГРУПИ,СПЕЦІАЛЬНОСТІ0104

МЕЛЕНЧУКО.В.


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙКЕРІВНИК

КАНД. ПЕД.НАУК ,ДОЦЕНТ

МЕДВІДЬЛ.А.


Розділ “Дидактика”випускноїроботи бакалавраз економікидопущена дозахисту передДержавноюекзаменаційноюкомісією наздобуття кваліфікації“БАКАЛАВР ЗЕКОНОМІКИ ІВИКЛАДАЧ ЗЕКОНОМІКИ”кафедрою педагогікиі психології


Протокол№ від“ 1998р.


ЗАВІДУВАЧКАФЕДРОЮ

ПЕДАГОГІКИТА ПСИХОЛОГІЇ

ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХНАУК,

ПРОФЕСОР,АКАДЕМІК АІНУКРАЇНИ

КОЗАКОВ В.А.


КИЇВ1998 РІК.


Заключення


В умовахвпровадженнянових форм іметодів навчанняв освітніхзакладах , атакож новихдисциплін ,зокрема , економіка,правознавство,бухгалтерськийоблік і багатьохінших , виникланеобхідністьу розробціпрактичнихматеріалів,які б частководопомогливикладачевіу використанніцих нововведень.


Студентамекономічнихзакладів пропонуєтьсяможливістьзапропонуваннявласної методикивикладанняекономічноїдисциплінив учбових закладах.


В ційроботі булазроблена спробарозробитидидактичнийматеріал потемі Кредитнікртки для полегшенняроботи викладача.Також в роботібули запропонованіконкретніпропозиціїщодо викладанняекономічноїдисциплінивзагалі. Ми,студенти, якніхто іншийзнаєм що потрібноучню, який сидитьза партою , яккраще для ньогозробити сприйняттязнань і зацікавитийого у вивченніпевної дисципліни.“Скільки людей- стільки і думок”,але є певніправила ,наяких побудованийвесь процеснавчання . Кожномувчителю необхідноволодіти творчимнатхненням,педагогічноюінтуіцією,любов”ю додітей - і тодіразом зі знаннямивсе це перетворитьсяна дивовижнийрезультат,якого чекаєвід освітніхзакладів суспільство.


Проблемиіснували в усічаси , але завждизнаходилисьсили подолатиїх в ім”я майбутньогонашої країни.

1ГорбаньВ. Як турбуютьсяпро Вовочкуна “педагогічномуОлімпі”\ Урядовийкур”єр \21 березня1998 р.\ №54-55

2Єврашена М.Кому нужнывыпускныеэкзамены?\Факты\24марта 1998г.

3СметанскаяО. С утра - педагог,вечером - уборщица\ Факти \22 апреля1998 г.