Смекни!
smekni.com

Риск и ликвидность инвестиций комерческих банков (стр. 3 из 9)

г) відкличний ризик виникає для інвестора тоді, коли емітент відкликає свої відкличні цінні папери раніше, аніж інвестор отримає від них очікуваний дохід ;

д) ризик ліквідності – ризик, пов’язаний із можливістю втрат при реалізації цінних паперів у зв’язку із зниженням їх привабливості й можливості швидкої реалізації.

Ризики формування інвестиційного портфеля можуть очікувати інвестора, якщо він бажатиме виконати всі цілі інвестування одночасно – досягти ліквідності, дохідності, безпечності вкладень, зростання його капіталу [16,c.41].

До методу управління інветиційними ризиками відноситься диверсифікація вкладень, тобто формування інвестиційного портфеля за рахунок багатьох видів цінних паперів і паперів, які мають різний рівень якості; підтримка ступінчастої (сходинкової) структури портфеля – кошти так вкладаються в цінні папери, щоб у майбутньому кожного поточного року закінчувався термін погашення деякої частини вартості цінних паперів, тоді сума одержаних коштів від погашення реінвестуватиметься в цінні папери з максимальним терміном погашення.

Для зменшення ризиків при інвестуванні в цінні папери застосовують також стратегію “ штанги ”.У цьому разі суттєва частина інвестиційного портфеля складається із довгострокових зобов’язань, зрівноважених короткостроковими паперами при відсутності середньострокових.

Якщо прогнози на ринку цінних паперів вказують на зниження довгострокових процентних ставок, то банки здійснюють купівлю довгострокових цінних паперів. При зменшенні короткострокових процентних ставок доцільно вкладати кошти в короткострокові зобов’язання, увесь час при цьому зрівноважуючи інвестиційний портфель за строками.

Однак найсуттєвішими методами управління інвестиційними ризиками для комерційних банків є дотримання ними економічного нормативу інвестування, який не повинен перевищувати 50 % власного капіталу банків, та створення резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами, що виникають у раз погіршення фінансового стану емітента цінного папера, унаслідок зміни норми ринкових процентних ставок, зміни інвестиційної політики банку.

Резерв на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами формується в разі зниження їх ринкової вартості нижче рівня балансової вартості. Резерв для портфеля цінних паперів на продаж створюється за окремими групами цінних паперів, а для цінних паперів на інвестиції – на весь портфель цінних паперів.

При розрахунку резерву береться до уваги тільки балансовий портфель цінних паперів, крім деривативів цінних паперів, цінних паперів власної еміссії, врахованих векселів тощо. Резервуванню підлягають усі групи цінних паперів, що є у портфелі банку: на продаж – 15 і більше робочих днів та на інвестиції – 30 і більше робочих днів.

Для цілей резервування визначено чотири категорії класифікації цінних паперів, що базуються за факторами наявності чи відсутності активного ринку для певного типу цінних паперів (рис.5)

Наявність ринку

Категорія 1

Цінні папери в портфелі банку на продаж, що мають активний ринок

на інвестиції на продаж

Категорія 2

Цінні папери в портфелі банку на продаж, що не мають активного ринку

Відсутність ринку

Рис. 5 Класифікація портфелів цінних паперів банку

для створення резерву [14,c.24].

Залежно від категорії цінного папера застосовується різна методика визначення ринкової вартості, яка має бути затверджена внутрішнім банківським положенням про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами. І хоча, відповідно до принципу послідовності облікової політики, зміна методики, як правило, не допускається, враховуючи поточну ситуацію на фондовому ринку України, банк може, як виняток, змінювати методику визначення ринкової вартості цінних паперів.

Найбільш розвиненими об’єктами інвестування в цінні папери виступають акції та облігації. Акції характеризуються такими видами вартості, як номінальна, емісійна, балансова, курсова і ліквідаційна.

а) номінальна вартість – це ціна, вказана на бланку акції;

б) емісійна вартість – це ціна, за якою здійснюється продаж акцій на первинному фондовому ринку

в) балансова вартість – це ціна, що дорівнює частці власного капіталу емітента, яка припадає на одну акцію;

г) ліквідаційна вартість – це ціна, що може бути визначена в момент ліквідації підприємства - емітента;

д) курсова вартість – це ціна, за якою акції котируються на вторинному ринку цінних паперів.

За ступенем ризику цінні папери можна умовно поділити (рис.6) :


Очікуваний

доход

Звичайні

акції

Нерухомість

та інша реальна

Привілейовані власність

акції Конвертовані

цінні папери

Ощадні

сертифікати Облігації


Державні зобов’язання Ризик

Рис. 6 Шкала відповідності доходу і ризику банківського інвестування [5,c.6]

За норму ризику державних цінних паперів як правило приймається його дуже низький рівень або й навіть відсутність фактора ризику. Це самі надійні активи з точки зору ризику та ліквідності , хоча за це треба заплатити низьким рівнем прибутковості.

Рівень ризику вкладеннь в ощадні сертифікати невеликий і дорівнює середньоринковому показнику ризику.

Облігації є більш прибутковими аніж ощадні сертифікати бо при погашенні несуть додану вартість , але рівень ризику вищий особливо якщо підприємство-емітент утворилося недавно.

Привілейовані акції підприємств як обєкти інвестування є досить прибутковими що зумовлено зобовязанням підприємства виплачувати дохід навіть у разі збитків у своїй діяльності. Хоча рівень ризику істотний такі цінні папери, особливо відомих емітентів (“голубих фішок”) є досить ліквідними та прибутковими.

Найменш надйними та ліквідними є обєкти реальної власності, але в той же час вони є й найбільш прибутковими

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА И ЛИКВИДНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

2.1 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ.

Определение уровня риска инвестиций напрямую связан с понятием портфель инвестиций. Это обусловлено тем, что для минимизации рисков от инвестиционной деятельности инвесторы идут по пути диверсификации и избирают более чем один финансовый инструмент, т.е. формируют их определённую совокупность.

Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно сформированную совокупность финансовых инструментов, предназначенных для осуществления финансового инвестирования в соответствии с разработанной инвестиционной политикой [11,c.23].

Главной целью формирования инвестиционного портфеля является обеспечение реализации основных направлений политики финансового инвестирования предприятия путём подбора наиболее доходных и безопасных финансовых инструментов [11,c.24]. К основным целям формирования инвестиционного портфеля можно отнести:

а) обеспечение минимизации уровня инвестиционного риска, связанного с финансовым ивестированием;

б) обеспечение необходимой ликвидности инвестиционного портфеля;

в) обеспечение высокого уровня формирования инвестиционного дохода в текущем периоде.

В зависимости от политики банка он может выбирать различные типы инвестиционных портфелей.

По целям формирования инвестиционного дохода два основных типа инвестиционного портфеля – портфель дохода и портфель роста.

Портфель дохода представляет собой инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации уровня инвестиционной прибыли в текущем периоде вне зависимости от темпов прироста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе.

Портфель роста представляет собой инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации темпов прироста инвестируемого капитала в предстоящей долгосрочной перспективе вне зависимости от уровня формирования инвестиционной прибыли в текущем периоде. Формирование такого рода инвестиционного портфеля могут себе позволить лишь достаточно устойчивые в финансовом плане банки