Смекни!
smekni.com

Учет и анализ банковских кредитов

Зміст


 1. Сутність,класифікаціяі призначеннякредитівкомерційнихбанківв Україні.

  1. Класифікаціяі характеристикакредитнихоперацій.

  2. Організаціякредитногопроцесу.

  3. Характеристикаоб'єкта дослідження.

  4. Джерелапогашеннякредитів.

 2. Діючапрактика урахуванняй аналізу кредитів.

  1. Бухгалтерськийоблік операційпо видачі іпогашеннюкредитів. Кредитнадокументація

  2. Аналіздіючогопорядку формуваннябанківськогокредиту. Цінабанківськогокредиту.

  3. Етапивидачі кредиту.Облік кредитноїдокументації

  4. Етапиконтрольногосупроводженнякредитнихкоштів

  5. Автоматизаціябухгалтерськогообліку задопомогоюзасобів обчислювальноїтехніки.

 3. Аналізбанківськихкредитів.Внутрішньобанківськіметоди і системизабезпеченняекономічноїбезпеки в сферікредитування.

  1. Використанняекономіко-математичнихметодів ізметою удосконаленняплануванняі прогнозуванняв банках.

  2. Аналізактивних операційбанку. Аналізі оцінкаякості кредитногопортфеля банку.

  3. Оцінкаплатоспроможностіі ліквідностіпідприємства.

  4. Оцінкакредитоспроможностіпідприємствмалого бізнесу.

  5. Формуваннястраховихрезервів ірезервнихфондів.

  6. Порівняльнийаналіз прибутківбанку. Аналізприбутку банкувід кредитноїдіяльності.

 4. Розрахунокекономічноїефективності.

 5. Розрахунокчасу і шляхівевакуації.

Висновок.

Література.

Додатки.Література


 1. Методыфинансовыхи коммерческихрасчетов. Е.М.Четыркин Москва Дело-1995г.

 2. Основыбанковскогодела, под редакциейМороза А.Н.Киев-1994г.

 3. Анализфинансовогосостояниякоммерческогобанка.Г.С.Панова,Москва.Финансыи статистика-1996г.

 4. Работакоммерческогобанка по кредитованиюзаемщиков.Методическиерекомендации.Москва. Компания"Алес"-1995г.

 5. Управлениекредитнымирисками: заемщика,кредитора,страховщика.Учебно-практическоепособие покурсу"Экономическаябезопасностьпредприятия"Киев. Правовиджерела.

 6. Кредитныеоперации:классификация,порядок привлеченияиучет. М.Г. Адибеков.ИздательствоАО "Консалтбанкир"Москва-1995г.

 7. Кредитныересурсы: расчетыи анализ. Издательство"Бизнес-школа"Интел-синтез"Москва 1996г.

 8. Кредитныйпроцесс коммерческогобанка "Настольнаякнигабанкира""Дека" 1995г. Москва.

 9. ДенисенкоГ.Ф. "Охранатруда" М. Высшаяшкола 1985г.

 10. КобевникВ.Ф. "Охранатруда" КиевВысшая школа1990г.

 11. КрасовА.М. "Организацияработы по охранетруда напредприятии"Киев Промінь,1990г.

 12. "Противопожарноеводоснабжение"Иванов Е.Н. Москва,Стройиздат1986г.

 13. "Пожарнаябезопасность"Нормативныеакты и другиедокументы.1 том Киев 1997г.

 14. "Пожарнаяпрофилактикав строительстве"Б.В.Грушевский,И.Л.Котов,В.И.Сидорчуки др. М.Стройиздат,1989г.

 15. "Охранатруда" ПодредакциейБ.А.КнязевскогоМ.Высшаяшкола1982г.

 16. "Охранаокружающейсреды" А.В.Путилов,А.А.Копреев,Н.В.Петрухин.М.Химия1991г.

 17. "Методическиеуказания поиспользованиювычислительнойтехникив дипломномпроектировании"ном.240 Федько,Плотник.

 18. "Компьютернаятехника ипрограммирование"Учебноепособиедля студентовэкономическихспециальностейвузов.ЛуганскВУГУ 1996г. Ю.С.Деордица.

 19. "Exel5.0" Электронныетаблицы. Издательство"ЭКОМ"Москва1995г. Н.Николь,Р.Альбрехт.

 20. Правилакраткосрочногокредитованияюридическихлиц в национальнойвалюте Украины.Киев. ном.14 от3 февраля 1995г.Утвержденорешением правленияПроминвестбанка.

 21. Методическиерекомендациидля проведенияанализа(экспертизы)кредитногопроекта. ном2-13/720 от 11.06.97г.

 22. "Экономическийанализ хозяйственнойдеятельностипредприятия"Под редакциейС.Б. Барнгольци проф. Г.М.ТацияМ.Финансыи статистика1986г.

 23. Л.Л.Терехов"Экономико-математическиеметоды" Изд-во2-едополненноеСтатистикаМ.-1972г.

 24. В.П.Хайкини др. Корреляцияи статистическоемоделированиев экономическихрасчетах М."Экономика"1964г.

 25. Экономико-математическиемодели. Подред. акад.Н.ФедоренкоМ. "Мысль" 1969г.

 26. Журнал"Банковскоедело" 1-1996 г.

 27. Финансово-кредитныйсловарь. Том2. Главред. В. Ф.Гарбузов, Москва«Финансы истатистика»,1994 г.


1.Сутність,класифікаціяі призначеннякредитів комерційнихбанківв Україні


1.1 Класифікаціяі характеристикакредитнихоперацій

Головнимиланками кредитноїсистеми є банкита кредитніустанови, щомають ліцензіюНаціональногобанку України,які одночасновиступаютьу ролі покупцяі продавцяіснуючих усуспільствітимчасововільних коштів.

Банківськасистема шляхомнадання кредитіворганізовуєй обслуговуєрух капіталу,забезпечуєйого залучення,акумуляціюта перерозподілу ті сферивиробництвата обігу, девиникає дефіциткапіталу.

Форми кредиту

Суб'єкти господарськоїдіяльностіможуть використовуватитакі формикредиту: банківський,комерційний,лізинговий,іпотечний,бланковий,консорціумний.

Фізичні особи- споживчийкредит (лишев національнійгрошовій одиниці).

Комерційнийкредит - це товарнаформа кредиту,яка визначаєвідносини зпитань перерозподілуматеріальнихфондів і характеризуєкредитну угодуміж двома суб'єктамигосподарськоїдіяльності.Учасники кредитнихвідносин прикомерційномукредиті регулюютьсвої господарчівідносини іможуть створюватиплатіжні засобиу вигляді векселів- зобов'язаньборжника сплатитикредиторузазначену сумуу визначенийтермін.

Об'єктом комерційногокредиту можутьбути реалізованітовари, виконаніроботи, наданіпослуги, щодояких продавцемнадаєтьсявідстрочкаплатежу.

У разі оформленнякомерційногокредиту задопомогоювекселя, іншіугоди про наданнякредиту неукладаються.

Погашеннякомерційногокредиту можездійснюватисяшляхом:

- сплатиборжником завекселем;

- передачі векселявідповіднодо чинногозаконодавстваіншій юридичнійособі (крімбанків та іншихкредитнихустанов);

- переоформленнякомерційногокредиту набанківський.

У разі оформленнякомерційногокредиту не задопомогоювекселя погашеннятакого кредитуздійснюєтьсяна умовах,передбаченихдоговоромсторін.

Лізинговийкредит - це відносиниміж юридичнимиособами, яківиникають уразі орендимайна і супроводжуютьсяукладаннямлізинговоїугоди. Лізингє формою майновогокредиту.

Об'єктом лізингує різне рухоме(машини, обладнання,транспортнізасоби, обчислювальната інша техніка)та нерухоме(будинки, споруди,система телекомунікаційта ін.) майно.

Суб'єктамилізингу можутьбути лізингодавець(суб'єкт господарювання,що є власникомоб'єкта лізингуі здає його воренду), користувач(суб'єкт, щодомовляєтьсяз лізингодавачемна оренду пронабуття прававолодіння тарозпорядженняоб'єктом лізингуу встановленихлізинговоюугодою межах),виробник(підприємство,організаціята інші суб'єктигосподарювання,які здійснюютьвиробництвоабо реалізаціютоварно-матеріальнихцінностей).

Іпотечнийкредит - це особливийвид економічнихвідносин зприводу наданнякредитів підзаставу нерухомогомайна.

Кредиторамиз іпотеки можутьбути іпотечнібанки або спеціальнііпотечні компанії,а також комерційнібанки.

Позичальникамиможуть бутиюридичні тафізичні особи,які мають увласностіоб'єкти іпотекиабо маютьпоручителів,які надаютьпід заставуоб'єкти іпотекина користьпозичальника.

Предметоміпотеки принаданні кредитудоцільновикористовувати:жилі будинки,квартири, виробничібудинки, споруди,магазини, земельніділянки, що євласністюпозичальникаі не є об'єктомзастави заіншою угодою.

Споживчийкредит - кредит,який надаєтьсятільки в національнійгрошовій одиниціфізичнимособам-резидентамУкраїни напридбанняспоживчихтоварів тривалогокористуваннята послуг іякий повертаєтьсяв розстрочку,якщо інше непередбаченоумовами кредитногодоговору.

Банк надаєкредити фізичнимособам у розмірах,що визначаютьсявиходячи звартості товаріві послуг, якіє об'єктомкредитування.Розмір кредитуна будівництво,купівлю і ремонтжилих будинків,садових будинків,дач та іншихбудівель визначаєтьсяв межах вартостімайна, майновихправ, які можутьбути переданібанку в забезпеченняфізичною особоюта сумою їїпоточних доходів,за виняткомобов'язковихплатежів, протягом10 років. Строккредиту встановлюєтьсязалежно відцілей об'єктакредитування,розміру позики,плато­спроможностіпозичальника,причому вінне повиненперевищувати10 років з дняйого надання.

Фізичні особипогашаютькредити шляхомперерахуваннякоштів з особистоговкладу, депозитногорахунку, переказамичерез поштуабо готівкою.

Комерційнийбанк може надаватибланковийкредит тількив межах наявнихвласних коштів(без заставимайна чи іншихвидів забезпечення- тільки підзобов'язанняповернутикредит) іззастосуваннямпідвищеноївідсотковоїставки надійнимпозичальникам,які мають стабільніджерела погашеннякредиту і перевіренийавторитет убанківськихколах.

Кредит моженадаватисяпозичальникубанківськимконсорціумомтакими способами:

а) шляхом акумулюваннякредитнихресурсів увизначеномубанку з подальшимнаданням кредитівсуб'єктамгосподарськоїдіяльності;

б) шляхомгарантуваннязагальної сумикредиту провіднимбанкомабо групоюбанків. Кредитуванняздійснюєтьсязалежно відпотреби в кредиті;

в) шляхом змінигарантованихбанками-учасникамиквот кредитнихресурсів зарахунок залученняінших банківдля участі вконсорціумнійоперації.

Кредитніоперації - цевідношенняміж кредиторомі дебітором(позичальником)із приводунаданих(одержання) утимчасовекористуваннякоштів, їхньогоповерненняй оплати. Прицьому маєтьсяна увазі самеутриманнядій учасниківвідношення,насампередбанківськихробітників.

Кредитніоперації банківі кредитнихзаснуваньу першомунаближенніділяться на:активні і пасивні.(Див. додатоктаблицю 1.1)

Інакше кажучи,кредитні операціїмістять у собі:позичковіоперації ідепозитніоперації.

Позичковіоперації-це дії робітниківбанку (кредитнихзаснувань)по наданнюі (або) одержаннюкредитів, їхньомуповерненнюй оплаті відповіднихвідсотків,а депозитніоперації - діїтих же робітниківпо розміщеннюі (або) притягненнюдо себе внесків,їхньому поверненнюй оплаті відсотків,що заподіються.

Основнийпредмет позичковихоперацій-кредит (позичка)як визначенасума грошей,що видається(утворюється),повертається,оплачується,відповіднодепозитнихоперацій - внесок(депозит) яксума грошейі (або) іншихцінностей(цінних паперів),що поміщається(застосовується),повертається,у необхіднихвипадках оплачується.

Кредити, якінадаютьсябанками, поділяються

 1. за строкамикористування:

а) короткострокові- до 1 року,

б) середньострокові- до 3 років,

в) довгострокові- понад 3 роки

Строк кредиту,а також відсоткиза його користування(якщо інше непередбаченоумовами кредитногодоговору)розраховуютьсяз моменту отримання(зарахуванняна рахунокпозичальникаабо сплатиплатіжнихдокументівз позичковогорахунку позичальника)до повногопогашеннякредиту тавідсотків зайого користування.

Короткостроковікредити можутьнадаватисьбанками у разітимчасовихфінансовихтруднощів, щовиникають узв'язку із витратамивиробництвата обігу, незабезпеченихнадходженнямикоштів у відповідномуперіоді.

Середньостроковікредити можутьнадаватисьна оплату обладнання,поточні витрати,на фінансуваннякапітальнихвкладень.

Довгостроковікредити можутьнадаватисьдля формуванняосновних фондів.Об'єктамикредитуванняможуть бутикапітальнівитрати нареконструкцію,модернізаціюта розширеннявже діючихосновних фондів,на нове будівництво,на приватизаціютощо.

 1. За забезпеченням:

а) забезпеченізаставою (майном,майновимиправами, ціннимипаперами);

б) гарантовані(банками, фінансамичи майном третьоїособи);

в)з іншим забезпеченням(поручительство,свідоцтвостраховоїорганізації);

г) незабезпечені(бланкові).

 1. За ступенемризику:

а) стандартнікредити;

б) кредити зпідвищенимризиком. 6. Заметодами надання:

а) у разовомупорядку;

б) відповіднодо відкритоїкредитноїлінії;

в) гарантійні(із заздалегідьобумовленоюдатою надання,за потребою,із стягненнямкомісії зазобов'язання).

За строкамипогашення:

а) водночас;

б) у розстрочку;

в) достроково(за вимогоюкредитора абоза заявоюпозичальника);

г) з регресієюплатежів;

д) після закінченняобумовленогоперіоду (місяця,кварталу).

(Див.додаток таблицю1.2.)

Найважливішимелементомкредитноїполітики банкує використовуваний їм інструментарійдля задоволенняпотреб клієнтіву позиковихкоштах, вираженийу видах, що видаютьсябанком позичок(кредитів): Чимрізноманітнішецей інструментарій,тим повнішеможуть бутизадоволенііндивідуальніпотреби клієнтів.Водночас навибір банкомкредитногоінструментаріювпливають нетільки потребиклієнта, алеі його особливості(фінансованадійністьі ін.), а такожможливостій інтересисамого банку.Позички класифікуютьсяпо різних ознаках.(Див. додатоктаблицю 1.3.)


1.2 Організаціякредитногопроцесу

Організаціякредитногопроцесу грунтуєтьсяна чіткомуфункціональномурозмежуванніобов'язківкредитногоперсоналу, щодозволяє домагатисявисокогопрофесіоналізму,уникати помилокпри прийняттірішень,перемагатив конкурентнійборотьбі.

Організаціякредитногопроцесу включаєдекількастадій:

 • формуваннякредитноїполітики;здійсненнякредитногообслуговуванняклієнтів;

 • визначеннярейтингу виданихпозичок і аналізкредитногопортфеля банку;

 • організаціюконтролю заумовами кредитноїугоди;

 • визначенняпроцедуриухваленнярішення по позичці;

 • розробку правил оформленнякредитноїугоди;

 • письмовий юридичний супровід щовидаєтьсяпозичка.

Кожна із стадій для своєї реалізаціїпотребуєспеціальнихзнань і навичок.

Длярізних банків,що відрізняютьсяобсягами роботи,кадровим складом,накопиченимдосвідом, навкругиклієнтів і ін.,не може бутиєдиної схемиорганізаціїкредитногопроцесу.

Зміжнародноїпрактики відомо,що банки звичайномають такіспеціальніпідрозділи,що забезпечуютькредитнийпроцес:

 • відділкредитноїполітикиі маркетингу;відділ кредитногоаналізу;кредитнийвідділ; відділпозичковоїдокументації.

Відділкредитноїполітикиі маркетингузаймається:

 • упорядкуваннямі доведеннямдо робітниківбанку (управлінціві виконавців)основ кредитноїполітики;

 • спостереженнямза виконаннямїї основнихположень;

 • визначеньвимог до позичковоїдокументації;

 • організацієюнавчання співробітників банку питаннямкредитування.

Відділкредитногоаналізу призначенийдля:

 • зборуінформаціїпро фактичнихі потенційних клієнтів, їхньомуфінансовому положенніі платоспроможності, про перспективирозвиткугалузі до якоїналежитьпозичальник;

 • аналізукредитногопортфеля банку;

 • підготуваннязасідань кредитного комітету і реєстраціїйого рішень.

Головнавимогадо співробітниківвідділу - схильністьдо аналізу ітренуванняпо програмібанку.

 • Кредитнийвідділ ведебезпосередньороботу з клієнтамиз питань кредитування.Усерединівідділу виділяютьсяспеціальнігрупи по обслуговуваннюрізних типівклієнтів:розглядаютьможливістьвидачі позички;роблятьоцінкуризику запитуваноїпозички;вибираютьконкретнийвидкредиту.

Кредитнийробітник, навіть маючирекомендації аналітиків,самостійновивчає питанняпро можливістьі доцільністьвидачі позичкиі приймає власне рішення.У відділі єспеціалісти,що здійснюютьрізного родуперевірки намісці, у позичальника.

Відділпозичковоїдокументаціїпідзвітнийюридичномувідділу.У його обов'язкивходить наданняпомочі кредитнимробітникамв оформленніпозичковоїдокументаціїі здійсненняконтролю заслушністюоформленнятакої документації.

 • Контрольнафункція співробітниківвідділу складаєтьсяв перевірці:слушностіі завершеностіоформленнявсіхдокументів,що супроводжуютькредитну угоду;правомочностіпідписів надокументах;відповідностіприйнятого рішення по позичці установамиправліннябанку.

Уряді випадківперерахуваннясуми позичкина рахунокпозичальникарахуєтьсядоцільнимпідтвердженнямвідділу позичковоїдокументації.

Кредитні взаємовідносинирегламентуютьсяна підставікредитнихдоговорів, щоукладаютьсяміж кредиторомі позичальникомтільки в письмовійформі, які визначаютьвзаємні зобов'язаннята відповідальністьсторін і неможуть змінюватисяв односторонньомупорядку беззгоди обохсторін.

Комерційнібанки можутьнадавати кредитивсім суб'єктамгосподарськоїдіяльностінезалежно відїх галузевоїналежності,статуту, формвласності уразі наявностів них реальнихможливостейта правовихформ забезпеченнясвоєчасногоповерненнякредиту тасплати відсотків(комісійних)за користуваннякредитом. Дляотриманнякредиту позичальникзвертаєтьсяв банк. Формазвернення можебути у вигляділиста, клопотання,заявки, заяви.В документахзазначаєтьсянеобхідна сумакредиту, йогомета, строкипогашення таформи забезпечення.Якщо розрахунковийрахунок позичальникавідкритий віншому банку,то він надаєв банк установчідокументи ззазначеннямюридичноїадреси, карткуіз зразкамипідписів, завіренубанком, та довідкубанку про залишкикоштів на рахункахі наявностізаборгованостіза позичками.

Розмір відсотковихставок та порядокїх сплативстановлюютьсябанком і визначаютьсяв кредитномудоговорі залежновід кредитногоризику, наданогозабезпечення,попиту і пропозицій,які склалисяна кредитномуринку, строкукористуваннякредитом, обліковоїставки та іншихфакторів.

У разі зміниобліковоїставки умовидоговору можутьпереглядатисяі змінюватисятільки на підставівзаємної згодикредитора тапозичальника.

Для кредитів,що надаютьсяв іноземнійвалюті, необхідновраховуватитакож відсотковіставки, якідіють на міжнароднихринках капіталів.

Позичальник,що отримуєодноразовийкредит на придбаннятоварів чи наоплату товарно-матеріальнихцінностей умежах чинногозаконодавстваза контрактами,угодами, подаєв банк копіїцих контрактіві угод та іншідокументи, якістосуютьсязаходу, надходженнямивід якогопередбачаєтьсяпогашеннякредиту.

Позичальник,що звертаєтьсяв банк за отриманнямкредиту наспорудженняоб'єктів длязберіганнята переробкисільськогосподарськоїпродукції,виробництватоварів народногоспоживанняі т.ін., подаєв банк проектбудівництва(реконструкції)підприємства,що відповідаєвстановленимзаконодавствомсанітарно-гігієнічним,екологічнимта іншим нормам,а також висновкиекспертів щодопроектно-кошторисноїдокументації,які підтверджуютьдотриманнявстановленихнорм, та іншідокументи(контракт збудівельноюорганізацією,техніко-економічнеобгрунтування,графіки виконанняробіт), необхіднідля кредитування.

Позичальник,що отримуєкредит на витрати,які не перекриваютьсянадходженнямипротягом календарногороку, надаєпрогнознірозрахункинеобхідностів короткостроковомукредиті на рікз поквартальноюрозбивкою.

Комерційнийбанк аналізує,вивчає діяльністьпотенційногопозичальника,визначає йогокредитоспроможність,прогнозує ризикнеповерненнякредиту і приймаєрішення пронадання абопро відмовуу наданні кредиту.

Основними критеріями оцінки кредитоспроможностіпозичальникаможуть бути:

- забезпеченістьвласними коштамине менш як 50відсотків усіхйого видатків;

- репутаціяпозичальника(кваліфікація,здібностікерівника,дотриманняділової етики,договірної,платіжноїдисципліни);

- оцінка продукції,що випускається,наявністьзамовленняна її реалізацію,характер послуг,які надаються(конкурентноздатністьна внутрішньомута зовнішньомуринках, попитна продукцію,послуги, обсягиекспорту);

- економічнакон'юнктура(перспективирозвиткупозичальника,наявністьджерел коштівдля капіталовкладень)тощо.

Необхіднівідомості пропозичальниката інформація,отримана банкомпри оформленнікредиту, систематизуютьсяу кредитнійсправі позичальника.

Документи, щозберігаютьсяу цій справі,групуютьсятаким чином:

- матеріали знадання кредиту;

- фінансово-економічнаінформація;

- матеріали прокредитоспроможністьпозичальника.

Забороняєтьсянадання кредитівна:

- покриття збитківгосподарськоїдіяльностіпозичальника;

- формуваннята збільшеннястатутногофонду комерційнихбанків та іншихгосподарськихтовариств;

- придбанняцінних паперівбудь-якихпідприємств.

Видами забезпеченнякредиту є неустойка(штрафи, пені),застава, поручительство,гарантія.

Кредитний ризикможе забезпечуватисястрахуванням.У разі застосуваннястрахуваннякредитногоризику банкмає впевнитисьу надійностістраховика.Сума страховихзобов'язань,які страховикможе взяти насебе, залежитьвід правовогоСтатусу товариства,у формі якогостворена страховаорганізація.

Для більшоїнадійностізазначенихвище видівзабезпеченнякредиту можеукладатисятристоронняугода: банк -гарант (поручитель,страхова організація)- позичальник.

Кредити надаються суб'єктамгосподарськоїдіяльностіу безготівковійформі шляхомсплати платіжнихдокументівз позичковогорахунку як унаціональній,так і в іноземнійвалюті у порядку,визначеномучинним законодавствомта нормативнимиактами Національногобанку України,або шляхомперерахуванняна поточнийрахунок позичальника,якщо інше непередбаченокредитнимдоговором, атакож у готівковійформі для розрахунків із здавачамисільськогосподарськоїпродукції.

Погашеннякредиту і нарахованихпо ньому відсотків(комісій) здійснюєтьсяпозичальникомз розрахунковогочи поточного(валютного)рахунку. Якщопоточний рахунокпозичальникавідкрито віншому банку,погашення боргуза кредитомта сплата відсотківздійснюютьсяплатіжнимидорученнямипозичальника,а за умови визнанняборгу позичальникомплатіжноювимогою банку- у встановленомучинним законодавствомпорядку. У разінеможливостіпозичальникомсплатити боргвін стягуєтьсяз гарантів(поручителів)у встановленомучинним законодавствомпорядку.

Кошти для погашеннязаборгованостів першу чергунаправляютьсядля сплативідсотків закористуваннякредитом, потім- простроченоїзаборгованості,сума, що залишається,направляєтьсяна погашенняосновної сумикредиту.

Відстроченняпогашеннякредиту з підвищеннямвідсотковоїставки здійснюєтьсябанком у винятковихвипадках, уразі виникненняу позичальникатимчасовихфінансовихускладненьчерез непередбаченіобставини, заумови прийняттяпозичальникомвідповіднихзаходів щодоїх усунення.Це відстроченнямає бути оформленододатковимдоговором між позичальникомта банком, якийє невід'ємноючастиною кредитногодоговору.

Банкздійснює контрольза виконаннямпозичальникомумов кредитногодоговору, цільовимвикористаннямкредиту, своєчаснимі повним йогопогашенням.При цьому банк протягом усьогостроку діїкредитногодоговору підтримуєділові контактиз позичальником,зобов'язанийпроводитиперевірки станузбереженнязаставленогомайна, що повиннобути передбаченокредитнимдоговором. Уразі виявленняфактів використаннякредиту не зацільовим призначеннямбанк має праводостроковорозірватикредитнийдоговір, що єпідставою длястягнення всіхкоштів в межахзобов'язаньпозичальниказа кредитнимдоговором у встановленому чинним законодавствомпорядку.

У разі несвоєчасногопогашення боргуза кредитомта сплати відсотків(комісій), завідсутностідомовленостіпро відстроченняпогашеннякредиту, банкмає право назастосуванняштрафних санкційу розмірах,передбаченихдоговором.

1.3Характеристикаоб'єкта дослідження

Підоб'єктом дослідженняварто розуміти- кредит, облікі аналіз кредитів. Метою дипломноїроботи ставитьсярозкриттясутності кредиту,його облік іаналіз на прикладіОПЕРОАКПИБм. Луганська.А також на основіматеріаліваналізу й оцінкивиявити шляхипідвищенняефективностікредитної йінвестиційноїдіяльностікомерційногобанкув умовах проведенняурядом і НБУреформ постабілізаціїекономіки.Проблема складаєтьсятакож у визначеннізасобів підвищенняефективноїкредитноїдіяльностібанку.

Підвищенняефективностікредитноїдіяльностібанку можездійснюватисяза рахунок:

 1. Зменшеннявитрат.(скороченняадміністративнихвитрат,скороченнякадрів,погашеннядебіторськоїзаборгованості)

 2. Збільшенняприбутків(підвищенняприбутків зарахунокнеінфляційнихджерел, підвищенняефективностіпроведенняоперацій наринках,вкладеннякоштів у високоліквідні івисокоприбутковідержавні цінніпапери.

3.Зниження кредитногоризику (ретельнийаналіз кредитоспроможностіпозичальника, диверсифікаціябанківськогопортфеля ціннихпаперів такимчином, щоб ризикбув мінімальним,змінатехніки банківськогокредитування, страхуванняугод.

4.Поліпшенняорганізаціїконтролю завиконаннямкредитногодоговору (створенняспеціальноїробочої групи,створеннявідділу попрогнозуваннюмакроекономічноїситуації,

5.Поліпшенняекономічноїситуації (зниженняподатковихставок, зниженнянорми обов'язковогорезервування, пожвавленняобмінногокурсу, зменшенняставки рефінансування, уповільненняспаду виробництва.

Цілі1-4 можна охарактеризуватияк цілірозвитку іросту;вони єсередньостроковими,передбачається,що при правильнообранійстратегіїдіяльностібанку, вониздійсненніпротягом двохроків. Цілі5 єдовгостроковими,і розрахованіна більш тривалийперіод.

Дляпроведенняаналізу кредитнихоперацій банкумною були використанірічні звітиОПЕРОАКПИБм. Луганськаза 1998 р. і 1997 р.

Аналіздіяльностібанку єодним із найважливішихнапрямківекономічноїроботи. У цьомуаспекті великезначення маєправильнаорганізаціяроботи як намікрорівні,тобто в окремомубанку, так і намакрорівні (у банківськійсистемі), безздійсненняякої НБУ тяжковизначити:

-основні напрямкигрошово-кредитноїполітики,

-прогнозовануситуацію накредитнихринкахкраїни,

-висновокпро стійкістьі надійністьбанківськоїсистеми в цілому,

-виконаннябанками встановленихстандартіві нормативів.

Основнимоб'єктом аналізуєкомерційнадіяльністьокремогобанку.У зв'язкуз цим визначаютьсярізні напрямкиі критеріїаналізу. Протеметодика аналізубалансу повиннабути єдиноюдля порівнянняотриманих урезультатіаналізу даних.

Основааналізу балансубанку виявляєтьсяв досягненніоптимізаціїструктуриактивних іпасивних операційіз метою максимізаціїприбутків.Аналіз звітностівизначає фінансовустабільністьі надійністьбанку, доцільністьі перспективиподальшоїйого діяльності.

 • Аналіздіяльностікомерційногобанкувключає: оцінкустануі результатівдіяльностібанку за звітнийперіод, порівнянняфінансовогоположенняі результатівдіяльностібанку з результатамидіяльностііншихбанків, узагальненнярезультатіваналізу і підготовкарекомендаційдля прийняттяуправлінськихрішень,спрямованихяк на поліпшеннядіяльностіокремогобанку,так і на досягненнябезпеки функціонуваннябанків.

 • Приоцінцістануі результатівдіяльностібанку необхідно:здійснитианаліз структуриактивних іпасивних операцій,визначитизначення показників,що характеризуютьдостатністькапіталу іліквідністьбалансу банкуі виконаннянормативів,установленихНБУ,провестианаліз прибутковостідіяльностібанку.

Здійсненняаналізу діяльностібанку включаєтакіетапи:

1.Аналіз стануобліку і звітності.

2. Аналізбанківськогобалансу.

3.Аналіз станудоговорів.

Дляпроведенняаналізу структуриактивних операційбанку, аналізуструктурикредитногопортфеля банку,аналізу структурипритягнутихкоштівбанку, аналізудостатностікапіталу, аналізуприбутківбанку, аналізувпливу суминаданихкредитів іпроцентноїставки за кредитна суму отриманихвідсотків,аналізу прибуткубанку від кредитноїдіяльності,аналізу прибутковостібанку з річногозвіту за 1998 р. булиузяті такідані:

Усьогоактивів - 9254960, утомучислі

Каса- 137070

Коррахункибанків - 474360

Коррахункиу НБУ - 2085190

Кредитивидані - усього- 4576500

утомучислі короткострокові- 3067110

Основнікоштиі будівельніматеріали -169460

Дебітори- 487870

Відведенікошти- 80080

Валютнапозиція - 896400

Іншіактиви - 100330

Основнийкапітал-усього - 1244290

утомучислі статутнийфонд - 1183470

Резервнийфонд - 2810

Фондосновних коштів- 50880

Фондекономічногостимулювання- 7130

Додатковийкапітал - 146900

Власнізасобибанку - 1265590

Отриманівідсотки- усього - 1195370

утомучислі по короткостроковим- 1080290

міжбанківськихопераціях-115160

Прибуткиі комісія знаданихпослуг - 370900

Усьогоприбутків -1566320

Сплаченівідсотки- 1211650

Витратибанку - 1525720

Даніз річного звітуза 1997год:

Отриманівідсотки- усього - 994340

утомучислі по короткостроковим- 890640

міжбанківськихопераціях -103700

Прибуткиі комісії знаданихпослуг - 107050

Усьогоприбутків -1101440

Усьоговитрат- 1064860

Наданікредити - 3473070

Сплаченівідсотки- 896630

Прибутокбанку від кредитноїдіяльності- 97710

Удипломнійроботі мноюзробленийтематичнийаналіз, тобто вивчалося колопитань,що дає можливістьвиявити можливостіполіпшенняокремих питаньнапрямківбанку, які стасуютьсякредитноїдіяльностібанку.

Зогляду на цільі характераналізу балансу,розрізняють:

попереднійаналіз, застосовуванийпри оцінцістанурахунківдля виявленняспроможностіздійсненнякомерційнимбанком будь-якихоперацій,

оперативнийаналіз, проведенийу процесі поточноїроботи банкудля оцінкидотриманнянормативівліквідностій іншихпоказників,прийняттятерміновихзаходів, щозабезпечуютьїхнє дотримання,а також одержаннядостатьногоприбутку,

остаточнийаналіз, застосовуванийдля визначенняефективностідіяльностікомерційногобанкуза звітнийперіод, а таксамо для виявленнярезервів підвищенняприбутковості,

перспективнийаналіз, застосовуванийдля прогнозуванняочікуванихрезультатіву майбутньомуперіоді, а такожвизначеннянових видівоперацій івнутрішньобанківськоїполітики.


1.4 Джерелапогашеннякредитів

Поверненнябанківськихкредитів означаєсвоєчасне іповне погашенняпозичальникамивиданих їмкредитів івідповіднихсум відсотківза користуваннякредитнимикоштами. Забезпеченняповерненнякредиту - цескладна цілеспрямованадіяльністьбанку, яка включаєсистему організаційних,економічнихі правових мір,що складаютьособливиймеханізм, котрийвизначає засобивидачі кредитів,джерела, терміниі засоби їхньогопогашення, атакож документацію,котрим забезпечуєповерненнякредитів.

Джерелаповерненнякредитів поділяютьсяна первинніі повторні(додаткові).Первиннимджерелом єприбуток позичальника(для юридичнихосіб - виторгу наявнійабо безготівковійформі, для фізичнихосіб- заробітнаплата або іншінадходження).Повторнимиє виторгвід реалізаціїзакладеногомайна, перерахуваннякоштівгарантом абостраховоюорганізацією.

Порядоквикористаннябанком первиннихі повторнихджерел погашенняпозичок розрізнений.Погашеннякредитів зарахунокприбутку позичальникарегулюєтьсякредитнимдоговором,договоромзастави, дорученнямна перерахуваннявідповіднихкоштів.Погашенняздійснюєтьсяв день настаннятермінуплатежу абов інший визначенийперіод принаявностікоштівна рахункуклієнта. Припогашеннікредитів готівкоюклієнт у відповіднітермінивносить грошів касу банку.Можливе продовженнятермінупогашеннякредиту, якщоклієнт очікуєнадходження.Таким чином,механізм погашеннякредиту в даномувипадку являєсобою добровільневиконанняклієнтом своїхплатіжнихзобов'язаньперед банком,зафіксованиху кредитномудоговорі.

Погашеннякредиту зарахунокповторнихджерел означаєзалучення банкув дію механізмупримусовогостягненняналежного йомуборгу.Даний механізмтакож має правовезабезпечення(крім кредитногодоговору) увиглядідоговорупро заставу,гарантійноголиста,договорупоручництва,страховогополісу.

Використаннядодатковихджерел навітьпри наявностізазначенихюридичнихдокументіввимагає відбанку особливихумов і тривалогочасу. Так, реалізаціяправ по поверненнюкредиту привикористаннізастави майнапозичальникаприпускаєзверненняв суд або арбітраж,а також потребуєдотриманнявизначенихумов по сутізаставногоправа зі сторонами,як банку, такі позичальника.У результатівиникає тривалапроцедурарозгляду ізадоволенняпозову банку.Використаннягарантійнихзобов'язаньпоручителядля погашеннякредиту такожпотребуєчасу навітьпри його готовностівиконати цізобов'язання.Страхова організаціявідшкодуєзбитокбанкувід неповерненнякредиту тількипісля ретельноговивчення чинниківвиникненнякредитногоризику і заумови дотриманняумов страховоїугоди.

Зогляду натрудомісткістьроботи з повторнимиджерелами ітривалістьпроцедур включенняїх у реальниймеханізм погашеннябанківськогокредиту, основнийакцент привирішенніпитанняпро можливістьвидачі кредитуварто відводитипервинномуджерелу - прибутку.Якщо виникаєсерйознийсумніву реальностівикористанняприбутку вякості основногоджерела погашеннякредиту, у видачійого кращевідмовити.Повторніджерела лишепідкріплюютьпервинний,але не заміняютьйого.

Фінансовостійкіпідприємства,що єпостійнимиклієнтамибанку, можутькредитуватисяна довір і.

Інструментизабезпеченнякредитів:

1.Банк намагаєтьсямати справуз тими, коговін давно знає.Цейта інші декількапунктів однозначносвідчать: системузабезпеченняповерненнякредитів вартоформувати зтаким розрахунком,щоб вона працювалане тільки післятого, як наступивтермінповерненнякредиту, алеголовним чиномдо ухваленнярішення провидачу кредиту.

2.Банк обмежуєтерміникредитування.

Розрахунокдостатньопростий: чимкоротший цейтермін,тим нижчий заінших рівнихумов рівеньризику. Заразукраїнськібанки ринутьсяобмежити зазначенийтермін3-6 місяцями.

3. Банкпоступоворозвиває своїкредитні відносиниз клієнтами,включаючи ітих, із якимивін вже працює.

Намалих кредитнихсумах можнацілком оцінитиклієнта задекількамісяців. Оцінитийого добропорядність,акуратність,грамотність.Простежити,із якогороду контрагентамивін має справу,наскількиакуратний увиплаті податків,у оформленніплатіжнихдокументів.Переконатисяв його грамотностів юридичнихпитаннях.

4.Банк по можливостіформализуєпроцеси видачікредитів.

Цедопускає розробкувідповіднихпроцедур, пакетівдокументів,необхіднихвід позичальників,критеріївзадоволеннякредитнихзаявок (сукупностікоефіцієнтів,що допомагаютьвизначитирівень кредитногоризику).

5.Банк домагається,щоб максимальнечисло кредитівмало забезпеченняв тій чи іншійформі, при цьомупо можливостішироко диференціюютьсяумови кредитуваннярізних клієнтів(у залежностівід забезпеченнякредиту, віднадійностіклієнта, відцілей, обсягів,термінівкредитуванняй іншихобставин).

Роботуз позичальникамиполегшує розробленийу банку пакетдокументів,які підприємство,що звернулосяза кредитом,повинно надатибанку.Забезпеченнямкредиту можебути ліквіднийтовар, майно,валютні кошти.Приймаютьсяв якості гарантіїі поручництвоякогось банку.Повинна бутирозробленаформа такогодоговору поручництвадля підприємств,що не єклієнтамибанку, а такождля тих, хтозвертаєтьсяза кредитомвперше і не маєу своєму розпорядженнівласне майнодля його забезпечення.

Банкамишироко практикуєтьсязнайомствоз підприємством,огляд на місцітоварів, офісів,складськихприміщень,торгових залів,перевірканаявностітоварів і майна,що даються взаставу.

Цільовевикористаннякредиту легшепростежити,якщо одним зумов його наданняєвідкриттяпозичальникомрахункув банку.

6.Банк активноутримуєтьсявід прийняттяв якості забезпеченнясвоїх кредитівнеліквідноготовару абоіншогоподібногомайна, сумнівнихцінних паперів(безверхихбанківськихакредитивів,неакцептованихвекселів іт.п.).

7.Банк страхуєвидані позички(і, можливо, відсоткипо них). При цьомукращий тристороннійдоговір міжбанком, позичальникомі страховиком.

8.Банк включаєв кредитнийдоговір арбітражнуобмовку проте, що у випадкувиникненнясуперечки міжучасникамивін передаєтьсяна дозвіларбітражномусуду.

Убільш широкомуплані мова йдепро те, що банк,який по-справжньомупіклуєтьсяпро поверненнясвоїх позичок,бездаганноволодіє тонкощамиюридично вірногоупорядкуваннявідповіднихдокументіві супроводивсьогокредитногопроцесу.

9.На останніхетапах кредитногопроцесу, колитермінповерненнякредиту підходитьабо вже наступив,банк активновикористовуєсвою службуекономічноїбезпеки, щоповинна діятижорстко, алев рамках законності,доводячи справупри необхідностідо суду.

10.Відповідальнийбанк акуратнийв оплаті своїхборгів,пунктуальнийу поверненнівзятих нимкредитів, неутримуєу своєму оборотічужих коштів,не перешкоджаєзаконним перевіркамсвоєї діяльностіз боку компетентнихорганів.


2.Діючапрактика урахуванняй аналізу кредитів


2.1 Бухгалтерськийоблік операційз кредитуванням

Облікоперацій,пов’язанихз кредитуванням,ведеться вустановахПромінвестбанкузгідно з Планомрахунківбухгалтерськогообліку в установахбанків (ЗатвердженопостановоюПравління НБУ388 від 21.11.97 року).

При одержаннівід працівникакредитноговідділу кредитногодоговору, договорузастави тарозпорядженняна перерахуваннякредитнихкоштів, головнийбухгалтер:

-перевіряєправильністьоформленнядокументів,

-відкриваєпозичальникуособистийпозичковийрахунок,

-проставляєномер особистогопозичковогорахунку в кредитнийдоговір,

-передаєкредитнийдоговір тадоговір заставибухгалтеру,на якого покладеневедення особистогорахунку позичальника,

-передаєдорученнякредитнихкоштів (згідноз дорученнямклієнта) бухгалтеру,на якого покладенеперерахуваннякоштів клієнтівза межі банку.

Бухгалтер,на якого покладеневедення особистогопозичковогорахунку клієнта,при одержаннівід головногобухгалтеракредитногодоговору заставизавіряє дані,що проставленів кредитномудоговорі тадоговорі заставиз даними, щозанесені вособисту картупозичальникапрацівникомкредитноговідділу. Післяперевірки цихдокументівбухгалтерробить наступніпроводки:

1. Договірзастави прибуткуєтьсяу сумі застави

Дт - 9905 Кт - 9500 рахунокконтрагент

2.Даліці документипередаютьсякасиру, якийприбуткує єкредитнийдоговір заставиза чисельністю, Дт- 9819 Кт– рахунок контрагента

Під час черговоїсуми кредитув рамках умовкредитногодоговору, працівниккредитноговідділу вноситьзміни до особистоїкредитноїсправи. Операціїпо видачі готівкив рахунок отриманогокредиту недопускаються(крім споживчогокредиту фізичнимособам та назаробітнуплату.

Для синтетичногообліку цихопераційвикористовуютьсярахунки 2-гокласу, на якихведеться облікрізних видівкредитів, депозитіві транзитнихрахунків.

Кредитиподіляютьсяна кредити впоточну діяльністьі кредити вінвестиційнудіяльність.

Кредитив поточну діяльність- це кредити,надані позичальникомна задоволеннятимчасовоїпотреби в коштахдля фінансуванняпоточних активіву разі розривуміж часом надходженнякоштів та здійсненнязатрат. У Планірахунків кредитив поточну діяльністьобліковуютьсяв такому розрізі:рахункиза овердрафтом,операції репо,врахованівекселі,факторинговіоперації, кредитиза внутрішнімиопераціями,кредити заекспортно - імпортнимиопераціями,інший кредитв поточну діяльність.

Кредитив інвестиційнудіяльність– це кредити,надані позичальникамна задоволеннятимчасовоїпотреби в коштахпри здійсненніними інвестиційнихвкладень. УПлані рахунківвони обліковуютьсяза такими рахунками:

-кредити набудівництвота освоєнняземлі,

-кредити накупівлю будівель,споруд, обладнаннята землі,

-фінансовийлізинг.

Кредитивраховуютьсяна рахунках2-гокласу, наприклад:

20розділ - кредити,наданісуб'єктамгосподарськоїдіяльності;

21розділ - кредити,що подані органамдержавногоуправління;

22розділ - кредити,наданіфізичним особам.

(Див.додаток таблицю2.1)

Аналітичнийоблік по кредитнимрахунків ведетьсяголовним бухгалтеромна підставікредитногодоговору тадоговору заставипісля оформленнядозволів нанадання кредиту,ведеться вкартках особистихпозичковихрахунків. Проведенняоборотів поособистихпозичковихрахунках здійснюєтьсяз відома головногобухгалтера,на основі перевіренихта належнооформленихдокументів.

Суми сплаченихпроцентів таперіод, за якийвони утримані,заносятьсяу відповідніграфи карткиособистогорахунку наПЕОМ. Післяпроведеннязаписів виводитьсязалишок заборгованостіпо кредиту.

Несплаченів строк згідноз кредитноюугодою платежі,перераховуютьсяна рахунокпростроченихкредитів чипростроченихпроцентів.

Кредитнадокументація- це документи,що складаютьсяклієнтом ібанком , щосупроводжуютькредитну угодуз моменту зверненняклієнта в банкі до погашенняпозички.

До кредитнихдокументів,що складаютьсяклієнтом, належать:кредитна заявка,технічно-економічнеобгрунтування,заява на одержанняпозички, договірпро заставу(гарантійнілисти, страховіполіси), зведенняпро закладенемайно.

До документів,що носятьдвостороннійхарактер, належитькредитнийдоговір.

До документів,що складаєтьсябанком, ставляться:висновокна кредитнузаявку клієнта,відомістьвиконанняклієнтом умовдоговору, утому числіпогашеннякредиту і сплативідсотків,кредитна справаклієнта.

Розглянемодокладнішедокументи,надані клієнтом,тому що аналізцих документівмає особливезначення вкредитнійугоді.

Клієнт,що звертаєтьсяв банк за одержаннямкредиту, подаєзаявку, де містятьсявихідні зведенняпро необхіднийкредит: мета,розмір кредиту,виді термінкредиту, передбаченезабезпечення.

Банкпотребує,щоб дозаявкибули докладенідокументи іфінансовізвіти, які єобгрунтуваннямпрохання пронадання кредитуі зробить висновок.Ці документи- необхіднаскладова частиназаявки. Їхнійретельнийаналіз проводитьсяна наступнихетапах, післятого як представникбанку проведепопереднєінтерв'ю з заявникомі зробить висновокпро перспективністьугоди.

До складупакета супровіднихдокументів,що подаютьсяв банк разоміз заявкою,входять такі.

1. Фінансовийзвіт, що включаєбаланс банкуі рахунокприбутків ізбитків заостанні 3 роки.Баланс складаєтьсяна дату (кінецьроку) і показуєструктуруактивів, зобов'язаньі капіталукомпанії. Звітпро прибуткиі збитки охоплюєрічний періоді дає докладнізведенняпро прибуткиі витратикомпанії, чистийприбуток, розподілуйого (відрахуванняв резерви, виплатадивідендіві тощо).

2. Звіт пропрямуваннякасових надходженьзаснованийна зіставленнібалансів компаніїна дві дати ідозволяє визначитизміни різноманітнихстатей і прямуванняфондів. Звітдає картинувикористанняресурсів, часузвільненняфондів і утвореннядефіциту касовихнадходженьі тощо.

3. Внутрішніфінансові звітихарактеризуютьбільш детальнофінансовеположеннякомпанії, змінаїї потреб вресурсах протягомроку .

4. Внутрішніуправлінськізвіти. Упорядкуваннябалансу потребуєбагато часу.Банку можутьзнадобитисядані оперативногоурахування,що утримуютьсяв запискахі звітах, підготовленихдля керівництвакомпанії.

5. Прогнозфінансування.Прогноз міститьоцінкимайбутніхпродажів, витрат,витрат на виробництвопродукції,дебіторськоїзаборгованості,оборотностізапасів, потребив готівці,капіталовкладеньі тощо. Є двавидипрогнозу: оціннийбаланс і касовийбюджет. Першийвключає прогнознийваріант балансовихрахунківі рахунокприбутків ізбитків намайбутнійперіод, другийпрогнозуєнадходженняі витрата готівки.

6. Податковідекларації.Це важливеджерело додатковоїінформації.

7.Бізнес-плани.Багато кредитнихзаявок пов'язаніз фінансуваннямпочинаючихпідприємств,що ще не маютьфінансовихзвітів та іншоїдокументації.У цьому випадкурекомендуєтьсядокладнийбізнес-план,що повиненміститизведенняпро мету проекту,методи веденняоперацій ітощо. Зокрема,документ повиннийвключати: описпродуктів абопослуг, що будутьзапропонованіна ринку(включаючипатенти, ліцензії);плани дослідженьі розробокі тощо.; галузевийі ринковийпрогнози; планимаркетингу; план виробництва;план менеджменту; фінансовийплан .

Заявканадходитьдо відповідногокредитногоробітника,що після їїрозгляду проводитьпопереднюбесідуз майбутнімпозичальником- власником абопредставникомкерівництвафірми.

Кредитнаугода

Розділ«Свідченняй гарантії»підтверджує,що позичальник:

- має сертифікатпро інкорпорірованії;

- має повноваженняукладати кредитнідоговори іпідписуватиборгові зобов'язання;

- не маєзаборгованостіз податків;

- має праворозпоряджатисяактивами;

- не має активіву заставі, крімвідомих банку;

У розділі"Характеристикакредиту" докладновикладаютьсяумови кредиту,сума, процентнаставка, шкалапогашення ізабезпечення.Зазначеновсіхучасниківугоди,робиться посиланняна борговезобов'язанняі документ прозабезпеченнякредиту.

У розділі« Умови, щообмежують»»сформульованіправила, якихповиннийдотримуватисяпозичальникпротягом усьогоперіоду діїкредиту:

- підтримувативизначенийрівень оборотногокапіталу;

- підтримуватистабільнийрівень акціонерногокапіталу;

- дотримуватисявстановленогорозмірубалансовихкоефіцієнтів(коефіцієнталіквідностіі тощо);

- регулярноподаватифінансовізвіти, підготовленіз дотриманнямвсіхузвичаєнихбухгалтерськихправил;

- повідомлятибанку про будь-якепогіршенняфінансовогостановища;

- забезпечитинеобхіднестрахуваннявід нещасливихвипадків, пожежі;

- регулярносплачуватиподатки та іншізобов'язання,що у випадкунесплати можутьпризвестидо накладенняарешту на майно;

- утримуватив порядку ізабезпечуватинеобхіднийремонт будинківта устаткування;

- забезпечитиробітникамбанку можливістьобстежитибухгалтерськікниги компаніїна предметвиявленняїхньої ідентичностіданим, наведениху звітах;

- повідомлятибанку про початепроти компаніїабо що намічаєтьсясудове переслідування.

У поділі" умови, щозабороняють,"зазначенідії, що не повинніпровадитисяпозичальником:

- не продаватиабо закладатиактиви (крімвипадків, колице потрібнодля нормальноїроботи компанії);

- не купуватиакції або облігації(за виняткомзобов'язаньуряду);

- не виплачувативинагороди і дивідендівакціонерамвище обумовленогомаксимуму;

- не проводитиопціонніх угодз акціями компаніїабо іншихоперацій ізвідстроченимвідшкодуваннямкоштів;

- не видаватигарантій поборгахіншихпідприємств;

- не розширюватисистему участів іншихпідприємствах;

- не братиучасть у злиттяхі поглинаннях;

- не робититаких змін укерівних органахкомпанії, щовплинули б наїї політику.

У розділі"Невиконанняумов кредитноїугоди" наводятьсявипадки, щоварто трактуватияк «невиконання»або «порушення»договору:

- несплатачерговогоплатежу з кредиту;

- порушенняодного з обмежуючихабо забороняючихумов;

- оголошеннябанкрутстваабо ліквідаціїсправи;

- смертьпозичальника.

У розділі"Санкції увипадку порушенняумов угодам"перераховуєтьсятаке:

- вимоганегайногопогашення всієїсуми боргу,що залишається,і відсотківпо ній;

- вимога додатковогозабезпеченняабо гарантій;

- правобанку погаситиборг, щозалишивсяза рахуноккоштів,наявних напоточномурахунку позичальника.

Не всікредитні угодимістятьусі зазначенірозділиі пункти, аледеякі моменти- характеристикакредиту, обов'язкукредитора іпозичальника,що розумієтьсяпід порушеннямдоговору -обов'язковонаявні в документіпро кредитнуугоду.

Угодупідписуютьпредставникибанку ікомпанії,а якщо потрібно- гарант. Післяцього комплектусіх документівпередаєтьсяклієнту, а іншийкомплект ізсупровіднимидокументамийдев кредитнедосьє банку.Потім у це досьєпідшиваютьсявсізвіти компанії,листування,записи телефоннихпереговоріві тощо.

Документальнеоформленнякредиту наданов додатках2.3.1-2.3.36.


2.2 Банківськийкредит та джерелайого формування

Банківськийкредит надаєтьсясуб'єктамкредитуванняусіх форм власностіу тимчасовекористуванняна умовах,передбаченихкредитнимдоговором.Основними зних є: забезпеченість,повернення,строковість,платність тацільова спрямованість.

Принципзабезпеченостікредиту означаєнаявність убанку правадля захистусвоїх інтересів,недопущеннязбитків віднеповерненняборгу черезнеплатоспроможністьпозичальника.

Принципповернення,строковостіта платностіозначає, щокредит має бутиповернутопозичальникомбанку у зазначенийу кредитномудоговорі строкз відповідноюсплатою за йогокористування.

Цільовийхарактер використанняпередбачаєвкладеннякредитнихкоштів на конкретніцілі, передбаченікредитнимдоговором.

Основнимиджереламиформуваннябанківськихкредитнихресурсів євласні коштибанків, залишкина поточних(валютних) рахунках,залучені коштиюридичних тафізичних осібна депозитнірахунки дозапитання тастрокові,міжбанківськікредити такошти, одержанівід випускуцінних паперів.

(Див. додаток мал. 2.1)

Кредитніоперації здійснюютьсябанками у межахкредитнихресурсів.

Грошів якості кредитнихресурсів являютьсобою предметкупівлі-продажу,що має своюціну - банківськийкредитнийвідсоток.Відсотоквиступає увиглядівизначеноїсуми грошей,одержуваноїкредиторомвід позичальниказа "товар" - уданому випадкуза користуваннятимчасовопозиченимигрошима. Точніше,навіть не закористування,а за правокористування:якщо кредитпросто пролежаву позичальника,то це не звільняєостанньоговід необхідностісплачуватиза нього. У суворомузмістіцього словаза узятий кредитнеобхіднозаплатитивідсоток- необхіднопогаситисуму основногоборгу,а, крім того,нерідко припадатєсплачуватикомісійні,штрафи. Проте,ціною кредитурахуєтьсясаме банківський(позичковий)відсотокабо плата заправо користуваннякредитнимикоштами. Джереломсплати відсоткаєчастина прибуткупозичальника,отримана ним внаслідоквикористаннякредитнихкоштів.

Зпогляду кредитораабсолютнийрозмірвідсотка,не співвіднесенийіз сумою позички,ні про що неговорить.Тому в практичнихцілях, тобтодля з'ясуванняефективностікредитних угод,визначенняприйнятностітого або іншогорозміруціни кредиту,використовуєтьсявідноснийпоказник такоїціни - норма(ставка) відсотка,тобто характернедля деякогофіксованоговідрізкачасу відношенняміж сумою сплаченихвідсотків(процентнимплатежем) ірозміромпозички:

Пр

Нп =---- * 100%, (2.1)

С

деНп- норма відсотка,

Пр- сума сплаченихвідсотків,

С- розмірпозички (кредиту).

Узалежностівід характернихрис різнихсекторів ринкукредитнихкапіталів можнавиділити декількагруп одноріднихставок відсотка(банківськогоі небанківського):

-ставкигрошовогоринку,яківикористовуютьпри короткостроковихпозичковихопераціях міжкредитно- фінансовимиінститутами,

-офіційнадисконтнаставка,

-ставкиринкуціннихбумаг-ставки прибутковостірізноманітнихакцій і облігаційу момент їхньоїемісії і надаліна повторномуринку,

-ставкибанків і кредитнихзаснуваньдля небанківськихпозичальниківі кредиторів.

У своючергу в рамкахкожної з перерахованихгруп процентніставки можнакласифікуватиза:

-термінамиугоди-на довго-,середньо-,короткострокові,

-ролів структуріставок-на основні ідодаткові, щозмінюютьсяслідом за основними,

-характеромформування-на переважноринкові (рівеньі прямуванняяких залежатьв основномувід загальноїекономічноїкон'юнктуриі станиринкукредитнихкапіталів) ісвідомо регульованіпрямо або побічно(центральнимбанком, синдикатамибанків і кредитнихзаснувань,іншимисуб'єктами),

-масштабомвикориствння-на ставки,застосовуванівинятково нанаціональнихкредитнихринках,і ставки, використовуваніодночасно нанаціональнихі міжнароднихринках,

-захарактеромзміни протягомтермінукористуванняпозикою-на фіксовані(незмінні) іплаваючі ( ставки,що змінюються).

Заразу банківськомусекторі економікиіснує цілийкомплексрізноманітнихвидівпроцентнихставок.

По-перше,це процентніставки, схильнідо безпосередньогорегулювання.До регульованихставок належатьставка рефінансуванняі штрафна ставкаНБУ.

По-друге,це ринковіпроцентніставки. Вониподілятюсяна аукційніі неаукціні.

Виходячиз різноманітнихпідходів дометодологіївстановленняставок, можутьбути розрахованіномінальні(річні) і ефективніставки.

Банківськийвідсотоквиникає у випадках,коли одним ізсуб'єктів кредитнихвідносин виступаєбанк. Комерційнібанки при укладеннікредитних угодсамостійнодомовляютьсяз позичальникомпро розмірпроцентнихставок. З розвиткомринкових відносингосподарюваннянорма відсоткабуде наближатисядо середньоїнорми прибутківв економіці.У будь-якомувипадку нарозмірі динамікуставки відсоткавпливають якзагальні,макроекономічнічинники,так і чинникиприватні,що лежать насторонісамих учасниківкредитногопроцесу, у томучислі окремихбанків.

Дочисла загальнихчинниківвідносять:

-співвідношенняпопиту і пропозиціїпозиковихкощтів,

-регулюючаполітика НБУ,

-рівеньінфляції внародномугосподарствітощо.

Приватнічинникивизначаютьсяумовами функціонуванняконкретногобанку, йогоположеннямна ринкукредитнихресурсів, обраноюкредитною іпроцентноюполітикою,ступенемризикованостіздійснюванихоперацій.

Рівеньпроцентнихставок по активнихопераціях банкаформуєтьсябагато в чомуна базі попитуі пропозиціїпозиковихкоштів. На цейрівень істотновпливають:

-"собівартість"позичковогокапіталу даногобанку,

-кредитоспроможністьпозичальника,

-цільовийнапрямок, термін,об’ємнаданого кредиту,

-засобизабезпеченняповерненнякредиту тощо.

Можевиникнутисумніву правомірностіурахуваннявитрат банку("собівартість"позичковогокапіталу) привизначенніціни кредитнихпослуг, сумніву тому, чи несуперечитьтаке урахуванняпринципамринкової економіки,чи не веде цейпідхід доконструювання"витратної"ціни.

Вихіднимпунктом ціноутвореннявиступаєкалькулюванняціни виробництвапідприємства(фірми). Цимзаймаєтьсякожний товаровиробник.Він, так чи інакше,змушений"конструювати"свою ціну. Протев цю ціну включаютьсявитрати, у якихвитратасировини абоматеріалуобчислюєтьсяне за фактичноюсобівартістю,а за ринковимицінами, причомуза достатньожорсткимиправилами,методиками.Далі до витратдодаєтьсяприбуток, ізнову ж, як правило,середня ринкова.Тим самим фактичнимлогічним вихіднимпунктом єіснуюча вжеринкова ціна.Калькулюванняж ціни дає фірміможливістьвизначитивигідністьвиробництваданого товарупри чиннихринкових цінах.

Якбачимо, протиріччянемає. Товаровиробник"конструює"ціну на свійтовар шляхомпідсумовуванняїї елементів,але єдино длятого, щоб "вписатися"в об'єктивноіснуючу наданий моментринкову вартість(ринкову ціну)відповідноговидутовару.

Виняткоміз цього правиларинкової економікиємеханізм формуваннямонопольноїціни, де точкоюзвіту виступаєне загальнадля усіх ринковаціна, а ціна,розрахованаі оголошенасамою монополією.

Цялогіка і відповіднеправило цілкомприйнятніі до кредитнихресурсів якдо своєрідного,але товару.

Привизначенніпроцентнихставок по кожнійконкретнійугодібанки орієнтуютьсяна рівень ставок,котрий з одногобоку, не змусивби позичальника(кредитора)відмовитисявід угоди,з іншогож- дозволив бибанку не тількивідшкодуватисвої витрати,але й дістатиприбуток бажаноне нижче середнього.

Щостосуєтьсявитрат банкуна проведенняпозичковихоперацій, товони складаютьсяз двох комплекснихгруп витрат,кожна з якиймістить у собідекількаелементів:

1.Витратипо притягненнюресурсів, утому числі:сплачені відсоткипо міжбанківськихкредитах (включаючикредити НБУ)і депозитах,відсотки, виплаченіпідприємствам,організаціямі заснуваннямза гроші, щозберігаютьсяна інших поточнихрахунках, відсотки,виплачені повнесках фізичнимосібам.

2.Витратипо забезпеченнюкредитноїдіяльностібанку, у томучислі: витратина заробітнуплату співробітників,зайнятихпритягненнямі розміщеннямресурсів, витратина утриманняапарату управління,включаючипредставничівитрати,амортизаціяустаткування,машин і механізмів,оплата послугобчислюванногоцентру,адміністративно-господарські,канцелярські,поштові,телеграфній іншівитрати.

Підрахуватидійснівитрати банкуне просто.

Основніскладностіпов'язаніз такимиобставинами:

1.Міжбанківськікредити видаютьсяпід різні відсотки,до того ж частопереглядаються.Через це припадаєробити регулярніперерахунки.

2.НБУ встановлюєверхню межувиплати відсотківпо таких кредитах,які зарахованіна витратибанку. Отже,відсотки,виплачені понадцю межу,не виключаютьсяз оподаткованоїбази і можутьпокриватисялише за рахунокприбутку банку.Тоді реальнівитратипо притягненнюміжбанківськихкредитів збільшатьсяна суму переплаченихпонад нормивідсотківі суму, що додатководоведетьсявіддати у виглядіподатків.

3.Для розрахункуреальних витраті відповіднодо реальноїпроцентноїставки з загальноїсуми притягнутихі позиковихкоштівповинні бутивідняті всігроші, не використовуванібанком у йогоактивних операціях:суми, що утримуютьсяу фондах обов'язковихрезервів у НБУі на коррахунку.

4.Необхідно матимеханізм віднесеннязагальнихвитратпо забезпеченнюфункціонуваннябанку на йоговласну кредитнудіяльністьі відповідноправила визначеннярозмірутієї надбавкидо ціни кредиту,що виправданацими загальнобанківськимивитратами.

Припустимо,реальна цінакредиту наоснові урахуваннятільки першоїгрупи витрат(витратипо притягненнюресурсів) визначенав розмірі 150%річних. Розрахунокможе бути проведенийза такоюформулою:

НІn НІIn НІIIn

*100 *YI + *100 *YII + *100 * YIII

100- ПРІО 100– HP- ПРІIО 100– HP- ПРІIIО


(2.2)

деНІnІInІIIn- норми відсотківза користуваннявідповіднодо міжбанківськихкредитів, строковихвнесків, коштівна поточнихрахунках (у %річних),

YI,YII, YIII - питомої вагивідповіднихресурсів узагальномуобсязі ресурсів(%),

ПРІОРІIОРІIIО-невикористанічасткивідповіднихресурсів (%),

HP - нормирезервування(%).

Далілогіка формуванняреальної ціникредитнихресурсів виглядаєтак. Насамперед,треба з'ясуватимірувпливу на цюціну загальнобанківськихвитрат,тобто розмірмаржі, що вартобуло б додатидо раніше знайдених150% ставки. Дляцього можнаскористатисяформулою:

Загальнівитратибанку, за Іншіприбутки, пов'язані Плановий

виняткомвитратпо - із здійсненнямпозичкових+ прибуток

притягненнюресурсів операцій

М

=

Активи,що приносятьдохід (2.3)

Першийелемент чисельникаможе бутипідрахований,у тому числіз використаннямнаближенихметодів. Припустимо,він визначенийу розмірі 5 млн.грн. Другийелемент чисельникаформули будемістити в собіприбутки попозичковихопераціях, щомає позаплановийхарактер, атакож деякіпоточні комісії.Припустимо,у сумі всеце складе3 млн. грн. (середнійпоказник). Важливезначення маєтретій елемент.Будь-який банкповинний складатищоквартальнийрозрахунокпланованогодо одержанняприбутку хочаб тому, що йомупотрібно зробитиавансові платежів бюджет. Урозрахункуна місяць береться1/3 цієї суми. Якщобанк плануєприбуток у 30млн. грн., топозовний розмірскладе10 млн.грн.

Узнаменникформули ввійдуть:видані міжбанківськікредити, коштина рахункахклієнтів. Якщовизначаєтьсямісячна маржа,то всіці активи берутьсяв середньозваженомурозмірі. Нехайрозрахункипоказали, щомова йде просуму в 250 млн. грн.

5-3+10

Т

оді М= = 0,048,

250

тобтопотрібно, щобкожна гривняпрацюючихактивів приносилана місяць 0,048 грн.Інакше кажучи,річна ставкаповинна бути

1,048-1

* 360днів=0,0576, тобто57,6 %

30 днів

Такимчином, реальнаціна кредитускладе:

150%.+57,6%.=207,6%.

Зрозуміло,фактична ціна,що складетьсяна ринкупозичковихкапіталів,швидше за все,буде або більшерозрахунковоїціни (при дефіцитіпропозиції,великихцінових претензіяхкредиторіві тощо), або менше(при недостачіпопиту, неспроможностіпозичальниківоплачуватизанадто високі,на їхній погляд,витратикредиторіві т.п.). Але вонаявляє собоюту вісь абоцентр коливань,до якого фактичніціни кредитнихресурсів будутьпрагнути втенденції.

Дляпрактичнихпотребможуть використовуватисярізноманітніформули розрахункупроцентноїставки за кредит(цін кредитів).


2.3 Етапивидачі кредиту

Процескредитування розподіляється на чотири етапи,кожний з якихвносить свійвнесок у якісніхарактеристикипозички і визначаєступінь їїнадійностій прибутковостідля банку.

Загальнекерівництвоза дотриманнямправил оформлення,надання та своєчасного погашення кредиту покладаєтьсяна керівниката головногобухгалтераустанови банку.

1.Розулядзаяви на отриманнякредиту. Призверненні заотриманнямкредиту клієнтповинен представитив банк:

-офіційнузаяву на одержаннякредиту(2.3.1-2.3.2);

-короткийопис представленогокредитуванняпроекту;

-короткийопис підприємства-позичальника.

Розглядаючизаяву на отриманняпозички, працівникбанку завждиповинен враховуватиперспективупогашеннязобов'язаньбанку передвкладниками. В першу чергу необхідно оцінити вірогідністьпогашенняпозички в зазначенийтермін і забезпеченняосновної сумиборгу.

Основнимзавданням кредитного працівника на етапі розглядузаяви є професійнаоцінка сильнихі слабких боківпредставленогодля кредитування проекту чи господарськоїоперації івизначенняміри ризикубанку. Якщо вході розглядузаяви не будутьотримані відповідіна ключові питання, пов'язаніз видачею кредиту,її необхіднобезумовновідхилитинавіть принаявностісолідногозабезпечення.

Післяознайомлення з документами, працівник банку проводитьособисту бесідуз майбутнімпозичальником-власникомчи уповноваженимпредставникомкерівництвапідприємства.У ході бесідинеобхідносконцентруватиувагу на п'ятигрупах ключовихзапитань, якістановлятьнайбільшийінтерес банку.

а)Даніпро клієнта:

-основнаінформаціяпро підприємство(походження,продукція),

-власністьі менеджмент(структуравласності,досвіт і кваліфікаціякерівників),

-реалізаціяі канали збуту(об'єми реалізації,основні споживачі,канали збуту),

-системавиробництва( основні комплектуючіта сировина,постачальники,обладнаннята технологія,робоча сила),

-фінансовіпоказники(ефективність,реалізація- прибуток, структуразаборгованості,ліквідність),

-перспективиі плани капітальнихвкладень, стратегіяпланів впровадження).

б)Запитаннястосовно позички:

-якрозрахованасума кредиту,

-якскладено прогнозфінансовихпотреб,

-чивраховуютьумови, на якихклієнт бажаєотримати позичку,термін службиактивів, якіфінансуютьсяпозичкою,

-чивраховуютьумови позичкиздатністьклієнта повернутикредит своєчасно.

в)Запитання,пов'язанні зпогашеннямкредиту:

-якклієнт плануєпогашати кредит,

-скількикоштів отримає позичальник у процесіопераційногоциклу,

-чи маєклієнт спеціальнеджерело погашеннякредиту,

-чи єу клієнта гарантиі який їх фінансовийстан.

г)Запитаннястосовно забезпеченняпозички (в залежностівід запропонованогоклієнтом видузабезпечення).

д)Запитаннястосовно зв'язківклієнта з іншимибанками:

-у якомубанку клієнтмає рахунок,

-у якихбанках клієнтмає валютнірахунки,

-чи маєклієнт непогашеніпозички і якоговони характеру.

Дляотримання більшповної інформаціїпро діяльністьклієнта уточнення необхідної інформації рекомендуєтьсявідвідатипідприємствоі ознайомитисяз його діяльністюна місці.

Мотивамивідвідуванняпідприємстваможуть бутитакі:

а)З'ясуватиі впевнитися,чим насправдізаймаєтьсяклієнт.

б)Оцінитивартість активів.

в)Визначититермін виробничогоциклу.

г)Оцінитиефективністьуправління.

е)Впевнитисяв повноваженнях осіб, які проводятьпереговори.

є)Отриматиіншу інформацію,яка може допомагатипри оцінціризику.

Програмавідвідування клієнта повинна бути добрепродуманоюі переслідуватиконкретні цілі.

Наоснові проведеноїроботи кредитнийпрацівникповинен прийнятирішення продовжитироботу з кредитноюзаявою чи відхилитиїї.

Якщопропозиціяклієнта розходитьсяз принципами і установкамипоточної кредитноїполітики банку,або виниклисумніви щодо обгрунтованості позички, можливостейпозичальникареалізуватипроект, компетентностікерівництвапозичальникапрацівник банкуповинен відхилити заяву на отриманнякредиту, прощо офіційносповіститизаявника вконкретнійформі з перелікомконкретнихпричин, з якихкредит не можебути наданий.

Якщокредитнийпрацівниквирішив продовжитироботу з клієнтом,він складає в письмовійформі своївисновки, пропозиціїі пропонуєклієнту представити всі необхіднідокументи,згідно нижченаведеногопереліку:

-нотаріальнозавірені копії статуту та установчогодоговору позичальникачи положенняпро госпорганразом з установчимидокументамиі належнимчином оформленимдорученнямвищестоящоїустанови направо укладатикредитні угодивід імені юридичноїособи (для філійі відділеньпідприємств,які не є юридичнимиособами),

-техніко-економічнеобгрунтуванняодержаннякредиту,

-розрахунокстроку окупностіта рентабельностіоб'єкту кредитування(Додаток 2.3.4),

-графікнадходженьта платежівпідприємства-позичальникана весь термінкористуваннякредитом (Додаток2.3.5),

-нотаріальнозавірені копіїконтрактів(при одержаннікредиту підзакупівлютоварно-матеріальнихцінностей),

-копіїдокументівдля підтвердженняугод, що кредитуються,

-відомостіпро кредити,що отриманів інших банках,

-нотаріальнозавірена карткаі зразкамипідписів керівникай головногобухгалтерата відтискомпечатки госпоргану,що отримуєкредит (Додаток2.3.6),

-завіреніподатковоюінспекцієюфінансовізвіти, які включаютьбаланс позичальникаі рахунок прибутківі збитків.

Дляпідприємств,які існуютьбільш трьохроків, фінансовізвіти подаютьсяза останні трироки плюс фінансовийзвіт на останнюзвітну дату.

Якщопідприємствоіснує менштрьох років,кількістьзвітів узгоджуєтьсяз кредитнимпрацівникомбанку:

Бізнес-план(для підприємств,які розпочинаютьсвою діяльність).Вони обов’язковоповинні включатитакі розділи,як описанняпродуктів(послуг), галузевийі ринковийпрогнози, планимаркетингу,

-матеріалий документипо запропонованомупозичальникомвиду забезпеченнякредиту (Додаток2.3.7-2.3.8).

-Перелікдокументів,які можуть додаткововимагатисяпрацівникомбанку від клієнта:

-звітпро рух касовихнадходжень,який дає картинувикористанняресурсів, часувивільненняфондів і утвореннядефіциту касовихнадходжень,

-внутрішніфінансовізвіти, якіхарактеризуютьзміни потребу ресурсахпротягом року(поквартальне,помісячно),

-внутрішніуправлінськізвіти: даніоперативногообліку стосовнооперацій іінвестицій,змін дебіторськоїі кредиторськоїзаборгованості,кількостіпродаж, величинизапасів та ін.,

-податковідекларації.

Наведенівище документивикористовуютьсяяк необхіднаскладова частинаінформаціїдля аналізуна другомуетапі видачікредиту.

2.Вивченнякредитоспроможності,фінансовогостану клієнтаі оцінка ризикуза позичкою.

Аналізкредитоспроможності,фінансовогостану клієнтай оцінка ризикуза позичкоюбазуються навикористаннітаких джерелінформації:

-матеріали,отриманібезпосередньовід клієнта(Додаток 2.3.9-2.3.17),

-матеріалипро клієнта,які знаходятьсяв архівах ібазах данихбанку (якщоклієнт маєкредитну "історію"),

-необхіднівідомостіможуть бутиотримані відзовнішньогооточення клієнта(постачальники,кредитори,покупці продукції,обслуговуючібанки, податковаслужба та ін.),

-звітита інші матеріалидержавних іприватнихустанов (галузевіаналітичнідослідження,статистичнаінформація,довідники поінвестиціямта ін.).

Дорозробки тазатвердженняметодики оцінкифінансовогостану такредитоспроможностіпозичальниказ урахуваннямспецифікигалузі і методикивизначеннякатегорійністікредиту працівникиустанов Промінвестбанкукористуються"Рекомендаціямищодо оцінкикомерційнимибанками кредитоспроможностіта фінансовоїстабільностіпозичальника(лист НБУ 23011\79 від2.06.1994р.).

Прогнозфінансовогостану фірмиі ризику, пов'язаногоз видачею їйкредиту здійснюєтьсяна основі аналізуп'яти групкоефіцієнтів(які характеризуютьспіввідношеннярізних статейбалансу) і вивченнядинаміки цихпоказників:

-показниківліквідності,

-показниківзаборгованості,

-показниківпогашенняборгу,

-показниківділової активності,

-показниківрентабельності.

Проводитьсяретельне вивчення:

-репутаціїпозичальника,його статусув діловомусвіті (до увагитакож приймаєтьсясвоєчасністьрозрахунківпо раніше отриманихкредитах,відповідальністьта компетентністькерівниківгоспоргану,якість звітівта інших документів,представлениху банк),

-фінансовихможливостейпозичальника,його спроможностісвоєчаснопогасити кредит,здатностіпозичальникапри необхідностіоперативномобілізуватисвої грошовіресурси з різнихджерел (на основіаналізу прибутківі витрат, перспективїх змін у майбутньому,динаміки дебіторськоїзаборгованостігоспоргануі змін йоготоварних запасів,структури іякості активівпозичальника),

-капіталупозичальника(на основі аналізуйого структури,співвідношенняз іншими статтямиактивів і пасивів),

-забезпеченнякредиту (наоснові аналізуйого достатності,якості і легкореалізуємостіу випадку непогашенняпозички, а такожправомірностібанку приймативід клієнтазапропонованийвид забезпечення(на основі аналізудіючого законодавствай установчихдокументівпозичальника),(Додаток 2.3.18),

-загальнихумов, які визначаютьділовий кліматв країні й впливаютьяк на становищебанку, так іпозичальника(стан економічноїкон’юнктури,наявністьконкуренціїз боку іншихвиробниківаналогічнотовару, податковаполітика уряду,ціни на сировинута ін.),

-здатностіпозичальникавиробляти іреалізовуватипродукцію,підтримуватиІї конкурентоспроможність,запроваджуватизаходи, спрямованіна збільшенняприбутків,

-обгрунтованостіі достатностісуми кредиту,виходячи зпроведенняпозичальникомконкретноївиробничоїпрограми, ліквідностійого балансу,наявностіспіввідношенняміж власнимиактивами тапозиченимикоштами, необхідногозабезпеченняпотреб длядосягненнязапланованихрезультатів, -прибутківбанку прикредитуванніконкретнихзатрат позичальникав порівнянніз середньоюнормою прибутківустанови банку(рівень прибуткубанку повиненбути узгодженийз мірою ризикупри кредитуванніі розміромприбутку, щоотримує підприємствоз точки зоруможливостісплати банкупроцентів закористуваннякредитом призабезпеченнінормальноїфінансовоїдіяльностіпозичальника).

Зарезультатамипроведенняаналізу ухвалюєтьсярішення стосовнокредитоспроможностіі фінансовогостану позичальника,доцільностінадання й ступеняризику позички.

3.Підготовкаі укладеннякредитноїугоди.

В процесірозробки умовкредитної угодиспівробітникбанку визначаєосновні характеристикипозички: видкредиту, сумукредиту, термінкредиту, спосібпогашення,забезпечення, ціну кредиту,інші умови.

Післятого, як чітковизначеніхарактеристикипозички, а такожумови угоди,за якими можливийкомпроміс іобов'язковіумови угоди,без виконанняяких кредитне може бутинаданий, проводятьсяостаточніпереговориз позичальником.

Якщоз клієнтомдосягнутовзаєморозуміння,узгодженіспірні питанняі позичальникомвиконані всівимоги банкущодо оформленнянеобхідноїдокументації,складаєтьсятекст кредитноїугоди. Всі примірникипідписуютьсяпозичальником.

Прицьому працівникбанку повиненвпевнитисяв юридичнихповноваженняхосіб, які підписуютьугоду від іменіпозичальника.Підпис позичальниказавіряєтьсяйого печаткою.

Всіекземпляриугоди візитуютьсяпрацівникомбанку, якийпровів роботупо оформленнюкредиту.(Додаток2.3.19).

Працівникбанку складаєкоротку пояснювальнузаписку, в якійвизначає сильніі слабкі стороникредитноїугоди, обгрунтовуєдеталі, які невідповідаютьтрадиційнійпрактиці банку,робить висновокпро можливістьнадання кредиту,підписує й її.Після цьоговесь комплектдокументівпо кредитнійугоді передаєтьсядля розглядуначальникукредитноговідділу, якийперевіряєповноту і якістьдокументів,проводитьбесіду з кредитнимпрацівником,в якій з'ясовуєякість аналізукредитноїзаяви, принеобхідностіпроводитьбесіду з позичальником,одержує ізнього додатковуінформацію,посвідчуєвласним підписомпояснювальнузаписку проможливістьнадання кредиту.

Повнийкомплект документівза кредитноюугодою разомз пояснювальноюзапискою (висновком)передаєтьсядля прийняттяостаточногорішення керівнику(заступникукерівника)установи банкучи в КредитнийКомітет Промінвестбанку(в залежностівід розмірукредиту).

Післяпідписаннявсіх екземплярівкредитної угодиповноважнимпредставникомбанку (підписякого завіряєтьсяпечаткою банку)кредитнийпрацівникбанку:

-передаєголовномубухгалтеруперший примірникдоговору, договірзакладу тарозпорядженнябухгалтеріїна перерахуваннякредитнихкоштів. Отримуєномер рахунку,який проставляєразом з реєстраційнимномером кредитноїугоди на всіхпримірникахвідповіднихдокументів,

-заноситьосновні реквізитидоговору вжурнал облікукредитнихдоговорів,

-оформляєособисту картупозичальника(Додаток 2.3.20),

-залишаєу себе другийпримірникдоговору разомз усіма супровіднимидокументами.

4.Контрольза виконаннямумов угодипогашеннякредиту.

Дляефективногоконтролю завиконаннямкредитної угодикредитнийпрацівникповинен оформитикредитну "справу"позичальникав розрізі конкретноїпозички. Документив кредитній"справі" повиннібути згрупованіза такими розділами:

-документипо позичці,

-фінансоваі економічнаінформаціяпо позичальнику,

-запитиі звіти прокредитоспроможність,

-матеріалипо забезпеченнюпозички,

-листуванняі пам'ятні записки(Додаток 2.3.21).

Кредитна"справа" післязакінченняроботи з позичкоюздається укредитний архівбанку.

Працівниккредитноговідділу банкуна основі записів,проводитьконтроль засвоєчасністюта повнотоюнадходженнякоштів в рахунокпогашення боргупо кредиту тапроцентів закористуваннякредитом (Додаток2.3.22-2.3.23).

Професійнимобов'язкомкредитногопрацівникає виявленняна початковихстадіях ознакпроцесу зародженняфінансовихтруднощів довиправленнястановища ізахисту інтересівбанку.

Регіональніуправліннябанку маютьправо самостійнопролонгуватидію кредитногодоговору терміномна один місяцьз можливоюзміною процентноїставки.

Пролонгаціястроком більшемісяця надаєтьсявиключно здозволу ПравлінняПромінвестбанкуУкраїни. Прицьому регіональніуправлінняразом з клопотаннямпро пролонгаціюкредиту представляютькредитну "справу"позичальника.

Рішенняпро наданнявідстрочкипогашенняпозики оформляютьсяу формі зміні доповненьдо кредитноїугоди.

Непогашенів строк кредити,за якими ненадана пролонгація,стягуютьсяз позичальника,страховика,гаранта, поручителяпо виконавчихнаписах нотаріальнихконтор або вбезумовномупорядку у випадках,передбаченихчинним законодавствомі в залежностівід умов забезпеченнякредиту.

Дляоформленнявиконавчогонапису нотаріальнійконторі надаєтьсякредитнийдоговір тадоговір заставипозичальниката дані з йогоособистогорахунку.

Принесплатіпозичальникомбільше трьохмісяців черговихплатежів, включаючипроценти, банквправі достроковостягнути всюзаборгованість,що значитьсяза позичальником,зі зверненнямстягнення найого майно.

У цьомувипадку необхіднозвертатисядо суду з позовноюзаявою прозадоволеннявимоги простягненнязаборгованостіпо кредиту.

Принеплатоспроможностіпозичальникастягненнянаправляєтьсяна гаранта,довірену особу,страховика,чи на заставленемайно позичальника.

(Додаток2.3.24-2.3.36).


2.4 Етапиконтрольногосупроводженнякредитнихкоштів

По етапахздійсненняконтрольногосупроводукредитнихкоштівці методи поділяютьсяна внутрішньобанківськіі зовнішні. Довнутрішньобанківськихможнавіднести методи:аналізу; угруповання;визначенняліквідностіактивних кредитнихоперацій; оцінкикредитів іствореннястраховихрезервів ірезервнихфондів длязабезпеченнярівня ліквідностіактивних кредитнихоперацій; санаціїактивних кредитнихоперацій ідеякі інші.

Першийетап перевірочнихзаходів здійснюєтьсячерез 3-5 днівпісля перерахуваннякредитнихкоштівна позичковийрахунокпозичальниказ метою з'ясовування:

а) чи відповідаєвитрата кредитнихкоштівцілям,передбаченимкредитнимдоговором,змінаобговоренихцілей єпершою ознакоюнепослужливості,а може й іншихбільш жорсткиххарактеристикпозичальника;

б) Реальністьнадходженняматеріальнихцінностей,придбанихна кредитнікошти;

в) чи немаєтаємних наміріву позичальникапо використаннюкредиту (наконвертаціюі присвоєння,погашенняборгівта іншихкредитів,придбанняматеріальнихцінностей дляособистогокористування,а не для одержанняприбутку іповерненнякредиту і т.п.).

З метоюбанк спільнозі страховоюкомпанією абосамостійнопростежуєплатежі напредмет відповідностіперерахуваннякоштівумовами контракту,під якимвидававсякредит.

Методомзустрічногозвірянняпростежуєтьсяпрямуваннятоварів відпостачальникадо покупця-позичальникай далі. Якщотовари відсутні,тоце може означати,що під виглядомторгової угодикошти конвертуютьсяз метою їхньогоприсвоєння.

Перевірціпідлягаютьдокументи, щопідтверджуютьцільове використаннякредиту. Цеплатіжні доручення,рахунки фактури,митнідеклараціїпри експортно-імпортнихопераціях,складськірозписки, дорученняі т.п. Названідокументиповинні підтверджуватисянаявністютоварно-матеріальнихцінностей. Принаявності цихдокументівіз них знімаютькопії, що накопичуютьсяв кредитнійсправіклієнта банкуабо в страховійсправістраховоїкомпанії.

Одночаснопроводитьсянаскрізнаперевірка порахункахбухгалтерськогообліку 01"Основнізасоби",05"Матеріали",20"Основневиробництво",41"Товари", 42"Торгова націнка",46"Реалізація",51"Поточнийрахунок",56"Іншікошти", 60"Розрахункиз постачальникамиі підрядчиками",61"Розрахункипо авансах",76 "Розрахункиз різними дебіторамиі кредиторами",78"Внутрішньовідомчірозрахункипо поточнихопераціях",90"Короткостроковіпозички банку".Відповіднодо первиннихдокументіві проводитьсярозшифровуванняоперацій потермінахі сумах. Отриманаінформаціязіставляєтьсязі схемоюрозрахунків,зафіксованоїв бізнес-проектікомерційноїсправи. Одночасновивчається,наскількиреальним бувпрогноз їїрезультатів.Висновкиі пропозиціїз подальшогоконтролюоформляютьсяу виглядіаналітичноїдовідки, з якоюзнайомитьсяпозичальникі страховик.Коли упорядникомдовідки єстрахова компанія,з нею знайомитьсябанк. Якщопозичальникз поважнихпричин вирішивзмінити цільвикористаннякредиту, то вінповиненобгрунтуватице в додаткудо бізнес плануй дістати згодубанку й страховика.Самовільназмінамети повиннаспричинятипризупиненнявитрати кредитнихкоштівіз усіма наслідками, що випливають, обумовленимив кредитномудоговорі.

Другийетап перевіркиздійснюєтьсячерез 15-20 днівпісля перерахуваннякредитнихкоштів.Перевіряєтьсяреалізаціятовару, йогоцілістьі умови зберігання(наявністьскладів, їхнєтехнічне оснащеннятощо). Як і напершій стадії,звіряютьсядокументи(накладні,рахунки фактури,митнідеклараціїі т.п.). Службабезпеки банкуабо контрольнийвідділ страховоїкомпаніїпереконуютьсятакож у можливостіреалізаціїтоварів поціні, що забезпечуєприбутковістьугоди.При цьомувраховуєтьсяможливістьреалізаціїоптом і вроздріб,наявністьмережіторгових точок,змінаумов ринку,законодавствапро податкиі т.п.

Головнамета перевіркина другій стадії- переконатисяв реальностіздійсненняугодий одержанняприбутку, щодозволяє повернутикредит і відсоткипо ньому. Якщов процесі перевіркивстановлено,що позичальниквикористовуєкредитні коштина цілі,не передбаченікредитнимдоговором, абоугоданереальна зогляду її завершеннячерез хибукадровогофахового забезпеченняпозичальникаі т.п., страховакомпанія можеза згодою збанком ухвалитирішенняпро призупиненнявитрати кредитнихкоштів,і почати роботузїх відшкодуванню.Позичальникутакож може бутизапропонованасанація йогофінансово-господарськоїдіяльності.

Третійетап контрольногосупроводукредитнихкоштівнаступаєпісля закінченняпівтора-двохмісяців післяперерахуваннягрошей позичальнику,але не меншеніж за 15-20 днівдо закінченнятерміну, наякийвиданий кредит.На цьомуетапі такожвивчаєтьсядокументаціяі фактичнийстан справ.

Встановлюєтьсячи реалізованотовар, чи знаходитьсяв стадії реалізації,або до йогопродажу ще неприступали.Чи буде зробленийсвоєчаснийрозрахунокза кредит? Нащо спрямованідії позичальника:на погашеннякредиту абооголошеннястраховоговипадку?

Перевіркапочинаєтьсязвичайно заналізу ранішеотриманоїінформації.Потім визначаютьсярезультатиугодиза данимибухгалтерськогообліку. Провадятьсявиписки зрозрахунковогорахунку,перевіряютьсяданіжурналів-ордерівпо рахунках05"Матеріали",41"Товари", 42"Торгованацінка",46"Реалізація",51 "Поточнийрахунок",60"Розрахункиз постачальникамиі підрядчиками",61"Розрахункипо авансах", 76"Розрахункис різними дебіторамиі кредиторами".

Якщонеобхідновиявити даніпро ступіньреалізаціїтовароматериальнихцінностей, торобляться таківиписки з поточногорахунку,книги урахуванняреалізації,дані журналів-ордерівпо рахунках41, 51, 56. Страховакомпанія тримаєвесьцей час контактіз банком ізметою установленнясвоєчасногоперерахуванняпозичальникомсум із метоюпогашеннякредиту і відсотківпо ньому. Одночасноз'ясовуєтьсяможливістьі термінипогашеннякредитів івиплати відсотків.Ці дані з'ясовуютьсяв процесі переговорівіз керівництвомфірми кредитоодержувача,а також, виходячиз перевіркидокументальнихі фактичнихзалишківтоварно-матеріальнихцінностей.З'ясовуєтьсячи не виникнулав позичальниказаборгованістьіншимбанкам абопідприємствам.Перевіряєтьсянаявністьзакладеногомайна у випадкувиникненнянеобхідностійого реалізаційдля погашеннякредиту. Нацьомуетапі украйважливо вивчитихарактер діловихвідносин позичальниказ іншимиюридичнимиі фізичнимиособами,провестизустрічнізвірянняоперацій, щодозволяютьвийти на партнерівпозичальника,усвідомитисуть їхніхфінансово-господарськихвідношень.Кожна угодапо передачіматеріальнихі фінансовихкоштівпартнерам ізчисла родичівабо друзівкерівників,або фундаторівфірми-позичальника,виділення зїї складуструктурнихпідрозділіву самостійніюридичні особиможуть бутипідготуваннямпозичальникадо псевдобанкрутству.

Тому банкабо страховакомпанія доповерненнякредитів івиплати, щоналежать зайого використаннявідсотків,повинні вжитизаходів пообмеженнювитрати основнихі обіговихкоштів щозабезпечуютьвиконанняобов'язківпозичальникаперед кредитором.

Четвертий,заключнийі найбільшеважливий етапсупроводукредитнихкоштів- етап настаннятермінівїхнього погашення.На даномуетапі виявляютьсявсінедоробкикредитнихпідрозділівбанку, допущеніпри доборіпозичальникаі виборівидуйого кредитногообслуговування,недолікибанківськихслужб безпекий контрольнихпідрозділівстраховихкомпаній упроцесі переробкиданих, наданихпозичальникомі його вивченняна перерахованихнами вище етапахконтрольногосупроводувикористаннякредитнихкоштів.Місячний етапкредитної угодипотребуєособливо інтенсивноїі цілеспрямованоїроботи відповіднихслужб банку,страховоїкомпанії йіншогогаранта, щозабезпечуєповерненнякредиту, оскількивсіперерахованівище недоглядиможуть обертатисяреальнимизбитками віднепогашенняпозичальникомкредиту длякожногоз них. Безумовно,ситуація, колипозичальникне повертаєкредит, спричиняєризик відповідальності,виникає частішеусього в страховоїкомпанії, оскількисуть страхуванняі полягаєв забезпеченніповерненнякредиту. Порядіз цим, при підсумкустраховихдоговорівстраховик такожнамагаєтьсявибрати оптимальніризики відповідальностій захиститисебе від зловмисних,неправомірнихдій позичальника,що спричиняютьнеповерненнякредиту і настаннястраховоговипадку. Томуцілком можливовиникненняситуації, колиризик збиткувід неповерненнякредиту банкузагрожує також.Всеце обумовлюєспільнуроботу на даномуетапі, як банку,так і страховоїкомпанії. Розглянемоможливі ситуаціїна даномуетапі кредитноїугодибільш детально.

Першаситуація. Позичальникповно і своєчаснопогасивкредит і належніз нього відсотки.У даномувипадку всісторонизадоволені,угодазакінченауспішно і будь-якікоментаріїне потребуються.Банк ухвалюєугоду про погашеннякредиту й сповіщаєпро це страховику.

Другаситуація. Кредитнікошти не погашаютьсячастково абоцілком за обставин, що не залежитьвід позичальника, або в результатінекомпетентнихі самовпевненихдій позичальника,але при відсутностіз його бокупрямого наміруна неповерненнякредитнихкоштів.

Третяситуація.Неповерненнякредиту виникаєу результаті,хоча і завуальованого,але по сутіпрямого намірупозичальникана неповерненнякредитнихкоштів.Розрізнитиостанні двіситуації інодіскладно, алевкрай необхідно,оскільки відцього залежитьвибір методівподальшоїроботи кредитораза даною кредитноюугодою.

Для розмежуванняцих ситуаційподілимопозичальниківна такікатегорії:

1. Законослухняніпозичальники,що мають реальнезаставне забезпеченнякредитнихкоштів,готові виконатисвої зобов'язанняпо кредитномудоговорушляхом реалізаціїпредметівзастави;

2. Законослухняніпозичальники,що не маютьзаставногомайна, але готовіпрацювати внапрямку погашеннякредиту і виплатнеустойки занесвоєчаснейого погашення;

3. Позичальники,що змінили метувикористаннякредиту беззгоди банку,що перезаставилипредмети застави,що розтрачуваликредит і предметизастави. Воништучно викликаютьпочаток банкрутства,ухиляютьсявід контактівіз банком,страховикомабо іншимгарантом, намагаютьсяввести їх упомилку.

Слідзазначити, щопролонгаціякредитів неспричиняєавтоматичногопродовженнядоговору страхуваннявідповідальностіпозичальниказа непогашеннякредиту. Банк,що прийнявсамостійнотаке рішення,приймає ризикнеповерненнякредиту насебе, тому щодоговір страхуваннявтрачає силучерез закінченняйого терміна.У самомудоговорі страхуваннязвичайно відсутніякі-небудьвказівки зцього приводу,але це випливаєз логіки кредитногоі страховогодоговорів, діяяких обумовлюєтьсяпершим терміномпогашеннянаданогокредиту.

Отже,упорядкуваннябанком додатковоїугоди до кредитногодоговору пропролонгаціюкредиту, потребуєтакож упорядкуваннядодатковоїугоди до договорупро страхуваннявідповідальностіпозичальниказа непогашеннякредиту. Передтим, як прийматитаке рішення,кредитор істраховикповинні узгодитиряд питань,що стосуютьсядоцільностіпролонгаціїкредиту. Церішенняповинно супроводжуватисяглибоким аналізомфінансовогостану позичальника,а також вивченнямтакихпитань:

 • на якіцілівикористовувавсякредит;

 • причининевдалої угоди;де в даний часзнаходятьсяцінності, придбаніза кредитнігроші;

 • чи можливоуспішне завершенняугодиз невеличкимивтратами.

Тількипри позитивнихвідповідяхна ці питання,а також принаданні реальних,всебічнепродуманихпрограм санації,спрямованихна оздоровленнядіяльностіфірми-позичальника,може бути прийнятерішенняпро пролонгаціюкредиту.

Крім того,банк, страховакомпанія абоіншийгарант, відповідальнийза погашеннякредиту, можутьзапропонуватипозичальникусвої програмисанації оздоровленнядіяльностійого фірми. Узалежностівід трудомісткостірозробкитаких програмці послугиїхнього ініціатора(банку, страховика,гаранта) можутьбути платними.Рішенняпро прийняттяабо неприйняттяцих послуг абосамих програмпозичальникприймає самостійно,але коли в ньоговідсутні необхідніспеціалісти,спроможнівивести підприємствоз кризовоїситуації, а вінпродовжуєсамовпевненопотребуватипролонгаціїкредиту, немаючи реальноїможливостійого погасити,це єсерйозноюпідставою длякредитора,страховикаабо іншогогаранта длятого, щоб непродовжуватитермінівпогашеннякредиту, а вживативсіхприпустимихзаконом заходівдо його погашенняі відшкодуваннязаподіяногозбитку.


2.5 Автоматизаціябухгалтерських розрахунків за допомогою

засобівобчислювальноїтехніки

Автоматизаціябухгалтерських розрахунків провадитьсяза допомогоюкомп'ютерівсімейства IBMіз мікропроцесорамиIntel 80486, Pentium і вище.

Комп'ютери,встановленів банку, об'єднанів мережу,що складаєтьсяз виділеногосерверу і локальнихробочих станцій.На всіхлокальнихмашинах встановленаопераційнасистема Windows 95, атакож Windows-додаткиMS Office 97 (MS Word, MS Exel) і спеціалізованібухгалтерськіпрограми дляведення операційногодня.

Використовуванамережнаопераційнасистема Novell 4.11.Конфігураціясерверу: Pentium II, 96 MBОЗУ,жорсткий диск(вінчестер) 4ГВ.Конфігураціялокальнихстанцій: Pentium MMX 200MГц, 32 МВ ОЗУ,вінчестер 1,2ГВ.Використовуванімережнікарти фірми3-com.

Уякості табличногопроцесоравикористовуєтьсяMS Excel 97.

Табличніпроцесоривключають такізасобидля рішенняекономічнихзадач,як електроннутаблицю, діловуграфіку і базуданих.

MSExcel застосовуєтьсяпри: техніко-економічномуплануванні;оперативномукеруваннівиробництвом;бухгалтерськомуі банківськомуурахуваннях;матеріально-технічномупостачанні;фінансовомуплануванні;розрахункуурахуваннякадрів,податків; розрахункурізноманітнихекономічнихпоказниківі ін.


Розрахунокплатежів покредиту

Фірмаодержала кредит200 тис. грн. на 5років із погашеннямрівними частинаминаприкінцікожного року.У контрактівстановленапроцентнаставка 10% річнихна залишокроку.

Необхідноскластиплан погашеннякредиту фірмоюза роками. Вихіднідані і результатирозрахункуоформимо увиглядідокумента.Уявимографічно даніпро суму, щопогашаєтьсящорічно, сумівідсотківпо кредитуза кожний рікі про річнийплатіж, а такожпро прибутокбанку при поверненніборгу фірмоюнаприкінцітермінакредиту у виглядіразового платежу,розрахованогопо формуліскладних відсотків,простих відсотківі при погашеннікредиту рівнимичастинаминаприкінцікожного року.Розрахункиі побудовадіаграм зробитиза допомогоюТПExcel 97. Зробити аналізотриманихрезультатів.Вихідні даніприведеніу додатку таблиця2.2.

Розрахунковіпоказники закожний рікпогашеннякредиту приведеніу додатку таблиця2.3.

Припускаюструктурудокумента звихіднимиданими в таблиці(див. додаток2.4). Порядок рішеннязадачінаведенийнижче.

Запровадженнявихідних данихі таблиць

Табличнийдокумент побудуємона Листі1 робочої книги,що єактивнимпри завантаженніExcel 97.

Спочаткувводжувихідніданідля рішеннязадачі:

активізуюосередокC1 щиголем лівоїкнопки мишіна ній і для того, щоб вводимий текст бувпідкресленимклацнемо мишеюна кнопціПодчеркнутыйна панеліінструментівформатування;

уводжутекст "Вхіднідані" і натискаюклавішу Enter;

уводжутекстові ічислові данівідповіднодо таблиці(див. додатоктаблицю 2.5).

Процентнаставка, рівна10 %, що заноситьсяв клітину D4 беретьсяу відносниходиницях(10/100=0,1).

ВиділяюосередкиA3:C3, клацаю лівоюклавішею миші на кнопці Объединитьи поместитьв центрена панеліФорматированиеі на кнопці Полевому краю.Такуж операціюпроробляюз осередкамиA4:C4 і A5: C5.

УосередокB9 і B28 уводжузаголовкитаблиць "Планпогашення боргуфірмою" і "Прибутоккредитора"відповідно.Завершуєтьсязапровадженняклавішею Enter.

Дляформування"шапки таблиці"уводятьсятекстовіданівідповіднодо таблиці(див. додаток2.6).

Такагрупа данихвводиться восередкивідповіднодо макета, щоподаний у таблиці(див. додаток2.4).

ДляактивізаціїосередкуB32 необхідно клацнути на ній лівою клавішею миші і з клавіатуриввести текст.Завершуєтьсязапровадженнянатисканням клавіші Enter.При цьому покажчикосередкупереміщаєтьсяна один рядокуниз.

Щобпронумеруватироки в інтерваліB13:B17, скористаємосяобчисленнямчленів арифметичноїпрогресії зкроком 1, що ієномерами з 1 по5.

Дляцього: вводжув осередокB13 значення 1;виділяю інтервалосередківB13:B17;

вибираюз меню Правкакоманду Заполнить,а потім Прогрессия…;

у діалоговому вікніПрогрессияклацаю на кнопціOk (по умовчанню у вікні активізованаопція Арифметическаяв областіТипіПостолбцамв областіРасположение,а крок прогресіївстановленийрівним1 у полеШаг).

Запровадженняформул

Формулидля розрахункузалишку боргуна початоккожного року,суми боргу щопогашаєтьсящорічно, сумивідсотківпо кредитуза кожний рік,а також річногоплатежу вводятьсяв осередкиC13, C14, D13, E13 і F13, а потімкопіюютьсяу відповідніосередкиколонок C, D, E і F завтоматичнимнастроюваннямформул у такийспосіб:

уводжув осередокC13 формулу:

=D3 (2.4)

восередокC14 формулу:

=C13-D13 (2.5)

активізуюосередокC14 і встановлююпокажчик миші на маркеріавтозаповнювання;

утримуючиліву клавішумиші натиснутої,переміщаюпокажчик мишіна осередок C17 (виконуєтьсякопіюванняз автоматичнимнастроюваннямформул).

Аналогічноуводжуформули в осередки:

D13 =$D$3/$D$5; (2.6)

E13 =C13*$D$4; (2.7)

F13=D13+E13 (2.8)

іпотім копіююу відповідніінтервалиосередківвідповіднодо табл. 3

Уформулі записадреси осередку$D$5 позначаєабсолютнийномер рядка.Цей номер прикопіюванніне змінюється.

Длявизначенняпідсумковоїсуми відсотківза кредитактивізуюосередокE18 і клацаю накнопці з зображеннямсимволу сумина стандартнійпанелі інструментів.Такіж дії проводжуі з осередкомF18 для визначеннясуми річногоплатежу.

Прибутокбанку при розрахункуборгу, що повертаєтьсяна виплат на5 років по складнихвідсотках,визначаєтьсяформулами:

E32 =F18; (2.9)

F32=E32-D3. (2.10)

борг,що повертаєтьсяодноразовимплатежем,розрахованийпо простих іскладних відсотках,а також прибутокбанку в цихвипадках визначається за формулами:

E33 =D3*(1+D5*D4); (2.11)

E34 =D3*(1+D4)^D5; (2.12)

F33 =E33-D3; (2.13)

F34 =E34-D3. (2.14)


Форматуваннятаблиці

Щобзробити таблицюбільш наочною,виконаємо такеформатуванняосередківтаблиці.

Дляустановкипотрібноїширини стовпчиківтаблиці, виділимоінтервал стовпчиківА:F, вибираю врядку менюпункт Формат,у ньому командуСтолбец,а потім - Автоподборширины.

ФорматуємоосередокВ9,що міститьзаголовоктаблиці, у такийспосіб:

активізуємоосередокВ9;

упанелі інструментівформатуваннявідчинимополе спискуз розмірамишрифту щиголеммиші на кнопцізі стрілкою,розташованоїз права відполя списку,і вибереморозмір шрифтурівний14 пунктам;

упанелі інструментів форматування клацнемо накнопки дляполужирногошрифту;

розташуємозаголовокпосерединітаблиці, длячого виділимоінтервал осередківВ9:F9і клацнемо накнопці Объединитьи поместитьв центрена панеліінструментівформатування.

Виділимополужирнимшрифтом текстовідані в "шапці" таблиці,а також "шапку"таблиці полужирними лініями , щообмережують.

Дляцього:

-виділяюінтервалиосередківB11:B12, C11:C12, D11:D12, E11:E12, F11:F12;

-клацнемона кнопці для полужирного шрифту на панеліінструментівформатування;

-клацнемона кнопці зістрілкою праворуч від кнопкиЛиниирамкина панелі інструментів форматування.З меню що з’явилося,виберемо зразокліній. Черезте, що зазначені інтервалиосередківнесуміжні, то при їхньомувиділеннінеобхідноутримуватинатиснутоїклавішу Ctrl.

Таблицю"Прибутоккредитора"форматуємоаналогічно.

Приберемосітку таблиці.Для цього в рядку менювиберемо пунктСервис,а потім командуПараметры...ів діалоговомувікні, щоз'явилося,клацнемо навкладціВид,у ній виключимоперемикач Сеткаі клацнемо накнопціОК.Побудованутабл. 2.7 із вихіднимиданими подаюнижче (див. додатоктаблицю 2.7).

Графічнезображеннятабличнихданих.

Дляграфічногозображенняданих про сумуборгу, що погашаєтьсящорічно, сумівідсотківпо кредитуза кожний рікі річний платіждоцільно побудуватиоб'ємну, з’єднану,стовпчиковудіаграму, присвоївшиїй номер 1.

ВиділимоінтервалиосередківE11:E17 і D11:D17, значення,яких будутьвикористанів якості числовихданих, легенди,а також мітокосі X при побудовідіаграми. Клацнемона кнопці Мастердиаграммна стандартнійпанелі інструментів.У діалоговомувікні, щоз'явилося,Мастердиаграмм (шаг1 из 4): тип диаграммывиберемо типдіаграмиГистограмма(Объемныйвариант гистограммыс накоплением.)і клацнемо накнопціДалее.

У діалоговомувікні, щоз'явилося,Мастердиаграмм (шаг2 из 4): источникданных диаграммывиберемо вкладкуРяд.Черезте що діапазоносередківзаданий раніше,товін внесенийавтоматичнов поля Имя:і Значения:,а в полеПодписиоси X:клацаємона кнопці згортаннявікна, розташованогоправоруч в полізапровадженнядіапазону. Длявказівки діапазонуосередківнеобхідновиділити діапазоносередківB13:B17 за допомогоюлівої клавішімиші. Цей діапазонавтоматичновводиться вполезапровадженняПодписиоси X:.Після повторногощигля на кнопцізгортання вікнавідчиняєтьсядіалогове вікноИсходныеданные.Потім клацнемона кнопці Далее.

У діалоговомувікні,щоз'явилося,Мастердиаграмм (шаг3 из 4): параметрыдиаграммына вкладціЗаголовкивполевводаНазваниедиаграммывведемо текст"План погашенняборгуфірмою". У полезавантаженняОсьX(категорий):уведемо текст«Роки». У полезавантаженняОсьZ(значений):уведемо текст«тис. грн.» іклацнемо накнопці Далее.

У діалоговомувікні,щоз'явилосяМастердиаграмм (шаг4 из 4): размещениедиаграммыв Поместитьдиаграмму налисте:по умовчаннюобранийпунктимеющемся:,а в його полезапровадженнявстановимозначенняЛист2.

Післящигля на кнопціГотоводіаграмабуде побудована.

Щобустановитипотрібнийрозмір діаграми,треба клацнутина порожнійобластідіаграми дляїї виділення.За допомогоюмаркерів, щоз'явилися,змінюємо розмірдіаграми допотрібнихрозмірів. Длянаданнядіаграмі більшоїнаочностінеобхідновідредагуватиїї елементишляхом подвійногощигля лівоюклавішею мишіі зміни параметрівцих елементів.Побудованадіаграма наведенана мал.2.2(див.додаток мал.2.2).

Д

ляграфічногозображенняданих про прибутокбанку доцільнопобудуватиоб'ємну стовпчиковудіаграму, присвоївшиїй номер 2.

Визначаємоінтервал осередківE30:E34 і F30:F34 значення,яких будутьвикористаніяк легенда, ічислових данихпри побудовідіаграми.

Клацнемона кнопці Мастердиаграммнастандартнійпанелі інструментів.У діалоговомувікні, щоз'явилося,Мастердиаграмм (шаг1 из 4): тип диаграммывиберемотип діаграмиГистограмма(Трехмернаягистограммапоказываетраскладкузначений покатегориями рядам данных.)і клацнемо накнопціДалее.

У діалоговомувікні, щоз'явилося,Мастердиаграмм (шаг2 из 4): источникданных диаграммывиберемо вкладкуРяд.Через те щодіапазон осередківбув заданийраніше, товін внесенийавтоматичнов поля Имя:і Значения:,а в полеПодписиоси X:клацаємона кнопці згортаннявікна, розташованоїправоруч в полізапровадженнядіапазону. Длявказівки діапазонуосередківнеобхідновиділити діапазоносередківB32:B34 за допомогоюлівої клавішімиші. Цей діапазонавтоматичновводиться вполезапровадженняПодписиоси X:.Після повторногощигля на кнопцізгортання вікнавідчиняєтьсядіалогове вікноИсходныеданные.Потім клацнемона кнопці Далее.

У діалоговомувікні,щоз'явилося,Мастердиаграмм (шаг3 из 4): параметрыдиаграммы навкладціЗаголовкивполезапровадженняНазваниедиаграммывведемотекст "Прибутоккредитора". У полезапровадженняОсьX(категорий):уведемотекст «Видрозрахунку».У полезапровадженняОсьZ(значений):уведемо текст«тис. грн.» іклацнемо накнопці Далее.

У діалоговомувікні, щоз'явилося,Мастердиаграмм (шаг4 из 4): размещениедиаграммы в групіПоместитьдиаграмму налисте:по умовчаннюобранийпунктимеющемся:,а в його полезапровадженнявстановимозначенняЛист3.

Післящигля на кнопціГотоводіаграмабуде побудована.

Щобустановитипотрібнийрозмір діаграми,треба клацнутина порожнійобластідіаграми дляїї виділення.За допомогоюмаркерів, щоз'явилися,змінюємо розмірдіаграми допотрібнихрозмірів. Длянаданнядіаграмі більшоїнаочностінеобхідновідредагуватиїї елементишляхом подвійногощигля лівоюклавішею мишіі зміни параметрівцих елементів.Побудованадіаграма наведенана мал. 2.3(див.додаток мал.2.3).

Зберіганнятаблиці і діаграмна диску і висновокїх на пресу

Длязберіганняствореноїтаблиці і діаграмна диску клацнемона кнопці Сохранитьвстандартнійпанелі інструментів.

У діалоговомувікні, щоз'явилося,Сохранитьвведемоім'я таблиці"План погашенняборгуфірмою"у полезапровадженняИмяфайлаіклацнемо накнопціСохранить.

Длявисновківпоточної таблиціі діаграм напресунеобхідноклацнути накнопці Печатьнастандартнійпанелі інструментів.

Аналізрезультатів

Дані,подані на діаграмах(див. додатокмал. 2.2 і мал. 2.3),дозволяютьзробити порівняльнийаналіз прибуткукредитора(банку) у трьохвипадках:

приповерненніборгу наприкінцітермінакредиту у видіразового платежу,розрахованогопо формуліскладних відсотків

322,102-200=122,102тис. грн.;

розрахованогопо формуліпростих відсотків

300-200=100 тис.грн.;

припогашеннікредиту рівнимичастинаминаприкінці кожного року

260-200=60 тис.грн.

Зрезультатівтабличнихрозрахунківі побудованихдіаграм очевидно,що прибутоккредиторазнижуєтьсяпри погашенніборгуна виплат. Очевидно,такий підхідвигідний банку,тому що кошти,що повертаютьсячастинами, банкзнову можепустити в обігі одержати наних відсоткиможливо великі,якщо зростеставка по кредиту.Крім того, цедозволяє контролюватиплатоспроможністьклієнтури.Overview

Лист1
Лист2

Sheet 1: Лист1


Період Сума Прибуток X*Y X^2 Розмір Y, об- Відхилення Відхилення Відхилення Y Відхилення Y від

кредитів банку

числена по рів- Y від Y по рів- Y від Y по рівнян- від середньої середньої арифме-


тис. грн., X тис. грн., Y

нянню прямої нянню прямої ню прямої у квадраті. арифметичної. тичної в квадраті.
1 Jan 96 200.0 15.8 3160.0 40000.00 14.13 1.67 2.7889 -0.01 0.0001
2 Feb 96 190.0 14.0 2660.0 36100.00 13.97 0.03 0.0009 -1.80 3.2400
3 Mar 96 265.0 14.9 3948.5 70225.00 15.16 -0.26 0.0676 -0.91 0.8281
4 Apr 96 195.0 13.0 2535.0 38025.00 14.05 -1.05 1.1025 -2.80 7.8400
5 May 96 245.0 12.5 3062.5 60025.00 14.85 -2.35 5.5225 -3.30 10.8900
6 Jun 96 271.4 16.9 4586.7 73657.96 15.26 1.64 2.6896 1.09 1.1881
7 Jul 96 181.1 12.0 2173.2 32797.21 13.83 -1.83 3.3489 -3.80 14.4400
8 Aug 96 230.6 17.2 3966.3 53176.36 14.62 2.58 6.6564 1.39 1.9321
9 Sep 96 250.8 19.0 4765.2 62900.64 14.93 4.07 16.5649 3.19 10.1761
10 Oct 96 265.4 20.0 5308.0 70437.16 15.16 4.84 23.4256 4.19 17.5561
11 Nov 96 270.0 13.7 3699.0 72900.00 15.24 -1.54 2.3716 -2.10 4.4100
12 Dec 96 385.7 3.0 1157.1 148764.49 17.08 -14.08 198.2464 -12.81 164.0961
13 Jan 97 290.0 12.5 3625.0 84100.00 15.60 -3.10 9.6100 -3.31 10.9561
14 Feb 97 295.0 14.9 4395.5 87025.00 15.64 -0.74 0.5476 -0.90 0.8100
15 Mar 97 280.0 16.7 4676.0 78400.00 15.40 1.30 1.6900 0.89 0.7921
16 Apr 97 275.0 18.1 4977.5 75625.00 15.32 2.78 7.7284 2.29 5.2441
17 May 97 300.0 20.1 6030.0 90000.00 15.72 4.38 19.1844 4.29 18.4041
18 Jun 97 320.0 18.1 5792.0 102400.00 16.02 2.08 4.3264 2.29 5.2441
19 Jul 97 260.0 10.2 2652.0 67600.00 15.08 -4.88 23.8144 -5.61 31.4721
20 Aug 97 270.0 13.0 3510.0 72900.00 15.24 -2.24 5.0176 -2.81 7.8961
21 Sep 97 275.0 13.3 3657.5 75625.00 15.32 -2.02 4.0804 -2.51 6.3001
22 Oct 97 295.0 13.1 3864.5 87025.00 15.64 -2.54 6.4516 -2.71 7.3441
23 Nov 97 300.0 10.0 3000.0 90000.00 15.72 -5.72 32.7184 -5.81 33.7561
24 Dec 97 313.0 23.0 7199.0 97969.00 15.92 7.08 50.1264 7.29 53.1441
25 Jan 98 381.0 17.2 6553.2 145161.00 17.00 0.20 0.0400 1.39 1.9321
26 Feb 98 392.0 17.3 6781.6 153664.00 17.18 0.12 0.0144 1.49 2.2201
27 Mar 98 390.0 24.0 9360.0 152100.00 17.15 6.85 46.9225 8.19 67.0761
28 Apr 98 400.0 23.5 9400.0 160000.00 17.30 6.20 38.4400 7.69 59.1361
29 May 98 360.0 14.2 5112.0 129600.00 16.67 -2.47 6.1009 -1.61 2.5921
30 Jun 98 405.0 18.0 7290.0 164025.00 17.38 0.62 0.3844 2.19 4.7961
31 Jul 98 360.0 17.8 6408.0 129600.00 16.67 1.13 1.2769 1.99 3.9601
32 Aug 98 374.0 16.0 5984.0 139876.00 16.89 -0.89 0.7921 0.19 0.0361
33 Sep 98 372.0 18.0 6696.0 138384.00 16.86 1.14 1.2996 2.19 4.7961
34 Oct 98 385.0 18.5 7122.5 148225.00 17.07 1.43 2.0449 2.69 7.2361
35 Nov 98 387.0 17.0 6579.0 149769.00 17.10 -0.10 0.0100 1.19 1.4161
36 Dec 98 370.0 12.5 4625.0 136900.00 16.83 -4.33 18.7489 -3.31 10.9561

Разом 10999.0 569.0 176311.8 3514981.82 569.00 0.00 544.8400 0.00 584.0600

Sheet 2: Лист2


Мал. 3.1


3.Аналізбанківськихкредитів.Внутрішньобанківськіметоди і системизабезпеченняекономічноїбезпеки в сферікредитування


3.1 Використанняекономіко-математичнихметодів із

метоюудосконаленняплануванняі прогнозуванняв банках

Побудоваекономіко-статистичнихмоделей дозволяєдати кількіснухарактеристикузв'язку, залежностіі взаємнійобумовленостіекономічнихпоказників.Хоча модельможе претендуватилише на більш-меншспрощенийвідбиток дійсності,вона забезпечуєстрогий математичнийпідхід до дослідженнясформованихекономічнихвзаємозв'язків,до з'ясуванняпитаньпро те, чи істотнадосліджуваназалежність,у якійформі вонавиявляєтьсятощо. Саме внаслідокматематичноїзавершеності,кількісноїпевностісвоїх характеристикі оцінокекономіко-статистичнамодель служитьне тільки засобоманалізу попередньогорозвитку, алей стає важливимінструментомпланових розрахунків.

Математичнірозрахункивважаютьвстановленими,якщо зв'язокміж незалежнимпоказником-факторомx і залежноїперемінноїу існує і характеризуєтьсяфункцією y=f(x).

Однієїз перших задачкореляційногоаналізу євстановленнявидуцієї функції,тобто відшуканнятакого кореляційногорівняння (рівняннярегресії), щонайкраще відповідаєхарактерудосліджуваногозв'язку.

Рівнянняпрямої y=a0+a1x,

де x іy- відповіднонезалежніперемінні,

a0і a1-постійні коефіцієнти.

Висновок прямолінійностіхарактерузв'язку перевіряєтьсяспочатку шляхомпростого зіставленняпо наявнимданим варіаціїзалежної інезалежноїперемінних,а також графічнимспособом.

Приграфічномуспособі кожнеспостереженнявідзначаєтьсяу виглядікрапки в прямокутнійсистемі координат.При достатньовеликійкількостіспостереженьрозташованихкрапокна графікулегко дозволяєпереконатисяв слушностіабо хибностіуявленняпро лінійнийхарактер зв'язкуміж досліджуванимиперемінними.

Другиметапом євиявленнярівняння прямоїпри даній конкретнійзалежностіміж x і y. Для цьогонеобхідновизначитичисельні значення(a0і a1),при яких пряма найкраще будевідповідатинаявним фактичнимданим.

Знаходимомінімум квадратіввідхилень,коефіцієнтияких відшукуємометодом найменшихквадратів.

y=a0+a1x

(yфакт-yрасч)2=min

Рівнянняпрямоїможна записатив такий спосіб:

yрасч=a0+a1xфакт,

підставляючизначення yрасчв умову мінімізаціїсуми квадратіводержимо:

(yфакт-a0-a1x)2=min

Визначившимінімізуючуфункцію в ціломучерез f і відкинувшиyx і y,підписні літери,маємо:

f

=-2(y-a0-a1x)=0;

a0


f

=-2(y-a0-a1x)x=0;

a1

Післяперетворенняодержимо системунормальнихрівнянь, рішенняяких призводитьдо визначеногорозмірукоефіцієнтівa0іa1:

y=Na0+a1x;

xy=a0x+a1x2;


деN - число одиницьспостережень(36),

x-сума наданихкредитів (10999),

y -сума прибуткубанку (569),

xy=176835,3

x2=3514981,8 (Див. додатоктаблицю 3.1).

Урезультатімаємо системурівнянь:

569=36a0+10999a1;

176311,8=10999a1+3514981,8a1;

36a0=569-10999a1;

a0=(569-10999a1)/36;

a1=0,0159;

a0=10,95.

Рівняннямає вигляд: y =10,95+0,0159x;

Підставимовибірково 7-еі 25-езначення. Прямалінія, що відповідаєцьому рівнянню,проведена награфіку3.1.

Модельаналізованоїзалежностівідповідаєлогіці економічногоаналізу, чимбільше сумавиданих кредитів,там більшеприбуток банку.

Тепернеобхідноз'ясувати, чиєзв'язок міжаналізованимипоказникамиі наскількивона сильна.

Середнясума прибуткудорівнює 15,81тис.грн. на місяць.

Простезіставленняданих 7-йі 9-йграф таблиціпризводитьдо явноговисновку:відхиленнявід прямоїменше відхиленьвід середньої,отже, оцінкипо рівняннюнабагато точнішеоцінокпо середньомурозмірудосліджуваноїознаки.

Дамонашому висновкукількісневираження,тобто обчислимо,наскільки усівідхиленнявід середньоїперевищуютьвідхиленнявід прямої. Цюзадачуне можна, очевидно,розв’язатишляхом підсумовуваннясамих відхилень,тому що сумав обох випадкахрівна нулю.Скористаємосяквадратамивідхилень.

Дисперсія(s2y).

(y-y)2

s2y= ;(3.1)

N

s2y=584,06/36 = 16,22;


sy=16,22 = 4,03;

Такіж операціїварто проробитиі з відхиленнямивід прямої.

Новудисперсіюпозначимочерез s2yx, показуючицим, що в даномувипадку мирозглядаємоy як залежнийрозмірстосовно x. Дисперсіязначень y складає:

s

2yx=544,84/36=15,13;

syx=15,13=3,89;

Цеозначає, щодійснийприбуток банку,відхиляєтьсявід прибутку,обчисленоїпо рівнянню,у середньомуна 3,89 тис.грн.Розмірsyxхарактеризуєнадійністьоцінок,отриманих порівнянню прямої,а розмірsyпоказує надійністьоцінокза допомогоюсередньої.

Визначаємонаскількискоротиласясума квадратіввідхиленьпри переходівід середньоїарифметичноїдо рівнянняпрямої:

s2y-s2yx 16,22-15,13

= = 0,067; (3.2)

s2y 16,22

Р

озмір0,067 (коефіцієнтдетермінації)характеризуєсилу впливуданої причини(сума виданихкредитів) напов'язанийіз нею показник(сума прибутку).Коефіцієнтдетермінаціїобчислюєтьсяяк відношенняквадратіввідхилень.Для переходудо першогоступеня необхідновитягти квадратнийкорінь, одержуємокоефіцієнткореляції:

s2y-s2yx

r

= =0,067 = 0,26; (3.3)

s2y

Рівняннязв'язку і коефіцієнткореляції єдвома найважливішимихарактеристикамикореляційноїзалежності,що узагальнюють,між досліджуванимиознаками. Рівнянняв конкретнійкількіснійформі показує,якаіснує залежністьміж двомаперемінними,а коефіцієнткореляціїдозволяє судитипро силу цієїзалежності,про тіснотудосліджуваногозв'язку.

Тіснотазв'язку міжпереміннимиможе бути зміненаза допомогоюіндексу кореляції(i), що визначаєтьсяаналогічнокоефіцієнтудля лінійноїформи зв'язку,тобто за формулою:


s2yx

i

=1- ;(3.4)

s2y

деs2yx-середнєквадратичневідхиленняфактичнихзначень y відзначень, обчисленихпо рівняннюкривої,

s2y-середнєквадратичневідхиленняфактичнихзначень y відїх середньогоарифметичногорозміру.

15,13

i

=1- =1-0,93 = 0,27;

16,22

Індекскореляціїумовний розмір,що розраховуєтьсялише стосовноконкретноїформи кривої.Як бачимо питомувагу суми виданихкредитів дорівнює0,27, або 27% прибуткубанку відбуваєтьсяза рахунокзміни сумивиданих кредитів.Тому розміробраногочинникана прибутокбанку істотновпливає. Визначимосередню квадратичнупомилку коефіцієнтакореляціївибірковоїсукупності:

1 1

r= = = 0,1;(3.5)

 N– 1 35

Визначимовідношеннякоефіцієнтакореляціївибірковоїсукупностідо запропонованоїквадратичноїпомилки:

0,259

= 1,53;

0,169

Різницяi – r = 0,27 – 0,261 = 0,009; 0,009

Отже,лінійна формазв'язку обранаправильно.

10999

ост.= = 17,48;

36

ост.17,48

V

= * 100% = * 100% = 3,07%.(3.6)

y 569

Данийкоефіцієнтозначає, щозапропонованоюекономіко-математичноюмоделлю можнакористуватися,при вивченнівпливу сумивиданих кредитівна прибутокбанку.


3.2. Аналізактивних операційбанку.

Аналізі оцінкаякості кредитногопортфеля

Аналізструктуриактивних операційділиться наякіснийі кількісний.У випадку здійсненняякісного аналізувизначаєтьсяперелік активнихоперацій (напрямківвикористаннякоштівбанку) на моментпроведенняаналізу. (Див.додаток таблиця3.2)

У структуріактивних операційбанку найбільшапитомувагумає кредитнадіяльність- 49,4%, у томучислі наданнякороткостроковихкредитів 33,1%. Банкєплатоспроможним,оскільки коштина кореспондентськомурахункув НБУ складають22,5%. Витратибанку маютьнезначну питомувагу в структуріактивних операцій- 2,7%. Отже, активибанку складаютьсяв основномуз позик клієнтів.Безнадійніборгипо цих позикахзаподіюютьбанкузбитки, особливов томувипадку, якщонедостатньозабезпеченікредити.

Кредитнийпортфель - цехарактеристикаструктури іякості виданихпозичок, класифікованихпо визначенихкритеріях.Одним із такихкритеріїв,застосовуваниху практику,єступінь кредитногоризику. За цимкритеріємвизначаєтьсяякість кредитногопортфеля. Аналізі оцінкаякості кредитногопортфеля дозволяєменеджерамбанку управлятийого позичковимиопераціями.

При формуваннікредитногопортфеля необхідновраховуватитакіризики:

1. Кредитнийризик - при якомупозичальникиможуть бутине в змозі погаситисвійборг;

2. Ризикліквідності- при якому убанку виявитьсянедостатньокоштів длявиконанняплатіжнихзобов'язаньу встановленітерміни;

3. Процентнийризик - ризикзмін процентнихставок, що негативнопозначаютьсяна прибуткубанку.

Кредитнийризик повиннийконтролюватисядля підтримкийого на відповідномурівні. Цьогорівня банкдосягає задопомогоюзнедоленогокеруваннякредитами, атакож такихмір:

- кредитидаються тількитим позичальникам,кредитоспроможністьяких перевіренаі єзадовільною;

- кредитнаугода складаєтьсятаким чином,щоб виключитиможливістьневиконанняйого умов;

- постійноконтролювативиплати відсотківі погашенняосновної сумиборгу;якщо платежіпереходятьу категоріюпрострочених,застосовуютьсявідповідніміри.

Зважаючина те, що найбільшапитома вагаприпадаєна кредитнудіяльністьв активнихопераціяхбанку, що єризикованоїдля комерційногобанку, виникаєнеобхідністьв аналізі «кредитногопортфеля»банку. (Див. додатоктаблиця 3.3)

Структура«кредитногопортфеля» банкуможе вважатисязадовільноюв томувипадку, якщопитомавагакредитів беззабезпечення,сумнівних дляповернення,простроченихі пролонгованихскладаєне більш 50%. Утакомувипадку банкпроводитьризикованукредитну політику.

Основоположниммоментом вкерівництвікредитнимпортфелем банкуєвибір кредиторів,оцінкиякості окремовзятоїпозички. Наданий час приймаютьсядва головнихкритерії: ступіньзаможностіповерненняпозички і фактичнийстаніз погашеннямраніше виданихпозичок. Вонивідповідаютьутриманнюпершого етапукеруваннякредитнимпортфелем.

З поглядузабезпеченняповерненняпозичок НБУпропонує виділититригрупи кредитів,що різнятьсяза ступенямиризику.

Перша група- забезпеченіпозички.

Друга група- недостатньозабезпеченіпозички.

Третя група- незабезпеченіпозички.

Другийкритерій класифікаціївідбиває фактичнийстаніз погашеннямраніше виданихпозичок. У цьомузв'язку виділяють5 груп кредитів:

1. - позички,що повертаютьсяв термін.

2. - позичка,із простроченазаборгованістьтерміномдо 30 днів;

3. - «- від30 до 60 днів;

4. - « - від60 до 180 днів;

5. - « - понад 180днів.

З урахуваннямзазначенихкритеріїв НБУпропонує виділятип'ятьгруп кредитів,що диференціюєтьсярівнем відрахуваньу резервнийфонд банку, щовідповідаєутриманнюдругого етапукерівництвакредитнимпортфелем.

Відрахуванняконкретнихпозичок, виділенихбанком, значатьсяна балансі наквартальнідати, до відповіднихгруп складаєутриманнятретього етапукерівництвакредитнимпортфелем.

На четвертомуетапі робітникибанку визначаютьструктурукредитногопортфеля врозтинікласифікованихпозичок, тобтосумуютьусі позичкиоднієїгрупи й одержуютьдані обсягикожної групи,а також кредитногопортфеля банкув цілому навідповіднудату.

На п'ятомуетапі визначаєтьсясукупний ризиккредитногопортфеля банку.Для цього сумакредитів покожній групіпримножаєтьсяна відповіднийвідсотокризику.

На 1.01.99 р.структуракредитівРегіональногокерівництваПромінвестбанкувиглядає такимчином (тис. грн.):

1-я гр._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1500,0

2-я гр. _ _ _ _ _ _ _ _ __2300,0

3-я гр._ _ _ _ _ _ _ _ _ _800,0

4-я гр._ _ _ _ _ _ _ _ _ _700,0

5-я гр._ __ _ _ _ _ _ _ _ 1300,0

Разом:_ _ _ _ _ __ _ _ _ 6600,0


Використовуючикоефіцієнтиризику кожноїгрупи позичок,одержуємосукупнийризик кредитногопортфеля банкуна 1.01.99 р.:

(1500х2%)+(2300х5%)+(800х30%)+(700х75%)+

(1300х100%) = 2200 тис. грн.

На попереднюдату (1.01.98 р.) розмірсукупногоризику буввище, і складала4500 тис. грн. Кредитнийризик знизивсяза рахунокполіпшенняякості кредитногопортфеля.

Шостийетап - аналізуємочинники,що викликалипогіршенняякості кредитногопортфеля. Такічинникиможуть бутипов'язаніяк із зміноюфінансовогостанупозичальників,так і з погіршеннямзаможностіповерненняпозичок привикористаннізаставногоправа, гарантійабо страхування.

На сьомомуетапі керівництвакредитнимпортфелемздійснюєтьсяформуваннядостатніхрезервнихфондів.

У нашомувипадку банкзобов'язанийсформуватирезервнийфонд у розміріне менше 2200 тис.грн. Аудиториповинні підтвердитиповноту формуваннязазначеногорезерву.

На заключному(восьмому)етапікерівництвакредитнимпортфелемменеджери банкуна основі розглядусформованоїструктурикредитногопортфеля ічинників,що викликалиїї зміну, намічаютьмірив областікредитноїполітикибанку на перспективу.До них належать:зміни в цільовійспрямованостіпозичок абосфер вкладеннякредитнихресурсів, одержаннядодатковихгарантій, посиленняпопередньогоі наступногоконтролю завиконаннямумов кредитногодоговору, поліпшеннятих або іншихелементіворганізаціїкредитногопроцесу.

Системаконтролю заякістю кредитногопортфеля іфакторамиризику

Внутрішньобанківськийконтроль заякістю кредитногопортфеля іфакторамиризику, єодним із найважливішихнапрямківвнутрібанківськоїроботи. Цю роботунеобхіднорозглядатине тільки зпогляду економічноїбезпеки банку,у зв'язкуз учиненнямяких-небудьзловживаньйого службовцямиабо несумліннимиклієнтами, алеі як засібвизначеннястануліквідностібанківськихоперацій, ступеняконцентраціїїхньої ризикованості,ефективностірозміщеннявласних і притягнутихкоштів. Інакшекажучи, аналітичнийвнутрішньобанківськийконтроль необхіднорозглядатияк системукерівництвафакторамиризиків, а такожяк інструментпрогнозуванняі здійсненняефективноїгрошово-кредитноїполітикибанку. Як перший,так і другийаспекти внутрібанківськійсистеми контролюспрямованіна підтримкустабільноїроботи банківськогозакладу.Але в силу специфікиданої роботими розглянемоці питаннячерез призмуекономічноїбезпеки банківу процесі проведенняактивних кредитнихоперацій.

Важливістьданих питаньполягаєв тому, що в процесіактивних кредитнихоперацій формуєтьсяелемент ліквідностікредитногопортфеля банків,а за правильнорозміщенікредитні ресурсивони одержуютьвідсотки,що єосновним джереломприбутку, формуванняякісного кредитногопортфеля банкумає вирішальнезначення дляйого рентабельноїроботи і надійностіяк партнерау фінансово-господарськійдіяльності.Запропонованасистема аналізуможе бути використанаяк робітникамибанку для розробкиоптимальнихсистем по керівництвакредитнимиризиками і націй основіудосконалюваннякредитноїдіяльності,так і відповіднимиконтрольно-ревізійнимислужбами припроведенніперевірочнихзаходів щодовивчення діяльностібанку.

Аналіз кредитноїдіяльностібанку містить:

1. Оцінкуефективностібанківськиханалітичнихсистем керівництвакредитнимиризиками(розробляєтьсяз урахуваннямструктури івидівкредитнихризиків кредитногопортфеля конкретногобанку).

2. Оцінкуякості можливогоризику, йогоправильнукласифікаціюв плані покриттяі достатностііснуючих резервівдля покриттяфактичногоі потенційногозбитку.

3. Прогнозрентабельностіпроведенихкредитнихоперацій іобгрунтуваннявідповідностіприбутку ступенякредитнихризиків.

4. Визначенняступеня, особливостейі типу концентраціїризиків кредитногопортфеля.

Оскількивизначенізбитки, пов'язаніз кредитамиєнеминучими,то наявністьвідповідноїсистеми контролюі процедуриприйняттярішеньпро наданнякредитів даєможливістьзнизитиризик збитків.Прогноз припустимихризиків кредитнихоперацій повиннийбазуватисяна системіконтролю іпроцедурінадання, покликанихзахищати банківськірезерви і капітал,обмежуватиризики доконтрольованихрівнів. Ці системиі процедураприпускаютьглибокийаналіз кількіснихкредитнихчинників,що відповідновідображаютьякість припустимихризиків.

Для попередженняпогіршенняякості кредитногопортфеля впроцесі концентраціїтих або іншихвидівкредитів, утомучислі в залежностівід періодичностідіяльності,банк повиннийоперативновизначати рістризиків, івідкоригуватибалансовувартість кредитівшляхом створенняспеціальнихрезервів дляпокриття можливогозбитку.

Аналізкредитнихризиків являєсобою оцінкуякісних і кількіснихфакторівплатоспроможностіокремих позичальниківі їхньої сукупності.На основі цьогобудуєтьсяпрогноз перспективі методів підтримкиліквідностіоперацій, щоскладаютькредитнийпортфель, а принеобхідностіі санації кредитноїдіяльностібанку.

Внутрішньобанківськийпроцес керівництвакредитнимиризиками маєчотири основністадії:

а) Роботабанку по організаціївидачі кредиту.На цій стадіїоцінюється,затверджуєтьсяі документальновідображаєтьсякредитнийризик, визначаєтьсяйого категорія.

б) Розглядкредитногоризику. Данастадія передбачаєрозробкупрогнозу зурахуваннямступеня ризикувід моментувидачі кредитудо його повногоповернення.

в) Наглядза боржникамив розтиніконкретнихугод,ризикованимикредитами ірівнем їхньоїконцентраціїв розтинікатегорійризиків.

г) Контрольза процесомпогашеннязаборгованості.

Керівництвокредитнимиризиками включаєбанківськіпідходи і засобиконтролю закредитноюдіяльністюі складаєтьсяз:

1. Кредитноїстратегії, щовключає кредитнуполітику іпроцедурунадання кредитів.

2. Організаціїроботи персоналупо виконаннюкредитнихфункцій.

3. Внутрішньобанківськогоконтрольногосупроводу занаданимикредитами.

4. Урахуваннякредитів іуправлінськихсистем звітності.

Внутрішньобанківськіметоди зниженнякредитнихризиків

Існуєбагато різноманітнихризиків, такчи інакше пов'язанихіз кредитнимиризиками. Убанківськійпрактиціїх нараховуютьпонад п'ятдесятивидів,починаючи зризику простогошахрайства,лжебанкротства,банкрутствапозичальника;відмови йогопартнерів відплатежів заотримані товари,від придбанихабо зробленихпозичальникомтоварів; рівняпереконцентраціїризиків у зв'язкуз наданнямкоштіводному позичальнику,розміщенняїх в одномусекторі економіки;пільговогокредитуванняродинних дочірніхпідприємств;заможностібанків іпідприємств-позичальниківкваліфікованимикадрами й іншихчинників,що впливаютьна ступіньризику, аж доряду політичнихчинників,таких як військовіконфлікти,революції,націоналізація,зміназаконодавчоїполітикитощо.

Слідзазначити, щопри правильнійорганізаціїроботи і взаємодіївідповіднихслужб банкуризики можназводитидо мінімуму,але жоден ізризиків не можебути усунутийцілком. Водночас,надмірна обережністьможе позбавитибанк прибутковихможливостей,що, як уже відзначалося,єосновним джереломйого прибутку.З іншоїсторонинадмірна, непродуманаризикованістьстворює длябанку погрозузагубити нетільки прибутоку видівідсотківза наданікредити, алеі кредитнікошти. Для більшповного їхньогоурахуванняв процесізастосуваннявичленуємонайбільш важливі,внутрішньобанківськіметоди зниженнякредитнихризиків.

Першийметод зниженнякредитнихризиків:вибірменш небезпечнихвидіві режиму проведенняактивних кредитнихоперацій узалежностівід рівня надійностіпозичальникаі ряду іншихчинників.

Другимметодом зниженнякредитнихризиків єлимитуваннявитрати позичальникомкредитнихкоштів.

Третімметодом зниженнякредитнихризиків єдиверсифікаціяпозичок.


3.3 Аналізплатоспроможностіі ліквідностіпідприємства

Оцінкаплатоспроможностіі ліквідності.

Попередняоцінкафінансовогоположенняпідприємстваздійснюєтьсяна підставіданих бухгалтерськогобалансу, " Звітупро фінансовірезультатиі їхнє використання", а також " Додаткидо балансупідприємства".

На данійстадії аналізуформуєтьсяпочатковеуявленняпро діяльністьпідприємства,виявляютьсязміни в складімайна підприємстваі їхніх джерел,установлюютьсявзаємозв'язкиміж показниками.

Для зручностіпроведеннятакого аналізудоцільновикористовуватитак званийущільненийаналітичнийбаланс - нетто,що формуєтьсяшляхом додаванняодноріднихпо своєму складіелементівбалансовихстатей у необхідниханалітичнихрозтинах,як це показанона таблиці.(Див. додатоктаблиця 3.4)

Одниміз найважливішихкритеріївфінансовогоположенняпідприємстваєоцінкайого платоспроможності,під яким прийняторозуміти спроможністьпідприємстварозраховуватисяпо своїх довгостроковихзобов'язаннях.Отже, платоспроможнимєтепідприємство,у якого активибільші, ніжзовнішнізобов'язання.

Спроможністьпідприємствасплачуватипо своїх короткостроковихзобов'язанняхназиваєтьсяліквідністю.Інакше кажучи,підприємствовважаєтьсяліквідним,якщо воно встанівиконати своїкороткостроковізобов'язання,реалізуючипоточні активи.Виходячи зісказаного, упрактиціаналітичноїроботи використовуютьцілу системупоказниківліквідності. Роздивимосянайважливішіз них.

Коефіцієнтабсолютноїліквідності(коефіцієнттерміновості)обчислюється- кошти і швидкореалізаціяцінних паперів(IIIрозділ активу)до короткостроковоїзаборгованості(результатподілуIII пасиву). Вінпоказує, якачастина поточноїзаборгованостіможе бути погашенана дату упорядкуваннябалансу абоіншоїконкретноїдати.

За даниминашого прикладуспіввідношеннякоштів і короткостроковихзобов'язаньскладає0.24 : 1 (299:1255) на початокроку і 0.16 : 1 (259:1591) накінець. Це говоритьпро те, що погаситисвої зобов'язанняв терміновомупорядку підприємствоне змоглоб. Проте, з оглядуна малу можливістьтого,що всікредиторипідприємстваодночаснопред'являтьйому свої борговівимоги, і приймаючив увагу тойфакт, що теоретичнодостатнімзначенням длякоефіцієнтатерміновостієспіввідношення0.2 : 1, можна попередньоприпуститидопустимістьсформованихна підприємствіспіввідношеньлегко реалізованихактивів ікороткостроковоїзаборгованості.

Уточненийкоефіцієнтліквідності- визначаєтьсяяк відношеннякоштів, ціннихпаперів ідебіторськоїзаборгованості(III розділ активу)до короткостроковихзобов'язань(результатIII поділупасиву балансу-нетто).Цей показникхарактеризує,якачастина поточнихзобов'язаньможе бути погашенане тільки зарахунокготівки, алеі за рахунокочікуванихнадходженьза відвантаженупродукцію,виконаніроботи абозроблені послуги.Для нашогоприкладуце співвідношеннясклалона початок року0.73 : 1 ((299+612):1255) і на кінецьроку 0.65 : 1 ((259+780):1591), тобтоскоротилосяна 8 пунктів.

Загальнийкоефіцієнтліквідності(коефіцієнтпокриття) являєсобою відношеннявсіхпоточних активів(результатII розділу+ результатIII розділуактиву) докороткостроковихзобов'язань(результатIII розділупасиву балансунетто).Він дозволяєвстановити,у якійкратностіпоточні активипокриваютькороткостроковізобов'язання.У загальномувипадку нормальнимивважаютьсязначення цьогопоказника, щознаходятьсяв межахвід 2 до 3.

Вартомати на увазі,що якщо відношенняпоточних активіві короткостроковихзобов'язаньнижче, ніж 1:1, томожна говоритипро високийфінансовийризик, пов'язанийз тим, що підприємствоне в змозі оплатитисвої рахунки.

Співвідношення1:1 припускаєрівність поточнихактивів ікороткостроковихзобов'язань.Приймаючи доуваги різноманітнийступінь ліквідностіактивів, можназ упевненістюприпустити,що не всіактиви будутьреалізованів терміновомупорядку, а, отже,і в даній ситуаціївиникає можливість фінансовоїстабільностіпідприємства.

Якщо жзначення коефіцієнтапокриття значноперевищуєспіввідношення1 : 1, томожна зробитивисновокпро те, що підприємствомає у своємурозпорядженнізначний обсягвільних ресурсів,сформованихза рахуноквласних джерел.

Іншимпоказником,що характеризуєліквідністьпідприємства,єоборотнийкапітал, щовизначаєтьсяяк різницяпоточних витраті короткостроковихзобов'язань.Іншимисловами, підприємствомає оборотнийкапітал доти,поки Поточніактиви перевищуютькороткостроковізобов'язання(або в ціломудоти, поки воноліквідне).

У цьомузв'язку корисновизначити, якачастина власнихджерел коштіввкладена унайбільш мобільніактиви. Дляцього беретьсятак званийкоефіцієнтманевреності.

Оборотнийкапітал

К

маневреності= (3.7)

Джерелавласних коштів


У нашомуприкладі коефіцієнтманевреностіскладає749 : 1932 = 0. 397 на початкурокуі 570 : 2205 = 0. 259 наприкінці,що в ціломупідтверджуєраніше зробленівисновкищодо структуриджерел формуванняпоточних активівна підприємстві.

Внутрішнійаналіз стануактивів.

З метоюпоглибленогоаналізу доцільнозгрупувативсіоборотні активипо категоріяхризику. Приміром,євеликаможливістьтого,що дебіторськузаборгованістьбуде легшереалізувати,ніж незавершеневиробництво,або витратимайбутніхперіодів. (Див.додаток таблиця3.5)

У розвитокпроведеногоаналізу доцільнооцінити тенденціюзміни співвідношеньважкореалізованихактивів і загальногорозміруактивів, а такожважкореалізованихі легко реалізованихактивів. Тенденціядо ростуназванихспіввідношеньуказує на зниженняліквідності.

Враховуючи,що відповіднодо чинногозаконодавстваподаток намайно підприємствабереться зусієї сукупностіосновних іоборотнихкоштів і фінансовихактивів, підприємствунеобхіднорятуватисявід подібногобаласту. (Див.додаток таблиця3.6)

Для стабілізаціїфінансовогоположенняпідприємствакерівництву і головномубухгалтеруслід ужититерміновихзаходів постабілізаціїфінансовогоположенняпідприємства.Такими заходамиповинні стати:

- удосконаленняорганізаціїрозрахунківіз покупцями(варто мати наувазі, що в умовахінфляції, якправило, вигіднішепродаватипродукціюшвидше і дешевше,ніж очікувативигідних умовіїреалізації);

 • проведенняінвентаризаціїстанумайна з метоювиявленняактивів "низької"якості і списанняїх із балансуу встановленомупорядку й ін.

Внутрішнійаналіз короткостроковоїзаборгованості.

Аналізкороткостроковоїзаборгованостіпроводитьсяна підставіданих аналітичногоурахуваннярозрахунківіз постачальниками,отриманихкредитів банку,розрахунківз іншими кредиторами.У ходіаналізу проводитьсявибірка зобов'язань,терміни,погашення якихнаступаютьу звітномуперіоді, а такожвідстроченихі простроченихзобов'язань.

Для цілейаналізу станарозрахунківіз постачальникамиможе бути використанатаблиця. (Див.додаток таблиця3.7)

Схованакредиторськазаборгованістьпідприємствавиникає у випадкупоширеноїв даний часформи розрахунківіз покупцямина умовахпередоплати.Аналіз станукредиторськоїзаборгованостіпідприємствайого покупцямпоказаний утаблиці. (Див.додаток таблицю3.8)

Як бачимо,схованакредиторськазаборгованістьпідприємствасклала248 тис. грн., із них148 тис. грн. - ізтерміномутвореннябільше трьохмісяців.

Аналогічноаналізуєтьсястанзаборгованостіпідприємствапо отриманихпозичках банку,позикам, іншимкредиторам.

Результатианалізу можутьбути поданів таблиці. (Див.додаток таблицю3.9)

На ліквідністьпідприємствазначнийвплив робитьтерміннадання кредиту.

Середнійперіоднадання кредитуможе бути обчисленийпо формулі:


СереднійзалишокТривалість

заборгованості * періоду

П

еріодкредиту = (3.8)

Сумаобороту


де підсумарним оборотомрозумієтьсярозмірдебетовогооборотуза аналізованийперіод по рахункахзобов'язань.Примітка: розрахункипроводятьсяокремо по кожномувидузобов'язань.

Для визначеннясередньогоперіоду кредитуза рік у чисельникуформули буде360 (кількістьдніву періоді), заквартал - 90, замісяць - 30.

При цьомув найбільшеспрощеномувидірозмірсередньогозалишку повидахкороткостроковихзобов'язаньможна розрахуватиза даними балансуяк:


ОКЗн + ОКЗк

С

ереднійзалишок =(3.9)

заборгованості2


де ОКЗні ОКЗк- залишок заборгованостіна початок ікінець періоду.

Для одержаннябільш достовірноїінформаціїварто залучитищомісячніданіпро залишкикредиторськоїзаборгованості,відбитіу журналах-ордерах№4 "Короткостроковікредити банків",№6 "Розрахункиз постачальниками",№8 "Розрахункипо авансахотриманих","Розрахункиз бюджетом",№10 "Розрахункипо оплаті праці"і "Розрахункипо соціальномустрахуваннюі забезпеченню"або в їхніхвідомостях.Для аналізузручно використовуватитаблицю. (Див.додаток таблицю3.10)

Дані таблицісвідчать пронайбільшесерйозні змінив термінахкредитування,які відбувалисьу поточномуроці по статтяхкороткостроковихпозичок банкуі кредиторськоїзаборгованостіза товари, роботиі послуги.

Фінансовастійкістьпідприємствабуде залежативід того, якимчином вонопроводило впоточномуперіоді взаєморозрахункизі своїми боржниками(дебіторами).Нагадаємо, щонеобхідноюумовою стабільностідіяльностіє одержаннякредиту на тихже умовах (абокращих), на якихсаме підприємствойого робить.

Висновок.(Див.додаток таблицю3.11)


3.4 Оцінкакредитоспроможностіпідприємствмалого бізнесу

Системапоказниківна стартовомуперіоді неповинна бутискладно,щоб не збільшуватитрудомісткістьбанківськихоперацій.

При цьомупід ліквіднимикоштамипропонуєтьсярозуміти ліквідніактиви трьохкласів. (Див.додаток таблицю3.11)

Дляоцінкикредитоспроможностіпідприємствпропонуєтьсявикористовуватитрипоказники, щорозраховуютьсяна основі середніхсальдових данихбалансів заминулийрік: коефіцієнтліквідності,коефіцієнтпокриття іпоказник заможностівласними коштами.Коефіцієнтліквідностіпризначенийдля оцінкиспроможностіпозичальникаоперативновизволити згосподарськогооборотукошти і погаситиборгові зобов'язання.1)

Ліквіднікошти

Кл= (3.10)

Короткостроковіборгові зобов'язання

Коефіцієнтпокриттявикористовуєтьсядля оцінкимежікредитуванняданого клієнта.Якщо коефіцієнтпокриття менше1, варто припинитивидачу позичокабо зажадатигарантію.

Ліквіднікошти+Залишок запасівусіх

Iі II класу матеріальнихцінностей побалансу

К

пок.=(3.11)

Короткостроковіборгові зобов'язання

Показникзаможності власними коштамивключений учисло основнихпоказниківкредитоспроможностів зв'язку з історично сформованою проблемоюзаниженостінормативіввласних оборотнихкоштів. Хочанормативискасовані,проблема зпозиції гарантіїповерненняпозичок залишається.Чим більшерозмір власнихкоштів,тим вище спроможністьклієнта вчаснорозрахуватисяпо своїх борговихзобов'язаннях:

Фактичнанаявністьвласних оборотнихкоштів по балансу

Псс=

Загальнийрозмір оборотнихкоштів у запасах,(3.12)

витратах,розрахункахі в грошовійформі

Вданий час значну частину клієнтівбільшостікомерційнихбанків складаютьпідприємства малого бізнесу.При оцінціїхньої кредитоспроможностіварто враховуватитакіособливості:

1.Банк має справузі значноюкількістю зновустворенихпідприємствмалого бізнесу.Це не дає можливостіоцінити їхнійрівень кредитоспроможностітрадиційнимзасобом - наоснові фактичнихданих про финансово- господарськудіяльноітьпідприємствав минуломуроці. У зв'язкуз цим варторозмежовувативизначенняризику кредитування:

- зновустворенихпідприємствмалого бізнесу;

-чиннихпідприємств.

2.Відносна нестійкістьвиробничихзв'язків підприємствмалого бізнесувикликаєзначні коливанняв надходженнівиторгувід реалізаціївиробленоїними продукції.Це визначаєпідвищенийризик комерційногобанкупри наданніпозичок, томущо й в умовахбалансуваннякредитнихресурсів ікредитнихвкладень потрібнагарантія звільненнякредитнихресурсів убудь-якийперіод року.

3. Підприємствамалого бізнесу,одержуютьпозички періодично.Видача можерізко змінитирівень кредитоспроможності,що варто враховуватив методицірозрахункувідповіднихкоефіцієнтів.

4. Нерідкопідприємствамалого бізнесупогано забезпеченівласним капіталом.

Відповіднодо викладеногопропонуєтьсятакасистема показниківкредитоспроможностічиннихпідприємствмалого бізнесу.(Див. додатоктаблицю 3.12)

Особливостізазначенихкоефіцієнтівкредитоспроможностівипливаютьз особливостейпідприємствмалого бізнесуі полягаютьу такому:

1. Урозрахуноккоефіцієнталіквідностівключаєтьсярозмір вимогаємоїпозички.

2.При розрахункукоефіцієнтапокриття вліквідні коштивключаєтьсявартість власнихосновних фондів.

3.У власні коштипідприємствавключаютьсязалишки спеціальнихфондів.

Дляпідприємств знову утворених і які займаютьсяторгово-посередницькоюдіяльністюосновнаувагаповинна бутиприділена оцінці ділового ризикувідбитогов техніко-економічномуобгрунтуванні.Необхіднозвернути увагуна розмір вимогаємоїпозички і розмірзапланованогоприбутку, атакож на ліквідністьтовару. Необхіднотакож установитинаявністьдоговорів напостачанняі реалізаціюпродукції,місцезнаходженняпостачальниківі покупцівпродукції, щоможе призвестидо труднощіву розрахункахз іншимирегіонамикраїни. Запропонованаметодикабулавипробуванамною на37підприємствахмалого бізнесу.(Див.додаток таблицю3.13)

Уоснові визначеннякласу кредитоспроможностіклієнта лежитькритеріальнийрівень показниківі їхній рейтинг.Особливостіорганізаціїоборотнихкоштів у нашійкраїні не дозволяютьпрямо використовуватикритеріальнийрівень коефіцієнтівліквідностіі покриття,застосовуванніу світовійпрактика.

Коефіцієнтиі показникина рівні середніхрозмірівєпідставоювіднесенняпозичальникадо 2 класу,вище середніх- до 1 і нижчесереднього- до 3. Як приклад можна привести такумодель шкали, розрахованупо ОПЕРОАКПИБ,що займаєтьсякредитуванням, в основному,підприємствторгово-посередницькоїсфери діяльності.(Див. додатоктаблицю 3.14)

По37 аналізованихпідприємствахбули отриманітакідані по класукредитоспроможностіданих коефіцієнтів.(Див. додатоктаблицю 3.15)

Класкредитоспроможності коефіцієнта варто визначатине тільки пойого критеріальномурівні, але і на основіаналізу чинників,що впливаютьна його розмір.Наприклад,по одному зпідприємствмалого бізнесу,що займаєтьсяторгово-посередницькоюдіяльністю,коефіцієнтикредитоспроможностіна початок ікінець 4 кварталу1998 року мали такийрівень. (Див.додаток таблицю3.16)

1.По динаміцікоефіцієнталіквідностіочевидно, щодо кінця звітногоперіоду вінзбільшивсяна 0,13 . Причинамиданої зміниє:а) за рахунокзміни ліквідностіактивів 2-гокласу данийкоефіцієнтзбільшивсяна 0,81. Зокрема, це було пов'язаноіз збільшенням боргу постачальників на 563. 299 тисяч гривеньабо на 150,9 % , що можебути пов'язанез уповільненнямрозрахунків.

Збільшиласязаборгованістьперсоналу поіншимопераціях на2. 563 тис. грн. абона 82.1%.

Позитивним єзменшеннязаборгованостіінших дебіторівна 4. 340 тисячігривеньабо на 13%.

Збільшилисяаванси, виданіпостачальникамі підрядчикамна 15. 600 тисяч гривень.

б)За рахунокзміни ліквідностіактивів 1-гокласу коефіцієнтліквідностізбільшивсяна 0,039 , що пов'язанозі збільшеннямкоштіву касі на 222 тисячігривень,збільшеннямкоштівна рахункуна 25. 174 тисячігривеньі на валютномурахункуна 1. 500 тисячігривень,збільшилисяй інші коштина 2. 313 тисяч гривень.

Збільшенняліквіднихактивів 1-гокласу позитивниймомент у роботіпідприємства,оскільки, чимвище ліквідністьактивів, тимбільше у підприємстваможливостівиконатисвої зобов'язання.Це не пов'язаноіз збільшеннямкороткостроковихпозичок.

в)За рахунокзміни короткостроковоїзаборгованостіданий коефіцієнтзнизився на0,719. Це пов'язано,по-перше, іззростаннямзаборгованостів короткостроковихкредитах банкуна 398. 453 тисячігривеньабо на 69 % . Збільшилисятак само кредитибанків дляробітниківта інші короткостроковіпозики.

Другоюпричиною булозбільшеннязаборгованостіпостачальникаму зв'язкуз уповільненнямрозрахунків.Крім того,збільшиласязаборгованістьбюджету.Негативниммоментом булотакож скороченняавансів, отриманихвід покупціві замовників.Підприємствунеобхідновикористовуватипопередню формурозрахунківі брати аванси.

2.Коефіцієнтпокриття докінця звітногоперіоду знизивсяна 0,05. Це негативниймомент у роботіпідприємства,оскільки приособливихобставинахпідприємствопри недостачіготівки,реалізувавшитовари всерівно не зможеоплатити своїзобов'язання.

а)за рахунокліквідностіактивів 2-гокласу данийкоефіцієнтзбільшивсяна 1,11 , б) за рахунокзміни запасіві витратданий коефіцієнтзбільшивсяна 0.308. Мало місцезбільшеннявиробничихзапасів на 164.782 тисячі гривеньабо 120. 7%, збільшилисявитратимайбутніхперіодів на127 тисяч гривеньабо на 115%. Збільшиласяготова продукціяна 1. 833 тисячігривеньабо на 135.9%. Причомуця продукціякористуєтьсяне дуже підвищенимпопитом.

в)за рахунок зміни ліквіднихактивів 1 класукоефіцієнтпокриття збільшивсяна 0,05.

г)основнийнегативнийвплив на зниженнякоефіцієнтапокриття зробилозбільшеннякороткостроковоїзаборгованості.За рахунокцього коефіцієнтпокриття знизивсяна 1,518. Підприємствутреба особливуувагу звернутина свої борги,а банку підсилитиконтроль закредитом.

3.Показник заможностівласними коштамидо кінця звітногоперіоду знизивсяна 13,3%, що є такожнегативниммоментом, томущо підприємствопочинає існуватив основномуза рахунокпритягнутихі позиковихкоштів,а часткавласних коштівпідприємствадо кінця періодулише на 34,2% проти47,5% на початкуперіоду.

Банкможе продовжуватикредитуватитакого клієнтатільки за умовизбільшеннястатутногофонду. Крімтого, відсутнійнерозподіленийприбуток.

Уцілому класністькоефіцієнтівкредитоспроможностіданого підприємствамає такийвигляд:

01.10.98г.01.01.99г.

Доліквідності 1 кл. 1 кл.

Допокриття 2кл. 2 кл.

ПоказникОСС 1 кл. 1 кл.

Підприємствоможе продовжуватикредитуватиза умови поліпшеннязбуту продукції(реклама, змінаначальникавідділу збутуй іншімаркетинговізаходи).

Поодному з підприємствмалого бізнесубув зробленийрозрахунокпоказниківпо французькійметодиці. Булиотримані такірезультати.(Див. додатоктаблицю 3.17)

Повищенаведеній методиці данепідприємствобуло некредитоспроможним.(Див. додатоктаблицю 3.18)

Пофранцузькійметодиці утворилисятакірезультати:

КоефіцієнтК1має позитивнийтренд, але дуже великачастка доданої вартості(знову створеноївартості)використовуєтьсяна трудовівитрати, тобто малокоштівзалишаєтьсядля технічногопереозброєння.

КоефіцієнтК2також має позитивнийтренд,оскількиспостерігаєтьсярізке зниженнячасткидоданої вартості,що йдена фінансовіплатежі. Алерівень коефіцієнтаК5свідчить проненадійністьпозичальника.У цілому подвох методикахможна зробитивисновокпро некредитоспроможністьклієнта. Наоснові аналізувищенаведенихкоефіцієнтівскладаєтьсякартотекакредитоспроможності.

КАРТОТЕКАКРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІКЛІЄНТА

Загальнаоцінкакредитоспроможностідається в балах.Бали являютьсобою сумутворів рейтингукожного показникана клас кредитоспроможності.

Рейтинг,або значимість,показникавизначаєтьсяіндивідуальнодля кожногопозичальникав залежностівід політикиданогокомерційногобанку,особливостейклієнта, ліквідностійого балансу,положенняна позичковомуринку.Наприклад,висока часткакороткостроковихресурсів, наявністьпростроченоїзаборгованостіза позикою інеплатежамипостачальникампідвищуютьроль коефіцієнталіквідності,що оцінюєспроможністьпідприємствадо оперативногозвільненнякоштів. Втягуванняресурсів банкув кредитуванняпостійнихзапасів, заниженістьрозміру власнихкоштівпідвищуютьрейтинг показниказаможностівласними коштами.Порушенняекономічнихмежкредиту, закредитованістьклієнтів висуваєна перше місцепри оцінцікредитоспроможностірівень коефіцієнтапокриття.

I класприсвоюєтьсяпри 100 - 125 балах,II клас - при

126 - 200 балахі III клас - при 201- 295 балах.

Викладенийпринцип визначеннякласу кредитоспроможностіможна формалізуватиу видітакоїтаблиці. (Див.додаток таблицю3.19)

Дляоцінкикредитоспроможностіклієнта комерційногобанкурекомендуєтьсявикористовуватине тільки основні, але і додатковіпоказники.

1. Наявністьу підприємствапростроченоїзаборгованості.

2.Оборотністьдебіторськоїзаборгованості.

3.Чистесальдо готівки.

4. Показникрівномірностірозподілуприбутку:

Набірданих показниківбув визначенийемпіричнимшляхом.


Середньоквадратичневідхиленняпо прибуткахза квартал

@

= (3.13)

Середнійприбуток заквартал


Необхідноперевірити:

-чи були у підприємствавипадки простроченняй у якійсумі;

-чи часто цеспостерігалося(реально простежитипо підприємствах,що у комерційномубанку браликредит неодноразово,тобто єпостійнимиклієнтами).

Якщов підприємстваєпростроченазаборгованість,тейого класкредитоспроможностізнижується.Показник простроченоїзаборгованостіслужитьтакож для перевіркислушностіданої методики.

Оборотністьдебіторськоїзаборгованостіпоказує: через,скільки днів,у середньому,для підприємствареально одержатисвої борги.Він може служититакож і длядодатковоїоцінкикоефіцієнталіквідностіі коефіцієнтапокриття. Якщозначення цихпоказниківзбільшилисяза рахунокзбільшеннядебіторськоїзаборгованостіабо запасіві витрат,а оборотністьїх сповільнилася,тонемає основпідвищуватиданому підприємствуклас кредитоспроможності.

Чистесальдо готівкирозраховуютьсяяк наявнікошти по Активубалансу замінусом заборгованостіза кредитом.Воно показуєнаявністьвільних ліквіднихактивів I класу,що можна використовуватидля погашенняборгу.

Показникрівномірностірозподілуприбутку показує,якимичастинами наперіод кредитуваннябуде надходитизапланованийприбуток. Якщозначення цьогопоказника вмежах30%, торозподіл можнавважатирівномірним.

Узалежностівід значеньцих показниківможна підвищуватиабо знижатиклас кредитоспроможностіклієнта.

Якщоза кредитомзвертаєтьсязнову утворенепідприємство,у якого, як правило,баланс "нульовий",тотут доцільновикористовуватиметодику оцінкиїхньої кредитоспроможностіна основі оцінкиділового ризику.Особливу увагуварто зробитина перевіркутехніко-економічногообгрунтуваннякредиту, наявністьдоговорів напостачанняі реалізацію,звернути увагуна ліквідністьтовару, порівнятирозмір позичкиі планованийприбуток. Можнаскластипропорцію: ускількиразівприбуток повиннийперевищуватирозмір позички,щоб підприємствомогло без проблемпогаситикредит і відсотки.Особливаувагаварто звернутина забезпеченнякредиту. Потаких підприємствахреально оцінитилише показникзаможностівласними, атакож коефіцієнтліквідностіабо покриття.На додаток доцієї методикиможна запропонуватисистему оцінкиділових якостейкерівника, йогоспроможністьорганізуватисправу,швидко і вигіднореалізуватитовар і іншіякості. На закінченняможна сказати,що доцільнозвестидану картотекупо кожномуклієнтуокремо, щобмати чіткеуявленняпро фінансовуусталеністьданого позичальника.

Поперерахованоївище методицібув проведенийаналіз фінансовогостана37 підприємств,що звернулисяв банк за кредитом.Були отриманітакірезультати.Аналіз виявив,що з 37 фірм намомент обертанняза кредитомкредитоспроможнимибули такіфірми:

1.- II клас кредитоспроможності;

2. - III класкредитоспроможності;

3. - II класкредитоспроможності;

4. - II класкредитоспроможності;

5. - I класкредитоспроможності;

6. - III класкредитоспроможності;

7. - III класкредитоспроможності;

8. - I класкредитоспроможності;

9. - II класкредитоспроможності.

Намомент діїкредиту і зурахуваннямдодатковихпоказниківутворилисятакірезультати:

Кредитоспроможнимиклієнтами булитільки:

5. - I класкредитоспроможності;

6. - III класкредитоспроможності;

8. - I класкредитоспроможності;

9. - II класкредитоспроможності.

1. - III класкредитоспроможності;

3. - III класкредитоспроможності;

Іншіклієнтибанкунамоментзверненнязакредитом булинекредитоспроможними.Томуможна зробитивисновок,що банк займаєтьсявидачею ризиковихкредитів.


3.5 Формуваннястраховихрезервів ірезервнихфондів

З позиціїстворенняінфраструктуриекономічноїбезпеки банкукеруючі інформаційнісистеми поконтроліза кредитнимиризиками, покликанізабезпечити,принаймні,рішеннядвох основнихзадач.Це своєчасневиявленняпростроченихплатежів понаданимкредитам зметою виробленняі прийняттянеобхіднихзапобіжнихзаходів, щозабезпечуютьсвоєчасненадходженняплатежів. Другазадачасвоєчаснеформуваннярезервнихфондів із метоюзабезпеченнястабільноїроботи банку.

Немаловажнуроль відіграютьзгадані інформаційнісистеми такождля прийняттяуправлінськихрішеньпід час виробленнятактики і стратегіїкредитноїполітикибанку.

Угрупованнятих або іншихзведеньіз метою створенняуправленськоінформаційнихбаз даних повиннігрунтуватисяна аналізіструктурикредитнихоперацій конкретногобанку.При цьому, згрупованізведенняповинні міститиінформаціюпро стансправу розтиніпасивних іактивних операцій,що складаютькредитнийпортфель банку.Крім того, прирозробціцих систем,безумовно,враховуєтьсяпорядок формуваннярезерву, призначеногодля покриттяможливих втрату процесі кредитноїдіяльностібанку. Такийпорядок встановлюєтьсяПоложеннямНБУ "Про порядокформуванняі використаннярезерву наможливі втратипо позичкахкомерційнихбанків", затвердженомуПостановоюПравління НБУ№20 від 31 січня1996 р.

Оцінкаступеня можливихризиків і формуваннярезерву комерційногобанкудля покриттязбитків, щовиникають урезультатікредитноїдіяльності,здійснюєтьсявідповіднодо вищезгаданогоПоложенняНаціональногобанкуУкраїни "Пропорядок формуванняі використаннярезерву наможливі втратипо позичкахкомерційнихбанків".

Зазначенийрезерв сформуєтьсяв обов'язковомупорядку по всіхнаданихкредитах унаціональнійабо іноземнійвалюті підприємствам,заснуванням,організаціям,фізичним особам,а також поміжбанківськихкредитах.

Використовуєтьсярезерв тількидля покриттянепогашеноїкредитноїзаборгованостіпо основномуборгу.Водночас, п.18 згаданогоПоложенняНБУ передбачає,що тридцятьвідсотківкоштівфактично створеногорезерву прирозрахункукредитнихресурсів невраховуютьсяі підлягаютьобов'язковомурезервуваннюна кореспондентськихрахункаху НБУ. Інша частинатимчасововільних коштівфактично сформованогорезерву можебути використанана:

1. Придбанняоблігаційдержавноївнутрішньоїпозики з терміномпогашення непізніше закінченняпоточного року;

2. Вкладенняв депозити НБУз терміномповерненняне пізнішезакінченняпоточного року.

Розміррезерву залежитьвід загальноїсуми кредитівна дату звіту,а не від суминаданихкредитів зазвітнийперіод, і повиннийформуватисяз урахуваннямтакоїкласифікаціїв розтинікожної групинаданихкредитів.

Класифікаціякредитів тазв’язаних зними ризиків.

1. Стандартнікредити цекредити виданіплатоспроможним,надійнимпозичальникам,термінпогашення якихне наступив,але в банк надійшлаінформація,що останнівикористовуютькредит не запризначенням,або встановлено,що клієнт несплатив відсотки.Під таку категоріюкредитів формуєтьсястраховийрезерв у розмірі2% від загальноїсуми стандартнихкредитів.

2. Нестандартнікредити-це кредити,видані позичальникаміз гарним фінансовимположенням,але деякі аспектиїхнього фінансовогоповодженнявикликалисумніви(не вчасно сплачуютьвідсотки,їхні партнерине обов'язковіу своєчасномувиконанніпостачаньі тощо). Під цікредити формуєтьсястраховийрезерв у розмірі5% від загальноїсуми субстандартныхкредитів.

3. Кредити,що підлягаютьнагляду.До них належатьтакі кредити,що протягом 90 днівбули субстандартними,пролонгувались,відсоткиабо суми наїхнє погашенняне вносилися.По такій групікредитів припиняєтьсянарахуваннявідсотківі формуєтьсястраховийрезерв у розмірі50% від їхньоїзагальноїсуми.

4. Сумнівнікредити. Позичальникмає багатоборгів,заборгованістьпо позичковимкоштам перевищила180 днів.У цьомувипадку формуєтьсястраховийрезерв у розмірі80% від загальноїсуми такихкредитів.

5. Безнадійнікредити. Цекредити, наданіпозичальникаміз неліквіднимбалансом,лжебанкротам,банкрутам.Наявні такожфорсмажорніобставини(смерть керівника,пожежаі тощо). У цихвипадках банкформує страховийрезерв у розмірі100% від суми такихкредитів.

Формуєтьсястраховий фондза рахунокщоквартальних(щомісячних)відрахувань,рівними процентнимичастинами відрозрахунковоїсуми резервуна кожну звітнудату, що ставлятьсяна операційнівитратибанку в межахотриманогобанком прибутку(рахунок“Доходи банку”),після виконаннязобов'язаньбанку передкредиторами,вкладникамиі перед відрахуваннямкоштівна заробітнуплату, капітальневкладення йіншівитратибанку. Акумулюютьсякоштирезерву нарахунку "Резерви страхуванняактивних операційкомерційнихбанків" (субрахунка- "резерв покредитнихризиках") такоюпроводкою:

а) до внесеннязмін у законодавство:дебет - рахунки "Відверненікоштиза рахунокприбутку банкупоточногороку",кредит – рахунки"Резерви страхуванняактивних операційкомерційнихбанків";

б) післявнесення змінвиконань узаконодавство:дебет - рахунки "Операційніі різні витрати";кредит-рахунку"Резерви страхуванняактивних операційкомерційнихбанків".

У випадкузменшеннярозміру (порівняноз попередньоюзвітною датою)комерційнібанки отриманурізницю спрямовуютьна зменшеннявитратбанку поточногоперіоду. Здійснюєтьсядана операціятакою проводкою:дебет - рахунки"Резерви страхуванняактивних операційкомерційнихбанків"; кредит- рахунки"Операційніі різнівитрати".

Розрахуноксуми резерву,що повиннийбути сформованийбанком на звітнудату, здійснюєтьсятак:

Для щоквартальногоперерахункукоштів

S = 8,34 % * N1 * С,(3.14)

де цифра8,34 -постійнийвідсоток,що забезпечуєрезерв рівнимичастинамиу встановленийтермін(100% розділенена 12 кварталів,тобто встановленийтрирічнийтермінформуваннярезерву);

N1 -кількістькварталів ізпочаткуформуваннярезерву;

С- сума розрахунковогорезерву, утворенана звітну квартальнудату.

Для щомісячногоперерахункуповинна використовуватисяформула

S=2,78% *N2 *C,(3.15)

де: 2,78- постійнийвідсоток,що забезпечуєформуваннярезерву рівнимичастинами увстановленийтермін(100% розділенена 36 місяців);

N2 -кількістьмісяців ізпочаткуформуваннярезерву;

С- сума розрахунковогорезерву, щосклалася накінець звітногомісяця.

Отриманавідповіднодо викладенихрозрахунківсума резерву,що повинна бутисформованана звітну дату,дорівнюєтьсяз залишкамикоштів,обсіченихна звітне числона рахунку"Резерви страхуванняактивних операційкомерційнихбанків". Сумавстановленоїрізниці підлягаєперерахуваннюв данийрезерв.

Формуваннярезерву здійснюєтьсяголовним офісомбанку і йогофілій по кожнійсумі наданогокредиту в залежностівід ступенякредитнихризиків по класифікації.Резерв зберігаєтьсяв головномуофісі банку(за винятком30% резерву щозберігаютьсяв НБУ). Якщо уфілії банкуне вистачаєкоштівдля виконаннярозрахунковогонормативуформуваннястраховогорезерву, щобракує сумав обов'язковомупорядку виповнюєтьсяголовним офісомвідповідногобанку.

Резервкомерційногобанкуможе бутивикористанийтільки на погашеннябезнадійноїкредитноїзаборгованостіпо основномуборгу.Загальнасума такоїзаборгованостісписуєтьсязі страховогорезерву пооформленомупротоколомрішеннюПравління банкуне пізнішеостанньогодня поточногороку, у якомузаборгованістьвизнана безнадійною.Здійснюєтьсятака операціятакоюпроводкою:дебет рахунку"Резерви страхуванняактивних операційкомерційнихбанків", кредитрахунку“Простроченазаборгованість”.

Одночасносписуютьсяі безнадійнопростроченівідсотки,що були нараховані,але не отримані.Списання здійснюєтьсятакоюпроводкою:

дебетрахунку "Прибуткимайбутніхперіодів",кредит рахунків“Простроченазаборгованістьпо відсотках”.

Списанапростроченазаборгованістьпо основнійсумі боргувраховуєтьсяна забалансовийрахунок"Борги,списаніна збитки".Нараховані,але не отриманівідсоткипідписаноїзаборгованостіпідлягаютьурахуваннюна забалансовийрахунок "Відсоткипо безнадійнихборгах".

Банкзобов'язанийпротягом трьохроків продовжуватироботу з відшкодуванняборгу.Якщо ця роботаза трирічнийперіод успіхуне принесла,заборгованістьпо основномуборгуі неодержанихвідсоткахіз зазначенихзабалансовихрахунківсписуєтьсяцілком.

У випадку,коли така роботазавершуєтьсяуспіхом, сумаповерненогокредиту і відсотківставитьсяна рахунок"Резерви страхуванняактивних операційкомерційнихбанків" (якщосума резервногофонду недостатня)або, коли такийфонд сформованийза розсудомкерівництвакомерційногобанку,(Правліннябанку) зараховуютьсяв будь-якийіншийфонд банку.Наприклад, уфонд матеріальногозаохочення,виробничогоі соціальногорозвитку абоіншіфонди. При цьомуробиться такапроводка: дебет- поточний рахунокклієнта, кредит- фонди банку.Відсотки за поверненийкредит зараховуютьсяв прибуткибанку на рахунок "Операційній іншіприбутки".Одночаснозаборгованістьсписуєтьсяз забалансовихрахунків.

Якщоприбутків,отриманихбанком і спрямованихна формуваннястраховогофонду, недостатньодля покриттязбитків відкредитноїдіяльності,відрахуванняздійснюютьсяза рахунокрезервногофонду, фондуекономічногостимулювання,а також коштів,отриманих відреалізаціїмайна або внесківбанку в статутніфонди іншихпідприємстві організацій.

Згаданийрезервний фондкомерційнихбанків формуєтьсядля покриттяможливих збитків,що виникаютьу результатідіяльностібанку. Розміррезервногофонду повиннийскладатине менше 20% відстатутногофонду банку.Формуєтьсятакий резервшляхом щомісячноговідрахуванняне менше п'ятьохвідсотківвід прибуткубанку, післяоподаткування,нарахуваннядивідендіві перерахуваннякоштівв іншіобов'язковіфонди.

Резервнийфонд комерційнихбанків зберігаєтьсяна окремомурахункув НБУ і використовуєтьсятільки з йогодозволу.При цьому вкомерційномубанку здійснюютьсятакіпроводки: дебетрахунку"Відверненікоштиза рахунокприбутку банкупоточногороку", кредитрахунку"Формуваннярезервногофонду"; дебетрахунку"ОсобливийрахунокНБУ,кредит рахунку161. У НБУ такі коштипроводятьсяв дебет рахунку161, кредит - 801.

Як ужевідзначалося,створеннястраховогорезерву, крімпослужливо-профілактичнихфункцій понедопущеннюпереконцентраціїкредитнихризиків, покликанозабезпечитистабільнуроботу банкуна випадокзбитків віднеповерненнякредитів. Оскількипри наданніпозичальникамбанківськихгарантій ризиквідповідальностілягає цілкомна банк гаранта,неповерненнякредитів,безсумнівно,може підірватийого стабільнуроботу. Томууся викладенаінфраструктураформуваннястраховогорезерву поширюєтьсяі на гарантійнікредитні операції.Інакше, приактивній роботібанку на ринкугарантійнихпослуг останнійможе виявитисяперед фактомкритичноїпереконцентрациикредитнихризиків, щонеминуче підірвейого стабільність.

Дещоіншасхема відрахуваньу страховийрезерв передбаченапоміжбанківськихкредитах.Здійснюютьсяці відрахуваннятільки в періоддо повногоформуваннябанком сумирезерву. (Див.додаток таблицю3.20)

Відрахуванняв резерв покредитах міжфіліями в системіодного банкуне проводяться.

З метоювизначеннякредитнихризиків банківськізаснування,за станом наперше числомісяця, повинніщомісяця розглядатиі давати оцінкукредитногопортфеля.

Крім того,Положенням"Про порядокформуванняі використаннярезерву наможливі втратипо позичкахкомерційнихбанків",затвердженомуПостановоюПравління НБУ№20 від 31 січня1996 р. продиктованостворити кредитнікомітети (увідділенняхі філіях - кредитнікомісії), щоповинні складативідповідніпротоколизасідань іразом з інформацією,що ставитьсядо оцінкикредитногопортфеля іформуваннястраховихфондів берегтине менше трьохроків.

Звітністьпро класифікаціюкредитів іствореннястраховогофонду подаєтьсяв Національнийбанк України(його обласніуправління)щомісяця разоміз розрахункамиекономічнихнормативів.

У випадкупорушенняпорядку створенняі використаннярезервів, добанків застосовуютьсясанкції увідповідностізі ст.48 ЗаконуУкраїни "Пробанки і банківськудіяльність",тобто передфундаторамибанку ставитьсяпитанняпро проведеннязаходів щодойого фінансовогооздоровлення,реорганізаціїабо припиненнідіяльності.Крім того, наперіод фінансовогооздоровленнябанку НБУ можепризначититимчасовуадміністрацію,на яку покладаютьсяфункції управлінняйого справамив період санації,реорганізаціїабо ліквідації.


3.6 Аналізприбутків банку

Аналізфінансовихрезультатівбанку складаєтьсяв проведенніаналізу прибутків,витратбанку, розрахункуприбутку ірентабельності.Основним джереломдля проведенняаналізу фінансовогоположеннябанку єформа 2 «Звітпро фінансовірезультатибанку».

Прибуткибанку - це загальнасума коштів,отриманих відздійсненняактивних операцій.Прибутки банкувідбиваютьсяу 6-укласі планурахунків.

Кількіснийаналіз структуриприбутків банкувиявляєтьсяу визначенніпитомої вагиокремих статейприбутків уїхній загальнійсумі. Узагальненийкількіснийаналіз структуриприбутківскладаєтьсяв порівнянніструктуридекількохбанків абофактичних іпланових показниківодногобанку.(Див.додаток таблицю3.21)

З приведенихданих ми бачимо,що на 1.01.99 р. у структуріприбутків банкунайбільшупитомувагузаймають отриманівідсотки- 76,3%. Серед отриманихвідсотківнайбільшезначення понаданихкороткостроковихпозиках - 69,0%. Поміжбанківськихопераціях 7,3%.На другомумісці в прибуткахбанку займаютьприбутки ікомісія з наданихпослуг - 23,7%.

У структуріприбутків зарік відбулисятакізміни: питомавагаотриманихвідсотківзменшиласяна 14%, що свідчитьпро те, що наданнякредитів стаєкоефіцієнтомдля банку. Питомавагаприбутків закомісії і послугизбільшиласяна 14%.

Оскількив структуріприбутків банкунайбільшупитомувагузаймають отриманівідсотки,слід зазначити,що на розмірцих прибутківвпливають двачинники- суми наданихкредитів іпроцентноїставки за наданийкредит. (Див.додаток таблицю3.22)

Впливчинниківрозраховуєтьсяяк умовна сумаотриманихвідсотків,як розмір процентноїставки за минулийперіод і сумивиданих кредитівза звітнийперіод, поділенена 100. У нас прибутокскладає1310250 грн., тобто збільшеннясуми виданихкредитів на1103430 грн., а зменшенняпроцентноїставки на 2,51%зменшило сумуотриманихвідсотківна 114880 грн.

Аналіз прибутковостібанку.

Основнимджерелом банківськогоприбутку єприбуток відпроцентноїрізниці, обумовленийяк відсоткиотриманімінус відсоткисплачені.(Див.додаток таблицю3.23)

Прибутоквід кредитноїдіяльностіна 1.01.99 р. у порівнянніз 1.01.98 р. зменшивсяна 113990 грн. за рахуноктого,що сума сплаченихвідсотківперевищуваласуму отриманихвідсотків.Від кредитноїдіяльностіна 1.01.99 р. банк одержавзбитки на суму16280 грн.

Найважливішимипоказникамиприбутковостібанку є:

- прибутковістьактивів;

- прибутковістькапіталу.

Прибутковістьактивів (Па)- це відношеннячистого прибуткупісля оподатковуваннядо середньоївартості активів,вираженеу відсотках.

Па= НП\ЗА * 100%.(3.16)

Прибутковістькапіталу (Псф)- це відношеннячистого прибуткупісля оподатковуваннядо статутногофонду банку,вираженеу відсотках.

Псф= НП\СФ* 100%.(3.17)

Для збільшенняприбутковостіактивів застосовуютьсятакіміри:

- збільшуєтьсяставка відсотківпо активнимвідношенняхі зменшуєтьсяставка відсотківпо притягнутихкоштах;

- збільшуєтьсячасткавласних коштівбанку в загальнійсумі його коштів(показникплатоспроможності);

- зменшуєтьсяспіввідношеннявласних і притягнутихкоштів.

Змінаефективностідіяльностібанку визначаєтьсяза допомогоютакихпоказників:

1. Чистийспред(%) = відсоткиотримані/ позики* 100% - відсоткисплачені/ притягнутікоштиза відсотки* 100%.

Цей коефіцієнтвключає тількиті активи іпасиви, до якихзастосовуютьсяпроцентніставки. Такимчином, він виключаєвплив безпроцентнихдепозитів дозапитання,капіталу іневиконанихвимог резервуванняна чисті отриманівідсоткиі, звідси, наприбуток банку.Це показникізолює впливпроцентноїставки на прибутокбанку і тимсамимдає більш глибокерозумінняджерела прибуткубанку.

Відсоткиотримані:1195370 грн.

Відсоткисплачені:1211650 грн.

Наданікредити: 4576500 грн.

Притягнутікоштиза відсотки:3716110 грн.

Чистийспред= 1195370 /4576500*100-1211650/3716110*100 = 26,1-32,6=-6,5%.

Кредитнадіяльністьдля банку єнеефективний,чистийспредмає негативнезначення - 6,5% ісвідчить проперевищенняставки сплаченихвідсотківпо притягнутихкоштахнад відсоткамипо наданихкредитах.

2. Чистийпроцент маржі(%) визначає основнуспроможністьбанку матиприбуток - йогоприбуток відпроцентноїрізниці яквідсотоксередніх загальнихактивів.

Чистийпроцент маржі= (Прибутки відвідсотків- Витратипо відсотках)/Загальніактиви * 100%.

Відсоткиотримані1195370 грн.

Відсоткисплачені1211650 грн.

Загальніактиви 9254960 грн.

Чистий процентмаржі = (1195370 -1211650)/9254960*100%= -0,17%.

Банк маєнегативнийпроцентниймарж, отже, збиткивід кредитноїдіяльності.

3.Відношенняіншогоопераційногоприбутку дозагальнихактивів (%) показуєзалежністьвід «нетрадиційногоприбутку».Збільшенняцього показникаможе показуватиздорову диверсифікаціюв платні фінансовіпослуги абонездоровепрагнення досягспекулятивногоприбутку,щоб замаскуватинедостатністьосновногобанківськогоприбутку відвідсотків.

Іншийприбуток увідсоткахдо активів =Інший негативнийприбуток / /Загальніактиви * 100%.

Прибуткиі комісія занаданіпослуги 370900 грн.

Сплаченакомісія 17550 грн.

Загальніактиви 9254960 грн.

Іншийопераційнийприбуток увідсоткахдо активів =(370900 - 17550)/9254960 * 100 = 3,8%

Прибутокбанку сформованийза рахунокіншихне кредитнихоперацій.

4. Визначенняефективностідіяльностіробітниківпроводитьсячерез показникпродуктивності.

Продуктивністьпраці- це відношеннячистого прибуткудо загальноїчисельностіробітників.

ПП= НП/Р,

де ПП- продуктивністьпраці

НП - чистийприбуток, щозалишаєтьсяв розпорядженнібанку

Р - загальначисельністьробітників.

Визначенняоцінкифінансовогоположеннякомерційногобанку.

Системарейтингу міститьу собі:

1. Достатністькапіталу = 2

2. Якість активів= 2

3. Якістькерування(менеджменту)= 3

4.Прибутковість= 3

5. Ліквідність= 1

Рейтинговаоцінка= 11/5 = 2,2

Встановленнярейтинговоїоцінкипотребуєокругленнярезультатудо цілих, тобто:

2-це означає,що банк одержуєрейтинг задоволеного.

Восновномуфінансовеположеннябанку єнадійним.Проблеми незначногохарактеру, щоможуть бутивирішені керівництвомбанку. Фінансовеположеннябанку є,по суті, стабільним,і, таким чином,банк у змозі пристосуватисядо умов економічноїкон’єктуриі роботи банківськогосектора.


4. Розрахунокекономічноїефективності.

Пропозиціїі рекомендації


Удійснійдипломнійроботі приводжурозрахунокочікуваноїекономічноїефективностівід поліпшенняорганізаціїобліку, йогомеханізаціїта автоматизації,що призводитьдо значногоскороченнявитратпраціробітниківбанку.

Економічнаефективністьвід таких заходівявляє собоюекономію робочогочасу кваліфікованихробітників,за рахунокзаміни їхньоїпрацікомп'ютерноюпрограмою, зобслуговуваннямїї робітникомбільш низькоїкваліфікації.

Наведурозрахунок очікуваної економічноїефективностівід запровадженнязапропонованоговаріанту опрацюванняінформаціїпід час проведенняаналізу забезпеченостікредитнимиресурсами. Унаш час цейаналіз проводитьсящодня робітникомвисокої кваліфікації40 хвилин. Отже, якщо врахувати,що в середньомув місяці 20 робочихднів, то на місяцьу нього іде напроведенняцього аналізу:

Т0= 20 * 40 = 800 хвилин або13,33 часу

Отжеза рік витратичасу складуть:

Т0= 13,33 * 12 = 159,96 часу

Вартістьвитратвизначаютьза формулою:

С0 = Т0* t2 * ( 1 + К1 + К2), (4.1)

деt2- середньогодиннаставка робітника,який займаєтьсяпозичаєтьсяаналізом ( t2= 1,30),

К1- коефіцієнт,що визначаєрозмір додатковоїзарплати івідрахувань( К1 = 0,48 ),

К2-коефіцієнт,що визначаєрозмір накладнихвитрат(К2= 0,3 ).

Приручномуаналізі замісяць витратизаробітноїплати складають:

С0 = 13,33 * 1,30 *( 1 + 0,48 + 0,3)= 30,84 грн.

Зарік С0= 30,84 * 12 = 370,08 грн.

Сукупнівитратичасу на опрацювання інформації з аналізу по запропонованомуваріанту(Т1)визначаютьпідсумовуваннямвитратчасу на виконанняручних (Тp)і автоматизованихоперацій (Тавт.):

Т1 = Тр+ Тавт. (4.2 )

Доручних операцій відносятьперевіркудостовірностіінформаціїі її угруповання,і підготуваннядля опрацюванняна комп'ютері,оформленняінформації.Укрупнення(Тр)приймаєтьсяв розмірі 15% відзагальноготрудомісткостіупорядкуваннязвітів.

Час,необхідний для автоматичногоопрацюванняінформаціїпри упорядкуваннізвітів можнавизначити заформулою:

Тавт.= Твв+ Тобр+ Твыб+ Т, (4.3)

деТвв-кількістьмашинного часудля запровадження первинноїінформації,що обчислюєтьсяза формулою:

m Qввi

Твв= ∑ ------ , (4.4)

i=1 Vввi


деQввi– об’ємінформації,яка вводитьсячерез устрійзапровадження,

Vввi- швидкістьзапровадженняінформаціїдля i-гоустрою,

m- кількістьрізноманітнихустроївзапровадження.

3,5* 10

Твв= --------------= 21,91 (маш/с)

156*1024

Тобр- час на логічней арифметичнеопрацюванняінформаціїна комп'ютері,обумовленеза формулою:

p

Тобр= Qпр+ tпр+ ∑ Qобр+ tобрi, (4.5)

i=1

деQпр- кількістькоротких операцій,виконуванав процесорімашини,

tпр- середнійчас виконанняоднієїкороткої операції в процесорімашини,

Qобр-кількість до i-го зовнішнього устрою, що запам'ятовує,

tобрi- середнійчас обертаннядо i-гозовнішнього устрою, що запам'ятовує,

p- кількістьрізноманітнихзовнішніх устроїв, що запам'ятовують.

Тобр= 3,5 * 108* 105*87 * 104= 6110 (маш/с)

Твыб- машиннийчас для виведенняінформації, обчислюєтьсяза формулою:

l Qвыбj

Твыб= ∑ ------ , (4.6)

i=1Vвыбj


деQвыбj– об’єм вивідної інформації через j-е устрійвиводу,

Vвыбj - швидкодіяj-гоустроювиводу,

l- кількістьрізноманітнихустроївзапровадження,

1,6* 105 1,6 * 10 5* 60

Твыб= ---------- + ----------------------= 91,397 м/із

156* 1024 900 * 118


Такимчином, Тавт= 21,91+6110+91397-1000=5223,307м/із,

Тавт= 1,451 м/

Тр= 1,451 * 0,15 = 0,217

Трудовівитратипри виконанніаналізу машиннимзасобом складають:

Т0=1,451 + 0,217 = 1,668 (час)

Т’’= 1,668 * 12 = 20,02 (час)

Зниженнятрудових витратпри машинномупроведенніаналізу в залежностівід швидкостівиконанняможна визначитиза формулою:

Т= Т1- Т0 (4.7)

Т0= 13,33 - 1,668 = 11,66 (ч)

Т’'= 159,96 - 20,02 = 139,94 (ч)

Вартіснівитратипо виконаннюаналізу на ПЄВМобчислюютьсяза формулою:

С1= Тр+tпр* ( 1 + К1+ К2) + Тавт* С м/ч, (4.8)

деtпр - середньорічнаставка операторівпри виконанніручних операцій(0,58 грн),

Cм/ч - вартістьмашинного часуроботи ПЄВМ( 7,40 грн)

С1=0,217 * 0,58 *( 1 * 0,48 + 0,3)+ 1,451 * 7,40= 10,96 грн.

С1’’= 10,96 * 123 = 131,52 грн.

Визначимозниження вартостіпроведенняаналізу забезпеченостікредитнимиресурсами, щоєпоказникомпрямого економічногоефекту, шляхомпорівняннявитратпри різноманітнихваріантахопрацюванняінформації:

 =C0’’ - C1'' , (4.9)

 =370,08 - 131,52 = 238,56 грн.

Зпроведеногорозрахункуочевидно, щов результатізастосуванняавтоматизованоїформи упорядкуваннязвітів по аналізукредитоспроможностівідділення,створюєтьсявизначенийекономічнийефект.Overview

Лист1 (2)
Лист1
Лист2
Лист3

Sheet 1: Лист1 (2)Вхідні дані
Кредит (тис. грн.) 200

Процентна ставка (% у рік) 0.1

Термін (рік) 5
План погашення боргу фірмою

тис. грн.

Роки Залишок боргу Сума боргу, що Сума відсотків Річний


на початок року погашається щорічно по кредиту платіж

1 200 40 20 60

2 160 40 16 56

3 120 40 12 52

4 80 40 8 48

5 40 40 4 44

Разом

60 260Прибуток кредитора

тис. грн.

Вид розрахунку боргу, що погашається Борг, Борг


що повертається банку

Виплата за 5 років (по складним %) 260.00 60.00

Одноразовий (по простим %) 300.00 100.00

Одноразовий (по складним %) 322.10 122.10

Sheet 2: Лист1Вхідні дані
Кредит (тис. грн.) 200

Процентна ставка (% у рік) 0.1

Термін (рік) 5
План погашення боргу фірмою

тис. грн.

Роки Залишок боргу Сума боргу, що Сума відсотків Річний


на початок року погашається щорічно по кредиту платіж

1 200 40 20 60

2 160 40 16 56

3 120 40 12 52

4 80 40 8 48

5 40 40 4 44

Разом

60 260Прибуток кредитора

тис. грн.

Вид розрахунку боргу, що погашається Борг, Борг


що повертається банку

Виплата за 5 років (по складним %) 260.00 60.00

Одноразовий (по простим %) 300.00 100.00

Одноразовий (по складним %) 322.10 122.10

Sheet 3: Лист2
Мал. 2.2


Sheet 4: Лист3
Мал. 2.3


Таблиця2.2

Вхіднідані


п./п.

Найменування

Умовне

позначення

1

2

3

Кредит(тис. грн.)

Процентнаставка (% у рік)

Термін(рік)

КР

ПС

ТР


Таблиця2.3

Розрахунковіпоказники закожний рікпогашеннякредиту


п./п.

Найменування

Умовне

позначення

Формула

1

2


3

4

5

6

7


8

Сума боргу, що погашаєтьсящорічно

Залишокборгу на початокроку


Сумавідсотків покредиту

Річнийплатіж

Сумавідсотків завесь кредит

Сумарічних платежівза весь термінкредиту

Борг,що повертається:

одноразовий(попростим %)

одноразовий(по складним%)

Прибутокбанку:

виплатаза 5 років

одноразовий(по простим%)

одноразовий(по складним%)

СПБ

ЗБП


СВК

РП

СВВК

СРП


ОПВ

ОСВ


РВ

ПОПВ

ПОСВ

КР/ТР

ЗБП-СПБ

(дляпершого рокуЗБП=КР)

ЗБП*ПС

СПБ+СВК

СВК

РП


КР*(1+ТР*ПС)

КР*(1+ПС)^ТР


СРП-КР

ОПВ-КР

ОСВ-КР


Таблиця2.5

Вхіднідані

Клітина

Назва

Клітина

Значення

A3

A4

A5

Кредит(тис. грн.)

Процентнаставка (% у рік)

Термін(рік)

D3

D4

D5

200

0.1

5


Таблиця2.6

Текстовіданідля формування"шапки таблиці"

Клітина

Назва

Клітина

Назва

F10

B11

C11

C12

D11

тис.грн.

Роки

Залишокборгу

напочаток року

Сумащорічно

D12

E11

E12

F11

F12

B18

борг,що погашається

Сумавідсотків

покредиту

Річний

платіж

Разом


5.Розрахунокшляхуі часу евакуації


5.1 Аналіз санітарно-гігієнічнихумов праці

БухгалтеріяАКПромінвестбанку знаходиться в триповерховомубудинку,на третьому поверсі. Загальна площабухгалтерії85 м2,висота3,8 м. На одногопрацюючогоприпадаєв середньому 7,1 м2площі.Об’ємпомешкання на одного працюючого26,9 м2.Що відповідаєнормам Держстандарту(площавиробничогопомешканняна одного працюючого4,5 м2,обсяг виробничогопомешканняна одного працюючого15 м3,висотапомешканнявід підлогидо виступаючихконструкційперекриттів2.2). Інтер'єр бухгалтеріїоформленийу світлих тонах:стіни - білі,та шумопоглинаючіпластиковіпанелі, підлога-паркет світло-коричневогокольору,вікна-жалюзібілого кольору,дверіі бар’єрипофарбованіу білийколір, офіснамеблі-чорного кольору.

Санітарно-гігієнічніумови у нашомубанкувідповідаютьвстановленимнормам. У будинкувідсутні які-небудьтоксичніі пожежно-небезпечніречовини іматеріали.Умови і чинники,що несприятливовпливають наорганізм людинизустрічаютьсятрьох видів:фізичні, хімічніі біологічнізахворювання.

Метеорологічніумови у закладіабо мікрокліматвизначаютьтакіпараметри:температураповітря в помешканні,%, відносна вологістьповітря, %, рухливістьповітря, м/с,теплове випромінювання.Ці параметриокремо й у комплексівпливають наорганізм людини,визначаючийого самопочуття(див. таблицю5.1).

Таблиця5.1.

Метереологічніпоказники.

Параметр

Фактичне

Значення

Нормативпо ДГСТ 12,1005-88

ідр. держстан-дартам

Відповідність

стандартампараметрів

Шум,дБа

60

60

відповідає

Освітленість, лк

400

400

відповідає

ЗначенняКЕО, %

0,9

0,9

відповідає

Загазованість,м23

-

-

-

Запиленість,мг/м3
Температураповітря,

0С, взимку

21

22-24

припустимо

влітку

23

23-25

відповідає

Відноснавологістьповітря, %

40

40-60

відповідає

Швидкістьруху повітря,м/с

0,1

0,1

відповідає

Коефіцієнтприродногоосвітлення:

Sвікна 76,5м2

КЕО= ------- = ------- = 0,9.(5.1)

Sстаті 85 м2

Вентиляціяповітря у приміщеннізвичайна-у зимовий час,за рахунокрізниці питомоїваги теплогоповітря, щознаходитьсяу серединіприміщення,і більш холодногозовні, а такожза рахуноквітру природнавентиляціястворює необхіднийповітрянийобмін. У літнюпору використовуютьсякондиціонери,(тобто примусовавентиляція)які забезпечуютьпостійністьтемператури,відносноївологості,рухливостіі чистоти повітря.

Рівеньшумувідповідаєнормі в середньому,але іноді можедосягати 80 дБа.У бухгалтеріїробітничі місцяосвітлюютьсяяк природним,так і штучнимспособом. Природнеосвітлення- віконне, штучне- лампи. Лампи- стельові лампирозжаренняй настільнілампи денногоосвітлення.Розташуванняробочих місцьстосовно джерелсвітла:природне- бічне розташування,штучне - безпосередньов джерела. Гардеробніі пункти харчуванняв будинкувідсутні. Умивальникиі туалети розташованіна першомуі третьомуповерсі будинку(санітарнийстаняких відповідаєнормі).


5.2 Технікабезпеки

Електробезпечність- система організаційнихі технічнихзаходів і засобів,що забезпечуютьзахист людейвід шкідливогоі небезпечноговпливу електричноготоку.Якщо відноситидане помешканнядо класу електробезпечності- це помешканнябез підвищеноїнебезпеки. Всеустаткуванняпрацює піднапругою 220V. Длязахисту людейвід поразкиелектрострумомзастосовуєтьсязаземленняустаткування.Також застосовуютьсяй іншіміризахисту відпоразки людейелектрострумом:

забезпеченнянеприступностіструмоведучихчастин, що знаходятьсяпід напругою,від випадкового доторку;

електроразділення мережі;

усуненнянебезпеки поразки, при появі напругина корпусахта іншихчастинахустаткування, що досягаєтьсязахисним заземленням;

застосуванняподвійноїізоляції, кожухів,огороджень- для захистувід випадкового доторку до струмоведучихчастин;

контрольі профілактикаушкодженоїізоляції;

застосуванняспеціальнихелектрозахиснихзасобів- переноснихприладіві захисних електроустановок;

організаціябезпечноїексплуатаціїелектроустановок;

компенсаціяємкісноїскладової току замикання наземлю;

умісцях можливоїпоразки електрострумомпоставленіогородження,захисні щитки,що попереджуютьнаписи.

Електропроводка розташована в спеціальнихжолобах і трубах,захищених відушкоджень, умісцях найбільшепожежнобезпечних,цілком ізольована від випадковогодоторку людейдо струмоведучихчастин. Розміщенняустаткування(комп'ютери,факси, модеми,принтери,калькулятори,годинники)відповідаютьнормам проектування.Монітори обладнанізахиснимиекранами, щодозволяє знизитивплив на очідо безпечногорівня. Організаціяпраців цілому в банкунесуть керівникбанку і головнийбухгалтер.Безпосередньокерує організацієюохорони праціголовний бухгалтер.Щорічнаугодацеважлива правоваформа плануванняі проведеннязаходів щодоохорони праці,у томучислі і технікибезпеки. З метоюохорони праціКЗОТпокладаютьна адміністраціюзакладувідповідальністьза проведенняінструктажівробітниківта службовцівз техніки безпекиіз метою попередженнянещасливихвипадків,попередженнязахворюваньна робочихмісцях; такожадміністраціяздійснює постійнийконтроль задотриманнямслужбовцямиусіх вимогінструкційз техніки безпеки.

Інструктажз техніки безпекипроводитьголовний бухгалтер:при виході нароботу, поточнийабо плановий,позаплановий.Рівень виробничоготравматизму- низький, щодосягаєтьсянавчанням іінструктажеміз технікибезпеки. (Додаток5.1)


5.3 Пожежнапрофілактика

Пожежеюназиваєтьсянеконтрольованегоріння позаспеціальнимосередком,що завдаєматеріальнийзбиток. Пожежав бухгалтеріїможе виникнутивнаслідокпричин якнеелектричного,так і електричногохарактерубільшої можливості,це може бути:коротке замикання,перевантаження,іскріння відпорушенняізоляції, щопризводитьдо нагріванняпровідниківдо температуризапаленняізоляції;незадовільніконтакти вмісцях з'єднанняпроводіві їх сильненагріваннявнаслідоквеликогоперехідногоопору при протіканніелектроструму;іскріння велектричнихапаратах імашинах, а такожіскріння врезультатіелектричнихрозрядів;зіпсованістьв обмоткахелектромашинпри відсутності належногозахисту. Причининеелектричногохарактеру:халатне і необережнеповодженняз вогнем - паління,залишення безнаглядунагрівальнихприладів.Заходи,які застосовуютьсядля протипожежногозахисту:

1.навчання службовцівправилам пожежноїбезпеки, організаціяпожежної охорони,проведеннябесід,лекцій, поширеннянеобхіднихінструкцій;

2.правильнаексплуатаціясистем опалення,вентиляціїі кондиціонуванняповітря,електроустаткування,утриманняв чистоті помешканнябухгалтерії;

3.заборонапаління уневстановленихмісцях, обмеженнязастосуваннявідкритоговогню.

Класвогнестійкостізалежить відпожежної небезпеки.У нашомубудинкукатегоріяпожежної небезпеки"В" - відповіднодо ОНТП24-86- діє з 1987 р. Визначеннякатегорії маєважливе практичнезначення, томущо від цьогозалежатьконструктивнопланувальнірішеннябудинку,вибір устаткування.Будинокскладаєтьсяз різноманітнихбудівельнихконструкцій,що володіютьразом особистимимежамипоширеннявогню. Спроможністьбудинкув цілому протистоятируйнації вумовах пожежіхарактеризуєтьсяступенемвогнестійкості(2-ступінь вогнестійкостінашого будинку).У бухгалтеріїрозробленаінструкціяпро заходипожежноїбезпекивідповіднодо правил пожежноїбезпеки в Українівід 14 червня1995 р. 219/755. Також розробленаі вивішенасхема евакуаціїлюдей у випадкупожежі. Створенопожежно-технічнукомісію, їхняробота організованавідповіднодо Типовогоположенняпро пожежно-технічнукомісію 521 від27.09.94 р. Евакуаційнішляхий виходи: утримуютьсявільними, нічимне загромождаютсяй у випадкувиникненняпожежі забезпечатьбезпеку підчас евакуаціїлюдей, ведутьу коридор, насходовий майданчикназовні. Кількістьевакуаційнихвиходів - один(на третьомуповерсі), два- на першомуповерсі. Дверіевакуаційнихвиходів замикаютьсялише на внутрішні,що легко відчиняються.Шляхиевакуації, щоне мають природногоосвітлення,постійно освітленіелектричнимсвітлом(при наявностілюдей). Визначенняевакуаційнихвиходів строгорегламентованіСНИП2.01.02085 "Протипожежнінорми" Електричнімашини, апарати,устаткування,електропроводиі кабелі завиконаннямі ступенемзахисту відповідаютькласузони, маютьапаратурузахисту відструму короткогозамикання йіншихаварійнихрежимів. З'єднання,відгалуженняй оконцюванняжил проводіві кабелів проводилосяза допомогоюпайки і зжимів.Електрошафи,розташованів коридорі іфойє, закриті.Устрій,прокладка мережаварійногота евакуаційногоосвітленнявиконане відповіднодо вимог будівельнихнорм і ПУЕ.Всеелектроустаткуваннязаземленевідповіднодо вимог поділівПУЕ.Захист будинківвід прямихвлучень блискавоквиконана відповіднодо вимог РД34.21.122-87. Для підтримкиустроївблискавкозахистув справномустані,проводитьсяревізія цихустроївщорічно (складаєтьсяакт).

Системивентиляціїта кондиціонуванняповітря такожвідповідаютьпротипожежнимвимогам будівельнихнорм. Лініїхарчуваннядо кожногокондиціонеразабезпеченіавтономнимустроємелектричногозахисту, незалежновід наявностізахисту назагальнійлінії. Зовнішнійпростір і стінабудинкунавколо кондиціонеріврозчищенівід дерев ііншихпредметів урадіусі неменше 1,5 м. Апаратитакож захищенізверху козирками,що виступаютьза зовнішнігабарити кондиціонеране менше ніжна 0,15м.У бухгалтеріїі у всьомубудинкувстановленаохоронно-пожежнаі тривожнасигналізація.Всіустановкизнаходятьсяв полагодженомустаній утримуютьсяв постійнійготовностідля виконанняпоставленихперед нимизадач.Прокладкашлейфів і сполучнихліній КОПСздійсненавідповіднодо вимогнормативно-технічноїдокументації.Клемнікоробки приладівзакриті захиснимикришками йопломбовані,а корпусаприладів- заземлені.Система залучена до телефонної лінії. У бухгалтеріїпроведенийвнутрішнійпротипожежнийводопровід.Внутрішнійпожежний кранустановленийбезпосередньов залі бухгалтерії,при цьому йогорозташування,не заважаєевакуаціїлюдей. Пожежнийкран укомплектованийпожежним рукавом,стовбуромі важелем дляполегшеннявідкриваннявентиля. Пожежнийкран розміщаєтьсяв умонтованійшафці, що маєотвір дляпровітрюванняі пристосованогодля опломбуванняі візуальнийогляд без йоговідкривання.Також бухгалтеріяобладнана двомапереноснимивогнегасниками,які розташованіпрямо на стініза допомогоюкронштейнів.Вогнегасникидвох типів:ОУ-3- вуглекислотний,призначенийдля гасінняневеличкихосередківпожеж різноманітнихпальних речовин,що походятьіз твердихматеріалів,а також електроустановок,що знаходятьсяпід напругою;порошковийОП-55для класів АВС.Будиноктакож забезпеченийпервиннимизасобамипожежогасіння,розташованимина першомуповерсі: ящикіз піском, пожежнецебро, совковілопати, пожежніінструментий ін. (Додаток5.2)


5.4 Охоронанавколишньогосередовища

Бухгалтерія- безвідхідневиробництво.Проте щорокувсідокументи,термінзбереженняяких минув,витягаються,измельчаютьсяі вивозятьсядля поховання.Таким чином,що утворенізалишки (ізсировини рослинногопоходження)стягуютьсясилами природив природнийкругообігречовин, такприрода забезпечуєсамоочищення.Спалювати папірзаборонено.

Такожєв будинкулампи, наповненіртуттю. Вонипо витіканнютермінуслужби здаютьсяна утилізацію.Їх забороненовикидати ірозбивати.


5.5Розрахунокчасу і шляхівевакуації зпомешкання

Длязапобіганнявпливу на людейнебезпечнихчинниківпожежі повиннабути передбаченаможливістьшвидкої евакуаціїлюдей із будинку.Для забезпеченнябезпечноїевакуації людейіз помешканьі будинківрозрахунковийчас t эв.не повинно бутибільше необхідногочасу евакуації,тобто t эв.нб.

tнб.=1,25

Таблиця5.2

Евакуаційнийшлях

Шляхпрямуваннялюдського

потоку

Ширина,м

Довжина,м

L

1.Прохід

1.5

7

2.Двері

1.4

-

3.Коридор

2

5

4.Сходовіпрольоти (4 униз)

1.25

6

5.Майданчикисхідців(2)

1.3

1.5

6.Коридор

1.8

6

7.Двері

1.4

-


Розрахунковийчас евакуаціїлюдей вартовизначати яксуму часу прямуваннялюдськогопотоку по визначенихділянкахшляху:


tpэв.=t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7. (5.2)


Визначаємощільністьлюдськогопотоку D1(чел/м2)на першій ділянцішляху,l1=7м,1=1,5м.

N1* f

D1=-------- , (5.3)

l1* 1

деN1- число людейна першій ділянці;

f-середня площагоризонтальної проекції людини,м2,

приймаємо= 0,1м2.

12* 0,1

D1=-------- = 0,1 (чел/м2).

1,5* 7


Звідси,V1=80(швидкістьпрямуваннялюдськогопотоку погоризонтальномушляхуна першій ділянці,м/хвл),

q1=8(інтенсивністьпрямуваннялюдськогопотоку, м/хвл).

Визначимоінтенсивністьпрямуваннялюдськогопотоку длянаступнихділянокшляху:

qi-1* i-1

qi=----------- , (5.4)

i

деi,i-1-ширина аналізованогоi-го і попередньогойому i-1 ділянкишляху, м;

qi, qi-1 -інтенсивністьпрямуваннялюдськогопотоку поаналізованомуi-го і попередньомуi-1 ділянкахшляху,м/хвл.

8*1,5 9,6*1,25

q2= = 8,6 (м/ хвл); q5= = 9,2 (м/ хвл);

1,4 1,3


8,6*1,4 9,2*1,3

q3= = 6,02 (м/ хвл); q6= = 6,6 (м/ хвл);

2 1,8


6,02*2 6,6*1,8

q4= = 9,6 (м/ хвл); q7= = 1,2 (м/ хвл).

1,25 1,4


V1=80;V2=0;V3=90;V4=95;V5=70;V6=90;V7=0.


Визначаємочас прямуванняпо ділянкахза формулою:


li

ti=----; (5.5)

Vi

ПрицьомуQмах(м/мин)вартозастосовувати:для горизонтальних шляхів..................16,5;

двернихпрорізів............................19,5;

східціуниз................................16.

Всізначення, щоутворилися,Qмах.


7 5 6

t

1= =0,09; t3= =0,06; t4= =0,06;

80 90 95

1,5 6

t

5= =0,02; t6= =0,07;

70 90

tэв.=0,09+0,06+0,06*4+0,02*2+0,07=0,5 хвл.


5.6Загальнийвисновокпро станохорони праці

інавколишньогосередовища.Заходищодо їхньогоудосконалення

Уцілому охорона праці здійснюється відповіднодо Закону України«Про охоронупраці»,РекомендаціямиДержавногокомітету України по здійсненню охорони праці,Міністерстваохорони здоров'я.Потрібно відзначити,що хибі недоглядіву питанніохорони праціі навколишньогосередовищанемає.Необхідно такожвідзначити,що в банку дієколективнийдоговір, укладенийміж профспілковимкомітетом ікерівництвомАКПромінвестбанку(Додаток 5.3).

Коштина заходи щодоохорони працівиділяютьсяу встановленомупорядку на 1лютого поточногороку (у 1999 р. виділено1700 грн.). Витратацих коштівна іншіцілізабороняється.

Правліннябанку здійснюєцільову витрату коштів на поліпшеннябезпеки, гігієни праці та виробничого середовища,що погоджуєтьсяз місцевимиорганами Державногокомітету Українипо нагляду заохороною праці.

Коштифонду охорони праці, що перераховуютьсяфіліями банку,використовуються у найбільш приоритетних заходах галузевоїпрограми. Рішення про використання фондів охоронипраці приймаються Правлінням за участю профспілковихорганів. Усіпрацівники банку, прийнятіна роботу і впроцесі роботипроходятьінструктаж(навчання) зпитань охоронипраці.


Висновок


Кредит- позичковийкапітал банкув грошовійформі, щопередаєтьсяу тимчасовекористуванняна умовахзабезпеченості,повернення,терміновості,платності тацільовогохарактерувикористання.

Удипломнійроботі розкритісутність,класифікаціяі призначеннякредитів комерційнихбанків України,зокрема аналізованимпо АКЛГОПромінвестбанкам. Луганська.

Відокремленітакі формикредиту: банківський,комерційний,лізинговий,іпотечний,бланковий,консорціумний,споживчий.Також названаі розкритакласифікаціякредитів,охарактеризованікредитні операції.У організаціїкредитногопроцесу відокремленозначення керівногоскладубанку, кредитноговідділу і кредитнихпідрозділів,а також іншихчинників,що впливаютьна організаціюкредитногопроцесу.

Етапипроцесу кредитуванняподані у чотириетапи, кожнийіз який вноситьсвій внесоку характеристикукредиту і визначаєступінь надійностіі прибутковостідля банку:

1. Розглядзаяви на наданнякредиту.

2.Визначеннякредитоспроможності,фінансовогостануклієнта й оцінкаризику по кредиту.

3.Підготуванняі підписаннякредитногодоговору.

4.Контроль завиконаннямумов договорупри погашеннікредиту.

Мноюрозглянутіджерела погашеннякредитів іінструментизабезпеченняповерненнякредитів.

Бухгалтерськийоблік, пов'язанийіз кредитуваннямведеться взаснуваннях«Промінвестбанків»відповіднодо Плану рахунків.У залежностівід того, у якійформі виданийкредит, на якийтерміні якуформу власностіставитьпозичальник- відкриваютьсявідповідніпозичковірахунки,на яких ведетьсябухгалтерськийоблік. Основнібухгалтерськіпроводки пообліку прямуваннявиданих кредитіві обліку кредитноїдокументаціїприведенів даній дипломнійроботі.

Етапиконтрольногосупроводукредитнихкоштівподані методамианалізу йугрупування.Також данийчіткий описможливих ситуаційпри контрольномусупроводікредитнихкоштіві розміщення питань,які виникають.

Цінабанківськогокредиту, їїрозрахунокзроблений задопомогоюустановленихформул на прикладіданого кредиту.Кредитна документаціяі її урахуванняв повномуобсязі поданав додатках додипломноїроботи, на прикладіоформленняданого кредитупідприємстваЛДХ"Донецьквугілля".

Удипломнійроботі буливикористаніекономіко-математичніметоди. У результатіотримана модельзалежностіміж сумою виданихкредитів іприбуткомбанку. При визначеннімоделі булиотримані такікоефіцієнтикореляції 0,26(дозволяє судитипро тіснотудосліджуваногозв'язку),індекс кореляції0,27 (27% прибуткибанку відбуваютьсяза рахуноксуми виданихкредитів). Такожотримане рівняннязв'язку, що уконкретнійкількіснійформі показують,якаіснує залежністьміж досліджуванимичинниками.

Удипломнійроботі поданийаналіз активнихоперацій банкуза останнійрік, у структуріякого кредитизаймають49.9%, у томучислі видачакороткостроковихкредитів 33,1%. Нацьомуетапі банкможна охарактеризуватияк платоспроможний.тому що коштина коррахункахв НБУ складають2,7%. Активи банкускладаютьсяв основномуз кредитівклієнтів. Наданомуетапі банкповиннийборотися збезнадійнимиборгамиі погано забезпеченимикредитами, щоможуть спричинитиза собою збитки.

Аналізкредитноїдіяльностібанку - це оцінкаефективностібанківськиханалітичнихсистем керуваннякредитнимиризиками, оцінкаякості можливогоризику, прогнозрентабельностікредитнихоперацій, слушністьвизначеннякредитногопортфеля банку.

Зробленийтакож аналізкредитногопортфеля банку.У аналізі структурикредитногопортфеля банкунайбільшупитомувагускладаютьпролонгованіпозички 81,7%, щоскладає659730 грн. Банк проводитьризикованукредитну політику.Мною був переліченийнеобхіднийрезервний фонд,що склавне менше 2200 тис.грн.

Уданій дипломнійроботі булирозглянутіпитаннякредитнихризиків. Такожзроблена комплекснаоцінкакредитногоризику на основібагатофакторногоаналізу кредитоспроможностіклієнтів.

Удипломнійроботі приведенадіюча практикавизначенняплатоспроможностіі ліквідностіпідприємства.Оскільки длятого, щоб погаситикредит і відсоткипо ньому, капіталповиннийбути вкладенийв основномув ліквідніактиви, що приносятьприбуток.

Аналізприбутку банкузроблений на1.01.99 р., у структуріприбутківнайбільшупитому вагузаймаютьвідсотки,отримані відкредитноїдіяльності69%. У структуріприбутків зарік відбулисятакі зміни:отримані відсоткипо кредитахзменшилисяна 14%. Оскількив структуріприбутків банкунайбільшупитомувагузаймаютьотримані відсоткипо кредитах,зробленийаналіз впливусуми виданихкредитів іпроцентноїставки за кредит.Прибуток склав1310250 грн., тобтозбільшеннясуми виданихкредитів на1103430 грн., а зменшенняпроцентноїставки на 2,51%зменшило сумуотриманихвідсотківна 114880 грн.

Зробленоаналіз прибутковостібанку від кредитноїдіяльностів порівнянніз попереднімперіодом.Прибутковістьзменшиласяна 113990 грн., за рахуноктого,що сума сплаченихвідсотківперевищилавідсоткиотримані.Від кредитноїдіяльностібанк одержавзбитки в розмірі16280 грн.

Зміниефективностідіяльностібанку визначаласяза допомогоютаких показників:

1.Чистий спред- 6,5% - означає, щокредитна діяльністьбанку неефективна,свідчить проте, що ставкасплаченихвідсотківперевищуєвідсоткиотримані.

2. Маржа- 0,17% - означає збиткивід кредитноїдіяльності.

3.Іншийприбуток 3,8%Прибуток банкуформувавсяза рахунокне кредитнихоперацій. (Див.додаток таблиці1 і 2).

Напідставіданих таблицьможна зробитивисновокпро те, що фінансовеположеннябанку задовільне.Проблеми пов'язаніз кредитноюдіяльністюбанку можутьбути вирішенікерівництвомбанку. Фінансовеположеннябанку стабільне,банк можепристосуватисядо умов економічноїкон’юнктуриіроботи банківськогосектора.

Комерційнібанки виконуютьфункції кредитуванняі інвестуванняпідприємств,держав і населення.Банки виступаютьу якості фінансовихпосередників,одержуючи кошти в кінцевихкредиторіві даючи їхнімкінцевимпозичальникам.За рахуноккредитів банкуздійснюєтьсяфінансуванняпромисловості,сільськогогосподарства,торгівлі,забезпечуєтьсярозширеннявиробництва.

Ефективнерозміщенняактивів приноситьбанкуприбуток, щодозволяє йомуздійснюватисвою роль урозвитку держави.

Проблема,що стосуєтьсядобробутудержави, єактуальною.


Додатки

Таблиця 1.1

Кредитніоперації

Активніоперації

Пасивніоперації

 1. Кредитуванняклієнтів.

 2. Кредитуванняінших банків.

 3. Депозитив інших банках.

 4. Коштина резервномукорсчете вцентральномубанку.

 5. Коштина корсчетев інших банках.

 1. Депозитиклієнтів.

 2. Депозитибанків.

 3. Кредитибанків, у томучислі центрального.


Таблиця 1.2.

Видикредитів

Критерій

Видкредиту (позички)

1. Рольбанку (кредиторабо позичальник).

-Активний

-Пасивний

2.Термін.

-Дозапитання(огульний)

 • -Строковий,короткостроковий,середньостроковий

 • довгостроковий

3.Призначення.

- Позичкиторговим іпромисловимопераціям

- Позичкипід нерухомість

- Позичкиприватнимособам

- Позичкифінансовимпідприємствам

- Позичкифермерам

- Позичкина придбанняабо збереженняцінних паперів

- Іншіпозички

4. Ціль.

-Назбільшеннякапіталу(виробничихфондів)

-Натимчасовенакопиченнязасобів

-Наспоживчі цілінаселенню(споживчий)

5.Наявність іхарактерзабезпечення.

-Бланковий(незабезпечений)

-Забезпеченийзаставою товарівабо інших ціннихпаперів (ломбардний)гарантійнимзобов'язаннямабо поручництвом

6.Засіб.

-Кредит грошима

-Кредит задопомогоюакцептуваннявекселя позичальника

7.Ступінь ризику.

- Знайменшимризиком

- Зпідвищенимризиком

- Зграничнимризиком

-Нестандартний


Таблиця 1.3.

Розгорнутакласифікаціякредитів

Критеріїкласифікації

Видипозичок

1.Джерела притягнення.

Внутрішні(у межах своєїкраїни)

Зовнішні(міжнародні)

2.Статус кредитора.

Офіційні

Неофіційні

Змішані

Міжнароднихорганізацій

3.Форма надання.

Готівково-грошова

Рефінансування

Переоформлення:

-реструктуризація

-наданнянового кредиту

4.Валюта притягнення.

Увалюті країникредитора

Увалюті країнипозичальника

Увалюті третьоїкраїни

УЕКЮ і СДР

Мультивалютні

5.Форма притягнення(організація).

Двосторонні

Багатосторонні:

-Сіндіцировані

-Консорціальні

-«дзеркальні»

6.Ступінь заможностіповернення.

Незабезпечені(міжбанківські)

Забезпечені:

-Матеріальнозабезпечені (заставою), утому числіломбардні йіпотечні

-Бланкові(забезпеченібанківськимивекселями)

7.Техніка надання(притягнення)

Одноюсумою

Відкритакредитна лінія

Stand-by

Контокорентні

Овердрафтні

8.Терміни користування. Напоточні потреби(формуванняоборотнихактивів)
9.Спрямованістьвкладеннякоштів.

Короткострокові

Середньострокові

Довгострокові

10.Економічнепризначення.

Пов'язані:

 • Платіжні

 • Підформуваннязапасівтоварно-матеріальнихцінностей,включаючисезонні.

 • Підфінансуваннявиробничихвитрат

 • Розрахункові(урахуваннявекселів)

 • Підфінансуванняінвестиційнихвитрат

 • Споживчі

Проміжні

Незв'язані(без вказівкиоб'єкта кредитуванняв кредитнійугоді)

11.Ступіньконцентраціїоб'єкта кредитування.

Підодиничну потребу

Підсукупну потребу

Підукрупненупотребу

12.Вид процентноїставки.

Зфінансованоюставкою

Зплаваючоюставкою

Іззмішаною ставкою

13.Форма погашення.

щопогашаютьсяодною сумою

щопогашаютьсячерез рівніпроміжки часурівними частками

щопогашаютьсянерівнимичастками

14.Юридичнапідпорядкованістькредитнихоперацій.

Щопідкоряютьсязаконодавствукраїни - кредитора

Щопідкоряютьсязаконодавствукраїни – позичальника

Щопідкоряютьсязаконодавствутретьої країни


Таблиця 2.1

Бухгалтерськіпроводки покредитах

Найменуванняоперації

Бухгалтерськіпроводки

Дебет

Кредит

Операціїпо кредитуваннюсуб'єктівгосподарськоїдіяльності.

1.Надано кредитсуб'єктамгосподарськоїдіяльності.

Забезпеченняповернення.

2040

2045

9900

1200

3900

2600

9500

2.Погашеннявиданих кредитів.

1200

3900

2040

2045

Операціїпо кредитахдержавногоуправління.

1.Видано кредитиорганам загальногодержавногоуправління.

2100

2105

2110

1200

3900

2.Погашеннякредитів.

1200

3900

2100

2105

2110

Операціїпо кредитуваннюфізичних осіб.

1.Видача кредитівготівкою.

2202

2213

1001
2.Погашеннякредитів. 1001

2202

2213

Обліккоштів клієнтівбанку.

1.Поверненікошти з депозитівфізичним особам.

2630

2635

1001

2600

Проводкипо видачі кредитупідприємству.

1. Сумавиданого кредитупроводиться.

2040

2600
2. Суманесплаченогов термін кредитусписується. 2047 2040
3. Сумакоштів, щоперерахованів рахунокпогашеннязаборгованості. 2600 2047
4. Сумадоговору застави. 9905 9500рахунок контрагента
5.Кредитнийдоговір і договірзастави почисельності. 9819 рахунокконтрагента

6. Суманарахованихі сплаченихвідсотківза використаннякредиту.

 • клієнтмає коштівна рахунку

 • клієнтне має коштівна рахунку

2068


рахунокконтрагента

2069

6110


2068

2068


Мал.2.1


Формуваннякоштівдля здійсненняінвестиційі кредитноїдіяльностібанку
Таблиця 3.2

Аналіз структуриактивних операційна 01.01.99 р.

Видиоперацій

Сума, грн.

Структури%

Каса

Кор.рахунки банків

Кор.рахунок у НБУ

Кредитивидані – усьогоу т. ч. короткострокові

Основнікошти і

будівельніматеріали

Дебітори

Відведенікошти

Витрати

Валютнапозиція

Іншіактиви

Усьогоактивів

134070

474360

2085190

4576500

3067110


169460

487870

80080

250700

896400

100330

9254960

1,4

5,1

22,5

49,4

33,1


1,8

5,3

0,9

2,7

10,0

1,0

100,0


Таблиця 3.3

Аналіз структури«кредитногопортфеля» банкуна 01.01.99 р.

Видзабезпечення

Сума,

грн.

Структура,

%

Усьоговиданих кредитів

утому числі:

гарантованііншими банками

гарантованіУрядом

України

прострочені

пролонговані

сумнівнідля повернення

808290


45670


-

79220

659730

23670

100


5,6


-

9,8

81,7

2,9Таблиця3.4

Аналітичнийбаланс

Показники

Напочаток року,тис. грн.

У% до валютибалансу

Накінець року,тис. грн.

У% до валютибалансу

Відхилення(гр.4 - гр.2)

АКТИВ
Нерухомемайно 1183 37.1 1635 43.1 +6.0

Поточніактиви, усьогов томучислі:

2004 62.9 2161 56.9 -6. 0
виробничізапаси 734 23.0 752 19.8 -3. 8
-готовапродукція 187 5.9 172 4.5

-1. 4


кошти і короткостроковіфінансовівкладення 299 9.4 259 6.2 -3. 2
-дебіторськазаборгованість 612 19.2 780 20.5 1.3
ПАСИВ

Джерелафінансовихкоштів

1932 60.6 2205 58.0 -2. 6

Позиковікошти - усього

1255 39.4 1591 42.0 -2. 6
Короткостроковіпозички банків 357 11.3 888 23.3 +12.0
Короткостроковіпозики 245 7.6 - - -7. 6
Розрахункиз кредиторами 653 20.4 703 18.5 -1. 9

Таблиця3.5

Зразковакласифікаціяпоточних активівпо категоріяхризику

Ступіньризику

Групапоточних активів

Часткагрупи в загальномуобсязі поточнихактивів, %

Відхилення(гр.2-гр. 4)

напочаток року

на кінецьроку

Мінімальна Наявнікошти, легкореалізованікороткостроковіцінні папери. 4.9 2.9 -2.0
Мала Дебіторськазаборгованістьіз нормальнимфінансовимположенням+ запаси (крімзалежаного)+ готова продукція,що користуєтьсяпопитом. 53.8 49.8 -4.0
Середня

Продукціявиробничого

технічногопризначення,незавершенебудівництво,витрати майбутніхперіодів.

8.8 9.5 +0.7
Висока

Дебіторськазаборгованість

підприємств,що знаходятьсяу важкомуфінансовомуположенні,запаси готовоїпродукції,виведеної із ужитку,залежані запаси,неліквіди.

32.5 40.7 +8.2

Таблиця3.6

Станпоточних активівна підприємстві

Групапоточних активів

Напочаток

року

Накінець

року

Зміни

зарік

тис.грн.

у% до розмірупоточних активів

тис.грн.

у% до розмірупоточних активів

тис.грн.

пунк.(гр. 4 - гр.2)

1.Виробничізапаси, 734.0 36.6 752.0 34.7 18.0 -1.9

1а.у томучислі – залежані

246.0 12.2 341.0 15.7 95.0 3.5
2.Незавершеневиробництво 110.0 5.5 118.0 5.4 8.0 -0.1
3.Готова продукція, 187.0 9.4 172.0 7.9 -15.0 -1.5

3а.у томучислі – важкореалізована

37.0 1.8 34.0 1.5 -3.0 -0.3

4.Витратимайбутніхперіодів

61.0 3.0 79.0 3.6 18.0 0.6
5.Дебіторськазаборгованість 612.0 30.6 780.0 37.9 68.0 7.3

5а.у томучислі – сумнівна

170.0 8.0 301.0 14.0 131.0 6.0
6.Кошти 300.0 14.9 260.0 12.0 -40.0 -2.9

7.Усьоговажкореалізовані

активи (стор.1а+стор.2+

+стор.3а+стор.4+стор.5а)

624.0 31.1 873.0 40.4 249.0 9.3
8.Усього поточніактиви 2004.0 100.0 2161. 100. 157.0 --

Таблиця 3.7

Відомістьурахуваннярозрахунківіз постачальниками

№п.п.

Постачальник,

№ рахункифактури

Заборгованістьна початокмісяця Зобов'язанняв звітномумісяці Оплаченоабо зараховано

Заборгованість на кінецьперіоду,

підприємства постачальнику

датазвернення підприємству постачальнику дата сума, тис. грн.
дата

сума,

тис. грн.

1 Ліспромгосп,151 5.11 - 120 - - 2.12 120 - -
2 НПОРупор, 128 8.11 - 48 - - 2.12 48 - -
3 А/ПРОБорець, 135 1.12 280 - - - - - 280 -
4 МПФорум, 28 5.08 - 122 - - - - - 122
5 ТОО"Самий", 137 - - - 08.12 560 18.12 560 - -
6 МПЗміна, 201 - - - 10.12 308 21.12 308 - -
7 А/ПРО«Фрам», 401 - - - 28.12 40 - - - 40
8 МПВипий, 309 - - - 29.12 60 - - - 60
Разом на 31.12.93 - 280 290 - 968 - 1036 280 222

Таблиця3.8

Аналізстанурозрахунківіз покупцямиі замовниками(на 01.01.99)


Покупець

Заборгованість(сальдо) напочаток періоду


Надходженнякоштів

Відвантаження

Заборгованістьна кінецьперіоду,

тис.грн.

дата

сума,

тис.грн.

дата

сума, тис. грн.

дата

сума, тис. грн.

1 П/ПРО«Зоря» 7.06 348 - - 5.12 300 48
2 МП«Світло» 10.07 194 - -

8.12 94

100
3 НПО«Зеніт» 12.09 348 - - 8.12 348 -
4 МП«Старт» - - 1.12 194 10.12 194 -
5 МП«Элефант» - - 10.12 50 - - 50
6 СП«Ріст» - - 10.12 50 - - 50
Разом: - 890 - 294 - 936 248

Таблиця3.9

Аналіз станукредиторськоїзаборгованості(тис. грн.)

Показники

Залишки

Утому числіпо строкамутворення(на кінець року)

напочаток року

накінець року

доодного місяця

відодного місяцядо трьох

відтрьох місяцівдо шести

більшешести місяців

1.Короткостроковікредити банку 357 888 760
128
2.Короткостроковіпозики 245 - - - - -
3.Кредиторськазаборгованість 653 703 322 69 264 48
затовари і послуги 355 222 100 - 122 -
пооплаті праці 35 43 16 21 6 -
порозрахункахпо соціальномустрахуваннюі забезпеченню 17 12 -

12

- -
поплатежах убюджет 40 170 98 36 36 -
іншимкредиторам 6 256 108 - 100 48
ут.ч. по розрахункахіз покупцями - 248 100 - 100 48
4.Простроченазаборгованість– усього, у томучислі 238 509 x x x x
покороткостроковихпозичках - 128 x x x x
покороткостроковихпозиках - -порозрахункахіз постачальниками 211 122 x x x x
порозрахункахіз покупцями - 148поплатежах убюджет 11 72 x x x x
пооплаті праці 12 27 x x x x
посоціальномустрахуваннюі забезпеченню 4 12Інформаційно:короткостроковізобов'язання

усього:

1255 1591
Таблиця3.10

Аналізкороткостроковихзобов'язаньпо термінахїхнього виникнення

Видзобов'язань Середнійперіод кредитуванняв попередньомуроці, дні Середнійзалишок кредиторськоїзаборгованості в поточномуроці, тис. грн. Оборотпо дебету запоточний період,тис. грн.

Тривалість кредитування в поточному році, дні

(гр.2*360)/

гр.3

1. Заборгованістьпо короткостроковихпозичках банку 114.3 403.6 1640.0 88.6
2.Кредиторськазаборгованістьпо розрахункахіз постачальниками 49.2 229.3 1994.0 41.4
3.Аванси, отриманівід покупціві замовників 64.1 580.0 3208.0 65.1
4.Розрахункиз бюджетом 31.7 27.4 314.0 31.4
5.Розрахункипо оплаті праці 25.7 87.5 1013.5 31.1
6.Розрахункипо соціальномустрахуваннюі забезпеченню 18.1 20.1 344.0 21.0

Таблиця3.11

Системапоказників,використовуванихдля оцінкиплатоспроможностіі ліквідності

ПОКАЗНИК

ПРИЗНАЧЕННЯ

РОЗРАХУНКОВА

ФОРМУЛАІ ДЖЕРЕЛАІНФОРМАЦІЇ

ЦИФРОВИЙ

ПРИКЛАД(за даними накінець року)

1.Коефіцієнтабсолютноїліквідності(терміновості) Показує,яка частинапоточноїзаборгованостіможе бути погашенана дату упорядкуваннябалансу абоіншої дати (кошти + швидкореалізуєміцінні папери)/ короткостроковізобов'язання(результатIII розділу пасивубаланса-нето)

2.Уточненийкоефіцієнтліквідності Показує,яка частинапоточнихзобов'язаньможе бути погашенане тільки зарахунок наявнихзасобів, алей очікуванихнадходжень

(кошти + швидкореалізуєміцінні папери+ дебіторськазаборгованість)/

короткостроковізобов'язання(результатIII розділу пасивубалансу-нетто)


3.Загальнийкоефіцієнтліквідності Дозволяєвстановити,у якому ступеніпоточні активипокриваютькороткостроковізобов'язання

поточніактиви (II-III розділактиву балансунетто) /

короткостроковізобов'язання(результатIII розділу пасивубалансу-нетто)


4.Оборотнийкапітал Свідчитьпро перевищенняпоточних активівнад короткостроковимизобов'язаннями(про загальнуліквідністьпідприємства)

поточніактиви

(II+IIIподіли активу)– короткостроковізобов'язання

(результатIII розділу пасиву)


2161-1591= 570 тис. грн.

5.Коефіцієнтманевреності Показує,яка частинавласних джерелвкладена внайбільшемобільні активи оборотнийкапітал / джерелавласних коштів(I розділ пасивубалансу)

6.Часткаважкореалізуємихактивів узагальноїрозмірі поточнихактивів Характеризує"якість" активів Залежанізапаси матеріалів,важкореалізуємапродукція,простроченадебіторськазаборгованість(дані управлінськогоурахування) / поточні активи

7.Співвідношенняважкореалізуємихі легко реалізуємихактивів Характеризує"якість" активів Важкореалізуєтьактиви (даніуправлінськогоурахування) / (поточні активи– важкореалізуєміактиви)

8.Середнійперіод наданнякредиту Характеризуєтривалістькредитуванняпідприємствайого контрагентами Середнійзалишок * кількістьднів у періоді / сума обороту(оборот по дебетурахунківзобов'язань60,64,68,90 і ін.) за період