Мир Знаний

Учення В.І. Вернадського про ноосферу (стр. 1 из 3)

Вступ

Ноосфера ("мисляча оболонка", сфера розуму) – вища стадія розвитку біосфери. Це сфера взаємодії природи і суспільства, в межах якої розумна людська діяльність стає головним, визначаючим чинником розвитку.

Чому виникло поняття "ноосфера"? Воно з'явилося у зв'язку з оцінкою ролі людини в еволюції біосфери. Цінність учення В. І. Вернадського про ноосферу саме в тому, що він виявив геологічну роль життя, живої речовини в планетарних процесах, в створенні і розвитку біосфери і всієї різноманітності живих істот в ній. Серед цих істот він виділив людину як могутню геологічну силу.

Ця сила здатна впливати на хід біогеохімічних та інших процесів в охопленому її дією середовищі Землі і навколоземному просторі. Все це середовище вельми істотно змінюється людиною завдяки її праці. Вона здатна перебудувати її згідно своїм уявленням і потребам, змінити фактично ту біосферу, яка складалася в перебігу всієї геологічної історії Землі.

Люди не просто розселилися практично по всій поверхні нашої планети, проникли в глибини морів і океанів, піднялися на високі гірські вершини, освоїли атмосферу Землі і зробили перші упевнені кроки в глибини Космосу. Своєю практичною діяльністю, своєю працею вони активно і у все зростаючому ступеню міняють те природне середовище, в якому живуть.

Змінюються рослинний і тваринний світ, географічний ландшафт, грунт, склад і стан атмосфери і гідросфери, мікроклімат досить великих зон.

Вже зараз вплив людства на природне середовище стає у ряді відносин сумірним з тим, що здійснюється в природі під впливом стихійних, поза людською діяльністю лежачих, силами. Зміни ці таки, великі що певним чином позначаються на існуванні того, що їх породило, — на людях, що створили грандіозну систему суспільного виробництва. Це — слідство невідворотного закону зворотного зв'язку, що явно вступив в дію, має силу скрізь, де є розвиток.

Таким чином, соціальне життя людства все тісніше сплітається в єдину мережу взаимозалежностей з тими природними процесами і об'єктами, які утворюють первоначальну основу його буття. Сама ця "першооснова" стає істотно іншою. На неї накладається незгладимий глибокий відбиток людської діяльності, суспільної праці, що озброюється науковою думкою.

Вчення про перехід біосфери в ноосферу — вершина творчості В.І. Вернадського. При розробці цього учення він неминуче повинен був використовувати і синтезувати не тільки геологічний і біологічний, але також соціально-історичний матеріал.

Сам термін "ноосфера", як і термін "біосфера", не належить В.І. Вернадському, який впродовж всієї своїй невтомній могутній діяльності остерігався засмічувати наукову літературу зайвими словами. Цей термін вперше був використаний в 1926—1927 рр. в статтях П. Тейяра де Шардена і Е. Леруа, написаних після того, як вони прослуховували в Сорбонне в 1922—1923 рр. курс лекцій В. І. Вернадського з проблем геохімії і біогеохімії.

Проте у викладі П. Тейяра де Шардена термін "ноосфера" мав сенс містичний. Він вживав його як синонім "царства людського розуму", пройнятого єдиним релігійним світоглядом.

У. І. Вернадський почав застосовувати термін "ноосфера" лише з початку 30-х років, причому в істотно іншому, чим його автори, строго матеріалістичному сенсі. У В. І. Вернадського ноосфера — це не відвернуте царство розуму, а історично неминуча стадія розвитку біосфери.

Ще в 1926 р. в статті "Думки про сучасне значення історії знань" він писав: "Створена протягом всього геологічного часу, стала в своїй рівновагі біосфера починає все сильніше і глибше мінятися під впливом наукової думки людства".

Ось цю-то біосферу Землі, змінену науковою думкою і організованою працею і перетворену для задоволення всіх потреб людства, що чисельно росте, він і назвав згодом ноосферою.

Підкреслити це дуже важливо, тому що в довідниках, енциклопедіях і в популярній літературі з'явилося багато невірних визначень цього терміну, абсолютно не відповідних поглядам В. І. Вернадського.

Основи учення В. І. Вернадського про ноосферу були закладені ще в 20-х роках. Воно одержало тепер загальне визнання. Суть його полягає в наступному. На ранніх етапах геологічної історії на нашої планеті не було життя.

Еволюція земної кори визначалася абіотичними чинниками. З виникненням життя на Землі живі організми стали активно змінювати, перетворювати земну кору. Утворилася нова комплексна геологічна оболонка Землі — біосфера, перероблена життям і заселена живими організмами. Життя (жива речовина), по Вернадському, увійшовши до взаємодії з літосферою, атмосферою і гідросферою, корінним чином перетворила їх, додала їм нові властивості і якості.


1. Шлях до ідеї ноосфери

ноосфера вернадський

Володимир Іванович Вернадський народився 28 лютого (12 березня н. с.) 1863 р. в сім'ї професора політичної економії Петербурзького технологічного інституту і Александровського ліцею Івана Васильовича Вернадського.

Раннє дитинство Володі пройшло в Харкові, куди сім'я переїхала після хвороби батька. У 1873 р. хлопчик поступив в гімназію. Вчився він легко і охоче, але не дуже старанно, удома багато читав, дуже любив роздумувати про все на світі, дізнаватися про Землю і про походження роду людського.

У 1876 р. сім'я переїхала до Петербургу, де батько відкрив магазин "Книжник" і друкарню "Слов'янська друкарня". У 1881 р. він закінчив гімназію. Саме цього року він прочитав з великим захопленням книги А. Гумбольдта "Космос" і "Картини Природи" в оригіналі. Ці книги не могли не вплинути на науковий світогляд В. І. Вернадського.

За порадою В.В. Докучаєва Володимир Іванович зайнявся мінералогією і кристалографією, лекції Д. І. Менделєєва вели його до роздумів про особливості хімії планети, космічної хімії. У 1885 р. У. І. Вернадський закінчив університет. Почалося його самостійне життя.

Він багато подорожував: наукові екскурсії по Європі, огляд музеїв в Парижі, IV Міжнародний геологічний конгрес в Лондоні, робота в Британському музеї. У 1890 р. його запросили працювати в Московський університет. У Петербурзі В.І. Вернадський реорганізував Мінералогічний музей Академії наук, продовжив радіогеологічні дослідження і експедиції, вивчення закономірностей газового дихання Землі.

Учень В. І. Вернадського, радянський геолог А. А. Сауков так сказав про його діяльність: "Мінералогію він реформував, геохімію наповнив змістом, біогеохімію і радіогеологію створив".

Роки, здавалося, не були владні над ученим. Із запалом хлопця він брався за нові важкі проблеми, висував нові ідеї, працював над новими книгами і статтями по історії мінералів, про природні води, круговорот речовини і гази Землі, про космічний пил, геотермію, проблему часу в сучасній науці і геохімічній діяльності живої речовини. У 1928 р. він організував Біогеохімічну лабораторію Академії наук СРСР.

У 1937 р. Володимир Іванович востаннє виступив на Міжнародному геологічному конгресі в Москві з доповіддю: "Про значення радіоактивності для сучасної геології".

Якби В. І. Вернадський не був геологом, він навряд чи дійшов би такої концепції. Але він ніколи не створив би її, якби не вийшов за межі геології. Ядром вчення про ноосферу є ідея зростання ролі людської діяльності завдяки розвитку науки. Стрижньова ідея цього учення — це його дослідження по історії науки.

2. Умови виникнення ноосфери

Вивчення історії науки привело В.І. Вернадського до висновку: "Наукова людська думка могутнім чином міняє природу. Ніде, здається, це не виявляється так різко, як в історії хімічних елементів в зеленій корі, як в структурі біосфери. Створена протягом геологічного часу, стала в своїй рівновазі біосфера, починає все сильніше і глибше мінятися під впливом наукової думки людства. Геологічний чинник, що знов створився, — наукова думка — міняє явища життя, геологічні процеси, енергетику планети". Тут не вистачало тільки терміну "ноосфера", контур же самої концепції в цій роботі по історії науки вже цілком обкреслений.

Учення В.І. Вернадського про ноосферу вперше зі всією послідовністю і переконливістю розповсюдило на геологію історичний принцип, розкрило становлення нашої планети як процес, що складається з історично наступних, але якісно різних етапів. Воно довело, що в геологічний час мінялося не тільки лице Землі, але і характер процесів, що відбувалися на ній.

До загальної ідеї, лежачої в основі вчення про ноосферу В.І. Вернадський прийшов ще в найраніших своїх роботах кінця минулого століття. Ця ідея складалася у нього у вигляді певної концепції творчого характеру людського розуму, що не тільки відображає зовнішній світ, але і активно впливає через працю на умови існування людей.

У листах, щоденниках, різних статтях і замітках того періоду В.І. Вернадський неодноразово звертався до обґрунтування ідеї активності людського розуму. Ще в 1892 р. він писав: "Вдумуючись в навколишнє буденне життя, ми можемо бачити постійне прагнення людської думки підкорити і поневолити собі факти абсолютно стихійного на вигляд характеру".

Швидко зникає людська особа, але часто надзвичайно довго в круговороті поточного життя позначається її думка і вплив її праці. По суті, ми бачимо у всій історії постійну боротьбу свідомих устроїв життя проти несвідомого ладу мертвих законів природи і в цій напрузі свідомості вся краса історичних явищ, їх сигнальне положення серед решти природних процесів.

З початку нашого століття В.І. Вернадський приступив до детального дослідження питання про геологічну активність людства. Вивчаючи в цей час спочатку в рамках генетичної мінералогії і геохімії, а пізніше і біогеохімії різноманітні геохімічні процеси, що протікають на нашій планеті, він незмінно, з характерною для нього послідовністю і глибиною звертався до впливу ролі людини на ці процеси.