Смекни!
smekni.com

Кредит та лізинг (стр. 2 из 2)

Одержимо лізинговий платіж з урахування податкової економії:

Rліз.оп. = _____*(1 – 0,25) = _____ – _____ = _____ грн.

3) Оскільки весь рух грошових коштів здійснюється після сплати податку на прибуток, то при розрахунках необхідно використовувати ставку дисконтування після оподаткування:

(3.11)

Для заданих умов отримаємо (з округленням до цілого числа)

iоп = _____% * (1 ‑ 0,25) = _____ = _____%.


4) Порівняльний аналіз витрат здійснюється на основі розрахунків відповідних теперішніх вартостей витрат.

Теперішню вартість витрат в кожному періоді знаходимо шляхом дисконтування річних витрат. При цьому коефіцієнт дисконтування з урахуванням оподаткування податком на прибуток розраховується за формулою

(3.12)

де t – номер звітного періоду, років.

Отримаємо коефіцієнт дисконтування з урахуванням оподаткування по роках, округлюючи до тисячних:

1-й рік: Kд.оп.1 = 1 / (1+_____)1 = _____;

2-й рік: Kд.оп.2 = 1 / (1+_____)2 = _____;

3-й рік: Kд.оп.3 = 1 / (1+_____)3 = _____;

4-й рік: Kд.оп.4 = 1 / (1+_____)4 = _____;

5-й рік: Kд.оп.5 = 1 / (1+_____)5 = _____;

Теперішня вартість витрат у кожному періоді розраховується множенням річних витрат на коефіцієнт дисконтування відповідного періоду.

Теперішня вартість витрат по кредиту дорівнює

1-й рік: NPVкр1 = _____ * _____ = _____ грн.

2-й рік: NPVкр1 = _____ * _____ = _____ грн.

3-й рік: NPVкр1 = _____ * _____ = _____ грн.

4-й рік: NPVкр1 = _____ * _____ = _____ грн.

5-й рік: NPVкр1 = _____ * _____ = _____ грн.


Сумарна теперішня вартість витрат по кредиту складає _____ грн.

Теперішня вартість витрат по лізингу розраховується аналогічно але з урахуванням витрат на викуп обладнання після завершення лізингу:

1-й рік: NPVл1 = _____ * _____ = _____ грн.

2-й рік: NPVл2 = _____ * _____ = _____ грн.

3-й рік: NPVл3 = _____ * _____ = _____ грн.

4-й рік: NPVл4 = _____ * _____ = _____ грн.

5-й рік: NPVл5 = _____ * _____ = _____ грн.

Початок 6-го року (викуп залишкової вартості обладнання):

NPVл6 = _____ * _____ = _____ грн.

Сумарна теперішня вартість складе _____ грн.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Результати оцінки вигідності для підприємства покупки обладнання в лізинг

Грошові потоки 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік Початок 6-го року Разом
Покупка за рахунок кредиту
1 Амортизація кредиту:
1.1 Всього виплат (Rкр) _____ _____ _____ _____ _____ _____
1.2 Відсотковий платіж (Pt) _____ _____ _____ _____ _____ _____
1.3 Погашення кредиту (Kt) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
1.4 Залишок заборгованості по кредиту (НКt) _____ _____ _____ _____ _____ 0
2 Витрати на утримання обладнання (Cексп) _____ _____ _____ _____ _____ _____
3. Амортизаційні відрахування (At) _____ _____ _____ _____ _____ _____
4. Витрати, які мають податкову знижку (Pt + Cексп + At) _____ _____ _____ _____ _____ _____
5. Податкова знижка (ПЗ) _____ _____ _____ _____ _____ _____
6. Чисті річні витрати на покупку (Pкр + Cексп – ряд.5) _____ _____ _____ _____ _____ _____
Покупка за рахунок лізингу
7. Річний лізинговий платіж _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
8. Податкова знижка _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
9. Річний платіж з урахуванням податкової знижки _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Порівняльний аналіз кредиту та лізингу
10. Коефіцієнт дисконтування з урахуванням оподаткування (Кд.оп.) _____ _____ _____ _____ _____ _____
11. Теперішня вартість витрат по кредиту (NPVкр) _____ _____ _____ _____ _____ _____
12. Теперішня вартість витрат по лізингу (NPVл) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

3) За результатами розрахунків можна зробити висновок, що теперішня вартість витрат по кредиту буде більшою за теперішню вартість витрат по лізингу на _____ ‑ _____ = _____ грн. Отже, підприємству доцільніше придбати обладнання на умовах лізингу.

III Оцінка вигідності лізингової операції для лізингодавця

Для оцінки вигідності для лізингодавця лізингової операції розраховується теперішня вартість потоку грошових коштів у тому самому порядку, що і в попередньому випадку. Результати розрахунків зводяться до таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Аналіз вигідності лізингу для лізингодавця, грн.

Показник 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік Початок 6-го року Разом
1 Лізингові надходження (Rліз) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
2 Витрати на утримання обладнання (Сексп) _____ _____ _____ _____ _____ _____
3. Амортизаційні відрахування (At) _____ _____ _____ _____ _____ _____
4 Сума податку на прибуток ((Rліз ‑ Сексп ‑ At) * rп.п / 100%) _____ _____ _____ _____ _____ 0 _____
5 Чистий грошовий потік (Rліз ‑ Сексп ‑ ряд.4) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
6 Кд.ін.оп. (*) _____ _____ _____ _____ _____ _____
7 Теперішня вартість після оподаткування (ряд.5*ряд.6) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
8 Витрати на покупку _____ _____
9 Чиста теперішня вартість інвестицій в лізинг (ряд.7 – ряд.8) _____
Примітка. (*) Кд д.ін.оп. - коефіцієнт дисконтування для альтернативних інвестицій після оподаткування (за ставкою іін. оп = іін * (1-0,25) = _____%*0,75 = _____% »_____%.

Після розрахунків порівнюється прибутковість інвестицій в лізинг та альтернативних варіантів інвестування коштів. На підставі порівняння дохідності цих інвестицій робиться висновок щодо доцільності здійснення лізингової операції для інвестора (лізингодавця).

Результати розрахунків показують, що лізинг, як капіталовкладення, має чисту поточну ціну в розмірі _____ грн., тобто інвестор понесе втрати на цю суму, якщо віддасть перевагу лізингу замість альтернативних інвестицій в облігації з _____%-ю чистою рентабельністю.