Смекни!
smekni.com

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації (стр. 17 из 17)

68. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001, 501 с.

69. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистка, 1995, - 196 с.

70. Швайка М.А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефективності. Київ: Парламентське видавництво, 2000, 193 с.

71. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке: Практическое пособие. - М.: ФБК-Пресс, 1998, - 144 с.

72. Экономический анализ деятельности банка/ учебное пособие - М.: ИнфраМ, 1996, - 144 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Агрегований баланс КБ „Приватбанк”

тис. грн.

Активи 2003 2004 2005
Валюта, монети та банківські метали 359715,5 402094 425630
Кошти на коррахунках в НБУ 401203 334270 345621
Кошти на коррахунках в інших банках 754273 810271 805213
Депозити та кредити в інших банках 106710 132564 154632
Цінна папери у портфелі банку, всього 371536,3 638106,9 645657,1
Цінна папери у портфелі банку на продаж 165646 94630 115620
- цінні папери у портфелі банку на продаж 165646 94630 115620
- цінні папери на інвестиції 205890,3 543476,9 530037,1
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам 1596692 2801152 3210236
Резерв на кредити та фінансовий лізинг 258570 449640 130280,402
Нетто: кредитів та фінансового лізингу 1338122 2351512 3079955,6
Інвестиції капіталу в асоційовані та дочірні компанії 4752 8331 9562
Нематеріальні активи 146848 182535 175452
Матеріальні активи 123944 213291 256894
Інші активи 283258 424135 458610
Сукупні активи 3885609,8 5488778,9 6347664,7

Продовження додатку А

Пасиви 2003 2004 2005
Зобов’язання
Коррахунки банків 987 1023 1245
Депозити і кредити банків 11796 52601
Кошти до запитання клієнтів 2682582 3708318 4156234
Строкові депозити клієнтів 2111 22084 27155
Кредити, отримані від міжнародних і фінансових організацій 303048 519406 510302
Інші зобов’язання 157818 185801 206253
Сукупні зобов’язання 3158342 4436632 4953790
Капітал
Статутний капітал 147296,8 283113,8 942406,9
Нерозподілений прибуток 153624 145261 132465
Нерозподілені прибутки минулих років 11437 13925 10123
Прибутки минулого року, що очікують затвердження 78423 65243 60530
Інші фонди та загальні резерви банку 258570 449640 122483,5
Прибутки поточного року 77917,00 94964,10 125866,3
Сукупний капітал 727267,80 1052146,90 1393874,70
Сукупні пасиви 3885609,8 5488778,9 6347664,7

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки КБ „Приватбанк”

2003 2004 2005
Доходи
1 Процентні доходи 43143 65722 79136
за коштами, розміщеними в НБУ
за коштами, розміщеними в банківському секторі 10256 11321 13220
за кредитами клієнтів 32323 53612 65231
за цінними паперами
інші процентні доходи 564 789 685
2 Комісійні доходи 18432 22309 23564
за операціями з банками 18432 22309 23564
за операціями з клієнтами
інші комісійні доходи
3 Прибуток (збитки) від торговельних операцій 83173 76444 107422
від торгівлі цінними паперами на продаж 3916 2316 24871
від торгівлі іноземною валютою 78189 64743 75124
4 Інші банківські операційні доходи 1068 9385 7427
дивідендний дохід
штрафи, отримані за банківськими операціями 1068 9385 7427
7 Непередбачені доходи

Продовження додатку Б

2003 2004 2005
Витрати
1 Процентні витрати 33256 32221 30249
за коштами, одержаними від НБУ
за коштами, одержаними від інших банків 33100 32000 30005
за коштами клієнтів банку 156 221 244
за цінними паперами власного боргу
інші процентні витрати
6 Відрахування у резерви 1250 5976 7491
7 Непередбачені витрати
8 Прибуток (збиток) до сплати податку 111310 135663 179809
9 Податок на прибуток 33393,00 40698,90 53942,70
10 Чистий прибуток (збитки) 77917,00 94964,10 125866,30