Смекни!
smekni.com

Міжбанківський кредит (стр. 4 из 4)

Таким чином, важливою передумовою здійснення міжбанківських розрахунків є організація міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки являють собою систему, за допомогою якої проводиться виконання та регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, котрі виникають між банками та їх клієнтами.

Кореспондентські відносини є формою співробітництва між банками, що грунтуються на засадах взаємної довіри та узгодженості щодо проведення розрахунків, надання послуг тощо. Кореспондентські відносини охоплюють увесь спектр можливих форм співробітництва між банками.Установлення кореспондентських відносин може відбуватися шляхом взаємного відкриття рахунків чи без відкриття рахунків. Кореспонентські рахунки поділяються на ЛОРО та НОСТРО. Рахунок ЛОРО відкривається у банку для банку-кореспондента. Рахунок банку, відкритий у банку-кореспонденті, буде рахунком НОСТРО.

Облік міжбанківських розрахунків здійснюється на рахунках першого класу «Казначейські та міжбанківські операції» розділів 12 «Кошти в НБУ», 13 «Кошти НБУ», 15 «Кошти в інших банках», 16 «Кошти інших банків». Для обліку розрахунків між філіями та установами одного банку використовуються рахунки третього класу, групи 39 «Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку».

Міжбанківський кредит є основним джерелом запозичених коштів комерційного банку і слугує для підтримки кредитного потенціалу, поточної ліквідності банку або забезпечення рентабельного вкладення коштів.

Міжбанківський кредит має короткостроковий характер, вирізняється оперативністю надання коштів та вищими порівняно з депозитами процентними ставками

Таким чином, міжбанківський кредит – це оперативне за способом залучення коштів, але дороге джерело ресурсів банку.

Список використаної літератури:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

2. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затв. Постановою Правління НБУ 27 грудня 1999 р. № 621.

3. Положення про кредитування: Положення НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 28.09.95 №246// Додаток до «Вісника Національного банку». - 1995. -№11.- С.23.

4. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затв. постановою Правління НБУ 24,12,2003 №584.

5. Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затв. Постановою Правління НБУ 13 березня 2006 р. № 82.

6. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТзОВ Автоінтерсервіс, 1996.

7. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000.

8. Коцовська, Ричаківська В.І. Операції комерційних банків, - Львів: ЛБІ НБУ, 2004 - 516с.

9. Облік і аудит у банках: Підручник/А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. Ред. Проф. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

10. Кривов’яз Т.В., Остапчук Я.М. Фінансовий обілк у банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с.