Смекни!
smekni.com

Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (стр. 1 из 2)

Університет банківської справи Національного банку України

Інститут магістерської та післядипломної освіти

РЕФЕРАТ

з дисципліни "Гарантування вкладів фізичних осіб"

на тему:

"Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні"

Студентки

заочної форми навчання

групи 506БСмз

Таланчук Маї Сергіївни

Київ 2010

План

Загальні положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Завдання та наглядові функції фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Доцільність надання нових повноважень нагляду Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Загальні положення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

У 1998 році Президентом України був підписаний Указ “Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків”, яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів.

20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб", який набув чинностi 24 жовтня 2001 року.

Фонд є державною, спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Основною ціллю діяльності Фонду в Україні є захист прав та інтересів фізичних осіб - вкладників банків, філій іноземних банків.

Керiвним органом Фонду є адмiнiстративна рада, яка формується шляхом делегування до її складу двох представникiв Кабiнету Мiнiстрiв Українi, двох представникiв Нацiонального банку Українi та одного представника асоцiацiї банкiв.

Фонд гарантує вклади громадян, які розміщені у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду в національній та іноземній валюті, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше 150 000 грн. по вкладах у кожному банку, філії іноземного банку на день настання недоступності вкладів. Вклади до 1 гривні не відшкодовуються.

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми вiдшкодування за вкладами за рахунок коштiв Фонду в грошовiй одиницi України з дня настання недоступностi вкладiв.

В Українi учасниками Фонду є банки, філії іноземних банків, якi мають банкiвську лiцензiю на право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть та свiдоцтво учасника Фонду. ВАТ "Державний ощадний банк України" не є учасником Фонду.

Учасники мають СВIДОЦТВО учасника Фонду

У разі порушення учасником Фонду вимог Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” банк, філія іноземного банку переводиться до категорії тимчасового учасника Фонду, що пiдтверджується довiдкою тимчасового учасника.

Банки - тимчасовi учасники мають ДОВIДКУ тимчасового учасника Фонду

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб у банку, філії іноземного банку переведеному до категорії тимчасового учасника Фонду, якщо ці вклади були залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду. Після переведення до категорії тимчасового учасника банк, філія іноземного банку зобов’язаний попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, про те що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами. Двічі на рік Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації реєстр учасників (тимчасових учасників) Фонду. Iнформацiя про змiни в реєстрi публiкується додатково протягом 14 календарних днiв пiсля внесення змiн.

Завдання та наглядові функції фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством та діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яке затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

Основними завданнями Фонду є:

забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом відшкодування за рахунок його коштів вкладів, включаючи відсотки, у разі настання недоступності вкладів;

здійснення організаційно-управлінських заходів з метою забезпечення виплати вкладникам сум відшкодування втрат;

забезпечення надходження та акумуляції сум зборів з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та інших коштів, призначених для здійснення відшкодування втрат;

забезпечення цільового використання коштів, що знаходяться на рахунках Фонду.

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) відшкодовує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду втрати у розмірі, визначеному відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

2) проводить перевірку:

правильності розрахунків та контролює своєчасність і повноту перерахування зборів банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;

діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі із залученням з цією метою незалежних експертів за рахунок його коштів;

3) бере участь у перевірках, які проводяться Національним банком, з питань, що належать до компетенції Фонду;

4) порушує перед Національним банком питання про застосування до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходів впливу у разі порушення ними норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

5) застосовує безпосередньо до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходи впливу, передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";

6) забезпечує використання власних коштів за їх цільовим призначенням;

7) одержує від Національного банку інформацію, необхідну для виконання Фондом функцій, що передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та цим Положенням (далі - функції Фонду);

8) визначає обов'язкові форми звітності для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;

9) публікує в офіційних засобах масової інформації:

двічі на рік станом на 1 січня і 1 липня звіт про свою діяльність, реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після зазначених термінів;

10) подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінетові Міністрів України і Національному банку до 1 липня року, що настає за звітним;

11) встановлює для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду у визначеному ним порядку обов'язкові стандарти - вимоги щодо їх членства у Фонді;

12) залучає в порядку, передбаченому Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", кредити від Кабінету Міністрів України у грошовій формі або державними цінними паперами, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів у грошовій формі;

13) набуває право кредитора стосовно банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів;

14) одержує від ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду інформацію та передбачені законодавством документи, необхідні для виконання Фондом функцій із забезпечення відшкодування втрат;

15) забезпечує виконання вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, одержаної від Національного банку, банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду та ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.

Для виконання своїх повноважень Фонд здійснює перевірки банків, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок власних коштів. Фонд має також право брати участь у перевірках, які здійснюються НБУ, з питань, що належать до його компетенції. Окрім цього, він уповноважений застосовувати наступні заходи впливу:

1) Переведення банків до категорії тимчасових учасників Фонду, внаслідок чого Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб, які залучаються цим банком після оголошення останнього тимчасових учасником. Тому за такими вкладами регулярний збір до Фонду не сплачується. Згідно п.3.1.1 Положення "Про застосування заходів впливу до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" [13] , підставами для цього заходу можуть бути:

а) невиконання банком економічних нормативів Н1, Н2 та / або Н3 згідно даних НБУ, крім випадків повідомлення НБУ про прийняте рішення щодо капіталізації банку;

б) встановлення будь-яких обмежень на проведення банком банківських операцій з боку НБУ щодо залучення або відкриття і ведення поточних рахунків фізичних осіб;

в) призначення НБУ тимчасової адміністрації банку;

г) порушення банком законодавчих вимог.

В разі переведення банку до категорії тимчасових учасників, Фондом здійснюється інспекційна позапланова перевірка даного банку.

2) Виключення банків із числа учасників (тимчасових учасників), яке здійснюється Фондом в разі відкликання ліцензії НБУ на здійснення банківської діяльності або в разі припинення здійснення банком операції щодо залучення вкладів фізичних осіб. Такий захід не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня отримання банком повідомлення про переведення його до категорії тимчасових учасників, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.

3) Фонд зобов’язаний порушити перед НБУ питання про застосування до банку заходів впливу у разі виявлення ним порушення.

4) У разі виявлення порушень, зазначених у пп. "а-в" пункту 1 Фонд може направити до банку лист-попередження. У листі-попередженні Фонд визначає строк, протягом якого банк повинен усунути зазначені порушення, а також попереджає банк про застосування заходів впливу у разі неусунення банком протягом визначеного строку хоча б одного із порушень, вказаних у листі. Банк протягом 5 робочих днів з дня отримання від Фонду листа-попередження, зобов’язаний подати до Фонду план заходів, що будуть ужиті банком, із зазначенням строку усунення порушення. Строк виконання зобов’язання банку не повинен перевищувати 90 календарних днів або строк, визначений у листі-попередженні.