Смекни!
smekni.com

Економічна ефективність птахівництва (стр. 3 из 7)

Стосовно забезпеченості птахофабрики земельними угіддями, варто зазначити наступне: підприємство має невеликий масив земель (табл. 1), проте для ведення власного виробництва кормів цієї землі недостатньо. В 2004р. в розпорядженні птахофабрики було 134,2 га землі, із них лише 11 га сільськогосподарських угідь. Ця площа ні за яких умов не може забезпечити птахофабрику кормами, до того ж на такій невеликій площі неможливо організувати високоефективне виробництво.

Забезпечення підприємства трудовими ресурсами достатнє, можна навіть сказати, надлишкове, бо як видно з даних (табл. 2) чисельність працюючих на птахофабриці, які зайняті у виробництві протягом останніх років збільшилося і становило в 2005 році 24%, при цьому і кількість відпрацьованого часу систематично також збільшувалось, і у 2006 році проти рівня 2005 року змін не відбулося. Відповідно до цього коефіцієнт використання трудових ресурсів у 2004 становив 1,04, а у 2005 році спостерігалось незначне зменшення до 0,98, проте в 2006 році спостерігаємо підвищення до рівня 1,06.

.

Таблиця 1.

Структура земельних угідь господарства у динаміці

Види угідь Роки
2004р. 2005р. 2006р.
S, га у % до S с/г угідь S, га у % до S с/г угідь S, га у % до S с/г угідь
Загальна земельна площа 11 х 11 х 11 х
в тому числі:
с/г угіддя 11 100 11 100 11 100
із них:
рілля 4 36,4 4 36,4 4 36,4
сінокоси 7 63,6 7 63,6 7 63,6
пасовища
б/р насадження
Коефіцієнт розореності 0,36 0,36 0,36
Коефіцієнт використання ріллі 0,36 0,36 0,36

Таблиця 2

Динаміка наявності та використання трудових ресурсів

Показники 2004р. 2005р. 2006р. 2006/2004рр.
Середньорічна чисельність працівників 151 192 192 127
Відпрацьовано людино-годин 301000 361000 389000 129
Відпрацьовано 1-м працівником, люд.год. 1993,4 1880,2 2026,04 102
Відпрацьовано всього люд.год. 289920 368640 368640 127
Коефіцієнт вик-ня трудових ресурсів 1,04 0,98 1,06 102

Таблиця 3

Динаміка показників ефективності використання основних виробничих

фондів

Показники 2004р. 2005р. 2006р. 2006р. у % до 2004р.
Середньоріяна вартість осн. фондів, грн 20207 22245,5 23639 117
Вартість ВП, грн 14987,785 20276,527 16971,686 113
Площа с/г угідь, га 11 11 11 100
Середньорічна чисельність прцівників, чол. 151 192 192 127
Фондозабезпеченість,грн 1837 2022,32 2149 117
Фондоозброеність, грн 133,82 115,86 123,12 92
Фондовіддача, грн 0,74 0,91 0,72 97
Фондомісткість, грн 1,35 1,1 1,4 103
Норма прибутку, % -1,06 2,93 -14,44 1362

Аналізуючи показники забезпеченості господарства основними виробничими фондами за даними таблиці 3 ми бачимо, що фондозабезпеченість господарства збільшилась, і у 2006 році становила 117% від рівня 2004 року. Також збільшилась фондоозброєність праці і становила 92%.

Значно зменшилась фондовіддача і у 2006 році становила лише 97% від рівня 2004 року. Найвищий показник фондовіддачі був у 2005 році - 0,91 грн. Відповідно до зменшення фондовіддачі збільшувався показник фондомісткості і у 2006 році становив 103% рівня 2004 року.

Норма прибутку у 2004 році становила - -1,06%, а протягом наступного року цей показник підвищився , і у 2005 році вже становив - 2,93%. Але на 2006-й рік значно зменшився і становив -17,44%. Також протягом останніх років дещо зменшилась сума оборотних фондів в розрахунку на 1 грн. основних фондів.

Таблиця.4

Структура грошових надходжень від реалізації продукції

Види продукціїї 2004р. 2005р. 2006р.
Сума, тис.грн. Стр-ра % Сума, тис.грн. Стр-ра % Сума, тис.грн. Стр-ра %
Птиця, голів 651 5,6 1402 7,6 895 8,1
Яйця (тис.шт.) 10734 93 15506 84,1 9086 81,8
Інша продукція тваринництва 156 1,4 1526 8,3 1132 10,1
Разом по тваринництву 11541 х 18434 х 11113 х

В структурі грошових надходжень (табл.4) від реалізації продукції (табл.4) відбулися значні зміни. У 2004 році реалізація птиці становила 651 тис. грн.., що в структурі становило 5,6%. Спостерігаємо, що в 2005 році становило 1402 і в структурі становило 7,6%. Це зумовлено підвищенням ефективності виробництва та застосування нових кормів. Аналогічна ситуація склалася і в реалізації яєць. Відповідно 2004 р. – 10734, що в структурі 93 і в 2005 році 15506 і структурі 18,1%. Що ж стосується 2006 року спостерігаємо зменшення реалізації, що зумовлено не передбачуваними факторами. Загалом можна зробити висновок, що підприємство спеціалізується переважно на реалізації яєць, з розвинутими умовами для птахівництва.

Щоб мати повніше уявлення про підприємство наведемо його структуру, яка включає підрозділи основного виробництва, допоміжні та обслуговуючі підрозділи, а також об’єкти незавершеного будівництва.

Птахофабрика має цехову структуру організації виробництва. До складу виробництва належать цехи:

- птахівництва;

- механізації;

- енергозабезпечення;

- будівельний;

- матеріально-технічного забезпечення;

- ветеринарної служби.

Всі цехи і підрозділи розміщені на одній території. Допоміжні та обслуговуючі підрозділи:

- автопарк на 50 автомобілів;

- тракторна бригада на 17 тракторів;

- ремонтна майстерня на 190 ум. ремонтів на рік;

- будівельна бригада;

- котельня;

- їдальня;

- дитячий садок;

- складські приміщення.

2.2 Динаміка поголів'я птиці, її продуктивності та виробництва продукції

Важливим фактором, який впливає на обсяг виробленої продукції є поголів'я птиці. Це одне з основних факторів від якого прямо залежить кількість виробленої продукції.


Таблиця 5.

Динаміка поголів'я птиці

З даних таблиці 5 можемо зробити висновок про те, що поголів'я птиці за останні роки майже не змінювалось. Загалом обсяг поголів’я є стабільним, у порівнянні 2006 рік становив 106,66% від показника 2004 року. Проте ріст виробництва яєць є більш динамічним і становить у 2006 році 119,09% від 2004 року. Що знову ж таки свідчить, що головним продуктом підприємства ВАТ „Кожухівське” є яйця.

Таблиця 6.

Динаміка поголів’я птиці, її продуктивності та виробництво продукції

птахівництва в цілому по Україні.

Роки 20066.
Показники 2004 2005 2006 У % ДоО
2004 р.
Поголів'я птиці усіх видів в усіх
категоріях господарств, тис. гол. 129 449 123 340 129 474 100,0 2
в тому числі:
суспільний сектор 34 055 19 995 30 695 90,13
приватний сектор 95 395 93 345 98 779 103,55
Виробництво яєць в усіх категоріях 8763,3 8 242,4 8 301,4 94,73
господарств, млн. шт.
в тому числі
суспільний сектор 3661,6 3 069,7 3 054,7 83,43
приватний сектор 5101,7 5 172,7 5 246,7 102,84
Виробництво м'яса птиці в усіх категоріях
господарств у живій вазі,
тис. т. 218 185 179 82,11
Середня несучість 1 курки-несучки, шт. 169 187 196 115,98

З наведених даних можемо зробити висновок, що виробництво яєць і м'яса птиці в розрахунку на душу населення у 2004 році значно зменшилось. У 1990 році в Україні вироблялось на душу населення яєць -313 шт. і м'яса птиці 13,6 кг. У 1995 році відповідно 182,5 і 4,8, а у 2004 році 165 яєць і 3,6 кг. м'яса птиці, що становить проти рівня 1990 року відповідно 53% і 26,4%. Звичайно такі обсяги не можуть задовольнити попит населення у продукції птахівництва. Тому необхідно нарощувати обсяги виробництва, чи на кожній птахофабриці окремо, так і в цілому по країні.

2.3 Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва

Як уже відмічалося раніше, економічна ефективність окремого виду продукції птахівництва визначається за системою показників. Це такі: продуктивність птиці, затрати праці на одиницю продукції, затрати кормів, на одиницю продукції. Собівартість одиниці продукції, прибуток на одиницю продукції, на одну голову, рівень рентабельності, а також інші.

На птахофабриці виробляється 2 види продукції - це товарні яйця (основний вид продукції) і приріст молодняку птиці на вирощуванні (другорядний). Тому повніше проаналізуємо економічну ефективність виробництва яєць в таблиці 11.

Таблиця 7.

Показники економічної ефективності виробництва яєць

Показники 2004р. 2005р. 2006р. 2006р. у % до 2004р.
Вартість ВП, всього грн.: 14987,785 20276,527 16971,686 113
на 1га с/г угідь 1362,53 1843,32 1542,88 113
на 1 середньорічного прцівника 99,26 105,61 88,39 89
на 1 грн. витрат виробництва 1268,32 1160,71 1002,7 79
Прибуток, тис.грн. -276 965 -5813 2106
на 1 га с/г угідь -26,09 87,73 -528,45 2110
на 1 середньорічного прцівника -1,83 5,03 -30,28 1655
Норма прибутку, % -1,06 2,93 -14,44 1362
Рівень рентабельності -2,3 5,5 -34,3 1491

З даних цієї таблиці, де наведено розрахунок основних показників економічної ефективності, ми бачимо, що підприємство є збиткове. Найбільш збитковим воно було в 2006 році -5813 тис. грн.. прибутку. В нашому підприємстві відбувається збиток -14,44%, що зумовлено низькими цінами збуту продукції і високою собівартістю продукції. Висока собівартість зумовлена високими цінами сировини. Рівень рентабельності був найвищим у 2005 році, але в 2006 він є найнижчим і становить -34,3%. Найвищою ж виробнича вартість була у 2005 році, як і повна собівартість, і становили відповідно 20276,527грн Загалом у 2005 році всі показники економічної ефективності були найкращими порівняно з попередніми роками, тому не дивно, що рівень рентабельності в 2005 році становив 5,5 а прибуток 965тис. грн., при тому що у 2004 році прибуток (вірніше збиток) становив -276 тис. грн. Отже, з наведених даних можна зробити висновок, що найбільш ефективним виробництво яєць було у 2005 році і найменш ефективним у 2006 році.