Смекни!
smekni.com

Економічна ефективність птахівництва (стр. 7 из 7)

В ринкових умовах великого значення набуває форма власності. Не є таємницею, що коли людина відчуває себе власником то в неї з'являються додаткові мотиви для ефективнішої діяльності, вона відчуває себе відповідальною за кінцеві результати діяльності. З цією метою колишні державні підприємства приватизуються. Так и колишній радгосп-птахофабрика "Васильківська" після приватизації, яка завершилася в 2004 році, тепер став акціонерним товариством відкритого типу. Його акціонерами стали працівники підприємства. А

також пенсіонери, ним безоплатно передано 33,7 % акцій, крім того решта акцій продавався на сертифікатному аукціоні а також за пільговими умовами працівникам підприємства та працівникам соціальної сфери за приватизаційні ті майнові сертифікати. Одним із потужних акціонерів фабрики став банк "Україна", який володіє контрольним пакетом акцій. Зміна форми власності безперечно буде позитивним кроком на шляху до підвищення ефективності виробництва, тому що підприємство тепер може вільно розпоряджатися власними ресурсами, направляти їх куди це необхідно, а не чекати вказівок.

Звичайно, в ринкових умовах господарювання зростає роль керівництва підприємства, наскільки воно здатне використати усі переваги ринкової економіки і обійти так звані "вузькі місця". Зростає також роль спеціалістів. їх кваліфікаційний рівень, здатність мислити по новому. Тому необхідно поряд із зміною форми власності змінити керівний склад підприємства, який за стільки років не спромігся вивести птахофабрику із кризового становища, а навпаки допустив значний занепад. Тому потрібно, щоб керівником була людина. Здатна знайти можливості для відродження виробництва.

В ринкових умовах господарювання необхідно також робити акцент не лише на виробництві, а і на реалізації продукції. В той час, як країна малозабезпечена продукцією птахівництва, деякі регіони взагалі відчувають гостру потребу в цій продукції. Тому необхідно на птахофабриці запровадити маркетингову службу, яка б займалися вивченням кон'юнктури ринку — попиту і пропозиції, займалися розробкою нових видів пакувальних матеріалів, які значно покращують товарний вигляд продукції, укладала угоди з приводу реалізації. Варто також більше зусиль спрямувати на розвиток фірмової торгівлі, тому що роздрібні ціни завжди вищі оптових і відповідно дають більше грошових надходжень у підприємство. Потрібно вишукувати вигідні рішення збуту продукції, де попит не є забезпеченим.

В даний час птахофабрика має не дуже велику розгалуженість ринків збуту: тому необхідно проводити роботу у напрямку пошуку вигідніших ринків збуту.


Таблиця 12

Основні ринки збуту продукції

Ринки збуту Частка в загальному обсязі збуту, %
Яйце М'ясо
Торгові організації м. Києва 70 70
Торгові організації Київської області 29 22
На громадське харчування та продаж працівникам птахофабрики 1 8

Також птахофабрика може вільно обирати партнерів по постачанню ресурсів, обирати таких постачальників, які запропонують їй найбільш вигідні умови, бо з переходом до ринкових відносин з'являється багато приватних структур, які в конкурентній боротьбі переважають державні структури, які були монополістами. Тому необхідно працювати і в цьому напрямі.

Взагалі з переходом до ринкових умов господарювання птахофабрика, як і інші підприємства, має дуже багато можливостей: зокрема, може перепрофілюватись на більш вигідні види продукції, або організувати при підприємстві промислові виробництва, сировиною для них може бути власна продукція, може вкладати вільні кошти у інші підприємства і таким чином отримувати прибутки ті багато інших. А ле разом з тим, ринкова економіка несе із собою і багато ризиків, тому потрібно вміло балансувати між перевагами і недоліками ринку і намагатись послабити негативні сторони ринку.

Висновки та пропозиції

Отже, проаналізувавши економічну ефективність виробництва продукції птахівництва, можна зробити висновки, що ефективність виробництва останнім часом значно знизилась, особливо у 2000 році. Значно скоротилось поголів'я птиці, продуктивність її, зросла собівартість, підвищились затрати праці і кормів на виробництво одиниці продукції, зменшилась рентабельність виробництва. Факторами, що зумовили це погіршення, можна назвати значне скорочення поголів'я птиці, подорожчання матеріальних ресурсів при швидкому зростанні цін на продукцію птахівництва, прорахунки керівництва тощо.

Для того, щоб підвищити економічну ефективність виробництва, потрібно будувати подальшу діяльність у таких напрямах: значно покращити годівлю птиці, перейти лише на повно раціонні комбікорми промислового виробництва поряд із застосуванням певних способів годівлі птиці; значно підвищити інтенсифікацію птахівництва, а саме: використовувати нові високопродуктивні кроси птиці, повністю механізувати і автоматизувати виробничі процеси із запровадженням нового обладнання, яке є більш продуктивним ніж застаріле, більше уваги приділяти зооветеринарним заходам, від них залежить збереженість птиці, її життєздатність та продуктивність, застосування прогресивних технологій, технологічних прийомів, інтенсивних систем вирощування і утримання птиці, впроваджувати нові форми організації праці та управління; розширювати зв'язки з іншими організаціями та підприємствами як у горизонтальному та і у вертикальному напрямах; розширювати її асортимент, покращувати якість продукції, використовувати нові пакувальні матеріали, розширювати маркетингові дослідження ринку тощо. Отже, виходячи із зазначеного вище, можна сформувати такі основні пропозиції виробництву, які в першу чергу будуть підвищувати економічну ефективність виробництва:

· значно збільшити поголів'я птиці, щоб заповнити наявні приміщення птахофабрики хоча б на 50 %, тобто 260-300 тис. гол. середньорічних курей несучок;

· збільшення поголів'я птиці бажано здійснити за рахунок купівлі молодняку курей високопродуктивних кросів;

· годівлю птиці здійснювати виключно повно раціонними комбікормами, щоб забезпечити річну несучість 1 курки-несучки не менше як 220 шт. Яєць, і витрати кормів на 1000 шт. яєць на рівні 1,8-2,0 ц к. од. і не більше;

· провести ремонт і технічне переоснащення виробничих приміщень, замінивши застаріле обладнання новим, більш продуктивним і економічним;

· покращити організацію праці на птахофабриці з метою підвищення продуктивності праці і повнішого використання трудових ресурсів;

· організувати на птахофабриці спеціальний відділ з маркетингу, який би займався вивченням ринку і просуванням готової продукції до споживача.

Проведення названих першочергових заходів в поєднанні з іншими дасть можливість найближчим часом значно збільшити обсяги виробництва продукції та підвищити економічну ефективність виробництва цієї продукції.


Список використаної літератури

1. Економіка сільського господарства / П.П. Руснак, В.В. Жабка, М.М. Рудий, А.А. Чалий; За ред. П.П. Руфжа. - К.: Урожай, 2006

2. Економика промьішленного птицеводства / К.И. Карюкина, З.И. Витол, Д.Н. Волков и др.; Под ред. К.Н. Карюкина. - М.:Колос, 1999

3. Економика сельского хозяйства. В.А. Добрьшин, А.В. Беляев, П.П. Дунаев и др.; Под ред. В.А. Добрьшина. - 3-є изд., переаб. Идоп. - М.: Агропромиздат, 2000

4. Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах. — К.: Урожай, 2000

5. Божко П.Е. Производство яиц и мяса птицн на промншленной основе. -М.: Колос. 1998

6. Коваленко В.П., Кущак С.М., Гаврик А.П. Підвищення ефективності промислового птахівництва. -К. Урожай, 2005

7. Организация и пути интенсификации производства яиц и мяса кур.-К, 1991.

8. Лукьянова В.Д. и др. Промншленное птицеводство. - К.: Урожай, 2002

9. Мельник Б.А. Розвиток інтеграційних процесів у промисловому птахівництві // Економіка АПК. - 2000. - №2.

10.Ю.Малік М.Й. Реформування власності і реструктуризації підприємств в АПК // Економіка АПК. - 2004. - №11.

11.Журнал „Сучасне птахівництво” – 2003. „№7,6,4,1