Смекни!
smekni.com

Підбір чергування культур в сівозмінах (стр. 2 из 9)

У геоморфологічному відношенні територія ТОВ “Новий шлях“ належить до Поліської низовини, Чернігівське Полісся (на неоген - палеогенлеогеновій основі) і розташовані в межах Чернігівсько-Городнянської моренно-зандрової рівнини, ускладненої місцевими лощинами стоку р. Свишень, припливи р. Білоус. У межах господарства виділяється 2 лощини стоку, у східній і західній її частинах.

Материнська порода перетворюється в ґрунт тільки при тривалому прояві ґрунтоутворюючого процесу. Отже, час, на протязі якого йде цей процес і формується той чи інший ґрунт, тобто її вік, є істотним чинником ґрунтоутворення.

Ґрунтоутворюючі породи — вихідний матеріал, з якого формується ґрунт, тому її механічний, хімічний, мінералогічний склад, а також фізичні, хімічні, і фізико-хімічні властивості в значній мірі визначаються складом і властивостями ґрунтоутворюючими породами. Властивості материнських порід впливають на видовий і хімічний склад і біологічну продуктивність рослин на швидкість розкладення органічних залишків і якість гумус, що утвориться. Між ґрунтом і ґрунтоутворюючою породою відбувається обмін тепловою енергією, газами, водяною парою і розчинами. Усе це впливає на темп і напрямок ґрунтоутворюючого процесу.

Ґрунти утворяться з гірських порід. Але гірські породи на відміну від ґрунтів марні чи характеризуються лише зачатками родючості. Тим часом найбільш важливою властивістю ґрунту є її родючість, тобто здатність задовольняти рослини, що виростають на ній, елементами харчування, водою й іншими факторами життя. Отже, для утворення ґрунту насамперед необхідно, щоб у гірській породі нагромадилися елементи родючості. Від гірської породи ґрунт відрізняється й іншими особливостями.

Гірська порода перетворюється в ґрунт у результаті двох спільних процесів, що мають місце - вивітрювання і ґрунтоутворення. У самому верхньому горизонті літосфери вивітрювання протікає спільно і одночасно з ґрунтоутворенням.

В ґрунтоутворенні дерново-підзолистих ґрунтів важливе місце належить осадковим породам, озерними відкладенням (стрічкові глини), льоси, льосовидні суглинки, карбонатні породи, алювіальні суглинки, піщані відкладення, кварцити.

ТОВ “Новий шлях знаходиться неподалік від обласного центру. Забезпеченість спеціалістами та технікою на даний час недостатня, господарство має не досить високі доходи від реалізації продукції, тому нема можливості купувати багато нової сучасної техніки – користуються переважно старими машинами.

№ п/п Вид земельних угідь Гектар Відсоток
1 Рілля 1652 79
2 Сінокоси 179 8,5
3 Пасовища 200 9,5
4 Переліг 20 0,95
5 Землі під будівлями та дворами 45 2,15
6 Інші землі 10 0,48
Всього угідь 2086 100

1.2 Агрономічна та агрофізична характеристика ґрунтів і рекомендації щодо їх раціонального використання

Розташування території області, де розміщене дане господарство в двох ґрунтово-кліматичних зонах в значній мірі обумовило дуже складний ґрунтовий покрив. Ґрунти кожної зони відрізняються між собою за механічним складом, особливостями ґрунтового процесу, оглеєнням, засоленням, тощо.

В цілому по господарству дерново-підзолисті ґрунти та їх оглеєні відміни займають 30% до площі орних земель. Дерново-середньо і сильно підзолисті ґрунти географічно приурочені до вододілів та їх островів, які є широтними відрогами Деснянської меридіальної рівнини. Ґрунтоутворюючою породою цих ґрунтів є водно льодовикові відклади, морена та лісовидні породи. За механічним складом дерново-середньопідзолисті ґрунти переважно супіщані, а дерново-сильнопідзолисті супіщані та піщано-легкосуглинкові. Дерново-слабопідзолисті ґрунти сформовані в умовах других терас рік та прохідних долин на більш рихлому наносі алювіальних піщаних відкладів та глинистих пісках.1

Ґрунти господарства відрізняються більшою зв`язністю, легкосуглинкові їх відміни становлять відповідно 23 і 37%.

Дерново-підзолисті ґрунти мають низьку природну родючість, невелику глибину гумусового горизонту, яка частіше дорівнює глибині орного шару (15-20 см). Вміст гумусу в них коливається від 1,16 до 1,80%. Вони мають кислу реакцію ґрунтового розчину, середньозважений показник рН дорівнює 4,6 -5,8. Забезпеченість рухомими формами фосфору – середня та підвищена, 58-133 мг/кг ґрунту, обмінним калієм – середня, 52-122 мг/кг ґрунту. Для них характерний низький вміст обмінних форм кальцію та магнію, відповідно 3,6 і 0,62 мг-екв/100 г ґрунту.

На понижених елементах рельєфу сформовані – дернові ґрунти. Дернові ґрунти займають 19% до площі орних земель. В агрономічному відношенні ці ґрунти збіднені органічними та мінеральними колоїдами і характеризуються малою кількістю гумусу та великою ненасиченістю основами, що при піщано-легкосуглинковому механічному складі обумовлює їх погані фізичні властивості. В орному горизонті ці ґрунти розпилені, а наявність ілювіального горизонту створює незадовільний повітряний і водний режими. Глибина гумусового горизонту коливається від 14 до 32 см. Вміст гумусу знаходиться в межах 1,31-2,37%. За кислотністю ці ґрунти переважно слабо кислі або близькі до нейтральних, рН 5,20-5,91, мають підвищений вміст рухомих форм фосфору і середній вміст обмінного калію, середньозважені показники їх складають відповідно 73-144 і 50-118 мг/кг ґрунту, обмінного кальцію і магнію, відповідно – 5,3 і 1,05 мг-екв/100 г ґрунту.

Лучні ґрунти сформовані на лісових породах, делювіальних та алювіальних відкладах. В агрономічному відношенні це кращі ґрунти області. Вони займають найбільшу площу в межах орних земель – 36%. За гранулометричним складом – це легкосуглинкові, крупнопилувато-легкосуглинкові і піщано-крупнопилуваті ґрунти. Глибина гумусового горизонту має товщину 50-65 см. Вбирний комплекс їх найбільш стійкий, вони відрізняються близькою до нейтральної або нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 5,87-6,39). Вміст гумусу знаходиться в межах від 2,68 до 3,69%. Середньозважений вміст рухомих форм фосфору коливається по районах від 81 до 175 мг/кг ґрунту, обмінного калію – 82-128 мг/кг ґрунту. Ці ґрунти мають підвищений вміст обмінного кальцію та магнію, відповідно 10,6 і 2,22 мг-екв/100 г ґрунту.

За гранулометричним складом ґрунти господарства розподіляються таким чином: середньо суглинкові – 22%, легкосуглинкові – 36%, супіщані – менше 30%, зв’язнопіщані – 9%, піщані – менше 4%.

1.3 Агрокліматичні умови розташування господарства

Клімат області, де розташоване ТОВ “Новий шлях” с. Довжик, помірно континентальний, з достатньо теплим літом і порівняно м'якою зимою. Середня температура січня – 6 –80С , самого теплого місяця – червня +18 +200С. Середньорічна кількість опадів – 550-600 мм. Максимум їх випадає влітку. У деякі роки опадів випадає дещо більше, ніж в попередні. У посушливі роки найменше опадів буває у травні.

Минулий 2002 рік характеризується значними відхиленнями від багаторічних даних по температурному режиму і кількості опадів. Загальна кількість опадів перевищувала середні багаторічні дані на 14%, а в червні-липні – на 37 – 39%. Тепла волога весна сприяла росту і розвитку як озимих, так і ярих культур, що позитивно відбилось на рівні їх урожаїв. Проте в серпні встановилась суха жарка погода, що призвело до “підгорання” посівів зернових культур, а перезволожені червень і липень обумовили розвиток хвороб. Ці фактори також істотно вплинули на формування урожаїв, але вже в негативному плані. Спекотний серпень, крім зернових, згубно вплинув на розвиток цукрових буряків та інших культур.1

Значне пересихання ґрунту затягнуло початок посіву озимих культур, внаслідок чого значна частина їх була посіяна в пізні терміни і пішла в зиму недостатньо загартована. І лише м’яка зима дає підставу сподіватись на їх благополучну перезимівлю.

4. Кількість опадів, температура повітря та їх розподіл за місяцями

Показник Місяці За рік За вегетаційний період
І ІІ ІІІ VI V VI VII VIII IX X
Кількість опадів за останні три роки, мм 30 46 61 51 46 103 107 14 68 58 194,6 169,3
Середньобагаторічна кількість опадів, мм 38 34 35 40 48 74 78 66 50 42 168,3 144,3
Температура повітря за останні три роки 0,9 -5,8 0,8 10,5 13,4 16,9 16,6 19,0 12,4 7,4 9,7 12,1
Середньобагаторічна температура повітря, 0С -6,5 -5,8 -1,0 7,6 14,4 17,9 19,0 18,0 12,7 6,5 8,2 8,8

1.4 Експлікація і трансформація земельних угідь

В користуванні господарства “Новий шлях” с. Довжик знаходиться 1652 га орних земель, та 200 га пасовищних угідь, кожного року проводиться підживлення 50 га пасовищ – це сприяє одержанню кращих врожаїв сіножаті. З моменту переходу колгоспу в товариство землі почали краще оброблятися, деякі ділянки орних земель були роздані членам товариства під городи. В господарстві реально існує інтенсивна система землеробства – майже всі орні землі зайняті під посівами, введені деякі просапні культури, я саме цукровий та кормовий буряк, картопля, овочеві культури (переважно для потреб товариства – забезпечення дитсадка, школи, їдальні). Керівництво товариства забезпечує раціональне використання земельних угідь – на всіх площах кожного року сіють сільськогосподарські культури враховуючи чергування культур.

На рік освоєння сівозміни було запропоновано збільшити одне з полів (№ 4) за рахунок зменшення іншого поля (№ 2). Інтенсивно використовуються провідні технології обробітку ґрунту та вирощуються високоврожайні та стійкі до хвороб культури.