Смекни!
smekni.com

Підбір чергування культур в сівозмінах (стр. 8 из 9)

Гербіциди за характером дії на рослини поділяють на селективні, тобто такі, які діють вибірково на будь-яку групу або вид рослин, і гербіциди суцільної дії, які знищують усі рослини. Селективні гербіциди застосовуємо для знищення бур'янів у посівах. Гербіциди суцільної дії застосовуємо для знищення бур'янів на ділянках, де немає культурних рослин: незасіяні поля, узбіччя доріг, канави тощо. Проте такий поділ умовний, оскільки самий гербіцид у різних концентраціях може діяти або як селективний, або як суцільної дії. Селективні гербіциди з характером дії на рослини поділяють на контактні і системні. Контактні гербіциди пошкоджують тільки покривні та паренхімні тканини рослин. Системні гербіциди проникають в організм рослини і рухаються по них, нагромаджуючись в життєво важливих частинах її (в зонах активного росту, генеративних органах тощо). Внаслідок цього бур'яни гинуть.

Доза застосування гербіцидів для знищення бур'янів змінюється в межах 0,5—1,5 кг/га діючої речовини. При неправильному визначенні доз гербіцидів можуть пошкоджуватись і культурні рослини. Крім того, багато гербіцидів токсичні для людини і домашніх тварин, тому, застосовуючи їх, треба суворо дотримуватись інструкцій щодо роботи з ними та агроправил застосування цих сполук, не допускаючи їх нагромадження в ґрунті та харчових продуктах.

5.3 Біологічні заходи боротьби з бур`янами

Найбільш ефективними з цієї групи мір боротьби з бур'янами є чергування культур у сівозміні, способи, терміни і норми посіву сільськогосподарських культур. Завдяки високому рівню агротехніки, кращим умовам для життя культурних рослин у сівозмінах підвищується їхня конкурентна здатність стосовно бур'янів. Особливо висока вона в багаторічних трав і озимих зернових культур. Дотримання сівозміни в сполученні з високими нормами добрив, оптимальними термінами і нормами посіву, вапнуванням дерено-підзолистих ґрунтів придушує бур'яни у посівах.1

Іншим важливим біологічним прийомом боротьби з бур'янами є використання збудників хвороб і шкідників, що уражають тільки бур'янисті рослини. На півдні України, у Середній Азії для боротьби з заразихою застосовують мушку фітомизу, що відкладає яйця в квітки заразихи. Коли розвиваються з яєць личинки, вони ушкоджують 70—90% рослин заразихи й істотно знижують засміченість посівів цим злісним бур'яном. Водяною суспензією гриба альтернарія обприскують вогнища ураження повитицею. Спори гриба, які потрапили на стебла повитиці проростають, і протягом 5—10 днів повитиця гине. Точно так само спори гриба іржі гублять рослини іншого злісного бур'яну — будяка польового. Однак такі біологічні прийоми ще не знайшли широкого поширення. Найбільший ефект у боротьбі з бур'янами дає комплексне використання всіх методів, що особливо добре виявляється в сівозміні як основі всіх інших елементів інтенсивної технології оброблення сільськогосподарських культур. Запобіжні заходи боротьби повинні вміло сполучатися з винищувальними з урахуванням біологічних особливостей сільськогосподарських культур. Тільки при цій умові досягається повне і швидке очищення посівів від бур'янів, а ґрунту — від насінь і вегетативних органів розмноження бур'янів, забезпечується висока культура землеробства.


17. Система біологічних заходів боротьби з бур`янами

№ поля Схема чергування культур у сівозміні Біологічні заходи боротьби з бур`янами
назва біологічного заходу проти яких бур`янів застосовується спосіб застосування
1 Озиме жито – картопля – ярий ячмінь – кукурудза на силос – кормовий буряк - озима пшениця – конюшина - льон чергування культур пирій повзучий, осот польовий посів жита з переорюванням навесні
2 Льон – озиме жито – картопля – ярий ячмінь – кукурудза на силос – кормовий буряк – озима пшениця - конюшина використання збудників хвороб і шкідників повитиця обприскування водною суспензією гриба альтернарія
3 Конюшина - льон - озиме жито – картопля – ярий ячмінь – кукурудза на силос – кормовий буряк – озима пшениця використання збудників хвороб і шкідників будяк польовий обприскування водною суспензією гриба іржі
4 Озима пшениця - конюшина - льон - озиме жито – картопля – ярий ячмінь – кукурудза на силос – кормовий буряк вапнування переважна більшість всіх бур`янів обприскування водною суспензією розчину вапна
5 Кормовий буряк – озима пшениця - конюшина - льон - озиме жито – картопля – ярий ячмінь – кукурудза на силос вапнування переважна більшість всіх бур`янів обприскування водною суспензією розчину вапна
6 Кукурудза на силос – кормовий буряк – озима пшениця - конюшина - льон - озиме жито – картопля – ярий ячмінь інтенсивна технологія обробки сільськогосподарських культур переважна більшість всіх бур`янів
7 Ярий ячмінь – кукурудза на силос – кормовий буряк – озима пшениця - конюшина - льон - озиме жито – картопля інтенсивна технологія обробки сільськогосподарських культур переважна більшість всіх бур`янів
8 Картопля - ярий ячмінь – кукурудза на силос – кормовий буряк – озима пшениця - конюшина - льон - озиме жито чергування культур переважна більшість всіх бур`янів сівозміни

Висновок

Фізико-географічне розташування і особливості природно-ресурсного потенціалу Чернігівщини зумовлюють провідну роль в її економіці земельного фонду, тому необхідною умовою його ефективного використання, а також застосування органічних і мінеральних добрив є наявність інформації щодо еколого-агрохімічного стану ґрунтів.

Застосування чергування сільськогосподарських культур сприяють підвищенню врожайності, якості продукції та знищенню переважної частини бур`янів (без частого застосування хімічних заходів боротьби).

В господарстві застосовують нові технології вирощування нових сортів невибагливих та високоврожайних культур. Застосовують інтенсивні системи землеробства. Вирощуються переважно зернові та просапні культури.

Економічна та пов'язана з нею енергетична криза, зменшення обсягів застосування засобів хімізації в сільськогосподарському виробництві, наслідки Чорнобильської катастрофи привели до погіршення ряду показників агрохімічного та радіоекологічного стану ґрунту, що в свою чергу позначилось на продуктивності полів та якості вирощуваної сільгосппродукції.

Застосування органічних та мінеральних добрив в умовах господарства є основним фактором для одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур. Проте у зв`язку з низьким рівнем хімізації землеробства, нестачею поживних речовин в ґрунті, як наслідок, залишається середньою та низькою урожайність сільськогосподарських культур.

Запропонований варіант проектування нової сівозміни вважаю раціональним та ефективним для використання, так як були враховані історичні дані полів на яких будуть сіятися культури, розглянуті та проаналізовані попередники вирощуваних культур, внесення добрив та засоби боротьби з бур`янами.


Список використаної літератури

1 Агроклиматический справочник по Черниговской области. - Л. Гидрометиздат, отв. редактор Кекух А.М.,1958.-172с.

2 Байда В.І., Мельник А.І., Зміна агрохімічних показників ґрунтів і потреба в добривах господарств Чернігівської області. Чернігів:Десна,1993.-62с.

3 Бойко Є.І. Агровиробничі властивості ґрунтів Чернігівської області і заходи по підвищенню їх родючості. Київ, 1963 – 151с..

4 Веселовський І.В., Манько Ю.П., Козубський О.Б Довідник по бур`янам. – К.: Урожай, 1994. – 145 с.

5 Витриховський П.І., Ступенко О.В. Використання азоту добрив рослинами озимого жита, що вирощується за інтенсивною технологією// Вісник аграрної науки. - 1993.- №6.- С.30-37.

6 Дмитрієва В.І. Грунти Чернігівської області. К.: Урожай, 1969.-64с.

7 Довідник агрохімслужби. К., “Урожай”, 1991

8 Козловский Е.В. и др. Известкование почв. Л.: Колос. 1983.-286с.

9 Кротов М.Н. Зависимость продуктивности севоооборота и агрохимических свойств дерново-подзолистой почвы от норм минеральных удобрений// Удобрение полевых культур в системе интенсивного земледелия. Рига: Зинатне, 1990. – С.94-106.

10 Мельник А.І. Еколого-економічні аспекти вапнування та удобрення грунтів в зонах радіаційного забруднення// Агрохімія і грунтознавство. Частина 3.- Харків.1998.-С.146-147.

11 Основи сільського господарства: Навч.посіб. / Б.М.Польський, М.І.Стеблянко, Р.Д.Чмир, В.С.Яворський. – К.: Вища шк., 1991. – 296 с.

12 Смирнов П.М., Муравин Э.А. Агрохимия – М.: Колос,1981, 182 с.