Смекни!
smekni.com

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку (стр. 16 из 17)

Взагалі організація безготівкових розрахунків у господарському обороті є однією з найважливіших складових банківської діяльності. Широке їх застосування дає змогу скоротити готівковий обіг в Україні, надійніше захиститися від можливих зловживань юридичних та фізичних осіб в усіх галузях діяльності.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 17.12.2000р. №2121-ІІІ // http://www.rada.kiev.ua.

3. Закон України “Про Національний банк України” від 07.12.2001р. // http://www.rada.kiev.ua.

4. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992р. № 2695-12.

5. Закон України “Про платіжну систему та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001р. № 2343-ІІІ зі змінами та доповненнями // http://www.rada.kiev.ua.

6. Інструкція НБУ “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 29.03.01р. № 135 // http://www.rada.kiev.ua.

7. Інструкція НБУ “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті” від 18.12.98р. за № 527 // http://www.rada.kiev.ua.

8. Положення НБУ “Про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій” від 20.02.92р. № 105 // http://www.rada.kiev.ua.

9. Анализ экономической деятельности клиентов банка // Под ред. Лаврушина О.И. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 86 с.

10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений / Под ред. Рыбина В.И. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 399 с.

11. Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза А.М. – К.: Фірма Ельтон, 1998. – 328 с.

12. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

13. Банки и банковские операции / Под ред. Жуковой Е.Ф. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 417 с.

14. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

15. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.Н. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 199. – 576 с.

16. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю.А.Бабичевой. – М.: Экономика, 1993. – 397 с.

17. Банковское дело: Стратегическое руководство/ Под ред. Платонова В., Хиписа М. –М.: АО КонсалтБанкир, 1998. – 432 с.

18. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова и Л.П.Кроливецкой. – М.: Финансы и статистка, 1997. – 368 с.

19. Банковское дело / Под ред. Петрова О.И. –М.: Перл, 1997. – 208 с.

20. Белоусов Л.Ю. Основы банковского дела: Учебное пособие. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 390 с.

21. Білецька Н. Розрахунок доходів і витрат банку внаслідок впровадження НСМЕП // Банківська справа. – 2002. - № 4. – С.49-57.

22. Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. – М.: Издательство стандартов, 1997. – 216 с.

23. Бойчук І.М., Хопчан М.І. Економіка підприємства. –К.: МП Сирин, 1997. – 224 с.

24. Бор З. Петенко В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. – М.: ДИС, 1997. – 284 с.

25. Бровкова Е.І., Продиус М.П. Фінансово-кредитна система держави. – К.: МП Сирин, 1997. – 224 с.

26. Бургіна Є. Сучасні технології у міжбанківських платіжних системах Туреччини та Південно-Африканської Республіки // Віснк НБУ. – 2002. - № 11. – С.57-62.

27. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 255 с.

28. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 320 с.

29. Ващенко Т.П. Математика финансового менеджмента. – М.: Перспектива, 1996. – 80 с.

30. Гальчинський А. Теорія грошей: Навчальний посібник. – К.: Основи, 1998. – 415 с.

31. Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. – К.: МОЗ України, 1998. – 34 с.

32. Глухов В.В., Бакрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1995. – 429 с.

33. Гнедиш І. Актуальність використання платіжних карток в Україні. – 2002. - № 9 (476). – С.16.

34. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.

35. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1985. – 319 с.

36. Деньги, кредит, банки / Под ред. Кравцовой Г.И. – Минск: Меркаванне, 1994. – 288 с.

37. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1999. – 254 с.

38. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат, 1984. – 824 с.

39. Егорова В.Н., Ступов А.М. Модели и методы анализа финансовых инструментов кредитной политики банка и динамики его развития в условиях переходного периода. – М.: ЦЭМК, 1997. – 52 с.

40. Едронова В.Н., Миреновский Е.А. Учет и анализ финансовых активов. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 267 с.

41. Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України. – 2002. - № 3. – С.39.

42. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 1999. – 348 с.

43. Жидецький В.Ц. Охорона праці в застосуванні комп'ютерної техніки. – Київ: Палітра друку, 1997. – 67 с.

44. Жидецький В.Ц. Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид. 3-є, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

45. Иванов И.А. Банковское дело. – М.: Перл, 1997. – 208 с.

46. Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для їх покриття // Вісник НБУ. 1997. - №7. – С.39-42.

47. Иокин В.Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономический анализ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 512 с.

48. Ипатов А.И. Банковское дело. – М.: Перл, 1997. – 208 с.

49. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 512 с.

50. Корчинський В.Є. Вдосконалення вексельного обігу – спосіб вирішення проблеми неплатежів у народному господарстві: Збірник наукових праць. Том 5. – Луцьк.: Вежа ВДУ, 1999 – 517 с.

51. Коцовська Р.Є., Ричаківська В.І. Операції комерційних банків. – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 516 с.

52. Кравець В.М. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні: Збірник наукових праць. Том 3. – Луцьк.: Вежа ВДУ, 1999 –520 с.

53. Кравець В. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя // Вісник НБУ. – 2001. - № 5. – С. 10-18.

54. Кредитный процесс коммерческих банков /Под Ред. Абалкина А.И. – М.: ДЕКА, 1998. – 200 с.

55. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / Під ред. М. Олексієнко. – К.: Козаки, 1996. – 144 с.

56. Кредитный процесс коммерческого банка / Под ред. А.Г.Грязновой – М.: ДЕКА, 1995. – 112 с.

57. Мазурова И.И., Романовский М.В. Варианты прогнозирования и анализа финансовой устойчивости организации: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: УЭФ, 1995. – 112 с.

58. Маркова О.В. Коммерческие банки и их операции. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 288 с.

59. Методичний посібник з питань експлуатації та застосування вогнегасників / Під ред. Л.А. Присяжнюк. – К.: Либідь, 1998. – 152 с.

60. Мірошниченко Т. СЕП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2001 році // Вісник НБУ. – 2002. - № 3. – С.55-56.

61. Облік та аудит у комерційних банках. Під ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича. – Львів: Видавництво “Фенікс”, 1999. – 512 с.

62. Общая теория денег и кредита: Учебники / Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995. – 304 с.

63. Ольшанский А.И. Банковское кредитование. – М.: Русская деловая литература, 1997. – 308 с.

64. Ольшанский А.И. Кредитование в банках. – М.: РОЛ, 1998. – 350 с.

65. Организация и планирование кредита / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 336 с.

66. Основы банковского дела / Под ред. А.П. Мороза. – К.: МП Лиора, 1994. – 330 с.

67. Охорона праці користувачів комп'ютерів: Навчальний посібник / В.Ц. Житецький. – Л.: “Афіша”, 2000. – 174 с.

68. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ ДИС, 1997. – 464 с.

69. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: ТОВ Лібра, 1998. – 338 с.

70. Петрина А.А. Проблеми та особливості розвитку INTERNET-BANKING як нової банківської послуги: Збірник наукових праць. Том 4. – Луцьк.: Вежа ВДУ, 1999. – 517 с.

71. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи; у 4-х томах; т.3. – К.: Основа, 1998. – 234 с.

72. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: Укрархбудінформ, 1995. – 195 с.

73. Радионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1995. – 112 с.

74. Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України: Збірник наукових праць. – Луцьк: ВДУ, 1998. – 351 с.

75. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – 2-ге видання, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.

76. Родзинский Ю.Л. Банковская деятельность. Регулирование и надзор. Сравнительный анализ денежно-кредитного регулирования и контроля США и России. – СПб.: «Альфа», 2000. – 112 с.

77. Рожков А.П. Пожежна безпека на виробництві. – К.: Либідь, 1997. – 448 с.

78. Роль фінансово кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні: Збірник наукових праць. – Луцьк.: Вежа ВДУ, 1999. – 517 с.

79. Романенко Л.Ф. Особливості використання українськими комерційними банками пластикових карток у зарплатних проектах // Фінанси України. – 2002. - № 6 – С.104-107.

80. Сапкина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 456 с.

81. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В., Кандиба О.М., Савченко А.С., Бірюков А.В. Економічна інформатика. – Суми: Видавництво “Слобожанщина”, 2000. – 260 с.

82. Сулла М.Б. Охрана труда: пособие для студентов. – М.: Просвещение, 1989. – 272 с.

83. Тимоли У.Кох. Управление банком: Пособие; Пер. с англ. В 5-ти книгах; Часть V. – Уфа: Спектр, 1993. – 192 с.

84. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: Антидор, 1998. – 320 с.

85. Фінансова стійкість комерційних банків та шлях її зміцнення. – К.: Наукова думка, 1998. – 159 с.

86. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебники для вузов / Под ред. Дробозиной Л.А. – М.: Финансы ЮНИТИ, 1997. – 479 с.

87. Финансовый менеджмент: Теорія и практика: Учебники / Под ред. Стояновой Е.С. – М.: Издательство Перспектива, 1997. – 574 с.

88. Харченко В.А. Регулювання функціонування платіжної системи та процесу переказу грошей в Україні з використанням платіжних карток // Вісник НБУ. – 2002. - № 7. – С.62.