Смекни!
smekni.com

Організація діяльності "ПриватБанку" (стр. 5 из 6)

Дт 3900 Кт 2603

Протягом 5-ти наступних днів, кошти з розподільного рахунку підлягають обов’язковому продажу в розмірі 50% надходження у іноземній валюті:

Дт 2603 Кт 2900 – 50% від обов’язкового продажу

Обов’язковий продаж здійснюється на МВРУ і тільки ГК банку та частка експортних надходжень після обов’язкового продажу зараховується на поточний рахунок клієнта:

Дт 2603 Кт 2600 – не підлягають продажу

Клієнт повинен надати до банку копії документів, що підтверджують експортну операцію. Отримані документи перевіряються та підшиваються у справу клієнта.

Працівник банку реєструє експортну операцію в "Журналі реєстрації експортних/імпортних операцій".

VІІІ.Операції банку з цінними паперами.

КБ "Приватбанк" виконує операції з векселями: інкасування та доміціляцію векселів і інвестиційні операції: корпоративні цінні папери , корпоративне фінансування , ведення реєстрів , депозитарні послуги .

Операції з векселями.

КБ "Приватбанк" здійснює комісійні операції з векселями: доміціляцію векселів та інкасування векселів.

Для здійснення банком операції за векселем останній повинен мати всі необхідні реквізити (Додаток № 25).

Доміціляція векселів полягає у тому, що банк за дорученням платника за векселем та за рахунок його коштів здійснює платежі за векселем у встановлений строк. Банк оплачує вексель лише в тому випадку, якщо платник вніс йому раніше вексельну суму або якщо платник має на своєму поточному рахунку в цьому банку достатні кошти і уповноважує банк списати з його рахунку суму, необхідну для сплати векселя. Можлива також оплата у випадку укладання кредитної угоди між банком та векселедавцем.

Мета проведення банком операції доміціляції векселів – отримання комісійного доходу, а у разі укладання кредитної угоди із клієнтом – також відсотків за користування кредитом.

Для укладання угоди про доміціляцію векселів платник за векселем надає до банку:

- письмову заяву;

- реєстр векселів, що підлягають доміціляції.

У разі наявності значної вірогідності того, що в клієнта при настанні строку платежу за векселем буде недостатньо обігових коштів для здійснення платежу за векселем та у разі узгодження з клієнтом питання про надання йому позики – здійснюється укладання кредитної угоди.

З укладанням угоди здійснюється запис у Книзі реєстрації угод про доміціляцію векселів із зазначенням реквізитів векселів. Нараховуються комісійні доходи, що підлягають одержанню від платника за векселем:

Дт 3578 Кт 6113 - сума комісії

Здійснюється блокування коштів клієнта:

Дт 2600 Кт 2901 – сума векселя

Угоди на доміціляцію векселів зберігаються протягом 3-х років.

При отриманні від платника за векселем документу на списання з його рахунку вексельної суми:

- здійснюється списання нарахованих комісійних з рахунку платника:

Дт 2600 (платника) Кт 3578

- здійснюється сплата коштів за векселем:

Дт 2901 (платника) Кт 3739 (або 2600 – отримувача)

При здійсненні повної сплати вексельних сум, від векселеотримувача повинні надійти оригінали векселів. Здійснюється проводка:

Дт 9830 Кт 9910

Оплачені векселі відсилаються клієнту:

Дт 9910 Кт 9830

Інкасування векселів – прийняття банком доручення векселедержателя пред’явити вексель до платежу і отримати відповідну суму по векселю у певний строк на користь векселедержателя.Ціль проведення даної операції є отримання прибутку банком у вигляді комісійних за здійснення клієнтам даної послуги.

Корпоративне фінансування

Послуги по корпоративному фінансуванню , здійснюється управлінням корпоративних фінансів:

-визначення потреб клієнта в фінансових ресурсів, залучення інвесторів для забезпечення компанії необхідними фінансовими ресурсами.

Ведення реєстрів

ПриватБанк займає 1-ве місце серед інших банків в реєстраційній діяльності Послуги ,які надаються емітентам :підготовка процедур і проведення реєстрації учасників зборів для цього подається реєстраційна анкета (юридична особа –Додаток №26 і для фізичних осіб Додаток№27)

Послуги ,які надаються власникам цінних паперів : надання виписки про стан рахунка або про операції на поточному рахунку власника цінних паперів.

Депозитарні послуги

-відкриття рахунка по цінним паперам;

-обслуговування рахунка по цінним паперам.

ІХ. Облік не фінансових активів і пасивів банку

Облік основних засобів і нематеріальних активів.

Основні засоби – матеріальні активи ,які банк утримує з метою використання їх у процесі виробництва, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року. Матеріальні цінності вартістю меншою або рівною 250 гривень та терміном служби більше одного року відносяться до необоротних матеріальних активів.

Оприбуткування придбаних основних засобів здійснюється за первісною вартістю на підставі затверджених Актів приймання основних засобів. Аналітичний облік основних засобів ведеться в інвентарних картках в автоматизованому режимі по натурально - вартісній формі. Оцінка основних засобів для фінансового і податкового обліку розрізняються. Для фінансового обліку – по первісній вартості, для податкового обліку – по залишковій вартості. В фінансовому обліку витрати на ремонт основних засобів відносяться на витрати того періоду, до якого відноситься даний ремонт. В податковому обліку видатки по будь – якому ремонту ОЗ (поточний, капітальний) капіталізуються у випадку перевищення суми видатків 5% сукупної вартості ОЗ за станом на початок податкового періоду. При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх залишковою вартістю.

Основні засоби не придатні для роботи в результаті зносу чи старіння підлягають списанню. Для цього створена постійно діюча комісія. Списання основних засобів оформляється Актом на списання основних засобів та Актом на знищення.

Нематеріальні активи в фінансовому та податкових обліках амортизуються однаково: прямолінійним методом – рівними частинами протягом терміну корисного використання. Аналітичний облік нематеріальних активів та їх зносу відображається у відомості обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації(зносу) за рік.

Нарахування амортизації здійснюється не пізніше 28 числа звітного місяця.

Мета проведення інвентаризації ОЗ – встановлення і приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю ОЗ. Відображення в обліку результатів інвентаризації здійснюється того місяця, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року.

Облік розрахунків з працівниками банку.

Нарахування зарплати штатним працівникам за поточний місяць:

Дт 7400 к.91 Кт 3652 к.91

Нарахування премії:

Дт 7400 к.93 Кт 3652 к.91

Нарахування по лікарняним листам:

Дт 3522 к.993 Кт 3652 к.91

Дт 7401 к.993 Кт3522 к.993 (за перші 5 днів непрацездатності)

За рахунок Фонду соціального страхування:

Дт 3522 к. 93 Кт 3652 к.91

Дт 3522 к.997 Кт 3652 к.91

Нарахування відпускних:

Дт 7400 к.94 Кт 3652 к.91

Нарахування матеріальної допомоги:

Дт 7403 Кт 3652 к.91

При перерахуванні зарплати на вклад в ОДБ здійснюється проводка:

Дт 3652 к.91 Кт 2620

Утримання суми кредиту :

Дт 3652 к.91 Кт рахунок кредиту

Утримання % за кредитними угодами:

Дт 3652 к.91 Кт нараховані % за кредитами

Утримані внески до: Пенсійного фонду, в фонд соціального страхування на випадок безробіття, в фонд соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності, прибуткового податку:

Дт 3652 к.91 Кт 3653 к.94, 3653 к.95, 3653 к.93, 3653 к.97.

Х. Економічний аналіз діяльності банку. Внутрішній та зовнішній аудит.

Облік доходів та витрат банку.

Принцип нарахування – всі статті доходів і витрат по наданим активам і отриманим зобов’язанням нараховуються і обліковуються у тому ж періоді, коли вони надані чи отримані, незалежно від того, коли вони будуть отримані чи сплачені фактично. Облік доходів та витрат здійснюється наростаючим підсумком з початком року. Залишки за рахунками доходів та витрат закриваються в кінці року. В разі невиконання принципу нарахування застосовується принцип обережності, за яким неприпустима як переоцінка активів або доходів банку, так і недооцінка зобов’язань або витрат банку.

Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Виручка або валовий дохід від реалізації банківських послуг визначається методом нарахованих процентів та отриманих комісійних. Отримані доходи, що відносяться до майбутніх періодів, враховуються як доходи майбутніх періодів на рахунку 3600.

Витратами звітного періоду визначаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу банку, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Процентні витрати визначаються по фактичному їх нарахуванню. Валові витрати відображаються по їх фактичній собівартості. Здійснені витрати та платежі, що відносяться до майбутніх періодів, враховуються як витрати майбутніх періодів на рахунку 3500. Поправки до витрат попереднього фінансового року враховуються на рахунках непередбачених витрат.

КБ “Приватбанк” здійснює наступні платежі до бюджету:

- прибутковий податок (Додаток №28);

- податок на додану вартість(Додаток№29);

- комунальний податок(Додаток№30);

- податок з власників транспортних засобів(Додаток№31);

- за забруднення навколишнього середовища;

- земельний податок (Додаток №32) і оренда(Додаток№33).

Організація складання та надання звітності.