Смекни!
smekni.com

Собівартість продукції стада великої рогатої худоби (стр. 1 из 3)

ПЛАН

1. Вступ. стр.3

2. Виробничо-фінансова характеристика господарства. стр.5

3. Об’єкти обліку витрат в галузі тваринництва. стр.7

4. Синтетичний і аналітичний облік затрат і виходу продукції основного стада великої рогатої худоби. стр.9

5. Калькуляція собівартості продукції основного молочного стада великої рогатої худоби:

Одного кормо дня; стр.14

Однієї голови приплоду телят; стр.14

1 ц молока. стр.15

6. Висновки. стр.16

7. Список використаних літературних джерел. стр.17

8. Додатки.


Вступ.

Собівартість продукції є найважливішим показником економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. У ньому синтезуються всі сторони господарської діяльності, акумулюються результати використання всіх виробничих ресурсів. Зниження собівартості - одна з першочергових і актуальних завдань будь-якого суспільства, кожної галузі, підприємства. Від рівня собівартості продукції залежить сума прибутку й рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства і його платоспроможність, темпи розширеного відтворення, рівень закупівельних і роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію.

Калькуляції дозволяють приймати більше оптимальні управлінські рішення, порівнювати фактичні витрат із плановими витратами аналогічних організацій, повніше використовувати резерви економії. Крім того, вони сприяють підвищенню економічної обґрунтованості цін на продукцію, оскільки за базу ціни приймаються поряд зі споживчою вартістю товару суспільно необхідні витрати на виробництво й реалізацію виробів, робіт, послуг.

Тваринництво - одна із провідних галузей народного господарства, що займається розведенням сільськогосподарських тварин для виробництва тваринницької продукції.

Тваринництво поставляє також необхідну сировину для переробної промисловості: харчову, текстильну, шкіряно-взуттєвий і деяку іншу галузі. Воно різнобічно пов'язане з різними галузями народного господарства й має важливе значення в розвитку продуктивних сил країни.

Скотарство - одна з найбільш важливих галузей тваринництва. Воно відіграє істотну роль у розвитку інших галузей сільського господарства. Значення скотарства визначається насамперед високими живильними властивостями його продукції. Від великої рогатої худоби надходить основна маса м'ясної продукції. Середня науково обґрунтована норма споживання м'яса на душу населення в рік становить 80кг., у тому числі яловичини й телятини 22-28кг. У м'ясному балансі країни яловичина й телятина займають більше 43%.

Значення цієї галузі визначається не тільки високою часткою у валовій продукції (56%), але й більшим впливом на економіку сільського господарства.

Вихід продукції обумовлений спеціалізацією галузі. Отже, витрати у тваринництві розмежовуються по галузях і видам виробництва. Це повинне знайти відбиття й у бухгалтерському обліку.

У тваринництві, як і в інших галузях, вироблені витрати неоднорідні. Вони включають різні конкретні матеріальні витрати (корму, біопрепарати, медикаменти, різні матеріали), витрачену працю, амортизацію основних засобів. Бухгалтерський облік у тваринництві повинен забезпечити строгий поділ витрат по їхніх видах. По видах виробництв і витрат витрати у тваринництві систематизуються так само, як і витрати в рослинництві. Однак це не означає повного збігу в обліку по інших ознаках. У цілому побудова обліку витрат у тваринництві має ряд відмінностей, що визначається особливостями галузі.

Метою даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань і вмінь по системах обліку витрат по видах, методам калькулювання собівартості продукції ВРХ на підприємстві.

Для здійснення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання. По-перше, розглянути організаційно - економічну характеристику організації. По-друге, визначити завдання бухгалтерського управлінського обліку витрат і виходу продукції в галузі тваринництва, розглянути організацію первинного, синтетичного й аналітичного обліку витрат і виходу продукції тваринництва, розглянути методику вирахування собівартості й шляхи вдосконалювання обліку витрат і виходу продукції тваринництва.

Джерелами інформації послужили літературні джерела, дані підприємства, довідкова й нормативна література.

1. Виробничо-фінансова характеристика господарства.

ПСП «Новогригорівське» розташоване у с.Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області, підприємство було організоване як радгосп в 1981 році.

Центральна садиба господарства перебуває в селі Новогригорівка.

Велике значення для розвитку господарства мають його місце розташування й природні умови.

ПСП «Новогригорівське» розташоване на лівому березі річки Південний Буг у північно-західній частині Миколаївської області і в 15км від м.Вознесенська і в 90км від обласного центру – м. Миколаїв. Транспортне сполучення здійснюється по асфальтованому шосе.

Територія ПСП «Новогригорівське» знаходиться у центральній частині південно-західного степу України – в помірно-континентальному кліматі. Клімат даного району характеризується відносно високою температурою влітку і порівняно низькою температурою взимку з частими відлигами, невеликою кількістю опадів. Середньорічна температура повітря взимку -20 – 23 С, влітку - +37,6 С. Кількість без морозних днів 220 – 240. Середня дата першого осіннього заморозку 25 листопада. Найраніше заморозок 15 листопада. Пізні весні заморозки 15 квітня. Найпізніші весняні заморозки 20 квітня. Виходячи з наведених даних можна стверджувати, що кількість днів з відповідною кількістю тепла цілком достатньо для росту і розвитку всіх районованих культур і багаторічних насаджень. Кількість опадів за рік складає 432мм. Розподілення їх на протязі року по місяцях нерівномірне. Кількість опадів за вегетаційний період (квітень – жовтень) в середньому дорівнює 282мм. Найбільша їх кількість випадає в квітні – липні і опади носять характер зливних дощів. Найменша їх кількість випадає взимку у вигляді снігу. Висота снігового покрову не перевищує 3-4см.

Переважне направлення гарячих вітрів південне та східне носить характер суховіїв, утворюючи куряві бурі, які приносять шкоду сільськогосподарським рослинам.

Земельний масив товариства розташований неподалік річки Південний Буг.

Природні умови задовольняють вимогам розвитку тваринництва й рослинництва. ПСП «Новогригорівське» має два основних напрямки сільського господарства, такі як рослинництво й тваринництво. Господарство має молочно-м'ясний напрямок і робить молоко, м'ясо яловичини й конини. Поголів'я великої рогатої худоби представлено симентальською породою. Крім цього господарство займається рослинництвом, що забезпечує кормову базу тваринництва, а також робить зерно й картоплю на продаж.

Маркетингова служба в ПСП «Новогригорівське» відсутня. Пошуком нових покупців, розширенням ринку збуту й реалізацією продукції займаються голова і реалі затори.

Сільськогосподарська продукція ПСП «Новогригорівське» реалізується через продовольчі магазини й ринки міста Вознесенськ.

Для реалізації продукції укладені договори з ВАТ «Сирзавод» і Вознесенським м'ясокомбінатом, також продукція використовується в власній їдальні, у пекарні, реалізується працівникам, а також через торговельну мережу.

На даний момент у ПСП «Новогригорівське» входять: молочно-товарна ферма, ферма молодняку, кінний двір, машинно-тракторний парк, пилорамма, пекарня, млин, їдальня, два магазини.


2. Об’єкти обліку витрат в галузі тваринництва.

Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на органiзацiю i технологію виробництва, i вiдповiдно на побудову бухгалтерського обліку. До таких специфічних об’єктів обліку, яких не має жодна галузь народного господарства відносяться тварини на вирощуванні та вiдгодiвлi.

В сучасній економiчнiй ситуації в Україні значно зменшилися обсяги поголів’я тварин та птиці.

У господарствах суспільного сектору вирощується близько третини від загального поголів’я худоби та птиці в ycix категоріях господарств. А якщо розглянути якісний стан тварин, то у приватному ceкторі це високопродуктивна, життєздатна, високо вгодована худоба з низькою яловістю та вiдсутнiстю падежу.

Тому значним резервом поповнення поголів’я тварин i особливо молодняку великої рогатої худоби для господарств суспільного сектору залишаються пiдсобнi господарства населення.

Молодняк тварин i тварини на вiдгодiвлi складають особливу групу матеріальних основних засобів. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні та вiдгодiвлi є незавершеним виробництвом галузі тваринництва тому, що вони постійно змінюють свою масу i оцінку. Ці зміни пов’язана з витратами на утримання тварин та їх годівлю до моменту їх реалiзацiї, забою або переведення до основного стада.

Поряд з цим після вирощування та вiдгодiвлi, тварин цієї групи можна реалізувати, забивши на м’ясо, що зумовлює віднесення їх до матеріальних оборотних засобів.

На сьогоднiшнiй день за вiдсутностi інших П(С)БО вiдповiдно до Положення (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", молодняк тварин i тварини на вiдгодiвлi відносять до запасів тому, що вони вiдповiдають визначенню запасів як активів, що утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi i перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва.

Для відокремлення процесу виробництва в тваринництві від iнвентарнoro обліку тварин в бухгалтерському обліку введено окремі синтетичні рахунки, які з одного боку, дають змогу накопичувати i систематизувати витрати на вирощування та вiдгодiвлю тварин, стежити за збільшенням їх живої маси, а з другого - вести облік наявного поголів’я, його живої маси, вартості на початок звітного періоду, а також змін цих показників за звітний період.