Смекни!
smekni.com

Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району Житомирської області (стр. 4 из 8)

Проведемо економічну оцінку виділених груп, для чого розрахуємо ряд істотних показників кожної групи, що розкривають якісні особливості груп. Такими показниками для нашої сукупності господарств будуть: 1) якість ґрунту, балів; 2) внесено мінеральних добрив на 1 га цукрових буряків, ц діюч.реч.; 3) приходиться на 100 га відповідних угідь: робітників, чол.; основних виробничих фондів, тис. грн.; тракторів на 100 га ріллі, шт. Всі розрахунки запишемо в таблицю 4.


Таблиця 4. Проміжне аналітичне групування господарств Андрушівського району по урожайності цукрових буряків, 2008 р.

Групи господарств за урожайністю цукрових буряків Кількість господарств Середня урожайність, ц/га Якість ґрунту, балів Внесено мінеральних добрив на 1га ц діючої речовини Приходиться на 100 га с/г угідь:
середньорічних працівників, чол. основних виробничих фондів, тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7
І 43,7-73,9 4 56,0 50,8 1,7 12,4 269,5
ІІ 74,0 -104,2 6 93,9 51,8 1,2 10,4 451,0
ІІІ 104,3 -134,5 6 120,2 56,2 1,2 10,3 420,5
ІV 134,6-164,8 4 148,1 57,0 1,1 10,8 385,5
V 164,9-195,1 2 177,7 59,5 1,3 16,1 362,0
VІ 195,2-225,2 3 209,6 61,7 2,1 14,4 538,3
В середньому 5 137 55,3 1,40 12 415,1

Із таблиці видно, що господарства І групи мають найменшу середню урожайність (56,0 ц/га), а також найменшу якість ґрунту (50,8 балів), а господарства IV групи мають найменшу кількість центнерів мінеральних добрив внесених на 1 га (1,1 ц), найменшу кількість середньорічних працівників, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь має III група господарств (10,3 чол./100 га), найменша ж кількість основних виробничих фондів, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь має І група господарств (269,5 тис.грн./100 га). Показник якість ґрунту в II, III та IV групах господарств дуже близькі за значенням. На цій основі їх треба об’єднати в одну типову групу. Суттєвої різниці між показниками, V i VI груп немає, що дає можливість об’єднати їх у вищу типову групу господарств. Таким чином ми отримали три типові групи господарств за урожайністю цукрових буряків (ц/га) (табл.5)

Таблиця 5. Інтервальний ряд розподілу господарств по урожайності цукрових буряків

Групи господарств за урожайністю, ц/га Кількість господарств В % до підсумку
І 43,7-73,9 4 16
ІІ 74,0-164,8 16 64
IІІ 164,9-225,2 5 20
Разом 25 100

По типовим групам проведемо зведення статистичних показників, необхідних для вивчення впливу окремих факторів на урожайність цукрового буряку в господарствах Андрушівського району. Для цього візьмемо ті ж показники, що і в таблиці 4.

2.2 Залежність урожайності цукрових буряків від факторів виробництва

Таблиця 6. Залежність урожайності від факторів виробництва (типологічне групування)

Групи господарств за урожайністю цукрових буряків Кількість господарств Середня урожайність, ц/га Якість ґрунту, балів Внесено мінеральних добрив на 1га ц діючої речовини Приходиться на 100 га с/г угідь:
середньорічних працівників, чол. основних виробничих фондів, тис. грн.
І 43,7-73,9 4 62,4 51,2 1,23 10 264,1
ІІ 74,0-164,8 16 112,4 54,6 1,24 11,3 451,2
ІІІ164,9-225,2 5 192,6 59,5 1,6 14,2 461,8
В середньому 137 55,3 1,4 12 415,1 137

Проведемо аналіз групової типової таблиці. Для цього проведемо деякі порівняння факторів та умов виробництва по окремим групам. Спочатку порівняємо показники крайніх груп – І та ІІІ (нижчої та вищої). Із даних таблиці видно, що відмінність в результативній ознаці (урожайності) між цими групами досягає 130,2 ц/га (192,6-62,4). Урожайність цукрових буряків в господарствах ІІІ групи вище, ніж в господарствах І групи в 3,08 рази (192,6:62,4) головним чином за рахунок великого рівня інтенсивності виробництва. В господарствах ІІІ групи в порівнянні з господарствами І вносять мінеральних добрив на 1 га цукрових буряків більше на (0.37), приходиться основних виробничих фондів на 100 га сільськогосподарських угідь в господарствах ІІІ групи в порівнянні з господарствами І групи більше на (197,7). Робітників на 100 га сільськогосподарських угідь в господарствах ІІІ групи більше на (4,2), з господарствами І групи. Відрізняється ІІІ група і більш високою якістю ґрунту – на (8,3) балів.

Спостерігаються суттєві відмінності в рівнях середньої урожайності по групам господарств. Зіставлення між собою показників окремих груп дозволяє зробити висновок, що більш високий рівень урожайності від групи до групи (від І до ІІІ) обумовлюється за рахунок кращої забезпеченості технікою, робітниками та добривами, кращою якістю земель. Так, наприклад, порівняння урожайності і факторів і умов виробництва ІІ і І груп господарств показує, що урожайність в ІІ групі господарств в порівнянні з І групою вище в 1,8 раза. Ця група господарств має вищу забезпеченість робітниками (в 1,13 рази), більше вносить добрив (в 1,008 рази), має більш родючі ґрунти (в 1,06 раза).

Представляє інтерес порівняння факторів і умов виробництва в середині окремих груп. Так, в господарствах І групи відносно невисока родючість ґрунтів поєднується з низьким рівнем забезпеченості робітниками та добривами. В господарствах вищої групи (ІІІ) спостерігається протилежна залежність: на землях більш високої якості вище рівень інтенсивності виробництва, що в кінцевому результаті і забезпечує більш високий рівень урожайності цукрових буряків.

Дані таблиці також свідчать про те, що урожайність цукрових буряків збільшується швидше, ніж зростають її фактори. Так, урожайність в ІІІ групі господарств в порівнянні з І групою вище в 3,08 рази, а забезпеченість робітниками відповідно в 1,42 рази.

В цілому можна зробити висновок, що більш високий рівень урожайності цукрових буряків забезпечується більш високим рівнем інтенсифікації виробництва, кращою якістю земель і більш раціональним та ефективним використанням самих факторів і умов виробництва. Побудуємо гістограму інтервального варіаційного ряду, для чого скористаємось даними таблиці 5.

2.4 Аналіз економічної ефективності виробництва цукрових буряків

Результативні групування, що грають велику роль в виділенні соціально-економічних типів і основних факторів виробництва, в той же час мають один важливий недолік, який заключається в тому, що по них в групах з різними результатами можна визначити лише рівнодіючу усіх факторів, так як в одній групі об'єднуються одиниці з однаковим результатом, незалежно від того, за рахунок яких факторів цей результат досягнутий. Так, наприклад, висока урожайність може бути досягнута за рахунок високого рівня інтенсивності виробництва при низькій якості ґрунту, а в іншому – отримана на ґрунтах високої якості при низькому рівні інтенсивності виробництва. По групі ж в цілому ці фактори в середньому можуть вирівнюватися і на перше місце можуть виступати інші фактори.

Тому для більш точної оцінки впливу комплексу і окремих факторів на результат необхідно результативні групування застосовувати в комплексі з факторними, що дозволяють в узагальненому виді розкрити степінь впливу на результат окремих факторів при різних умовах.

Групування, в основу яких покладені факторні ознаки, називаються факторними. Наприклад, групування за якістю ґрунту, забезпеченістю основними виробничими фондами, робітниками, кількістю внесених добрив. При групуванні по факторній ознаці групи повинні бути охарактеризовані комплексом найголовніших результативних показників, а також найголовнішими факторами, що дозволить більш обгрунтованіше віднести відмінності в результатах за рахунок факторної ознаки, покладеної в основу групування.

З ціллю оцінки степені впливу окремих факторів на урожайність необхідно провести факторне групування за якістю ґрунту , як по одному із факторів по типовим групам, що найбільше коливається. Одночасно для більш точної оцінки впливу якості ґрунту на економічну ефективність вирощування цукрових буряків необхідно типові групи охарактеризувати і іншими факторними показниками: кількість внесених добрив на 1 га, урожайність цукрових буряків, собівартість 1 ц цукрових буряків, затрати праці на 1 ц цукрових буряків, рентабельність.

Для побудови факторного групування необхідно використовувати статистичні дані по 25 господарствам Андрушівського району.

Спочатку побудуємо ранжирований ряд розподілу 25 господарств за величиною групувальної ознаки, тобто розташуємо господарства за якістю ґрунту, розташувавши наступним чином фішки по показнику №17.

Ранжирований ряд розподілу 25 господарств за якістю ґрунту:

Для зведення даних складемо таблицю 7.

Таблиця 7. Вплив якості ґрунту на економічну ефективність вирощування цукрових буряків в господарствах Андрушівського району

Показники Групи господарств за якістю ґрунту, балів В середньому
І40-46 ІІ47-59 ІІІ60-67
Кількість господарств 5 11 9
Якість ґрунту, балів 43,4 54,3 63,2 55,3
Урожайність, ц/га 87,4 132,4 165,3 137
Собівартість 1 ц, грн. 16,70 12,8 10,3 12,1
Затрати праці на 1 ц, люд.-год. 3.96 2,54 1.96 2,44
Рентабельність, % -37,3 -9,1 54,7 11,4

Проведемо аналіз таблиці. Із даних таблиці 9 видно, що між якістю ґрунту та визначеними показниками економічної ефективності існує залежність: чим вищою є якість ґрунту, тим вищою стає урожайність, в свою чергу собівартість і затрати праці зменшуються. Так, якщо в I групі якість ґрунту становить 43,4 бали з урожайністю 87,4 ц/га, то в III групі з якістю ґрунту 63,2 балів, урожайність дорівнює 165,3 ц/га, тобто є вищою на 77,9 ц/га у порівнянні з I або в 1,8 разів вищою. Така ж сама картина спостерігається і з затратами праці на 1 ц, людино - годин.У I групі при урожайності 87,4 ц/га вона становить 4 од., а в III при урожайності 165,3, вона дорівнює 2 од.,тобто в 2 рази є меншою.