Смекни!
smekni.com

Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району Житомирської області (стр. 8 из 8)

ц/га

Перевіримо правильність розв’язання системи рівнянь, виходячи з рівності:


; 212,9=149,75+7,897=212,9

Таким чином рівняння прямої лінії, що вирівнює ряд динаміки має такий вигляд:

Коефіцієнт регресії а1=7,897 ц/га показує, що в середньому за досліджуваний період урожайність цукрових буряків щороку підвищується на 7,897 ц/га.

Коефіцієнт а0=149,75 ц/га значення вирівняної урожайності для центрального року в динамічному ряду, взятого за початок відліку в 1997 р., коли t = 0.

Підставивши в отримане рівняння значення t (1,2,3,…15), дістанемо вирівняні (розрахункові) значення урожайності. Наприклад:

1990 р.

ц/га

1991 р.

ц/га і т.д.

Перевірити правильність всіх розрахунків можливо шляхом порівняння суми фактичної і вирівняної урожайності:

; 3194,0=3194,0

ІІ Спосіб.

Для того, щоб спростити розрахунки використаємо спосіб відліку від умовного початку. Виразимо значення (t) у відхиленнях від дати, взятої за умовний початок (вона перебуває в центрі ряду динаміки ; t = 0 в 1997 р.)

Тоді система рівнянь спрощується, оскільки

Звідси:

ц/га

ц/га

Параметри рівняння ми можемо знайти за іншими формулами. Їхні значення будуть такими самими.

Рівняння лінійного тренду має вигляд:

Параметр а0 дорівнює середній урожайності в динамічному ряду

ц/га

Коефіцієнт регресії а1=7,897 ц/га характеризує середнє щорічне збільшення урожайності, що й при вирівнюванні І способом.

Таблиця 18. Розрахунок даних для вирівнювання ряду динаміки урожайності цукрових буряків за лінійним трендом способом найменших квадратів

Роки Урожайність, ц/га 1 спосіб 2 спосіб
t yt t2
t yt t2
1990 140 1 140 1 157,64 -7 -980 49 94,47
1991 150 2 300 4 165,54 -6 -900 36 102,37
1992 170 3 510 9 173,44 -5 -850 25 110,27
1993 160 4 640 16 181,33 -4 -640 16 118,16
1994 200 5 1000 25 189,23 -3 -600 9 126,06
1995 180 6 1080 36 197,13 -2 -360 4 133,96
1996 216 7 1512 49 205,02 -1 -216 1 141,85
1997 232 8 1856 64 212,92 0 0 0 149,75
1998 251 9 2259 81 220,82 1 251 1 157,64
1999 240 10 2400 100 228,72 2 480 4 165,54
2000 260 11 2860 121 236,61 3 780 9 173,44
2001 285 12 3420 144 244,51 4 1140 16 181,33
2006 300 13 3900 169 252,41 5 1500 25 189,23
2007 273 14 3822 196 260,30 6 1638 36 197,13
2008 137 15 2055 225 268,20 7 959 49 205,02
Разом 3194 27754 3193,8 0 2202 2246,2

В наслідок розв’язання рівняння прямої лінії дістанемо таку залежність зміни урожайності цукрових буряків

де коефіцієнт регресії а1=7,897 ц/га характеризує середній щорічний приріст урожайності за досліджуваний період.

Використовуючи знайдене рівняння лінійного тренду для прогнозування урожайності цукрових буряків на перспективу

(2009 – 2007 рр.). Ряд динаміки обмежено 2008 р., для якого t = 15. Для 2009 – 2007 рр. t відповідно дорівнює 16,17 і 18.

Підставивши значення t в рівняння лінійного тренду, матимемо такий прогноз урожайності за роки:

На 2009 рік (t = 16)

ц/га

На 2006 рік (t = 17)

= 149,75 + 7,897*17 = 283,9 ц/га

На 2007 рік (t = 18)

ц/га

Отже зобразимо фактичний і вирівняний ряд динаміки урожайності графічно (рис. 5).

На мій погляд, прогнози мають надзвичайно велике значення для сільськогосподарського виробництва, оскільки дають змогу своєчасно використати інформацію, яка сприятиме зростанню врожайності культури.


Рис 5. Динаміка і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району

Висновки та пропозиції

Написавши даний курсовий проект ми можемо зробити висновок, що в господарствах Андрушівського району ефективність вирощування цукрових буряків є не тільки не ефективними, але і збитковими. Так достатньо подивитись на низьку урожайність цукрового буряка СВК «Хлібороб України» (43,7 ц/га), СТОВ «Нива» (54,7 ц/га), а також СТОВ «Нове життя» (57,2 ц/га), щоб переконатися у цьому.

Урожайність цукрових буряків в 2008 році склала 202 ц/га, що на 5 центнерів більше, ніж в 2007 році і майже на 47 центнерів більше, ніж в 2006 році.

Найбільша урожайність цукрових буряків в ПСП ім. Пархоменко – 225,1 ц/га, досить таки непогана урожайність у СТОВ «Горопаївське» – 203 ц/га, домашньому господарстві «Нова перемога» - 200 ц/га.

Я вважаю, що досягти більш швидких темпів збільшення виробництва цукрових буряків в господарствах Андрушівського району можна завдяки створенню та застосуванню більш урожайних сортів та гібридів цукрових буряків, розробки раціональної видової структури посівів, впровадженню інтенсивних технологій оброблення цукрових буряків, сутність яких полягає в повному використанні матеріальних ресурсів сільськогосподарського виробництва, досягнень науки та техніки. Особливе значення при цьому мають активізація ґрунтової родючості, використання більш високих норм добрив для створення сприятливого поживного режиму захисту рослин від шкідників, хвороб, бур'янів; потрібний біологічний контроль за станом рослин.

Важлива роль у впровадженні інтенсивних технологій належить інтенсивному використанню техніки. Спеціалісту сільського господарства поряд з агротехнічними вимогами потрібно знати способи налагодження та регулювання машин на оптимальні рівні роботи в залежності від конкретних умов. Необхідні також знання основ виробничої експлуатації МТП, так як правильне використання сільськогосподарської техніки дозволяє значно збільшити продуктивність машин, виконувати польові роботи в оптимальні строки з високою якістю і отримувати гарантований урожай цукрових буряків з мінімальними затратами праці та засобів.

Звичайно проведення запропонованих мною заходів в значній мірі залежить від інвестиційної політики держави, але і в не менш значній мірі залежить від самих працівників.


Використана література

1. Алєксєєв Л.О. Організація і економіка вирощування зернових. Київ Урожай, 1980.

2. Буздалов М.Е., Шумейкич П.А. Экономичесская эффективность сельскохозяйственного производства. М. – 1973.

3. Головач А.В., Єрина В.І.. Статистика: підручник. Київ. Вища школа, 1993

4. Горкавий.В. Н. Статистика: Навчальний посібник – Київ: Вища школа, 1994.

5. Дем’янюк В.В. Економічна ефективність в рослинництві // Зерно і хліб – 2001 №2.

6. Долгунец Ф.Г., Христинец А.Т. Сельськохозяйственная статистика. М. Статистика – 1976.

7. Економіка АПК, 1987 №8. Кодянська М.Ю. Розвиток ринку цукру.

8. Мармоза А.Т. Математичні розробки: практичні заняття і самостійні роботи по загальній теорії статистики для студентів економічного факультету. Житомир, 1988.

9. Мармоза А.Т.. Практикум з теорії статистики. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 344с.

10. Мармоза. А.Т. Практикум з сільськогосподарської статистики: Навч. посіб. – Житомир, Видавництво Державного агроекологічного університету, 2008. -490с.

11. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства. К. “Вища школа”. – 1994.

12. „Методичні рекомендації щодо застосування кореляційно-регресійного аналізу в курсовому та дипломному проектуванні та наукових дослідженнях” Мармоза А.Т., Чугаєвська С.В. Видавництво Державного агроекологічного університету.Житомир-2008. -34с.

13. Нікулін Н.К. Практикум по математичній статистиці. Москва, 1978.

14. Опря А.Т. Статистика. Київ “Урожай”, 1996.

15. Паркин В.И. Проблемы развития свекло-сахарного производства. – Свекла. 1997. №6.

16. Річні звіти господарств Андрушівського району за 2009 рік.

17. Сайко В.Ф. Перспектива виробництва зерна в Україні //Вісник аграрної науки, 1997 №13.

18. Сергієв С.С. Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики. Москва, 1983.

19. Слюсар В.І. Ринок українського цукру. Економіка України. 1997. №12.