Смекни!
smekni.com

Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва (стр. 3 из 9)

В цілому ж господарство має скорочення по уіддям і по трудовим ресурсам. Також ефективність використання фондів і виручка від реалізації продукції зменшуються, але коефіцієнт оборотності та тривалість одного оборота збільшується. Все це негативно впливає на розвиток товариства з обмеженою відповідальністю “Шевченко” та ще раз підтверджує, що в даній ринковій ситуації нашої країни господарствам важко розвиватися без державної підтримки. Хоч підприємство і показало прибутки у 2003 році, але це все було обумовлено як кліматичними, так і економічними умовами. Але ж інші підприємства даного району, навіть в цих умовах, показали зовсім незначні прибутки чи їх взагалі не було. Це каже про те,що дане підприємство має гарну організацію виробництва та після 2002 року, який був зовсім неврожайним, “трималося ще на ногах”.


РОЗДІЛ 2

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Для розглядання даного розділу розкриємо таке поняття як собівартість.

Собівартість – це вартісна оцінка, використаних в процесі виробництва продукції ресурсів, тобто матеріальні затрати, оплата праці та інші затрати. Собівартість виражає велечину поточних витрат, які мають некапітальний характер та забезпечують процес простого відтворення. Відрізняють собівартість виробничу та реалізованоі продукції. В даному і наступному розділах будемо розглядати виробничу собівартість.

2.1 Рівень собівартості продукції рослинництва

Щоб почати статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва, необхідно охарактеризувати рівень собівартості даної продукції протягом п’яти років.

Таблиця 2.1 – Рівень собівартості 1ц продукції рослинництва

Сільськогосподарські культури 1999 2000 2001 2002 2003 2003 рік до 1999, % 2003 рік до 2002,%
Зернові – всього і бобові 12,57 19,75 25,10 31,40 11,53 91,7 36,7
В т.ч. озимі зернові 12,56 20,18 30,27 35,25 15,54 123,7 44,1
Озима пшениця 12,29 18,53 31,03 34,95 16,40 133,4 46,9
Озимий ячмінь 12,72 24,60 25,43 34,35 14,15 111,2 41,2
Озиме жито 10,83 14,10 25,52 25,40 13,10 120,9 51,6
Ярі зернові 12,30 11,89 18,86 17,84 9,80 79,7 54,9
Ячмінь 12,46 12,10 16,85 17,95 9,72 78,0 54,1
Просо --- --- 29,36 --- 11,10 --- ---
Овес --- 9,50 17,32 17,36 --- --- ---
Зернобобові 19,10 24,68 30,40 31,78 17,30 90,6 54,4
Кукурудза на зерно 16,88 52,12 --- --- --- --- ---
Технічні культури – всього 12,34 16,64 22,97 30,98 15,32 1,24 0,49
В т.ч. соняшник 12,34 19,47 32,80 30,98 21,53 174,4 69,6
Цукровий буряк --- 13,82 13,14 --- 9,10 --- ---
Овоче-баштанні культури – всього 10,64 12,4 17,92 34,29 11,16 109 ---
В т.ч. овочі 9,19 11,21 25,31 34,29 13,36 145,4 38,9
Баштанні 12,09 13,60 10,54 --- 8,96 74,1 ---
Кормові культури – всього 1,31 3,55 7,08 3,29 3,29 2,53 ---
В т.ч. кормові коренеплоди --- 8,40 17,65 2,07 5,80 --- 280,2
Кукурудза на силос і зелений корм 1,30 3,08 3,64 3,02 2,83 217,7 93,7
Багаторічні трави 1,23 1,15 3,36 2,24 2,38 193,5 106,2
Однорічні трави 1,41 1,58 3,66 5,85 2,15 152,5 36,7
Собівартість 1 грн валової продукції 0,83 1,49 2,02 1,69 0,79 95,2 46,7

Аналізуючи дану таблицю, можна сказати, що в цілому собівартість продукції рослинництва у 1999 році була значно меншою по відношенню до 2003 року, але у 2002 році по відношенню до 2003 року вона значно більше. Це все в першу чергу залежить від витрат на вирощування та врожайності даних культур: чим менше витрат та більша врожайність, тим менше собівартість. Також це підтверджується і при собівартості 1 грн валової продукції. Якщо подивиться на цей показник, то у 2003 році він найменший, навіть, ніж у 1999 році. Коли цей показник менше одиниці, то це гарно впливає на розвиток господарства, тому у 2003 році підприємство отримало прибуток, що вже було показано в першому розділі.

2.2 Динаміка собівартості озимої пшениці та соняшнику

В даному розділі розглянемо показники рядів динаміки, згладжування ряду динаміки за допомогою ковзної середньої, а також аналітичне вирівнювання по прямій і по параболі другого порядку. Так як в даному розділі розглядаємо дві культури, то спочатку все вказане вище опишемо для озимої пшениці, а потім для соняшника.

Усі природні та суспільні явища находяться в постійному розвитку. Процеси розвитку явищ у часі називають динамікою, а статистичні показники, які характеризують стан і зміну у часі, - рядами динаміки.

Елементами ряду динаміки є моменти, або періоди, часу (день, місяць, рік і т. д.), до яких належать досліджувані показники і рівні ряду, які характеризують розмір явища.

Під час аналізу динаміки суспільно-економічних явищ визначають такі показники як: абсолютний приріст, темпи зростання і приросту, абсолютне значення 1% приросту на основі порівняння рівнів ряду динаміки. Рівень, який порівнюють, називається поточним, а рівень, з яким порівнюють, – базисним.

Абсолютний приріст визначають як різницю між поточним і попереднім, або початковим рівнями ряду динаміки. Цей показник показує, на скільки одиниць підвищився або зменшився поточний рівень порівняно з базисним за відповідний період часу.

Якщо порівнюють кожний рівень ряду динаміки з попереднім рівнем, то абсолютний приріст буде ланцюговим. Якщо всі рівні ряду порівнюють з початковим, який є постійною базою порівняння, то такий абсолютний приріст буде базисним.

Темп зростання – це відношення поточного рівня ряду динаміки до попереднього, або початкового, рівня.

Темп зростання може бути ланцюговим, коли порівнюють поточний рівень з попереднім, і базисним, коли порівнюють поточний рівень з початковим.

Темп приросту показує, на скільки процентів збільшився або зменшився поточний рівень ряду динаміки порівняно з базисним. Його обчислюють як відношення абсолютного приросту до попереднього або початкового рівня. Цей показник можна також визначити, віднімаючи від темпу зростання, вираженого в процентах, 100.

Абсолютне значення 1% приросту дорівнює відношенню абсолютного приросту за певний період до темпу приросту за той самий період.

Таблиця 2.2 – Динаміка собівартості 1ц озимої пшениці в ТОВ “Шевченко”

Роки Собівартість, грн Абсолютний приріст, грн Темп зростання, % Темп приросту, % Абсолютне зна-чення 1% при-росту
Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний
1999 28,52 --- --- --- 100 --- --- ---
2000 39,46 10,94 10,94 138,36 138,36 38,36 38,36 0,28
2001 52,44 12,98 23,92 132,89 183,87 32,89 83,87 0,39
2002 45,43 -7,01 16,91 86,63 159,29 -13,37 59,29 0,52
2003 16,4 -29,03 -12,12 36,1 57,5 -63,9 -42,5 0,45

Дані таблиці показують, що у 2003 році собівартість найменша. Абсолютний приріст собівартості найбільший у 2001 році як ланцюговий, так і базисний. Це каже про те, що в цьому році було вкладено дуже багато затрат на вирощування 1 ц озимої пшениці. Але якщо подивиться на темп зростання та приросту собівартості, тобто на темп зростання та приросту витрат, то видно, що він найбільший у 2000 році, так як собівартість у 2000 році збільшилась на 138,36% і 38,36% відповідно – це при ланцюговому темпові зростання, але при базисному темпі зростання він найбільший у 2001 році, тому що собівартість у 2001 році збільшилась на 183,87% і 83,87% відповідно. Абсолютне значення 1% приросту збільшилось з 0,28 грн у 2000 році до 0,52 грн у 2002 році.