Смекни!
smekni.com

Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку (стр. 6 из 8)

Розглянемо галузеву структуру портфелю компанії. В iнвестицiйному портфелi компанiї мiстяться акцiї паперової, м’ясо-молочної, металургiйної, хiмiчної, енергетичної галузi та пiдприємств зв’язку, якi розташованi по всiй Українi. Серед iнших, компанiя володiє акцiями пiдприємств, якi уособлюють промисловий потенцiал України, а саме: Полтавський алмазний завод, Донбаскабель, Одеський кабельний завод “Одескабель”, Рiвенський завод високовольтної апаратури, Днiпропетровський “Днiпропрес”, Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод, Запорiжсталь, Київенерго, Пiвнiчний ГЗК, Iнгулецький ГЗК.

Iнвестицiйна компанiя “IТТ-iнвест” сприяє кооперацiї та взаємопiдтримцi пiдприємств кожної галузi, що дає можливiсть пiдвищити ефективнiсть виробництва та прискорити якiсний розвиток пiдприємств. З метою оптимiзацiї управлiння дiяльнiстю пiдприємств компанiя постiйно надає їм органiзацiйно-технiчну та фiнансову допомогу.

Iнвестицiйна компанiя “IТТ-iнвест” активно займається управлiнням акцiонерними товариствами, а саме - розробкою стратегiчних планiв та iнвестицiйних проектiв для цих товариств, а також контролем їх оперативної дiяльностi.

Iнвестицiйна компанiя “IТТ-iнвест” успiшно здiйснює управлiння рядом пiдприємств.

Гарантiєю стабiльностi дiяльностi компанiї, та виконання зобов’язань перед учасниками фондiв i засновниками компанiї є диверсифiкацiя iнвестицiйного портфелю та лiквiднiсть його цiнних паперiв.


Таблиця 1

Розподіл підприємств в інвестиційному портфелі за галузями

Найменування галузі Доля в портфелі, %
1 Будiвельнi матерiали 17,34
2 Енергетика 19,81
3 Хiмiчна 1,29
4 Харчова 2,83
5 Паперова 0,41
6 Машинобудування 15,92
7 Металургiя 4,93
8 Будiвництво 22,54
9 Послуги для населення 3,55
10 Автотранспорт 1,13
11 Полiграфiя 4,70
12 Науково-технiчна 0,81
13 Нафто-газова 0,28
14 Легка промисловiсть 0,39
15 Агропромисловий комплекс 4,06

Вже на сьогоднi компанiя “IТТ-iнвест” є спiввласником бiльш нiж 100 пiдприємств України. Придбавши акцiї цих пiдприємств, компанiя спiвпрацює з ними на взаємовигiднiй основi. Ця праця має на метi розвиток пiдприємств i iнвестицiйну пiдтримку на основi спiльно розроблених, добре спланованих i обмiркованих iнвестицiйних програм.

Результатом спiвпрацi з українськими пiдприємствами є зростання обсягу виробництва необхiдної суспiльству продукцiї, надання послуг i на цiй основi – одержання прибутку.

На кiнець 1998 року компанiя здiйснила двi емiсiї власних простих iменних акцiй на загальну кiлькiсть 120 000 штук з номiнальною вартiстю 50 копiйок кожна. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуск простих iменних акцiй внесено до реєстру цiнних паперiв за Реєстрацiйним № 688/10/1/98 вiд 12.08.98 р. В результатi третьої емiсiї власних цiнних паперiв було сформовано статутний фонд ЗАТ iнвестицiйна компанiя “IТТ-iнвест” в розмiрi 1 726 667 грн., який на даний момент часу мiстить 3 453 334 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 50 копiйок кожна.

Акцiї ЗАТ iнвестицiйна компанiя “IТТ-iнвест” розподiляються мiж засновниками i не можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки, купуватися та продаватися на бiржi.

Iнвестицiйнi сертифікати. Iнвестицiйний сертифiкат компанiї на пред’явника – цiнний папiр, який згiдно з Положенням "Про iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї" випускається виключно компанiєю i дає право його власниковi на отримання доходу у виглядi дивідендів. Iнвестицiйна компанiя “IТТ-iнвест” здiйснила три випуски iнвестицних сертифiкатiв:

· на суму 450 000 грн., в тому числi на пред’явника 900 000 шт. номiналом 50 коп. зареєстровано МФ України та видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв за Реєстрацiйним № 349/3/95 вiд 12.12.95 р.

· на суму 450 000 грн., в тому числi на пред’явника 900 000 шт. номiналом 50 коп. зареєстровано МФ України та видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв за Реєстрацiйним № 106/3/96 вiд 05.08.96 р.

· на суму 20 317 500 грн., в тому числi на пред’явника 40 635 000 шт. номiналом 50 коп. зареєстровано МФ України та видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв за Реєстрацiйним № 139/3/96 вiд 25.11.96 р.

Iнвестицiйнi сертифiкати компанiї випущенi для продажу та обмiну на приватизацiйнi папери i пiдлягають вiльному перепродажу та обiгу (дарiння, обмiн та iнше) на фондовому ринку без додаткової реєстрацiї в пунктах продажу. Сертифiкат Компанiї дає право його власнику на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв визначається зборами засновникiв Компанiї за пiдсумками фiнансового року.

Викуп iнвестицiйних сертифiкатiв здiйснюється пiсля закiнчення строку дiяльностi закритого взаємного фонду Компанiї, але не ранiше закiнчення строку використання приватизацiйних цiнних паперiв. Iнвестицiйнi сертифiкати викуповуються за цiною, яка дорiвнює вартостi чистих активiв, але не нижча за номiнальну.

Принципи формування портфелю компанії. Діяльність по спільному інвестуванню в об’єкти приватизації здійснюється компанією "ІТТ-інвест" через власні закриті взаємні фонди, які є її філіями. Акумульовані фондами приватизаційні цінні папери, компенсаційні сертифікати та грошові кошти вкладаються в перспективні і високорентабельні підприємства таких галузей як енергетика, зв’язок, металургія, виробництво будівельних матеріалів, харчова та паперова галузі.

Компанія створює інвестиційний портфель за принципом виробничої та економічної взаємодії функціональних ланцюжків відповідно до потреб виробничої структури галузі, починаючи з первинної переробки сировини. Такий принцип формування портфелю відтворює виробничі зв'язки, робить прозорими та ефективними економічні взаємостосунки підприємств, що сприяє розвитку галузі та значному зниженню ризика інвестицій в ці підприємства.

Наприклад, в галузі виробництва будівельних матеріалів портфель компанії містить підприємства, які згруповані відповідно до видів продукції, що виробляється:

· Сировина: Укрвибухбуд, Малинський каменедробильний завод, Пинязевицький кар’єр, Вільшанський спецкар’єр;

· Будівельно-монтажні вироби: ВАТ "Трансгідромеханізація", Обухівський завод пористого бетону;

· Залізобетонні вироби: Київський завод залізобетонних виробів №1, Дарницький завод залізобетонних конструкцій;

· Будівельна оснастка: Київський експерементально-механічний завод “Металіст”;

· Оздоблювальні матеріали: Київський “Комбінат будіндустрії”.

4. Шляхи залучення вільних коштів за допомогою ринку цінних паперів

Перед власниками та керівництвом багатьох українських підприємств гостро стоїть питання "Яким чином залучити кошти на розвиток бізнесу?" Існує категорія керівників, які сподіваються на підтримку держави. Практично всі звертаються по кредити до банків. Деякі чекають на інвестора, який дасть гроші та не буде втручатись у господарську діяльність підприємства, очікуючи, коли йому гроші повернуть. І тільки невелика кількість українських підприємств відкрито стає учасником фондового ринку та пропонує свої цінні папери. Власники та менеджмент цих підприємств готові залучати кошти методом, якім не одне десятиріччя вдало користуються їх закордонні колеги. Цей метод - випуск підприємством корпоративних облігацій.

Давайте порівняємо три найбільш розповсюджені шляхи залучення грошових коштів.

Кредити. Безумовно, отримати гроші в банку не складно, особливо, якщо у керівництва підприємства існують надійні стосунки з банком. Але, у всякому випадку, доведеться віддавати щось у заставу, а кредитна ставка може бути досить високою.

Емісія акцій (для акціонерних товариств). Емісія акцій є зручним видом залучення грошових коштів. В цьому випадку Ви не зобов'язані повертати отримані гроші. Також зовсім не обов'язково платити дивіденди по акціям. Однак, такий спосіб залучення коштів є недоступним переважній більшості українських підприємств. На жаль, інвесторів мало цікавлять акції українських підприємств (за винятком одного-двох десятків емітентів). Причини полягають в наступному:

загальні макроекономічні умови;

· відсутність розвинутого вторинного ринку акцій;

· незадовільний економічний стан підприємств;

· неможливість акціонерного товариства сплачувати дивіденди.

Навіть, якщо підприємство має можливість випускати акції й інвестори теоретично готові їх купувати, то власники підприємств не поспішають емітувати акції, тому що це обов'язково спричиняє перерозподіл прав власності. Цей момент і є основним бар'єром на шляху емісії акцій.

Облігації. Залучення коштів шляхом випуску облігацій підприємством має багато переваг:

· відсоткову ставку завжди можна установити привабливою для інвестора (вище депозитної) та буде влаштовувати і емітента (нижче кредитної);

· гнучке керування боргом - емітент може "сконструювати" позику виходячи з власних потреб (з урахуванням очікувань інвесторів);

· право вибору кредиторів - емітент вибирає коло потенційних інвесторів, що може бути досить широким;

· ринковий характер позики - емітент виходить на ринок із своїм фінансовим інструментом. Ринковий борг тим і відрізняється від кредитів, що він може бути легко перевідступлений одним кредитором іншому.

Недоліком є те, що емісія облігацій не є простою справою. Але і лякатися складностей не варто. Як правило, підприємства, успішно випустивши облігації й погасивши свої зобов'язання один раз, виходять на ринок облігаційних запозичень і надалі.

Отже: якщо підприємство хоче залучити кошти на розвиток свого бізнесу, і при цьому не збираєтеся ділитися владою на підприємстві, а відсотки по банківським кредитам змушують сумніватися в економічній доцільності усього проекту - варто серйозно розглянути можливість випуску корпоративних облігацій.