Смекни!
smekni.com

Поняття, види та принципи страхування (стр. 1 из 9)

1. Сутність та функції страх в МЕД

Страхування – це вид д., спрямованої на відшкодування збитків, що потерпіла фіз..ос., або юр.ос., за допомогою розподілу цих збитків між багатьма особами з метою підвищення стійкості окремої людини, людського суспільства в цілому.

1 тис.до н.е. виникло особисте страхув-страхув. найманих солдат

Срахові тов-ва виникають в стар.Римі,

3 тис.до н.е. – Месопотамія - виникає каса торговців взаємодопомогив наслідок збитків,

С. в реальному виді виникло в 10 ст., розквіт-в 13ст.- розвиток мореплавства в Італії – базувалося на договорі Будмері-стр.навпаки-виплачув. Споч. Сума відшкодув., а потім, якщо не було страх.випадку, сума поверталася.

17 ст.- центр морського страхування Лондон, таверня Ллойда- прообраз страх комп.

17ст.- виникає страхув від пожежі.

Страховик – організація, яка бере на себе забовязання відшкодувати збиток.

Страхувальник – особа, яка страхується.

Страх.подія – те, що перераховано вдоговорі.

Страх. Випадок – настала подія.

Ф-ції С:

забезпечення процесу безперервного відтворення

інвестиційна

звільнення держави від дод. фін. Витрат пов’язаних із соціальними забезпеченням громадян

забезпечення матеріального благополуччя громадян

прийняття на себе ризика

формування страх.фонду

заощадження коштів

2. Принципи страхування

1)принцип свободи вибору страховиком страхувальника і навпаки, але існують і обмеження;

2) страхового ризику – не все ризики приймаються на страхування лише ймовірні події. Не приймаються спекулятивні ризики (ігральні, біржові);

3) страхового інтересу – страхова угода укладається, коли є інтерес однієї із сторін;

4) максимальної чесності – страхувальник повинен бути абсолютно чесним щодо реального стану об’єкту перед страховиком;

5) відшкодування в рамках реально нанесеного збитку;

6) принцип франшизи – визначена договором частина збитку, що не підлягає відшкодуванню з боку страхової компанії, встановлюється у відсотку від страхової суми або у визначеній сумі;

7) принцип суброгації – передача страхувальником страховику права на стягнення компенсації з третіх осіб, винуватців збитку в рамках страхової суми;

8) принцип контрибуції – право страховика звернутись до інших страховиків, які по проданим полісам несуть відповідальність перед одним і тим же страхувальником за одні і ті самі об’єкти з пропозицією розділити витрати по понесеним збиткам;

9) співстрахуванняі перестрахування – страхові компанії перестраховують свою відповідальність;

10) диверсифікації – страхові компанії не мають права виходити за межі страхового бізнесу.

3. Страхування автомоб. Перевезень+інкотермс

-страхування трансп. Засобів– каско

- страхування вантажів – КАРГО

Договір страхування вантажу може укладатися на таких умовах :

з відповід. За всі ризики – відшкодув. Всіх збитків від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу (не відшкодов., пошкодж. в наслідок псування, війни)

з відповід. За окрему аварію – відшкодув. Всіх збитків від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок -пропажі авто,ін. Умови прописані в договорі

без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі- відшкодування тільки за збитки від повної загибелі всього або частини вантажу

4. Класифікація видів страхування

МАЙНОВЕ

-страхування юр.ос.:

1.страхув. залізн. Транспорту

2.с. повітр. Транспорту

3.страхув. водного транспорту

4. страхув. Вантажу та багажу

5.страхув. кредитів, інвестицій

-стахування фіз.ос.

1.страхув. автомоб. Тран.

2.страхув. Будівель

страхув домашн. Майна

стр. Домашн. Тварин

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

с.цивільної відповід.

с.відповід. лікарів

– роботодавця

-нотаріуса

-бухгалтера

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

від нещасного випадку-просте особисте страхування, колективне, страхув. Пасажирів, туристів

медичне –на випадок хвороби, безперервне страхув. Здоровя,

страхування життя- страхув. Життя дітей, пенсійне страхув., страхув. Життя на випадок смерті, змішане страхування

+роздруківка(інкотермс)

Страхування транспортних засобів:

страхування від усіх видів збитків – найповніше страхове покриття-забезпечує відшкодування збитків, спричинених втратою або пошкодженням застрахованого транспортного засобу, фізичними травмами людей та пошкодженням майна 3-ьої сторони.

стахування авто-каско (повне чи часткове страхування)-страховий захист від всіх збитків, котрі можуть виникнути внаслідок пошкодження, повної загибелі або втрати авто чи окремих його частин.

Страховик не відшкодовує збитків, якщо

вони є наслідком навмисних дій

вони є наслідком воєнних дій, страйків

вони конфісковані, арештовані, знищені за розпорядженням влади

водій був у стані алкогольного сп яніння

Страхування авто за умов ремонту, парковки, зберігання у гаражі:

За збереження авто своїх клієнтів відповід. Несуть власники гаражів та парковок.

2 види страх. Захисту :

на час транспортування авто до гаража, майстерні, стоянки

на період перебування авто на їхній відповід – від всіляких ризиків.

У разі настання страхового випадку страховик відшкодовує затрати на переміщення авто до майстерні та доставку його страхувальнику після ремонту. При викраденні або пошкодженні авто в гаражі або на стоянці страхове відшкодування отримує власник гаража або стоянки.

Існує поняття – поліс з оголошеною вартістю – фіксована сума страхового відшкодування, яка має бути сплачена, відкритий поліс – визначення суми після виникнення страхової події.

5. Особливості страхування залізничних перевезень

Відповідальність за втрату чи пошкодження багажу на залізничному транспорті регламентується Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти (98р.)

Перевізник несе відповідальність перед пасажирами чи відправником вантажобагажу за виконання перевезень на всьому шляху до видачі багажу, за збиток внаслідок повної втрати або пошкодження багажу.

Залізниця не відповідає перед власником багажу за пошкодження або незадовільний стан продуктів, що швидко псуються, і т.д., якщо при цьому відсутні якість зовнішні пошкодження упакування, що стали причиною псування.

Залізниця не несе відповідальності за збиток внаслідок повної, часткової втрати або пошкодження багажу у таких випадках:

Якщо обставинам, які спричинили збитки, залізниця не могла запобігти

Якщо пошкодження вантажу зумовлені особливими його природними властивостями

Якщо пасажир або відправник вантажобагажу здав до перевезення заборонені предмети під неправильним, неточним або неповним найменуванням

У разі втрати багажу(часткової) з оголошеною цінностю залізнична сплачує відшкодування в обсягу оголошеної суми цінності, а якщо залізниця доведе, що оголошена цінність перевищує дійсну вартість, то відшкодування здійснюється у розмірі дійсної вартості.

Розмір відшкодування при втраті або пошкодження вантажу з оголошеною вартістю не повинен перевищувати:

Суми компенсації за повну втрату у разі втрати всього багажу чи вантажобагажу

Суми відшкодування за втрату частини, якщо внаслідок пошкодження є знеціненою тільки частина багажу чи вантажобагажу

При оформленні проїзду на залізн. Тран. З кожного пасажира стягується страховий збір з видачею страхового поліса (крім людей, які мають право на безкоштовний проїзд).

6. Сутність та особливості страхування від вогневих ризиків

Якщо розглядати класифікацію страхування за об’єктами, Страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ входить до майнового страхування. Майнове страхування є найдавнішою і традиційно розвиненою галуззю страхування. Його економічне призначення полягає в компенсації шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового випадку із застрахованим майном. Ідеться як про матеріальні, так і про фінансові збитки.

Обсяг відповідальності страховика включає виплату страхового відшкодування страхувальникові в разі пошкодження або знищення матеріальних цінностей, а також у разі втрати страхувальником грошових коштів або неотримання ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок вогневих ризиків (ризиків стихійних явищ).

Особливістю цієї галузі є те, що в основу визначення страхової суми за більшістю договорів майнового страхування покладено дійсну вартість застрахованих об'єктів.

Розмір відшкодування залежить від системи страхового забезпечення, передбаченої конкретним договором страхування. У майновому страхуванні використовують три системи страхового забезпечення: пропорційну, систему першого ризику і граничну (граничного відшкодування). Страхування майна, як правило, здійснюється в добровільній формі.

Страхування майна промислових підприємств від вогню є традиційним і найпоширенішим видом страхування. Сутність страхування від вогню - відшкодування збитку від раптових і непередбачених випадків пожежі або вибуху, а також деяких інших випадкових і непередбачених подій (ризиків), додатково щодо ризиків пожежі та вибуху, що призвели до спалаху застрахованого майна (страхування "від вогню та інших випадків"). Під поняттям "пожежа" слід розуміти неконтрольоване горіння, яке спричинило матеріальний збиток. Страхові компанії відшкодовують також збитки, які виникли внаслідок безпосередньої дії вогню (пожежі), а також дії побічних явищ (тиск повітря або газу, тепло, дим).

Для того щоб підприємство змогло захистити себе від фінансових збитків у разі настання непередбачених обставин, укладаються договори добровільного страхування майна підприємств і організацій.

Підприємство має право страхувати будь-яку частину свого майна за повною вартістю (вибіркове страхування). Окремо від власного майна можуть страхуватися основні фонди, що передані в оренду іншим підприємствам та організаціям. Не можуть бути застрахованими будівлі, споруди, які перебувають в аварійному стані чи розташовані в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища.