Смекни!
smekni.com

Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку (стр. 4 из 4)

Якщо відділення відкривається за межами області місцезнаходження банку, то ці документи подаються до територіального управління за місцезнаходженням відділення разом з їх копією.

Територіальне управління за місцезнаходженням відділення протягом чотирьох робочих днів із дня отримання від банку повного пакета документів, надсилає до територіального управління за місцезнаходженням банку (або Генерального департаменту банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку) запит щодо підтвердження інформації, викладеної в клопотанні банку про відкриття відділення, та отримання висновку про відповідність банку умовам, необхідним для відкриття структурного підрозділу, разом із запитом надсилаються надані банком копії документів. Територіальне управління за місцезнаходженням банку (або Генеральний департамент банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку) протягом 7 робочих днів з часу отримання запиту робить висновок щодо відповідності отриманих документів установчим документам банку, законодавчим актам України, нормативно-правовим актам Національного банку та установчим документам банку, перевіряє фінансове становище банку і надсилає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням відділення свій висновок.

Територіальне управління НБУ за місцезнаходженням відділення перевіряє на місці:

відповідність технічного стану приміщень відділення і організації їх охорони (залежно від функцій і операцій, що мають виконувати відділення відповідно до положення про відділення і дозволу на право проведення операцій) вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку;

наявність у відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, проведення ним відповідних операцій і їх обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації банку (філії) у розрізі відділень та доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

Якщо відділення відкривається на території області, у якій розташована філія, то територіальне управління Національного банку за їх місцезнаходженням повинно перевірити відповідність технічних можливостей програмного забезпечення філії.

У разі дотримання банком вищевказаних вимог щодо відкриття структурних підрозділів та отримання позитивного висновку територіального управління НБУ за місцезнаходженням банку (або Генерального департаменту банківського нагляду) Комісія Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення приймає рішення про погодження відкриття відділення.

Про прийняте рішення територіальне управління НБУ за місцезнаходженням відділення повідомляє банк і територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку (або Генеральний департамент банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку). У повідомленні про прийняте рішення щодо погодження відкриття відділення зазначаються повна та скорочена назва відділення, його внутрішньобанківський реєстраційний код, місцезнаходження відділення, телефони, прізвище керівника (у разі його наявності).

Разом із повідомленням про прийняте рішення територіальне управління НБУ за місцезнаходженням відділення надсилає на адресу банку два положення про відділення. Титульна сторінка положення про відділення оформляється згідно з додатком 15 до Положення № 375 та засвідчується підписом начальника і відбитком гербової печатки територіального управління НБУ за місцезнаходженням відділення. Також положення про відділення прошивається і його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу територіального управління Національного банку за місцезнаходженням відділення.

Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням відділення може відмовити в прийнятті рішення про погодження відкриття відділення в разі отримання негативного висновку щодо відповідності банка вимогам, необхідних для відкриття структурного підрозділу, або подання неповного пакета документів, або невідповідності наданих документів вимогам Національного банку України.

Банки, що мають відділення, повинні щокварталу надавати Національному банку інформацію про наявність та кількість цих відділень із зазначенням їх внутрішньобанківського реєстраційного коду, місцезнаходження та структурну підпорядкованість (банку або філії) за формою, установленою Національним банком.


1.Закон України “Про банки і банківську діяльність” із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 вересня 2001 року N 2740-III, від 28 листопада 2002 року N 249-IV, від 6 лютого 2003 року N 485-IV, від 22 травня 2003 року N 835-IV, від 5 червня 2003 року N 914-IV, від 20 листопада 2003 року N 1294-IV, від 22 червня 2004 року N 1828-IV, від 2 червня 2005 року N 2631-IV.

2.Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року № 375 ” із змінами і доповненнями.

3.Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів, та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 275 ” із змінами і доповненнями.

4.Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 18 травня 1999 р. № 239.

5.Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999 р. № 104.

6.Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 6 серпня 2003 року N 325.