Смекни!
smekni.com

Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку (стр. 1 из 4)

регламентується:

Законом України “Про банки і банківську діяльність”,

Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року № 375 (далі Положення № 375)

Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів, та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 275 (далі Положення № 275),

Банки можуть створювати відокремлені структурні підрозділи (філії, відділення) згідно з вимогами Закону, Положення № 375 та внутрішньобанківських положень на підставі рішення компетентного органу банку, якому згідно з Статутом банку делеговано право вирішення питань, пов’язаних з діяльністю структурних підрозділів.

Якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 3 млн. євро (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України (далі НБУ) на дату прийняття рішення про відкриття структурного підрозділу), то цей банк може відкривати філії та відділення на території області місцезнаходження юридичної особи; якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 5 млн. євро (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату прийняття рішення про відкриття структурного підрозділу), то цей банк може відкривати філії та відділення на території всієї України, але за умови дотримання таких вимог:

1.Банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:

стан формування резервів банку відповідає вимогам чинних законодавчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, статуту банку та відповідних внутрішньобанківських положень;

банк дотримується економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування;

наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж протягом шести місяців, що передують його зверненню до НБУ;

банк не є об'єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій;

2.Наявність технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування філії/відділення, здійснення відповідних операцій та забезпечення їх належного обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі філій/відділень та доступ до цієї інформації НБУ, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України і нормативно-правових актів НБУ, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

Для створення відокремлених структурних підрозділів банк зобов'язаний розробити внутрішньобанківську систему реєстраційної кодифікації цих підрозділів та надати кожній філії, відділенню внутрішньобанківські реєстраційні коди. Про зміни в системі внутрішньобанківської реєстраційної кодифікації цих підрозділів або зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду підрозділу банк має інформувати НБУ і територіальні управління НБУ за місцезнаходженням банку та відповідних його підрозділів за один місяць до часу введення змін.

Банк може відкривати відділення як на балансі банку так і на балансі філії.

Філії та відділення банку діють на підставі Положення про структурний підрозділ та дозволу на виконання банківських та інших операцій. Положення про структурний підрозділ має бути затвердженим компетентним органом банку та погодженим з територіальним управлінням НБУ. Чинною нормативно-правовою базою НБУ не передбачено конкретних вимог до Положень про структурні підрозділи банку, крім зазначення їх підпорядкованості.

Структурні підрозділи банку згідно Положення № 275 мають право здійснювати банківські та інші операції , передбачені положенням про структурний підрозділ та на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якщо відділення створене на балансі філії, дозволу банку), за винятком операцій, для проведення та обліку яких у структурного підрозділу немає належних умов (у тому числі відповідне програмне забезпечення і приміщення, спеціальне банківське обладнання, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби, спеціалісти відповідної кваліфікації тощо) або яких вони не мають права здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України.

Структурні підрозділи банку здійснюють банківські та інші операції лише від імені банку.

Письмовий дозвіл має бути виписаний на підставі рішення компетентного органу банку на бланку банку, підписаний головою правління банку або його заступником і засвідчений відбитком печатки банку. У дозволі мають зазначатися реквізити банківської ліцензії та письмового дозволу, на підставі яких здійснює свою діяльність банк. Використання факсиміле при здійсненні підпису не дозволяється. Вимоги щодо оформлення письмового дозволу відділення такі ж самі, що й до письмового дозволу філії, однак якщо відділення відкривається на балансі філії, то дозвіл, що надається відділенню, також має містити реквізити письмового дозволу, наданого банком цій філії на здійснення операцій.

На підставі письмового дозволу структурні підрозділи банку мають право здійснювати наступні операції:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

лізинг;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;

випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

операції з валютними цінностями:

-неторговельні операції з валютними цінностями;

-ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

-залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

-операції з банківськими металами на валютному ринку України;

емісію власних цінних паперів;

організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

-з інструментами грошового ринку;

-з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

-фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

По кожному виду операції банком повинно бути розроблене спеціальне внутрішнє положення, яке регламентує здійснення їх структурним підрозділом.

Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на здійснення якої потрібно мати її ліцензію, може здійснюватися структурним лише після отримання банком ліцензії цієї комісії, що видається у порядку, визначеному чинним законодавством України для структурного підрозділу. Також для здійснення операцій з цінними паперами структурний підрозділ банку повинен мати не менше трьох сертифікованих спеціалістів згідно Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затверджене постановою Правління НБУ від 18 травня 1999 р. № 239 та рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999 р. № 104.

Виконання операцій з банківськими металами регулюється Положенням про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженим постановою Правління НБУ від 6 серпня 2003 року № 325. При здійсненні операцій з купівлі або обміну банківських металів структурний підрозділ повинен мати експерта з приймання та оцінювання банківських металів та відповідне технічне обладнання.

Якщо банк уважає за потрібне надати письмовий дозвіл філії на здійснення банківської або іншої операції з обмеженням, то назва цієї операції в письмовому дозволі має відповідати повній назві банківської або іншої операції, що визначені в статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" або в главі 2 Положення № 275, а назва частини цієї банківської або іншої операції, на здійснення якої банк надає філії письмовий дозвіл, має зазначатися як доповнення або продовження назви банківської або іншої операції. Тобто банк відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та вимог нормативно-правових актів НБУ самостійно визначає редакцію доповнення або продовження назви операції.