Мир Знаний

Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО" (стр. 1 из 7)

План

Вступ

Розділ І . Загальна характеристика ТОВ “ВІРКО”

Розділ ІІ. Аналіз організації бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві ТОВ „ВІРКО”

2.1 Облік необоротних активів на ТОВ „ВІРКО”

2.2 Облік витрат на виробництво

2.3 Виробнича собівартість продукції

2.4 Облік з розрахунків з оплати праці на ТОВ „ВІРКО”

2.5 Облік формування фінансового результату від реалізації продукції на

ТОВ „ВІРКО”

Розділ ІІІ. Критичні зауваження та пропозиції

Висновок

Перелік використаної літератури

Додатки


Вступ

В наш час на Україні склалася нова економічна система, яка базується на ринкових відносинах. Якісні зміни відбуваються по всіх областях управління, в тому числі в обліку, шляхом прийняття законів та інших нормативно-правових документів. Збільшується необхідність активного використання бухгалтерського обліку і контролю в управлінні виробничим процесом. В цей період, який характеризуються пошуком оптимальних економічних рішень, виникає необхідність удосконалювати організаційні, історичні і законодавчі нормативи бухгалтерського обліку. Умови функціонування підприємства в конкурентному ринковому середовищі підвищують роль обліку і контролю за раціональним використанням всіх ресурсів, в тому числі і виробничих запасів, підприємства здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами є також предмети праці: запасів сировини, матеріалів, палива та інші. Подібно до основних засобів, вони також функціонують у сфері виробництва, тобто – це також засоби виробництва. Крім того, наявність товарно-грошових відносин, ринкові умови господарювання викликають постійне перетворення вироблених товарів у гроші. Тому поряд із виробничими засобами кожне підприємство для підтримання безперервності процесу відтворення повинні завжди мати певні запаси готових виробів власного виробництва.

Мета виробничої практики – ознайомлення зметодикою ведення бухгалтерського обліку на ТОВ “ВІРКО”, зокрема з обліком виробничих запасів.

Основними задачами виробничої практики є: ознайомлення зі складом та структурою підприємства; вивчення бухгалтерського обліку виробничих запасів; виявлення неточностей в введені бухгалтерського обліку при проведені бухгалтерських операцій з обліку надходження, списання виробничих запасів та внесення пропозицій по удосконаленню обліку на всіх етапах руху виробничих запасів; придбання практичних навичок роботи у бухгалтерії та економічному відділі; збір, узагальнення і систематизація зібраної інформації.

Звіт з практики складається з трьох розділів: “Загальна характеристика ТОВ “ВІРКО”, “Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на ТОВ “ВІРКО” та “Інформаційне забезпечення та автоматизація процесів обліку та звітності” , які розкривають загальну характеристику об’єкта дослідження, теоретичні основи бухгалтерського обліку запасів, первинний облік виробничих запасів на підприємстві та внесення даних до програми 1С: Бухгалтерія, в синтетичному і аналітичному обліку мова йде про синтетичні рахунки, по обліку виробничих запасів, дається перелік типових бухгалтерських проводок, які використовувались підприємством в 2008 році при надходженні, списанні виробничих запасів, для поліпшення роботи з обліку виробничих запасів описуються шляхи вдосконалення аналітичного і синтетичного обліку.


Розділ 1. Загальна характеристика ТОВ “ВІРКО”

Проходження практики відбувалося на ТОВ “ВІРКО”.

Підприємство – є юридичною особою, має гербову печатку кутовий штамп з власним найменуванням, власний баланс та розрахунковий рахунок, а також може бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді.

Цілями Товариства є здійснення своєї виробничої і комерційної діяльності з метою одержання прибутку за рахунок:

- першочергового забезпечення потреб у виробництві будівельних матеріалів;

- підвищення ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, посилення матеріальної зацікавленості працюючих за рахунок подальшого вдосконалення структури управління виробництва будівельних матеріалів;

- сприянню насиченості внутрішнього ринку будтоварами.

Предметом діяльності підприємства є:

- розробка конструкторсько-технологічної, замовної, робочої документації на виготовлення і монтаж металевих конструкцій і технологічної оснастки;

- виробництво будівельних матеріалів;

- надання послуг населенню по виконанню замовлень;

Управління підприємством здійснюється директором у відповідності з Статутом і діючим законодавством України. Директор виконує свої обов'язки по управлінню через відповідні структурні підрозділи, делегує свої права заступникам, а також керівникам малих підприємств, засновниками яких є ТОВ “ ВІРКО”.

Трудові ресурси Товариства формуються з числа інженерно-технічних працівників, робітників і службовців, а також шляхом найму.

Завданням практики є: знайомство з організацією первинного та зведеного обліку даного товариства.

ТОВ “ВІРКО” самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва через систему прямих угод з постачальниками.

ТОВ “ВІРКО” складається з трьох основних цехів по виробництву плитки керамічної. Середньорічна потужність з виробництва плитки 15000 кв.м., при режимі роботи 2 зміни.

У цеху №1 виробляється настінна плитка “ASTERNA” (64 кольори). У 2-му цеху виробляється плитка для підлоги “LADOGA” (38 кольорів) . Питома вага потужності по виробництву настінної плитки в загальній потужності займає 32%. У 3-му цеху виробляються художньо оздоблені фризи (12 різновидів). У 2002 звітному році ТОВ “ВІРКО” зроблено 5304 кв.м керамічних виробів. Аналіз обсягів виробництва наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз обсягів виробництва на ТОВ “ВІРКО”

Номенклатура продукції, що випускається 2007 рік 2008 рік Відхилення
Кількість, кв.м.. Кількість, кв.м.. Кількість, кв.м.. %
Плитка настінна “ASTERNA” 720 1131 411 57,1
Плитка для підлоги “LADOGA” 1967 4034 2067 105,1
Фриз 78 139 61 78,2
Усього 2765 5304 2539 240,4

За період, що аналізується, на ТОВ “ВІРКО” збільшився обсяг виробництва продукції, що випускається на 2539 кв. м., що становить 240,4 %, в тому числі: “ASTERNA” – 411 кв. м., 57,1%; “LADOGA” – 2067 кв. м., 105,1%; фризи – 61 кв. м., 78,2%. Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство наростило темпи виробництва продукції в звітному році порівняно з 2007 роком. Для збільшення обсягів виробництва продукції потрібно вивчити попит окремих регіонів, розширити асортимент продукції, модернізувати обладнання та розробити нові види продукції.

Залишок готової продукції на складі за станом на 01.01.02 складає 127,8 кв. м., у тому числі: плитка “ASTERNA” –67.0 т., плитка “LADOGA” –36.8 кв. м., фризи – 24,0. Питома вага продажів фірмового магазина в загальному обсязі відвантаженої продукції складає 7,2%. Основними оптовими покупцями в м. Миколаєві є : ТОВ “Промстроисервис”, ПП “МСС”, що є постачальниками роздрібної мережі міста. Оптові покупці Миколаївської області : ТОВ “Астрастрой”, ПП Куцин (м. Первомайськ), ПП Гартаров (м. Вознесенськ). Оптові покупці України за межами Миколаївської області : м. Кіровоград, Одеса, Кривий ріг, Київ, Житомир, Мелітополь, Сімферополь, Запоріжжя, Полтава, Черкаси. Відпускні ціни на підприємстві на рівні або нижче на аналогічну продукцію інших товаровиробників.

На підприємстві використовується високоякісна сировина. Основні види сировини: пісок, цемент, глина, пластифікатор, каолін, промислові барвники. Основними постачальниками сировини є ТОВ “Прон-Миколаїв”(м. Миколаїв), ТОВ “Одесцеметн”(м. Одеса). питома вага в загальному обсяг продажу: гуртова торгівля – 60%; роздрібна – 25%; інші споживачі – 15%.

У звітному році на підприємство прийнято 391 чоловік, вибуло 86 чоловік. Облікова чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду складає 305 чоловік. Матеріально-технічну базу і засоби суспільства, тобто його майно, складають основні й оборотні кошти, а також інші матеріальні і фінансові ресурси, вартість яких відбивається на самостійному балансі товариства. Товариству можуть належати будинку, спорудження, машини, устаткування, транспортні засоби, виготовлена продукція, товари, кошти й інше майно згодне з цілями його діяльності. Товариство здійснює права володіння, використання і розпорядження цим майном. Власністю товариства є: майно, передане йому Учасниками у власність; продукція, зроблена Товариством у результаті здійснення господарської діяльності; отримані доходи, а також інше майно, придбане їм на інших підставах, що не забороняється законодавством. Розподіл чистого прибутку, створеної у відповідності до встановленого порядку, між учасниками проводиться за підсумками роботи Товариства за календарний період пропорційно розміру внесків Учасників у Статутному фонді Товариства. Засоби Товариства формуються за рахунок: доходів, отриманих від реалізації зробленої продукції і наданих послуг; кредитів банків і інших кредиторів; цільових дотацій з державного бюджету і засобів, що передаються іншими підприємствами, організаціями, кооперативами і фондами; грошових і матеріальних внесків Учасників, а також прибуток від реалізації їхньої інтелектуальної власності. Кошти Товариства зберігаються на розрахункових і інших рахунках в установах банків. Касові і розрахункові операції виробляються відповідно з установленими правилами для самостійних підприємств, суспільств і об'єднань. Товариство робить розрахунки за своїми обов'язками з підприємствами, організаціями, установами і громадянами в порядку безготівкового розрахунку через кредитні чи установи готівкою без обмеження сум виплат. Товариство самостійне визначає максимальний розмір готівки поточні витрати, що постійно знаходяться в його касі. Воно має право надавати за рахунок своїх коштів іншим підприємствам кредит на умовах, що визначаються сторонами. Товариство використовує існуючі в його розпорядженні фінансові ресурси на свій розсуд без обмежень, незалежно від джерел їхнього утворення. Воно надає податковим і статистичним органам визначену інформацію з діяльності суспільства. Товариство реєструється як учасник зовнішньоекономічних зв'язків і здійснює зовнішньоекономічну діяльність на підставі актів і нормативних документів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.